Hopp til innhold

Rapport

Pasientvolum og kvalitet ved behandling av hjerneslag og intrakraniale aneurismer

Oppdatering av rapport fra 2007, kapitlet om behandling av pasienter med slag eller intrakraniale aneurismer.

Oppdatering av rapport fra 2007, kapitlet om behandling av pasienter med slag eller intrakraniale aneurismer.


Hovedbudskap

Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å oppdatere Kunnskapssenterets rapport pasientvolum og behandlingskvalitet ved hjerte- og karsykdommer fra 2007. Notatet er en oppdatering av kapitlet om behandling av pasienter med slag eller intrakraniale aneurismer. Vi har søkt etter nye publikasjoner i Medline frem til august 2008.

I denne oppdateringen inkluderte vi én ny studie fra Canada om behandling av hjerneslag. Vi fant ingen nye studier for intrakraniale aneurismer. Samlet sett har vi dermed inkludert seks publikasjoner om volum og kvalitet ved behandling av pasienter med hjerneslag. Tre publikasjoner er fra et tysk kvalitetsregister, to studier har analysert administrative data fra USA og én studie har administrative data fra Canada.

Litteraturen om betydningen av sykehusvolum ved slagbehandling er begrenset, og resultatene er ikke entydige.

  • Analyser av data fra et tysk kvalitetsregister konkluderte med at sykehusvolum hadde betydning ved behandling med trombolyse, men ikke ved annen slagbehandling.
  • Analyser fra USA konkluderte med at sykehusvolum hadde betydning ved behandling av slagpasienter generelt, men ikke ved trombolyse. 
  • Den kanadiske studien fant høyere dødelighet for pasienter med iskemisk hjerneslag behandlet i sykehus med lavt volum.
  • Definisjonen av lavt sykehusvolum varierte fra under 19 til 50 per år, og definisjonen av høyt sykehusvolum fra over 125 til over 300 slagpasienter per år. I studier som kun analyserte volum av pasienter som fikk trombolysebehandling, var lavt sykehusvolum definert som under 5 trombolysepasienter per år, mens høyt volum var definert som over 5 til 15 pasienter per år. 

Helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF behandler fra ca 270 til 1 250 slagpasienter per år. Enkeltsykehus innen et foretak behandler fra 40 til 75 slagpasienter per år.  

Studiene som har analysert volum og kvalitet ved behandling av intrakraniale aneurismer har alle utgangspunkt i samme database. Samlet sett viser disse studiene at ulike analyser av samme datamateriale kan gi forskjellige konklusjoner når det gjelder betydningen av volum for utfall ved behandling av aneurismer. I Norge gjøres denne typen nevrokirurgi på universitetssykehusene, og de fleste kommer opp i de operasjonsvolumene som regnes som høyvolumavdelinger.

Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Thürmer H, Krogstad U, Jensen JO, Norderhaug I.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-262-6