Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Metodevurdering

Ny medikamentell behandling av brystkreft. Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft - en helseøkonomisk analyse.

 • Utgitt: 2006
 • Forfattere:
 • ISSN ELEKTRONISK: 1503-9544
 • ISBN ELEKTRONISK: 82-8121-112-1

Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og RHF - fagdirektørene med fokus på virkestoffet trastuzumab ved adjuvant behandling av brystkreft.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Bakgrunn

Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og RHF - fagdirektørene med fokus på virkestoffet trastuzumab ved adjuvant behandling av brystkreft. Adjuvant behandling gis i tillegg til hovedbehandlingen (for eksempel kirurgi) for å påvirke eventuelt gjenværende kreftceller hos pasienten.  Denne delen av oppdraget vurderer de helseøkonomiske konsekvensene av adjuvant behandling av brystkreft med dette virkestoffet.  Trastuzumab markedsføres i Norge under produktnavnet Herceptin ®.

Problemstilling

Brystkreft er den hyppigste formen for kreft hos kvinner.  Det finnes flere behandlingsregimer i tidlig fase av brystkreft.  Men noen kvinner får en aggressiv type brystkreft, HER2-positiv brystkreft, som er forbundet med kortere overlevelse.  Blant 20 -30 prosent av disse kvinnene er risikoen høy for tilbakefall og dødelig utgang.  I svulstene til disse kvinnene forsterkes HER2-genet og det dannes unormalt høye nivåer av HER2-proteinet på overflaten av kreftcellene.

I Norge er trastuzumab godkjent til behandling av pasienter med metastatisk brystkreft (brystkreft med spredning), der kreftcellene viser økt forekomst av HER2- reseptorer.  Foreløpige resultater (interimdata) fra flere store studier der trastuzumab er benyttet til behandling i tidlig fase av brystkreft, har blitt presentert ved kongresser og i fagfellevurderte tidsskrifter i løpet av 2005.  Dette bruksområdet vil ventelig bli godkjent i Norge av norske legemiddelmyndigheter, da europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) den 27.april annonserte at man ville gi godkjenning .

Markedsføringstillatelse i Norge kan da forventes i løpet av 3 måneder.  Behandlingen vil kunne være aktuell for ca.  300 pasienter i Norge per år som har HER2- positiv brystkreft i tidlig fase.  En omfattende systematisk gjennomgang av det eksisterende dokumentasjonsgrunnlaget for det nye bruksområdet adjuvant behandling av brystkreft med trastuzumab er publisert (1).  Den gjennomgangen konkluderte med følgende:

 • Trastuzumab viser en klar effekt på sykdomsfri overlevelse og overlevelse uten fjernspredning sammenlignet med standard kjemoterapi i de inkluderte studiene.  Trastuzumab halverer risiko for tidlig tilbakefall av brystkreft.
 • Det er for lite data tilgjengelig til å trekke sikre konklusjoner om forskjell i total dødelighet (dvs.  Død uansett årsak) grunnet den korte oppfølgingstiden.
 • Behandling med trastuzumab innebærer en risiko for kardiovaskulære bivirkninger.  Vanligst observert er redusert pumpefunksjon i hjertet.  Slike alvorlige kardiovaskulære hendelser er 7 observert hos 0,5 % til 4,0 % selv om pasientene ikke hadde tegn til hjertesykdom før behandling.  Ved forekomst av alvorlige kardiovaskulære hendelser har trastuzumabbehandlingen blitt avbrutt og pasientene har fått støttende hjertebehandling.
 • Oppfølging av pasientene med hensyn til langtidsbivirkninger vil være viktig.  Dette gjelder spesielt for mulige langtidsbivirkninger på hjertet.

En halvering av risiko for tidlig tilbakefall av brystkreft er et viktig resultat, men det må sees i forhold til hvor god dagens behandling er, bivirkninger, positive og negative langtidseffekter og kostnader ved behandlingen.  Kostnader for det første års behandling av 300 pasienter er estimert til ca.  100 millioner kroner.  Lov om pasientrettigheter slår fast at retten til behandling bare gjelder når kostnaden ved en behandling står i et rimelig forhold til effekten.  Det er derfor viktig å vurdere mereffekt, og merkostnader ved adjuvant trastuzumab-behandling av brystkreft hos kvinner.

Det er et viktig element i vurderingen av behandlingen at man ikke vet noe om langtidseffektene (positive og eventuelt negative) fordi de kliniske studiene foreløpig bare er rapportert for ca.  4 års oppfølging.  Denne helseøkonomisk analysen, som er utarbeidet sammen med en tverrfaglig utredningsgruppe, belyser dette nærmere.  For å dokumentere hvor god dagens behandling er, ble data fra norske brystkreftpasienter hentet fra Kreftregisteret.  Analysen er videre basert på data fra de internasjonale kliniske studiene, annen foreliggende vitenskapelige litteratur på området samt klinisk skjønn fra utredningsgruppen.  Alle disse data sammen med informasjon om kostnader er bygget inn i en simuleringsmodell der 50 år gamle kvinner med nyoppdaget brystkreft følges de neste 50 år.

Gjennom denne simuleringen kan man beregne gjennomsnittlig levetid og livstidskostnadene for kvinner med nyoppdaget brystkreft.

Resultater og konklusjon

 • I denne helseøkonomiske analysen er gjennomsnittlig levealder 77,5 år med dagens behandlingsregime.  Scenariet er en 50 år gammel kvinne med nyoppdaget brystkreft i stadium 1 eller 2 og forekomst av HER-2 reseptorer.  Levealderen kan ventes å øke med gjennomsnittlig 2,7 leveår, til 80,2 år, dersom denne kvinnen i tillegg får adjuvant behandling med trastuzumab.
 • De gjennomsnittlige livstidskostnader fra et helsetjenesteperspektiv for dagens adjuvante brystkreftbehandling er kr 384 000 per pasient.  Og kr 581 000 per pasient dersom trastuzumab gis i tillegg, herav kr 325 000 det første år.  Dette utgjør kr 197 000 i merkostnad.
 • Merkostnaden er altså kr 72 000 per vunnet leveår.
 • Dersom fremtidige kostnader og leveår diskonteres med 3 % er kostnaden per vunnet leveår kr 152 000.  Dette tilsier at behandlingen er kostnadseffektiv.
 • Den største usikkerheten i analysen er knyttet til antatte langtidseffekter fordi oppfølgingstiden er relativt kort i de kliniske studiene.  Dersom langtidseffektene skulle være dårligere enn antatt i simuleringen, eller dersom trastuzumab viser seg å gi ”sene” bivirkninger, for eksempel fra hjertet, vil resultatene bli mindre gunstige.
 • Resultatene forutsetter at trastuzumab brukes på samme måte som i studiene, dvs at kvinner med tegn til hjertesykdom ikke er aktuelle for behandlingen, og at behandlingen gis innen kort tid etter annen adjuvant behandling