Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern - Årsrapporter 2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern - Årsrapporter 2022

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern - Årsrapporter 2022

Publisert

Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres årsrapportene fra 2022. 3112 pasienter innlagt i psykisk helsevern (PHV) svarte på undersøkelsen i perioden, og totalt 9662 pasienter har deltatt i undersøkelsen siden oppstarten.

PHV Årsrapport 2022.PNG

Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres årsrapportene fra 2022. 3112 pasienter innlagt i psykisk helsevern (PHV) svarte på undersøkelsen i perioden, og totalt 9662 pasienter har deltatt i undersøkelsen siden oppstarten.


Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: 01/2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holmboe O, Danielsen K, Aasgaard K, Ellingsen-Dalskau LH, Iversen HH.
  • ISBN elektronisk: 1890-1565

Pasienterfaringer fra 2022 - Årsrapporter for døgnbehandling i psykisk helsevern

I 2019 utviklet og etablerte Folkehelseinstituttet (FHI) et system for kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene skal delta i undersøkelsen, og målet er at alle døgnpasienter i PHV blir informert og får muligheten til å svare på skjemaet mens de fortsatt er innlagt, men nærmest mulig utskrivning. 

9662 pasienter har deltatt siden de kontinuerlige elektroniske målingene i PHV startet 1. januar 2020. Årsrapportene for PHV er nå klare. De inkluderer 3112 pasientsvar fra 2022, mot 3301 svar i 2021.

Andelen som svarer er fortsatt svært lav sammenlignet med antall unike døgnpasienter i PHV som innrapporteres til Norsk pasientregister (NPR). Enheter og helseforetak oppfordres derfor til å iverksette tiltak for å bedre oppslutningen om brukerundersøkelsen. 

Alle årsrapporter for 2022 ligger som PDF-filer i mapper nederst i denne artikkelen. 

Se også:

Et stort arbeid gjennomført av prosjektansvarlige ved institusjonene

FHI har etablert kontakt på alle nivå i helsetjenesten, og enhetene i PHV har prosjektansvarlige som organiserer datainnsamlingen lokalt og er i dialog med og rapporterer til FHI om undersøkelsen.

FHI har utarbeidet en arbeidsbeskrivelse til de prosjektansvarlige, og er ansvarlige for å levere alt materiale og bearbeide data, analysere og rapportere resultater fra undersøkelsen.

Kontaktpersoner på RHF-, HF- og enhetsnivå må sørge for at alle døgninstitusjoner som har avtaler med RHF-ene deltar og er korrekt registrert. Relevant informasjon kan meldes per e-post til kem_phv@fhi.no.

Rapportstruktur og behandlingssteder som har fått egne rapporter

Her finner du en oversikt over hvilke behandlingssteder som inngår i ulike rapporter og hvilke enheter/ behandlingssteder som har kvalifisert for rapport basert på antall mottatte pasientsvar:

Rapporter for 2022 på ulike nivå

Målet er at resultatene skal være relevante for lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Resultatene vil være uvektede og ujusterte, og inkluderer svar fra erfaringsspørsmålene i spørreskjemaet.

Dersom det er få svarere ved en institusjon eller enhet, er usikkerheten rundt resultatene stor. Følgende regler for rapportering er fulgt:

  1. Hvis fire eller færre har svart: ingen resultatrapporter grunnet anonymitetshensyn. Resultatene vil likevel inngå i resultatene oppgitt for høyere nivå (for eksempel avdelinger, helseforetak eller regionale helseforetak).
  2. Hvis mellom fem og ti har svart: resultater presentert kun som gjennomsnitt, ikke svarfordelinger.
  3. Hvis elleve eller flere har svart: både gjennomsnitt og prosentfordelinger på svarkategorier oppgis.

Fra tverrsnitt til kontinuerlige målinger

Undersøkelsene har tidligere vært gjennomført som tverrsnittsundersøkelser, og pasientene svarte på papirskjema. Undersøkelsene gjennomføres fra 2020 som elektroniske målinger, og pasientene svarer nært opp mot utskrivning.

Årlige rapporter basert på kontinuerlige målinger kan gi statistisk sikrere resultater enn tverrsnittsundersøkelser siden flere pasienter inkluderes per enhet. Det gir bedre muligheter for å lage kvalitetsindikatorer på lavere nivå. Resultatene blir enklere å fortolke og bruke fordi alle pasienter svarer på samme sted i forløpet, mot tverrsnittsundersøkelsene hvor noen pasienter er i starten og noen i slutten av behandlingen når de svarer. Elektroniske målinger gir dessuten raskere datainnsamling og mindre kostnader til porto og trykking.

Lenker:

Kvartalsrapportene nedenfor er organisert alfabetisk, men dersom du raskt vil finne din rapport, tast dette: CTRL + F, og søk så på din enhet

1. ENHETSRAPPORTER - viser resultater for behandlingssteder, avdelinger eller institusjoner med kun én rapporterende enhet

2. AVDELINGER - viser aggregerte resultater for offentlige helseforetak og private organisasjoner med mer enn én/flere rapporterende enheter

3. HELSEFORETAK - viser aggregerte resultater for offentlige helseforetak og private organisasjoner med mer enn én/flere rapporterende enheter

4. REGIONALE HELSEFORETAK