Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
PasOpp-rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (PasOpp-rapport)

Rapportene viser resultatene av en undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2016 for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.


 • Utgitt: Oktober 2017
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Kjøllesdal JK, Iversen HH, Danielsen K, Haugum M, Holmboe O.
 • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1565

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Lokale rapporter

Innledning

Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomførte i 2016 en nasjonal spørreskjemaundersøkelse for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. I 2014 ble tilsvarende undersøkelse gjennomført og da ble 25 prosent av landets døgninstitusjoner trukket tilfeldig innenfor hver helseregion. I 2016 ble alle landets døgninstitusjoner inkludert.

Pasientene ble ved bruk av spørreskjema bedt om å vurdere ulike aspekter ved institusjonen. Tilbakemeldingene kan brukes til å identifisere hvilke områder som fungerer bra og hvilke områder institusjonene bør jobbe med for å forbedre. Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe systematisk informasjon som kan brukes i kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring på ulike nivå.

Metode

Undersøkelsen ble gjennomført blant pasienter 18 år og eldre som var innlagt ved en døgnenhet i psykisk helsevern. Alle pasienter som var innlagt på en døgnenhet på en bestemt dag høsten 2016 inngikk i undersøkelsen. Alle døgninstitusjoner skulle delta i undersøkelsen. De deltakende institusjonene var selv ansvarlige for datainnsamlingen, mens FHI stod for planlegging og koordinering av datainnsamlingen, sammenstilling av data og rapportering fra undersøkelsen.

I denne undersøkelsen er 280 enheter inkludert. Totalt var det 2678 pasienter som var innlagt på gjennomføringsdagen. Av disse var det 392 pasienter som ikke fikk tilbud om å svare på skjemaet av ulike grunner. Det justerte bruttoutvalget var dermed 2286, og svarprosenten ble beregnet til 73.

Spørreskjemaet som ble brukt i undersøkelsen bestod av 44 spørsmål. Spørreskjemaet dekker en rekke tema som «ventetid og innleggelse», «behandlerne og personalet», «medvirkning ved institusjonen», «informasjon», «miljøet og aktivitetstilbudet», «negative hendelser», «andre vurderinger», «oppfølging av fysisk helse» og «hjelp fra kommunen.

Svarene på spørsmålene er analysert både enkeltvis og ved å gruppere spørsmålene i indikatorer som beskriver pasientenes erfaringer med oppholdet. Formålet med å rapportere kvalitetsindikatorer er at reliabiliteten til disse antas å være bedre enn for enkeltspørsmål, og kvalitetsindikatorer kan derfor gi mer robuste og sammenfattete resultater om utvalgte hovedtema. Det ble konstruert tre indikatorer som handler om hhv. miljøet, pasientorientering og utbytte.

Til sist i skjemaet var det et åpent kommentarfelt hvor pasientene hadde mulighet til å skrive mer om sine erfaringer fra oppholdet og dermed utdype de kvantitative resultatene. Kommentarene er analysert og sammenfattet på nasjonalt nivå i rapporten.

Resultater

Høyest score gir pasientene på de seks spørsmålene som handler om miljø. Disse spørsmålene fikk 68 poeng av 100 mulige. Spørsmålene som handler om pasientorientering fikk 56 poeng av 100, mens spørsmålene som omhandlet utbytte fikk 57 poeng av 100. Helseforetakene ble sammenlignet med hverandre og her var det ingen signifikante forskjeller.

Resultatene fra 2016 sammenlignes ikke med resultatene for 2014 av ulike grunner. Blant annet var undersøkelsen i 2014 en utprøving av metode og datainnsamlingsopplegg og kun 25 prosent av institusjonene ble trukket tilfeldig innenfor hver region for å gjøre undersøkelsen mest mulig landsrepresentativ. I 2014 ble det heller ikke produsert indikatorer, noe som vanskeliggjør en mulig sammenligning.

 Miljø

 • 76 prosent av svarerne svarte «i stor grad» eller «i svært stor grad» på spørsmålet om måten man ble tatt imot på institusjonen var tilfredsstillende.
 • 74 prosent svarte at de «i stor grad» eller «i svært stor grad» hadde følt seg trygg ved institusjonen.
 • 52 prosent svarte «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» på spørsmålet om aktivitetstilbudet ved institusjonen hadde vært tilfredsstillende.
 • 41 prosent svarte «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» på spørsmålet om man hadde fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/ personalet.

Pasientorientering

 • 61 prosent av pasientene svarte at de «i stor grad» eller «i svært stor grad» hadde fått fortalt behandlerne/personalet det som var viktig om tilstanden sin.
 • 71 prosent av pasientene svarte «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» at institusjonen hadde gitt tilstrekkelig informasjon om de behandlingsmulighetene som finnes.
 • 65 prosent av pasientene svarte «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» at institusjonen hadde gitt tilstrekkelig informasjon om pasientens psykiske plager eller diagnose.

Utbytte

 • 58 prosent mente «i stor grad» eller «i svært stor grad» at hjelpen og behandlingen de hadde fått ved institusjonen alt i alt hadde vært tilfredsstillende så langt.
 • 60 prosent svarte «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» på spørsmålet: «Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å mestre dine psykiske plager?»
 • 59 prosent svarte «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» på spørsmålet: «Gir hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg tro på at du vil få et bedre liv etter utskrivning?»

 Annet

 • 30 prosent hadde opplevd å bli behandlet nedlatende eller krenkende av behandlerne/ personalet en eller flere ganger.
 • 64 prosent svarte «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» på spørsmål om hjelpen fra kommunen hadde vært tilfredsstillende.

 Fritekstkommentarer

Fritekstkommentarene samsvarer i stor grad med tallresultatene. Disse tekstbeskrivelsene indikerer at mange av pasientene mener det finnes rom for forbedring. Spesielt blir det skrevet om mangel behandling eller ønske om mer tilgang på behandling, ansattes holdninger til pasientene, ønske om at ansatte ser den enkelte pasient og er deltakende i miljøet. I tillegg er mange av pasientene opptatt av å ha tilgang på aktiviteter mens de er innlagt på institusjonen. Men mange har også positive erfaringer med både personalet, behandlingsopplegget og oppholdet generelt.

Oppsummering

Resultatene fra den nasjonale undersøkelsen viser at institusjonene skårer forholdsvis bra på noen områder, men pasientene peker på flere områder som kan bli bedre. Best ut kommer spørsmål om miljøet, mens spørsmål som omhandler pasientorientering og utbytte komme mindre bra ut.

Sammendrag

Hopp til innhold

Helse Sør-Øst HF

313 Helse Sør-Øst RHF.pdf

Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

292 Akershus universitetssykehus HF.pdf

Avdelinger

253 Ahus, Akuttpsykiatri.pdf

254 Ahus, Spesialpsykiatri.pdf

255 DPS Nedre Romerike.pdf

256 DPS Follo.pdf

Institusjoner

109 Ahus, Akuttpsykiatri 1, Mottakseksjon.pdf

110 Ahus, Akuttpsykiatri 2, Affektiv seksjon.pdf

111 Ahus, Akuttpsykiatri 3, Psykose 1.pdf

112 Ahus, Akuttpsykiatri 6, Psykose 4.pdf

113 Ahus, Spesialpsykiatri 2, Seksjon A.pdf

114 Ahus, Spesialpsykiatri 4, Seksjon C.pdf

115 DPS Nedre Romerike, Vest.pdf

116 DPS Øvre Romerike, Myrvegen døgn.pdf

117 DPS Follo, Post 1.pdf

118 DPS Follo, Post 4.pdf

Sykehuset Innlandet HF

293 Sykehuset Innlandet HF.pdf

Avdelinger

257 Sanderud.pdf

258 Reinsvoll.pdf

259 DPS Lillehammer.pdf

260 DPS Gjøvik.pdf

261 DPS Elverum - Hamar.pdf

Institusjoner

119 Sanderud, Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser.pdf

120 Reinsvoll, Enhet for øyeblikkelig hjelp 2.pdf

121 Reinsvoll, Enhet for psykosebehandling og TIPS.pdf

122 DPS Lillehammer - Døgnenhet Lillehammer.pdf

123 DPS Lillehammer - Døgnenhet Otta.pdf

124 DPS Gjøvik- Enhet for allmennpsykiatri.pdf

125 DPS Gjøvik - Enhet for akuttpsykiatri.pdf

126 DPS Gjøvik - Enhet for allmennpsykiatri Valdres.pdf

127 DPS Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser.pdf

128 DPS Elverum - Hamar, Enhet for akutt døgn 1.pdf

129 DPS Elverum - Hamar, Enhet for akutt døgn 2.pdf

130 DPS Elverum - Hamar, Enhet for allmennpsykiatri.pdf

131 DPS Tynset - Døgnenhet.pdf

132 DPS Kongsvinger, DPS Kongsvinger- Døgnenheten.pdf

Oslo universitetssykehus HF

294 Oslo universitetssykehus HF.pdf

Avdelinger

271 OUS, Regional seksjon for spiseforstyrrelser.pdf

272 OUS, Søndre Oslo DPS.pdf

273 OUS, Nydalen DPS.pdf

274 OUS, Akuttpsykiatrisk seksjon.pdf

275 OUS, Seksjon for psykosebehandling, Gaustad.pdf

276 OUS, Seksjon for tidlig psykosebehandling.pdf

Institusjoner

164 OUS, Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Døgnenhet for voksne.pdf

165 Søndre Oslo DPS, Døgnenhet 1.pdf

166 Søndre Oslo DPS, Døgnenhet 2.pdf

167 Nydalen DPS, Døgnenhet 1.pdf

168 Nydalen DPS, Døgnenhet 2.pdf

169 Nydalen DPS, Døgnenhet 3.pdf

170 OUS, Akuttpsykiatrisk seksjon, Krise- og traumeenhet.pdf

171 OUS, Akuttpsykiatrisk seksjon, Enhet for affektive lidelser.pdf

172 OUS, Seksjon for psykosebehandling, Gaustad, Psykoseenhet 3.pdf

173 OUS, Seksjon for psykosebehandling, Gaustad, Sikkerhetspsykiatrisk enhet A.pdf

174 OUS, Seksjon for tidlig psykosebehandling, Døgnenhet 1.pdf

175 OUS, Seksjon for tidlig psykosebehandling, Døgnenhet 2.pdf

Private institusjoner

299 Helse Sør-Øst Private institusjoner.pdf

Avdelinger

286 Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdf

287 Furukollen behandlingssenter.pdf

288 Modum Bad.pdf

289 Manifestsenteret.pdf

290 Diakonhjemmet.pdf

Institusjoner

133 Fekjær psykiatriske senter.pdf

196 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Post 3 AKU.pdf

197 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Post 4 AKU.pdf

198 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Post 2 VFH.pdf

199 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Post 3 VFH.pdf

200 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Post 16.pdf

201 Lovisenberg Diakonale Sykehus - DPS Seksjon døgn.pdf

202 Bergfløtt Behandlingssenter.pdf

203 Skjelfoss psykiatriske senter.pdf

204 Furukollen behandlingssenter, Avdeling Syd.pdf

205 Furukollen behandlingssenter, Syd2.pdf

206 Furukollen behandlingssenter, Ny Enhet.pdf

207 Modum Bad, Angstavdeling.pdf

208 Modum Bad, Depresjonsavdeling.pdf

209 Modum Bad, Traumeavdeling.pdf

210 Modum Bad, Familieavdeling.pdf

211 Modum Bad, Avdeling for Spiseforstyrrelser.pdf

212 Friskstiftelsen, Døgnpost.pdf

213 Manifestsenteret, Avdeling 2.pdf

214 Manifestsenteret, Avdeling 3.pdf

215 Diakonhjemmet, Akuttpsykiatrisk døgn.pdf

216 Diakonhjemmet, Allmennpsykiatrisk døgn.pdf

Sørlandet sykehus HF

298 Sørlandet sykehus HF.pdf

Avdelinger

269 Sørlandet sykehus Kristiansand.pdf

270 Sørlandet sykehus Arendal.pdf

Institusjoner

153 DPS Aust-Agder, Bjorbekk.pdf

154 DPS Lister, Kvinesdal.pdf

155 DPS Solvang, Kristiansand.pdf

156 DPS Strømme, Kristiansand.pdf

157 Psykiatrisk sykehusavdeling enhet 4.1, Kristiansand.pdf

158 Psykiatrisk sykehusavdeling enhet 6.1, Kristiansand.pdf

159 Psykiatrisk sykehusavdeling enhet 6.2, Kristiansand.pdf

160 Psykiatrisk sykehusavdeling enhet 7.2, Kristiansand.pdf

161 Psykiatrisk sykehusavdeling enhet B, Arendal.pdf

162 Psykiatrisk sykehusavdeling post C, Arendal.pdf

163 Psykiatrisk sykehusavdeling post D, Arendal.pdf

Sykehuset Telemark HF

296 Sykehuset Telemark HF.pdf

Avdelinger

280 DPS nedre Telemark.pdf

281 DPS øvre Telemark.pdf

282 Sykehuset i Telemark.pdf

Institusjoner

183 DPS nedre Telemark, Post A.pdf

184 DPS nedre Telemark, Post B.pdf

185 DPS øvre Telemark, Seljord.pdf

186 Sykehuset i Telemark, Utredning døgn 2A.pdf

Sykehuset i Vestfold

297 Sykehuset i Vestfold HF.pdf

Avdelinger

277 SiV, Psykiatrisk fylkesavdeling.pdf

278 Nordre Vestfold DPS.pdf

279 Søndre Vestfold DPS.pdf

Institusjoner

176 SiV, PFA Døgn Akutt psykose.pdf

177 SiV, PFA Døgn Sikkerhet.pdf

178 SiV, PFA Døgn Forsterket psykose.pdf

179 Nordre Vestfold DPS, Døgn Allmennpsykiatri.pdf

180 Nordre Vestfold DPS, Døgn Psykose.pdf

181 Søndre vestfold DPS, Døgn Allmennpsykiatri.pdf

182 Søndre vestfold DPS, Døgn Psykose.pdf

Vestre Viken HF

295 Vestre Viken HF.pdf

Avdelinger

262 Blakstad.pdf

263 Lier.pdf

264 Drammen DPS.pdf

265 Bærum DPS.pdf

266 Asker DPS.pdf

267 Ringerike DPS.pdf

268 Kongsberg DPS.pdf

Institusjoner

134 Psykiatrisk avdeling Blakstad, Akuttseksjon A og B.pdf

135 Psykiatrisk avdeling Blakstad, Akuttseksjon C.pdf

136 Psykiatrisk avdeling Blakstad, Seksjon for psykosebehandling A.pdf

137 Psykiatrisk avdeling Blakstad, Sikkerhetsseksjonen.pdf

138 Psykiatrisk avdeling Lier, Akuttseksjon I.pdf

139 Psykiatrisk avdeling Lier, Seksjon for BET behandling og utredning av unge.pdf

140 Psykiatrisk avdeling Lier, Seksjon for psykosebehandling B.pdf

141 Drammen DPS, Akuttseksjon døgnseksjon.pdf

142 Drammen DPS, Thorsberg døgnseksjon.pdf

143 Bærum DPS, Post 1.pdf

144 Bærum DPS, Post 2.pdf

145 Bærum DPS, Post 3.pdf

146 Asker DPS, Post 1 Elektive innleggelser.pdf

147 Asker DPS, Post 3 Elektiv post.pdf

148 Asker DPS, Utredningsseksjon for unge.pdf

149 Asker DPS, Døgnseksjonen Hvalstadåsen.pdf

150 Ringerike DPS, Elektiv post.pdf

151 Ringerike DPS, Akutt.pdf

152 Kongsberg DPS, Seksjon døgn og poliklinikk.pdf

Sykehuset Østfold HF

291 Sykehuset Østfold HF.pdf

Avdelinger

283 Sykehuset i Østfold.pdf

284 DPS Nordre Østfold Moss.pdf

285 DPS Halden-Sarpsborg.pdf

Institusjoner

187 Sykehuset i Østfold, Affektive lidelser.pdf

188 Sykehuset i Østfold, Psykosebehandling 2.pdf

189 Sykehuset i Østfold, Psykosebehandling 3.pdf

190 Sykehuset i Østfold, Sikkerhet 2.pdf

191 DPS Fredrikstad, Seksjon døgn.pdf

192 DPS Nordre Østfold Moss, Post 1.pdf

193 DPS Nordre Østfold Moss, Post 2.pdf

194 DPS Halden-Sarpsborg, Post 1.pdf

195 DPS Halden-Sarpsborg, Post 2.pdf

Helse Bergen HF

302 Helse Bergen HF.pdf

Avdelinger

234 Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.pdf

235 Helse Bergen, Kronstad DPS.pdf

236 Helse Bergen, Bjørgvin DPS.pdf

237 Helse Bergen, Øyane DPS.pdf

238 Helse Bergen, Klinikk for sikkerhet.pdf

Institusjoner

61 Helse Bergen, S2.pdf

62 Helse Bergen, S6.pdf

63 Helse Bergen, S4.pdf

64 Helse Bergen, S5.pdf

65 Helse Bergen, TPS.pdf

66 Helse Bergen, TPM.pdf

67 Helse Bergen, Psykose døgnbehandling.pdf

68 Helse Bergen, Allmenn døgnbehandling.pdf

69 Helse Bergen, C1.pdf

70 Helse Bergen, C4.pdf

71 Helse Bergen, Allmenn Psykiatrisk døgnpost.pdf

72 Helse Bergen, Rehabilitering døgn.pdf

73 Helse Bergen, Lokal sikkerhetspost.pdf

Helse Fonna HF

301 Helse Fonna HF.pdf

Avdelinger

239 Helse Fonna, Haugaland DPS.pdf

240 Helse Fonna, Spesialisert behandling Haugesund.pdf

241 Helse Fonna, Folgefonn.pdf

242 Helse Fonna, Spesialisert behandling Valen.pdf

Institusjoner

74 Haugaland DPS, Psykoseposten.pdf

75 Haugaland DPS, Allmenn 1,.pdf

76 Haugaland DPS, Allmenn 2.pdf

77 Karmøy DPS, Psykoseposten.pdf

78 Spesialisert behandling Haugesund , ROP.pdf

79 Stord DPS, Døgnavdelinga.pdf

80 Folgefonn , Psykoseposten.pdf

81 Folgefonn , Allmenn posten.pdf

82 Spesialisert behandling Valen, Psykosepost.pdf

83 Spesialisert behandling Valen, Sikkerhetspsykiatri.pdf

Helse Førde HF

303 Helse Førde HF.pdf

Avdelinger

233 Helse Førde, Klinikk Psykisk helsevern.pdf

Institusjoner

57 Nordfjord psykiatrisenter, Allmennpsykiatrisk døgnpost.pdf

58 Psykiatrisk klinikk, avdeling, Allmennpsykiatrisk sengepost, Førde.pdf

59 Psykiatrisk klinikk, avdeling, Allmennpsykiatrisk sengepost Tronvik.pdf

60 Indre Sogn psykiatrisenter, Allmennpsykiatrisk sengepost.pdf

Helse Stavanger HF

300 Helse Stavanger HF.pdf

Avdelinger

243 Helse Stavanger, Seksjon akutt.pdf

244 Helse Stavanger, Seksjon affektiv psykose.pdf

245 Stavanger DPS.pdf

246 Sandnes DPS.pdf

247 Sola DPS.pdf

248 Helse Stavanger, Avdeling unge voksne, AUV.pdf

Private institusjoner

304 Helse Vest Private institusjoner.pdf

Avdelinger

249 Voss DPS.pdf

250 Solli DPS.pdf

251 Betanien DPS.pdf

252 Jæren DPS.pdf

Helgelandssykehuset HF

308 Helgelandssykehuset HF.pdf

Institusjoner:

30 Helgelandssykehuset, Døgnavdeling for voksne Mo i Rana.pdf 

Helse Finnmark HF

311 Helse Finnmark HF.pdf

Institusjoner:

11 DPS Vest-Finnmark, Døgnenheten Alta.pdf

12 DPS Midt-Finnmark SANKS, Døgnenheten Lakselv.pdf

13 DPS Øst-Finnmark, Døgnenheten Tana.pdf

Private institusjoner

312 Helse Nord Private institusjoner (Viken senter).pdf

Nordlandssykehuset HF

309 Nordlandssykehuset HF.pdf

Avdelinger:

221 Nordlandssykehuset, Akuttpsykiatrisk avdeling.pdf

222 Salten DPS.pdf

223 Nordlandssykehuset, Spesialpsykiatrisk avdeling.pdf 

Institusjoner:

22 Nordlandssykehuset, Akuttenhet Nord.pdf

23 Nordlandssykehuset, Akuttenhet Salten.pdf

24 Nordlandssykehuset, Allmennpsykiatrisk enhet B.pdf

25 Nordlandssykehuset, Allmennpsykiatrisk enhet D.pdf

26 Nordlandssykehuset, Enhet for psykose 2.pdf

27 Nordlandssykehuset, Rus og psykiatri.pdf

28 Nordlandssykehuset, Regional døgnenhet for spiseforstyrrelser.pdf

29 Nordlandssykehuset, Allmennpsykiatrisk enhet.pdf

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

310 Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdf

Avdelinger:

217 UNN, Avdeling sør.pdf

218 UNN, Avdeling nord.pdf

219 UNN, Akuttpsykiatrisk seksjon.pdf

220 UNN, Sikkerhetspsykiatrisk seksjon.pdf

Institusjoner: 

14 UNN, Døgnenhet Sør-Troms.pdf

15 UNN, Døgnenhet Midt-Troms.pdf

16 UNN, Døgnenhet Nord-Troms.pdf

17 UNN, Døgn 1.pdf

18 UNN, Døgn 2.pdf

Møre og Romsdal HF

307 Helse Møre og Romsdal HF.pdf

Avdelinger

228 Helse Møre og Romsdal, Avd. for distriktspsykiatriske senter Sunnmøre.pdf

229 Helse Møre og Romsdal, Avdeling for sjukehuspsykiatri.pdf

Institusjoner

41 DPS Vegsund, døgnseksjon.pdf

42 DPS Sjøholt, døgnseksjon.pdf

44 Avdeling for sjukehuspsykiatri, Spesialseksjon Ålesund.pdf

45 Avdeling for sjukehuspsykiatri, Seksjon for akuttpsykiatri Molde.pdf

46 Avdeling for sjukehuspsykiatri, Seksjon for Rehabilitering Hjelset.pdf

47 Avdeling for sjukehuspsykiatri, Molde Sjukehus, seksjon for utredning.pdf

48 DPS Kristiansund døgnseksjon.pdf

49 DPS Molde døgnseksjon.pdf

Nord-Trøndelag HF

306 Helse Nord Trøndelag HF.pdf

Avdelinger

231 Sykehuset Namsos.pdf

232 Sykehuset Levanger.pdf

Institusjoner

50 Sykehuset Namsos, Akutt og Allmenn.pdf

51 Sykehuset Namsos, Psykose.pdf

52 Sykehuset Levanger, Sengepost DPS Stjørdal.pdf

53 Sykehuset Levanger, Seksjon allmenn.pdf

54 Sykehuset Levanger, Seksjon akutt.pdf

55 Sykehuset Levanger, Seksjon spiseforstyrrelser Levanger.pdf

56 Sykehuset Levanger, Spiseforstyrrelser, seksjon Stjørdal.pdf

St. Olavs Hospital HF

305 St. Olavs Hospital HF.pdf

Avdelinger

224 Tiller DPS.pdf

225 Nidaros DPS.pdf

226 St Olavs hospital, Avdeling Østmarka.pdf

227 St Olavs hospital, Avd. Brøset.pdf

Institusjoner

31 Orkdal DPS, Døgnseksjon.pdf

32 Tiller DPS, Akutt- og korttidsseksjon.pdf

33 Tiller DPS, Allmennseksjon.pdf

34 Nidaros DPS, døgnenhet S1.pdf

35 Nidaros DPS, døgnenhet S2.pdf

36 Avdeling Østmarka, Akuttpost, A2.pdf

37 Avdeling Østmarka, Akuttpost, A3.pdf

38 Avdeling Østmarka, Spesialpost 3.pdf

39 Avdeling Østmarka, Spesialpost 6.pdf

40 Avdeling Østmarka, Spesialpost 7.pdf

Forside_Pasienterfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016_Side_1.png