Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nordmenns handel av sjokolade, godteri og alkoholfrie drikkevarer i utlandet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nordmenns handel av sjokolade, godteri og alkoholfrie drikkevarer i utlandet

Rapport

Nordmenns handel av sjokolade, godteri og alkoholfrie drikkevarer i utlandet

Publisert

FHI fikk i Tildelingsbrevet for 2019 med videreføring i Tildelingsbrevet for 2020 i oppdrag å etablere et system for å innhente data for grensehandel og internetthandel av sjokolade- og sukkervarer, og alkoholfrie drikkevarer som del ansvaret for Nasjonal Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2023).

Nordmenns handel av sjokolade og alkohol.JPG

FHI fikk i Tildelingsbrevet for 2019 med videreføring i Tildelingsbrevet for 2020 i oppdrag å etablere et system for å innhente data for grensehandel og internetthandel av sjokolade- og sukkervarer, og alkoholfrie drikkevarer som del ansvaret for Nasjonal Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2023).


Om rapporten

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Abel MH, Totland TH, Gulseth HL.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-205-1

Grensehandel defineres som handel i utlandet på dagsturer uten overnatting. Internetthandel omfatter nordmenns handel på nett i utenlandske nettbutikker.

FHI har vurdert ulike kilder til informasjon om grensehandel og internetthandel og konkluderer med at det ikke er mulig å gi rimelig gode estimater av mengden handel av sjokolade/godteri og alkoholfrie drikkevarer i vekt og volum basert på eksisterende datakilder. Estimater basert på fortynningseffekt eller «underhandel» i grensestrøk i norsk dagligvare og kiosk, bensin og service (Nielsen data) vil kunne være beheftet med store feilkilder. Man kan for eksempel ikke forvente at konsumet av varene er likt i grensestrøk som ellers i landet da tilgang på disse varene til lavere pris kan forventes å gi økt konsum. Endringer i salg i norsk dagligvare og kiosk, bensin og service det siste året som følge av koronaepidemien kan også ha mange ulike årsaker i tillegg til reduksjon i grensehandel og vil heller ikke kunne gi et godt estimat. FHI har derfor besluttet å pilotere en spørreundersøkelse om grensehandel og internetthandel fra utlandet som del av en større, landsrepresentativ webundersøkelse om helse, trivsel og levevaner.

I Den nasjonale folkehelseundersøkelsen ble et tilfeldig utvalg av voksne i Norge (alder 18 år +, n=23 219) den 21. oktober 2020 invitert til å delta i en webundersøkelse fra FHI. Ved svarfristen, den 4. november, hadde 8852 personer (38,1%) besvart undersøkelsen som også inneholdt spørsmål om grensehandel og internetthandel fra utlandet. I løpet av de siste 30 dagene hadde 2,4 % av voksne i alderen 18 år og eldre (95 % KI: 2,0-2,8, n=211) vært på dagstur til utlandet. Gjennomsnittlig hadde de handlet 1,75 kg sjokolade/godteri og 20 liter brus/mineralvann/leskedrikk/energidrikk per dagstur. I løpet av de siste 3 månedene hadde 1,3 % (95 % KI: 1,0-1,7 %, n=99) handlet sjokolade/godteri og/eller brus/mineralvann, leskedrikk eller energidrikk i utenlandske nettbutikker, og gjennomsnittlig handel var på 2,4 kg sjokolade/godteri og 8 liter drikke per gang man handlet godteri og/eller alkoholfri drikke.

Grensehandelen var betydelig redusert i perioden undersøkelsen dekket sammenlignet med et «normalår». Tall fra SSBs kvartalsvise grensehandelsundersøkelse viser at nordmenn i 2019 i snitt var på 796 000 dagsturer til utlandet i måneden (ssb.no/grensehandel), mens resultatene fra Den nasjonale folkehelseundersøkelsen ga et estimat på 193 000 dagsturer i oktober 2020. Dersom man kan anta at gjennomsnittlig mengde sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer per dagstur i Den nasjonale folkehelseundersøkelsen er representative for dagsturer i et «normalår» kan man, basert på antall dagsturer i 2019 (fra SSB), grovt anslå at grensehandel i et normalår i snitt utgjør cirka 1,5 kg sjokolade/godteri, 11 liter sukkerholdig drikke og 12 liter sukkerfri drikke per voksne nordmann per år. Dette tilsvarer da om lag 15 % av den totale mengden nordmenn kjøper av sjokolade/godteri og 20 % av brus/mineralvann/leskedrikk/energidrikk.

Det er besluttet at Den nasjonale folkehelseundersøkelsen etableres som en fast årlig undersøkelse, og undersøkelsen kan blant annet brukes til å monitorere grensehandel og internetthandel fra utlandet av sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Ideelt sett bør data samles inn flere ganger i året for å fange opp sesongvariasjon, og dette skal vurderes. Å monitorere denne handelen er kanskje ekstra aktuelt nå som sukkeravgiften på sjokolade og godteri fjernes og det blir reduserte og differensierte avgifter på alkoholfrie drikkevarer i Norge med mål om å redusere grensehandel. Med jevnlig monitorering kan effekten av ulike tiltak evalueres. I tillegg vil dataene brukes til å få et bedre estimat på det totale sukkerinntaket i Norge.