Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19 og risikofaktorer for alvorlig sykdom - en hurtigoversikt, andre oppdatering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19 og risikofaktorer for alvorlig sykdom - en hurtigoversikt, andre oppdatering

Notat

Covid-19 og risikofaktorer for alvorlig sykdom - en hurtigoversikt, andre oppdatering

Publisert

Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 14 april, 2020. I denne oppdaterte versjonen ekskluderte vi studier som kun rapporterte univariate analyser, og studier med færre enn 400 deltakere på grunn av begrenset statistisk styrke.

Forside omslag notat covid-19 severity 2nd _ENG.jpg

Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 14 april, 2020. I denne oppdaterte versjonen ekskluderte vi studier som kun rapporterte univariate analyser, og studier med færre enn 400 deltakere på grunn av begrenset statistisk styrke.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Flodgren GM, Vestrheim DF, Brurberg KG.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-097-2

Hovedbudskap

Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 14 april, 2020. I denne oppdaterte versjonen ekskluderte vi studier som kun rapporterte univariate analyser, og studier med færre enn 400 deltakere på grunn av begrenset statistisk styrke.

Resultatene som presenteres i dette notatet er basert på søk i EndNotedatabasen for Folkehelseinstituttets Levende kart over covid-19-forskning. Én forsker gjennomgikk søkeresultater, selekterte studier og syntetiserte resultatene i tabeller. To andre forskere hjalp til med å oppsummere resultatene i tekst og fortolke resultater. I den nåværende situasjonen er det et presserende behov for å identifisere de viktigste bevisene raskt, så vi valgte denne raske tilnærmingen til tross for en iboende risiko for å overse viktige data eller gjøre feilvurderinger.

Vi inkluderte 11 studier med flervariabelanalyser av alder og andre demografiske risikofaktorer for covid-19. Vi oppsummerte ikke laboratoriefunn, vitale tegn eller symptomer på covid-19. Fire studier var fra USA, tre fra Kina, to fra Storbritannia, en fra Iran og en fra Brasil. Fire av studiene var til trykking eller allerede publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift. Sju studier var tidlige versjoner av artikler som ikke hadde gjennomgått fagfellevurdering. Alle unntatt én studie var retrospektive analyser. Median antall deltakere i de inkluderte studiene var 1.580, med range fra 442 til 17.425.445.

Vi vurderte det ikke som hensiktsmessig å lage metaanalyser, og hovedresultatene i denne hurtigoversikten presenteres derfor narrativt. Risikofaktorer forbundet med (i) sykehusinnleggelse, (ii) alvorlig / kritisk sykdom og (iii) død på grunn av covid-19 rapporteres separat.

Risiko for sykehusinnleggelse på grunn av covid-19

To upubliserte studier rapporterte at høyere risiko for sykehusinnleggelse var assosiert med økende alder, men resultatene var blandet for kjønn og høyt blodtrykk. Én av studien rapporterte en assosiasjon mellom sør-asiatisk opprinnelse, høy BMI og flere andre komorbiditeter, mens den andre studien ikke undersøkte disse risikofaktorene.

Risiko for alvorlige eller kritiske sykdomsforløp ved covid-19

Fire studier viser at høy alder øker risiko for alvorlige eller kritiske sykdomsforløp. Resultatene for kjønn og etnisitet/rase var inkonsistente. De fleste studiene antydet at komorbiditet øker risiko for alvorlige sykdomsforløp, men hvilke komorbiditeter som var inkludert i analysene varierte mellom studiene. De to studiene som inkluderte BMI i sine analyser, konkluderte med at høy BMI er assosiert med mer alvorlig sykdom.

Risiko for død ved covid-19

Åtte studier antyder sterk sammenheng mellom høy alder og risiko for å dø av covid-19. Studiene rapporterte ulike resultater for spørsmålet om menn har høyere risiko enn kvinner, og to av de største studiene konkluderte med at risiko for død er høyere blant menn. En av disse studiene rapporterte en tydelig sammenheng mellom risiko for død og etnisitet/rase i en britisk befolkning (svart og asiatisk rase) og fattigdom (IMD-poengsum), mens en britisk studie med færre deltakere ikke fant noen slik sammenheng. Komorbiditet ser ut til å være en viktig risikofaktor for covid-19-relatert død, men det var stor variasjon mellom hvilke komorbiditeter som ble undersøkt i de ulike studiene. Dokumentasjonen er ikke entydig med tanke på sammenhengen mellom røykevaner og risiko for å dø.

Konklusjon

Høy alder peker seg ut den dominerende risikofaktoren for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Fedme (BMI >30), kjønn og komorbiditet ser også ut til å være assosiert med høyere risiko. Etnisitet og fattigdomsscore kan være assosiert med forhøyet risiko, men ulike studier peker i ulike retninger. Røykevaner samt bruk av ACE hemmer/ARB viser ingen tydelig sammenheng med risiko for alvorlig infeksjon og død grunnet covid-19.

Vi vurderte ikke kvaliteten til de inkluderte studiene, og vi vurderte heller ikke kvaliteten til dokumentasjonen. Resultatene fra denne hurtigoversikten må derfor tolkes med varsomhet. Det inkluderte studiene påviser assosiasjoner og sammenhenger, men kan ikke benyttes til å bekrefte eller avkrefte årsaks- eller virkningsforhold.