Hopp til innhold

Metodevurdering

Vurdering av Petø-metoden for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering

Petø-metoden er en metode for opptrening av barn og unge med hjerneskade. Vi har systematisk oppsummert og kvalitetsvurdert tilgjengelig forskning om klinisk effekt og uønskede hendelser ved Petø-metoden.

Forside Petø.jpg

Petø-metoden er en metode for opptrening av barn og unge med hjerneskade. Vi har systematisk oppsummert og kvalitetsvurdert tilgjengelig forskning om klinisk effekt og uønskede hendelser ved Petø-metoden.


Hovedbudskap

Petø-metoden er en metode for opptrening av barn og unge med hjerneskade. Metoden ble utviklet i Ungarn på 1940-tallet av legen András Petö. Det er knyttet usikkerhet til effekt av metoden. Vi har systematisk oppsummert og kvalitetsvurdert tilgjengelig forskning om klinisk effekt og uønskede hendelser ved Petø-metoden. I tillegg har vi utført en helseøkonomisk analyse som en kostnadsbeskrivelse i et helsetjenesteperspektiv.

  • Vi fant tre randomiserte, kontrollerte studier og seks ikke-randomiserte kontrollerte studier som undersøkte effekt av Petø-metoden. Alle inkluderte barn med cerebral parese. Studiene hadde få deltakere, og metodiske svakheter.
  • Vi fant ingen sikker forskjell i effekt mellom Petø-metoden og andre behandlingsmetoder for barn med hjerneskade på motoriske og kognitive utfallsmål, samt livskvalitet. Vår tillit til dokumentasjonen er lav til svært lav vurdert ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).
  • Vi fant ingen studier som undersøkte psykisk helse, stress eller uønskede hendelser ved Petø-metoden.

I 2015 var totalkostnadene knyttet til Petø-metoden på 13 351 367 norske kroner. Gjennomsnittskostnaden var 79 002 norske kroner per deltaker med familie som gjennomførte gjennomsnittlig to behandlingsperioder, hver med varighet på tre til fem timer pr dag i en til tre uker.

Sammendrag

Innledning

Barn og unge med hjerneskades rettigheter til habilitering og rehabilitering er hjemlet i Lov om pasient- og brukerrettigheter. Petø-metoden er en av flere metoder for opptrening av barn og unge med hjerneskade. Metoden ble utviklet i Ungarn på 1940-tallet av legen András Petö. Det er knyttet usikkerhet til effekt av metoden.

I denne metodevurderingen har vi systematisk oppsummert og kvalitetsvurdert tilgjengelig forskning om klinisk effekt og uønskede hendelser ved Petø-metoden for barn og unge med hjerneskade. Vi har også utført en helseøkonomisk analyse i form av en kostnadsbeskrivelse av Petø-metoden. Metodevurderingen er ment å inngå som beslutningsgrunnlag for de regionale helseforetakene i Beslutningsforum for Nye metoder.

Metode

Klinisk effekt og sikkerhet

Vi utførte systematiske litteratursøk med tilpassede søkestrategier i databasene CINAHL, Cochrane library, Ovid-databaser, Epistemonikos, PEDro og SveMed frem til november 2016. To forskere gikk gjennom søkene, uavhengig av hverandre. Vi bestilte relevante publikasjoner i fulltekst, og inkluderte publikasjoner som oppfylte inklusjonskriteriene. Vi vurderte studiene ved hjelp av Risk of Bias-verktøyet. Hovedutfallsmålene var grovmotorisk funksjon, finmotorisk funksjon, kognitiv funksjon, livskvalitet, psykisk helse og stress, samt uønskede hendelser. Sekundære utfallsmål var dagliglivsaktiviteter, kommunikasjon og språk, atferd, skoleferdigheter, sosial deltakelse og ferdigheter hos barna, familiens fungering, stress og belastning, foreldrenes psykiske helse og livskvalitet, livskvalitet hos søsken og foreldrenes yrkesdeltakelse. Vi sammenstilte data fra studiene ved hjelp av programvaren Review Manager 5.03, og vi beregnet standardisert gjennomsnittsforskjell mellom gruppene og 95 % konfidensintervall. Vi vurderte tilliten til effektestimatene for de primære utfallsmålene ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Helseøkonomisk analyse

Vi har beskrevet kostnader knyttet til Petø-metoden. De totale kostnadene for Petø-metoden består av kostnader knyttet til drift av programmet, og reise og opphold. For å oppnå en mest mulig realistisk beskrivelse av kostnader for Petø-programmet har vi tatt utgangspunkt i reelle prosesser ved metoden. Kostnadsbeskrivelsene er uttrykt i norske kroner, og vi har presentert estimat for gjennomsnittskostnad per deltaker med familie. Vi har beskrevet kostnader ut i fra et helsetjenesteperspektiv, med en tidshorisont på 1 år. Et helsetjenesteperspektiv inkluderer kostnader som er betalt fra den norske helsetjenestens budsjett.

Resultat

Klinisk effekt og sikkerhet

Ni studier, med 11 publikasjoner, og totalt 293 deltakere, oppfylte inklusjonskriteriene og ble inkludert i datagrunnlaget. Tre av studiene var randomiserte kontrollerte studier, og seks av studiene var kontrollerte studier uten randomisering. Alle studiene inkluderte barn med cerebral parese. Studiene var utført i Norge, Sverige, Storbritannia, Australia, USA og Iran. Kun to av studiene var utført i løpet av det siste tiåret.

Vi fant ingen påviselig forskjell i effekt mellom Petø-gruppene og kontrollgruppene i grovmotorisk, finmotorisk eller kognitiv funksjon, livskvalitet, dagliglivsaktiviteter, kommunikasjon og språk, atferd, sosial fungering, eller foreldrenes psykiske helse og livskvalitet. Vi fant ingen studier som undersøkte psykisk helse og stress hos barna, barnas skoleferdigheter, familiens fungering, stress og belastning, livskvalitet hos søsken og foreldrenes yrkesdeltakelse. Ingen av studiene hadde systematisk rapportert om uheldige hendelser, men én studie oppga at det ikke ble rapportert negative virkninger hos barna ved Petø-metoden eller i kontrollgruppen. 

Risk of Bias-vurderingen viste at sju av ni studier hadde stor risiko for skjevhet. Tilliten til dokumentasjonsgrunnlaget ble vurdert å være lav til svært lav vurdert ved hjelp av GRADE-verktøyet.

Helseøkonomi

PTØ-sentrene i Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest hadde til sammen 147 deltakere mellom 0-18 år i 2015. I tillegg fikk 22 barn tilbud om Petø-programmet i Helse Nord i 2015.

Beregnet ut fra kostnader i Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest i 2015, var gjennomsnittskostnad per deltaker med familie 87 339 norske kroner (12 838 840 norske kroner/147 deltakere). I Helse Nord var gjennomsnittskostnad per deltaker med familie 23 297 norske kroner (512 527 norske kroner/22 deltakere). Vi estimerte gjennomsnittskostnad per deltaker med familie til 79 002 norske kroner (13 351 367 norske kroner/169 deltakere), for alle helseregionene samlet.

Diskusjon

Klinisk effekt og sikkerhet

Vi beregnet standardisert gjennomsnittsforskjell mellom Petø-metoden og kontrolltiltak, både samlet i metaanalyser og for hvert utfall i hver av de inkluderte studiene. Vi fant hovedsakelig ingen påviselig forskjell i effekt mellom Petø-metoden og kontrolltiltakene for noen av utfallsmålene. I noen få analyser fant vi imidlertid statistisk signifikante forskjeller i effekt mellom tiltaksgruppe og kontrollgruppe, både i favør av Petø-metoden og i favør av kontrolltiltaket. Dette kan skyldes tilfeldigheter eller baselineforskjeller mellom gruppene, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet.

Helseøkonomi

Fravær av faglige retningslinjer og manglende dokumentasjon for effekt av Petø-metoden gjorde at det ikke var hensiktsmessig å utføre en fullstendig økonomisk evaluering, men kun en økonomisk analyse. I vår økonomiske analyse har vi brukt helsetjenesteperspektivet. Dette er det relevante perspektivet for Beslutningsforum i Nye metoder, hvor fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten vurderes.

Videre forskning

Kunnskapsgrunnlaget om klinisk effekt knyttet til Petø-metoden er begrenset. Det kan derfor være behov for mer forskning om effekt og uønskede hendelser knyttet til Petø-metoden, spesielt hvis tilbudet skal tilbys finansiert av de regionale helseforetakene. Pasientgrunnlaget i Norge er begrenset, og det kan derfor være aktuelt med internasjonalt samarbeid ved gjennomføring av studier.

Konklusjon

Vi fant ingen sikker forskjell i effekt mellom Petø-metoden og annen trening av barn med hjerneskade på grovmotoriske, finmotoriske og kognitive ferdigheter eller livskvalitet. Tilliten til dokumentasjonen var lav til svært lav.

For 2015 var totalkostnadene knyttet til Petø-tilbudet på 13 351 367 kroner. Gjennomsnittskostnadene per deltaker med familie som gjennomførte gjennomsnittlig to behandlingsperioder med varighet på tre til fem timer pr dag i en til tre uker, var 79 002 kroner.

Nedlastbar PDF.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 12.2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Elvsaas IKØ, Lund UH, Giske L, Stoinska-Schneider A, Fure B.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-900-9