Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Eksponering for støv og gasser ved bruk av fluorholdig skismøring»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Eksponering for støv og gasser ved bruk av fluorholdig skismøring

Notat

Eksponering for støv og gasser ved bruk av fluorholdige produkter for skipreparering

Publisert

Er fluor i støv og gasser et helseproblem for ivrige skientusiaster som hyppig smører ski med fluorholdig skismøring? Notatet gir praktiske råd til skiløpere som bruker slik skismøring.

Skiløper

Er fluor i støv og gasser et helseproblem for ivrige skientusiaster som hyppig smører ski med fluorholdig skismøring? Notatet gir praktiske råd til skiløpere som bruker slik skismøring.


Forfattere

Om publikasjonen

 • Utgitt: Januar 2017
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Når du smører og børster skisålen med fluorholdig skismøring, kan dette føre til høye konsentrasjoner av fluorholdig svevestøv og gasser i smøreboden. Derfor anbefales støvmaske, god frisklufttilførsel og andre forholdsregler.

Ofte brukes fluorholdige skismøringer i kjellere, garasjer eller smøretelt med dårlig ventilasjon. Dette kan føre til høye konsentrasjoner av støv, fluorholdige forbindelser og løsemidler tilsvarende det som er målt i smøreboder for profesjonelle skismørere. Selv om man utsettes for dette i kortere tid og mindre hyppig enn det profesjonelle skismørere gjør, kan man ikke utelukke helseplager.

Sammendrag

Sammendrag og råd til skiløpere som bruker fluorholdig skismøring

Fluorholdig skismøring brukes på grunn av sine gode egenskaper mht. bedre glid, mindre ising og gode smussavstøtende evne.

 • Produktene som kan inneholde varierende mengder fluorforbindelser er glidvoks (glider), fluorpulver, flytende fluorglider, festevoks og klister.
 • Fluorforbindelser i skismøring er perfluorkarboner (PFK) som blant annet perfluorkarboksylater.

De fleste skismøringsprodukter som benyttes av «vanlige» skigåere, inneholder ikke fluorforbindelser. Men mange mer ivrige skigåere bruker fluorholdig skismøring. 

Svevestøv og gasser med fluorholdige stoffer

Svevestøv

Du er mest utsatt for å puste inn fluorholdig støv når skiene prepareres og det legges på glider. Rotorbørsting av glideren virvler opp mest støv, men også håndbørsting virvler opp støv. 

Støvet kan inneholde forskjellige PFKer som er bundet til støvpartiklene. 

Bekymring er særlig knyttet til perfluorkarboksylater som blant annet perfluoroktanoat (PFOA) og perfluornonanoat (PFNA) fordi disse forbindelsene nesten ikke brytes ned i miljøet, og skilles svært langsomt ut av kroppen. 

Gasser

Skiprepareringen medfører også eksponering for gasser (flyktige forbindelser). Særlig gjelder dette når voks smeltes på skisålen, og når det brukes flytende fluorglider. Gassene kan inneholde både ikke-fluorerte forbindelser og PFK med varierende grad av flyktighet; det vil si at noen fordamper ved lavere temperaturer, mens andre krever høyere temperatur for å fordampe.   

I lokaler der profesjonelle skismørere arbeider, har det blitt målt til dels høye konsentrasjoner av fluorholdig gasser i luften, det gjelder en gruppe flyktige fluorholdige alkoholer kalt fluortelomer-alkoholer (FTOH). Disse kan brytes ned til perfluorkarboksylater som f.eks. PFOA og PFNA og således bidra til å øke totalmengden av disse stoffene som  skismøreren eksponeres for. 

Når du smører ski, kan du også bli utsatt for forskjellige løsemidler som ikke inneholder fluorholdige stoffer. Du er mest utsatt for slike løsemidler når du renser skiene.   

Målinger fra smøreboder

I målinger fra smørebodene der profesjonelle skismørere arbeider, har det vært påvist store mengder støv i luften. I dette støvet har det vært målt høye konsentrasjoner av perfluorkarboksylater slik som for eksempel PFOA og PFNA. Det er også vist at det kan være varierende konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser (gasser), inkludert fluorholdige gasser.

Vi vet imidlertid lite om hvor ofte og hvor mye fluorholdige partikler og gasser de ikke-profesjonelle skismørerne utsettes for. Det er ikke usannsynlig at nivåene vil være i samme størrelsesorden som de som er funnet for de profesjonelle, men eksponeringen vil være mindre hyppig og over kortere tid. 

Mulige helseskader

Studier på perfluorerte karbonforbindelser:

 • I dyreforsøk er det vist at perfluorkarboksylater, og blant disse spesielt PFOA og PFNA som fins i fluorholdig skismøring, kan ha uheldige effekter på lever, immunforsvar, reproduksjon og utvikling. PFOA og PFNA er klassifisert i EU som blant annet reproduksjonsskadelig, skadelig ved gjentatt eksponering og mistenkes for å være kreftfremkallende.
 • Befolkningsstudier tyder på en sammenheng mellom økte PFOA-nivåer i blod og økte kolesterolnivåer, ulcerøs kolitt og stoffskiftesykdommer.
 • Forskningsresultater hos barn antyder en sammenheng mellom blodkonsentrasjoner av noen perfluorkarboksylater hos mor under svangerskapet og redusert respons hos barnet på enkelte vaksiner.
 • Noen befolkningsstudier har vist en svak sammenheng mellom økte PFOA-nivåer og forekomst av enkelte kreftformer, men dette er det fortsatt stor usikkerhet rundt. 

Helseskader som følge av svevestøvSvevestøv kan skade celler i alle deler av luftveiene. Personer med eksisterende lunge- eller hjertekarsykdom ser ut til å være spesielt utsatte. Barn under skolealder, eldre og syke mennesker regnes også blant de mest sårbare gruppene i befolkningen. 

Helseskader som følge av ikke-fluorholdige løsemidler: Kortvarig innånding kan føre til hodepine, irritasjon av slimhinner og betennelse i luftveiene. 

Samlet vurdering av helserisikoen for ikke-profesjonelle skismørere

 • Vi har ikke kunnskapsgrunnlag for å gjøre en presis helserisikovurdering for ikke-profesjonelle skigåere når det gjelder eksponering for partikler, fluorholdige forbindelser og løsemidler i forbindelse med preparering og smøring av ski med fluorholdig smøring.
 • De fluorholdige stoffene, spesielt perfluorkarboksylater, er en stoffgruppe hvor mange av enkeltstoffene brytes langsomt ned i kroppen. Eksponering for disse stoffene bør reduseres så langt det er praktisk mulig.
 • I Norge er det innført forbud mot PFOA i en lang rekke forbrukerprodukter. En slik regulering av PFOA (inkludert stoffer som kan brytes ned til PFOA i kroppen) vil også komme i EU i løpet av 2020. Forbudet gjelder kjemikalier eller produkter som inneholder mer enn 0.0000025 prosent PFOA. Derfor vil dette vil på sikt få konsekvenser for bruken av PFOA i skismøring. 

Tiltak og praktiske råd for skiløpere

For skiløpere som bruker fluorholdige skismøringer anbefales det følgende:

 • Stå utendørs eller i et godt ventilert rom (gjennomtrekk) når du bruker fluorholdig skismøring.
 • Bruk en beskyttelsesmaske/støvmaske med beskyttelsesklasse 2. En støvmaske vil ikke beskytte mot gasser, det er derfor viktig med god ventilasjon selv om du bruker støvmaske.
 • Temperaturen på smørejernet bør ikke overstige de anbefalte verdiene.
 • Unngå hudkontakt med de fluorholdige produktene så langt det lar seg gjøre. Ikke gni ut pulveret med fingeren eller hånden, og vask hendene godt i tilfelle du har fått fluorholdig skismøring på huden.