Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseundersøkelser i fylkene – pilot.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Folkehelseundersøkelser i fylkene – pilot.

Rapport

Folkehelseundersøkelser i fylkene – pilot. Dokumentasjonsrapport – Organisering og prosess.

Publisert

Rapporten dokumenterer arbeidet med pilotenundersøkelsen som ble gjennomført i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder 2016.

Forside_dokumentasjonsrapport_fylker.jpg

Rapporten dokumenterer arbeidet med pilotenundersøkelsen som ble gjennomført i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder 2016.


Om rapporten

 • Utgitt: Mars 2017
 • Av: Folkehelseinstituttet

Sammendrag

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og hovedhensikten med folkehelseundersøkelser i fylkene er å fremskaffe data til bruk i folkehelsearbeid/oversiktsarbeid, jmf. Lov og folkehelsearbeid og forskrift om oversiktsarbeid. Av forskriftens §3 fremgår det at fylkenes oversikt skal omfatte opplysninger om og vurderinger av "..befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand.."

Høsten 2012 fikk Folkehelseinstituttet(FHI) i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide maler for fylkesvise helseundersøkelser blant voksne. Etter en bred involvering internt og eksternt, ble rapporten «Fylkeshelseundersøkelser blant voksne. Maler for innhold og gjennomføring» oversendt HOD i november 2014.

Arbeidet med rapporten avdekket et behov for å teste både spørreskjema og modell for gjennomføring i en pilotundersøkelse. En valgte å gjøre dette innenfor rammen av en modell der fylkeskommunene (FK) samarbeider om datainnsamlingen gjennom en ekstern aktør (etter felles anbudsrunde), og en sentral offentlig aktør bistår FK med faglig hjelp, analyser av data osv. Undersøkelsen ble gjennomført som et samarbeid mellom de tre fylkeskommunene Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold og FHI i perioden vår 2014 til vår 2017. Selve datainnsamlingen ble i hovedsak gjort november 2015 - mars 2016 av TNS Gallup (nå KANTAR TNS).

Denne rapporten gir en kronologisk beskrivelse av prosessen i arbeidet med pilotundersøkelsen, der formålet har vært å beskrive samhandlingen mellom de tre fylkeskommunene og FHI, og vise hvordan ulike hendelser underveis har påvirket prosessen videre.

Rapporten har fire deler;

 1. Innledning og bakgrunn
 2. Planlegging
 3. Gjennomføring
 4. Ettertanker og vurderinger

Formålet med pilotundersøkelsen er fremhevet særlig i del IV, der hvert underkapittel adresserer områdene det var viktig å belyse i undersøkelsen;

 • Modell for gjennomføring
 • Samarbeid på tvers av fylkeskommunene med en sentral koordinerende aktør, herunder utlysning av datainnsamling på anbud
 • Uttesting av spørreskjema på flere plattformer
 • Utvalgsstørrelse og struktur
 • Datakvalitet
 • Hvordan har selve spørreskjemaet fungert?
 • Hvilken nytte kan fylkeskommunene ha av innsamlede data?

Arbeidsdelingen mellom de tre fylkeskommunene og folkehelseinstituttet fungerte godt, og resultatene fra pilotundersøkelsen vil gi et betydelig tilskudd til folkehelsearbeidet i de tre fylkeskommunene.

Nytten av pilotundersøkelsen er todelt. På den ene siden vil pilotundersøkelsen gi sentrale myndigheter et bedre beslutningsgrunnlag for hvordan framtidige folkehelseundersøkelser i fylkene skal gjennomføres. På den annen side vil undersøkelsen gi de tre pilotfylkene data både til kartlegging av regionale helse og risikofaktorer og til forskning som er relevant for folkehelsearbeidet.