Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av HPV-vaksinering av gutter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av HPV-vaksinering av gutter

Systematisk oversikt

Effekt av HPV-vaksinering av gutter

Publisert

Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag gis til 12 år gamle jenter i Norge, også forebygger HPV-relaterte sykdommer hvis den gis til gutter.

Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag gis til 12 år gamle jenter i Norge, også forebygger HPV-relaterte sykdommer hvis den gis til gutter.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Juvet LK, Sæterdal I, Couto E, Harboe I, Klemp M.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-937-3

Hovedbudskap

Humant papillomavirus (HPV) er ansett som det vanligste seksuelt overførbare virus på verdensbasis. Mer enn 100 typer av HPV er identifisert.

Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag gis til 12 år gamle jenter i Norge, også forebygger HPV-relaterte sykdommer hvis den gis til gutter.

Dataene er hovedsakelig basert på én stor randomisert kontrollert studie som viser resultatet av  å gi kvadrivalent HPV-vaksine, dvs. vaksine som beskytter mot humant papillomavirus type 6, 11, 16 og 18, til gutter og menn i alderen 16 til 26 år.

  • HPV-vaksinasjon med kvadrivalent vaksine beskytter trolig mot lesjoner på ytre kjønnsorganer forårsaket av HPV 6, 11, 16 og 18 hos gutter og menn i alderen 16 til 26 år. Vaksinen beskytter særlig mot kjønnsvorter, som utgjør hovedtyngden av eksterne lesjoner. Dokumentasjonen er av moderat kvalitet.
  • Vi kan ikke konkludere om vaksinen forebygger mot forstadier til kreft på penis, fordi det er meldt om få hendelser. Dokumentasjonen er av lav kvalitet.
  • Blant menn som har sex med menn vil HPV-vaksinasjon muligens føre til færre forstadier til analkreft. Dokumentasjonen er av lav kvalitet.
  • HPV-vaksinering av gutter gir trolig ingen alvorlige bivirkninger i løpet av tre år etter vaksinering, men antall studiedeltakere er for lavt til å oppdage sjeldne bivirkninger. Dokumentasjonen er av moderat kvalitet.
  • For å kunne vurdere om HPV-vaksinasjon har effekt på kreftforekomst eller kreftdødelighet, trengs studier med lang oppfølgingstid.

Sammendrag

Bakgrunn

Humant papillomavirus (HPV) er ansett som det vanligste seksuelt overførbare virus på verdensbasis. Mer enn 100 typer av HPV er identifisert. Det internasjonale institutt for kreftforskning (IARC) som er del av WHO, mener at det er tilstrekkelig dokumentasjon for å si at infeksjon med HPV 16 forårsaker kreft på livmorhalsen, i vulva, skjeden, på penis, i endetarmen, i munnhulen, svelget og mandlene. Mer enn 90 prosent   av HPV-relatert kreft er forårsaket av HPV 16 eller 18.

En helseøkonomisk evaluering fra 2007 utført av Kunnskapssenteret, viser at vaksinasjon mot HPV type 16 og 18- er en kostnadseffektiv strategi for å redusere antallet nye tilfeller og dødelighet av livmorhalskreft i Norge. HPV vaksinasjon av jenter ble introdusert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009.

Problemstilling

Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag tilbys 11 til 12 år gamle jenter i Norge, også er effektiv for å forhindre HPV-relatert kreftsykdom hos gutter.

Metode

Vi har utarbeidet denne systematiske oversikten i henhold til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten sin metodehåndbok.

To oversiktsforfattere gjennomgikk alle referansene for å identifisere relevante publikasjoner i henhold til pre-spesifiserte kriterier. Vi innhentet fulltekst publikasjoner av potensielt relevante referanser, og vi vurderte alle inkluderte referanser for risiko for skjevhet i henhold til håndboken. Vi ekstraherte data ved hjelp av et pre-designet dataregistreringsskjema. Én forfatter hentet ut data og deretter ble dette kontrollert av en annen.

Vi analyserte resultatene ved hjelp Review Manager. Vi kalkulerte relativ risiko og tilhørende 95 prosent konfidensintervall for effektestimatene der det var mulig å sammenligne studier. Hvis dette ikke var mulig, fremstilte vi dataene narrativt. Vi brukte GRADE (Gradering of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) for å vurdere samlet kvalitet på dokumentasjonen for hvert utfall.

Resultat

Vi gjennomførte litteratursøket etter randomiserte kontrollerte studier på HPV-vaksiner i januar 2014. Vi identifiserte 777 referanser. I tillegg fikk vi ni referanser fra de farmasøytiske selskapene som har markedsføringstillatelse for HPV-vaksiner i Norge. Etter å ha lest titler, sammendrag og fulltekster, inkluderte vi fem referanser basert på to randomiserte kontrollerte studier i denne systematiske oversikten.

De viktigste funnene fra denne systematiske oversikten er hovedsakelig basert på én stor randomisert kontrollert studie av kvadrivalent HPV-vaksine (vaksine mot HPV 6, 11, 16 og 18) til gutter i alderen 16 til 26 år.

Resultatene viste at HPV-vaksinasjon med kvadrivalent vaksine trolig beskyttet mot eksterne genitale lesjoner forårsaket av HPV 6, 11, 16 og 18 blant gutter og menn i alderen 16 til 26 år (RR 0.33 (KI 0.25-0.44). Hovedtyngden av lesjoner som HPV-vaksinen beskyttet mot var kjønnsvorter (kondylomer) (RR 0.39 (KI 0.25-0.58) (moderat kvalitet på dokumentasjonen). Vurderingen av om den kvadrivalente HPV-vaksinen beskytter mot forstadier til kreft på penis er preget av veldig få hendelser, og det er derfor vanskelig å konkludere om vaksinen forebygger forstadier til kreft på penis hos gutter (RR 1.2 (KI 0.37-3.94) (lav kvalitet på dokumentasjonen).

I en subpopulasjon av menn som har sex med menn førte HPV-vaksinasjon til færre forstadier til analkreft, sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk placebo (RR 0.46 (KI 0.27-0.79) (lav kvalitet på dokumentasjonen).

Tre års oppfølging etter HPV-vaksinering viste liten eller ingen forskjell i alvorlige bivirkninger mellom de HPV-vaksinerte og kontrollgruppen som fikk placebo (moderat kvalitet på dokumentasjonen).

Diskusjon

HPV-vaksinasjon av gutter og menn i alderen 16 - 26 år beskytter trolig mot kjønnsvorter. Blant menn som har sex med menn gir HPV-vaksinasjon trolig færre tilfeller av forstadier til kreft i endetarmen. Vi vet ikke om HPV-vaksinasjon av gutter gir færre tilfeller av forstadier til analkreft eller peniskreft, fordi disse kreftformene er sjeldne, og studiene som er gjennomført har for kort oppfølgingstid og veldig få hendelser. HPV-vaksinen gir trolig ingen alvorlige bivirkninger i løpet av tre år etter vaksinering, men antallet studiedeltakere er for lavt til å oppdage sjeldne bivirkninger.

Den langsiktige effekten av å gi HPV-vaksine til   gutter er ukjent på grunn av relativt kort oppfølgingstid i de kliniske studiene. Siden vi først vil få vite den sanne effekten på kreftforekomst og kreftdødelighet om 20 - 30 år, er data fra langsiktig oppfølging av den vaksinerte befolkningen viktig.

Høygradige celleforandringer ble valgt som utfallsmål fordi de er direkte forløpere til aktuelle kreftformer hos menn (kreft på penis og kreft i endetarmen), og fordi de er beskrevet som det beste utfallsmålet når man skal undersøke effekten av HPV-vaksinasjon.

Sikkerhet over lang tid må vurderes i fremtidige studier eller i oppfølgingspublikasjoner av eksisterende studier.

Vi har gjennomført en systematisk oversikt basert på kliniske randomiserte kontrollerte studier. Randomiserte kontrollerte studier har lavere risiko for systematiske feil enn observasjonsstudier, og er derfor det foretrukne design for å undersøke effekten av en intervensjon. Observasjonsstudier og registerstudier kan imidlertid være mer hensiktsmessig for å undersøke sjeldne bivirkninger og langtidseffekter av vaksinen.

Nasjonale vaksinasjonsprogrammer av gutter er allerede startet i noen land.

Konklusjon

Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinen som i dag gis til 12 år gamle jenter i Norge også forebygger HPV-relaterte sykdommer hvis den gis til gutter.

Dataene i denne systematiske oversikten baserer seg hovedsakelig på én stor randomisert kontrollert studie av kvadrivalent HPV-vaksine til gutter i alderen 16 til 26 år.

Kvadrivalent HPV-vaksine gitt til gutter og menn i alderen 16 til 26 år beskytter trolig mot kjønnsvorter (kondylomer) forårsaket av HPV 6, 11, 16 og 18 (moderat kvalitet på dokumentasjonen).

Blant menn som har sex med menn fører HPV-vaksinen til færre forstadier av kreft i endetarmen (lav kvalitet på dokumentasjonen).

HPV-vaksinering av gutter ser ikke ut til å medføre risiko for alvorlige bivirkninger, selv om vi ikke kan utelukke sjeldne bivirkninger (moderat kvalitet på dokumentasjonen).

Videre forskning er nødvendig for å undersøke om HPV-vaksinasjon reduserer forekomsten av HPV-relatert kreft, kreftdødelighet og for å få bedre data om sikkerhet ved HPV-vaksinasjon.