Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Er medikamenter effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Er medikamenter effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?

Forskningsomtale

Er medikamenter effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?

Publisert

Personer som har medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) har muligens nytte av antidepressive medikamenter og kosttilskudd som Johannesurt. Det er uvisst om effekten opprettholdes over tid. Funnene bør tolkes med forsiktighet fordi de baserer seg på få og små studier. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Personer som har medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) har muligens nytte av antidepressive medikamenter og kosttilskudd som Johannesurt. Det er uvisst om effekten opprettholdes over tid. Funnene bør tolkes med forsiktighet fordi de baserer seg på få og små studier. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Fønhus MS, Dalsbø TK, Flottorp S.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter oppsummeres tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av medikamenter sammenlignet med placebo (narrepiller) hos personer som har medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS).

Forfatterne fant at:

  • Det er muligens liten eller ingen forskjell i symptomenes alvorlighetsgrad hos de som får trisykliske antidepressive medikamenter sammenliknet med de som får placebo (liten tillit til resultatet)
  • Symptomenes alvorlighetsgrad reduseres muligens hos de som får nyere antidepressive medikamenter sammenliknet med de som får placebo (liten tillit til resultatet)
  • Symptomenes alvorlighetsgrad reduseres muligens hos de som får naturpreparater sammenliknet med de som får placebo (liten tillit til resultatet)
  • Det er muligens liten eller ingen forskjell i alvorlighetsgraden/intensiteten av MUPS når man direkte sammenlikner de som får trisykliske antidepressive medikamenter med de som får nyere antidepressive medikamenter

Fordi effektestimatet er unøyaktig og tilliten til resultatet liten eller svært liten, så kan vi ikke trekke konklusjoner om effekt på akseptabiliteten (hvor mange som gjennomfører tiltaket).

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

Resultattabell

Alvorlighetsgrad/intensitet av medisinsk uforklarlige plager og symptomer1

MUPS_Res_formidlingssak_2

Bakgrunn 

MUPS

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) er et samlebegrep for tilstander som karakteriseres av subjektive symptomer uten objektive funn; man har ikke klart å påvise noen underliggende medisinsk årsak. MUPS er en vanlig årsak til at pasienter tar kontakt med allmennlege. En norsk studie fra 2014 av Aamland og medarbeidere fant at tre prosent av konsultasjonene hos norske fastleger gjaldt MUPS som hadde vart i mer enn tre måneder og som førte til funksjonstap. Det betyr at det er omtrent like vanlig å oppsøke fastlegen for MUPS som for høyt blodtrykk, diabetes, hjerteflimmer og depresjon. Fastlegene har en nøkkelrolle overfor disse pasientene, og de trenger mer kunnskap om effektive tiltak.

Hva er antidepressive medikamenter?

Ved depresjoner antar man at den kjemiske balansen i hjernen er forstyrret. Medikamenter som virker mot depresjon kalles antidepressive medikamenter. Disse påvirker mengden av kjemiske budbringere i hjernen (som serotonin, noradrenalin og dopamin), og kan motvirke den kjemiske ubalansen som finnes hos en som sliter med depresjon. Antidepressive medikamenter kan også på ulike måter påvirke smerteprosesser i kroppen.  MUPS kan ledsages av depresjon og angst, som kan påvirke opplevelse av fysiske symptomer. Effekt av antidepressive medikamenter kan skyldes effekt på eventuell depresjon, men den kan også skyldes virkning på smerteprosessen. Det finnes flere typer antidepressive medikamenter.

Eksempler på antidepressive medikamenter:

  • Trisykliske antidepressive medikamenter (TCA) som øker mengde av tilgjengelig serotonin og noradrenalin i hjernen
  • Nyere antidepressive medikamenter som SSRIs og SNRIs. SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmere, også kalt «lykkepiller») øker mengden tilgjengelig serotonin i hjernen. SNRIs (Serotonin-Noradrenalin reopptakshemmere) øker mengden tilgjengelig serotonin og noradrenalin i hjernen

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i januar 2014, og fant 26 studier med til sammen 2159 personer som de inkluderte i oversikten. Flere av studiene omhandlet kjente antidepressive medikamenter og antipsykotiske medikamenter, og noen få studier omhandlet kosttilskudd som Johannesurt og ZE 185. Oversiktsforfatterne inkluderte kun studier som undersøkte voksne personer som har MUPS. Studiene var utført i Kina (12), Tyskland (4), Italia (2), Sør-Korea (2), Australia (1), Japan (1), Nederland (1), Sør-Afrika (1), Sverige (1) og USA (1). I seks studier ble tiltaket gitt i en sykehussetting. I de resterende studiene ble tiltaket enten gitt i en poliklinisk eller ambulant setting eller setting er ikke beskrevet.

Forfatterne gjorde meta-analyser av ulike sammenlikninger. De sammenliknet trisykliske antidepressive medikamenter med: 1) placebo, 2) nyere antidepressive medikamenter, 3) trisykliske antidepressive medikamenter pluss antipsykotiske medikamenter. De sammenliknet nyere antidepressive medikamenter med: 1) placebo, 2) ulike typer nyere antidepressive medikamenter, 3) nyere antidepressive medikamenter pluss antipsykotiske medikamenter. De sammenliknet også kosttilskudd, som Johannesurt, med placebo.

Medikamentene ble gitt i varierende doser og med varierende hyppighet. De fleste studiene inkluderte pasienter i aldersgruppen 18 til 65 år. Studiene hadde en overvekt av kvinner, noe som sammenfaller med at flere kvinner enn menn har MUPS. I enkelte av studiene hadde deltakerne også andre typer plager eller tilstander. Det var hovedsakelig psykiske lidelser som depresjon og angst.

Forfatterne undersøkte effekt av de ulike medikamentene på angst- og depresjonssymptomer, bivirkninger, behandlingsrespons, funksjonsnivå og livskvalitet. Vi har kun omtalt effekt på primærutfallet alvorlighetsgrad/intensitet av MUPS og akseptabilitet. Primærutfallet alvorlighetsgrad/intensitet av MUPS ble rapportert av deltakerne selv ved bruk av ulike skalaer (skalaer som VAS-Pain, SCL-90-R og Somatisation Subscore).

Flere av oversiktsforfatterne har også publisert en Cochrane-oversikt om ikke-medikamentelle tiltak for voksne med MUPS som Kunnskapssenteret har omtalt.

Forfatterne av en Cochrane-oversikt publisert i 2013, undersøkte effekt av opplæring av allmennleger for at de kunne gi en mer strukturert og forsterket behandling til personer med MUPS. En slik strukturert modell forklarer symptomene på en bred biopsykososial måte og oppmuntrer til utvikling av andre typer strategier for å kunne håndtere de fysiske symptomene. Teknikkene som brukes er ofte basert på kognitiv atferdsterapi. Forfatterne av denne Cochrane-oversikten konkluderte med at det trengs mer forskning på dette feltet da de kun fant sju studier, med 233 allmennleger og 1787 pasienter. Studiene var veldig forskjellige med tanke på hva slags deltakere de hadde, og hvordan tiltaket var. Resultatene spriket mye for flere av utfallene og kunne dermed ikke slås sammen. Resultatene indikerte at mer intensive tiltak kanskje kan ha større effekt på pasientutfall. Forfatterne anbefalte at framtidig forskning tar hensyn til vansker som allmennlegenes mangel på tid og ferdigheter, lave forventinger til at forsterket behandling kan hjelpe pasientene, behov for åpenhet om diagnostikk, samt pasienters motvilje mot å akseptere psykososial forståelse av fysiske plager.

Kilde

Kleinstäuber M, Witthöft M, Steffanowski A, van Marwijk H, Hiller W, Lambert MJ. Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD010628. DOI: 10.1002/14651858.CD010628.pub2.

Hele oversikten i Cochrane Library.

Andre relevante publikasjoner

Rosendal M, Blankenstein AH, Morriss R, Fink P, Sharpe M, Burton C. Enhanced care by generalists for functional somatic symptoms and disorders in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD008142. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008142.pub2/abstract 

van Dessel N, den Boeft M, van der Wouden JC, Kleinstäuber M, Leone SS, Terluin B, Numans ME, van der Horst HE, van Marwijk H. Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD011142. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011142.pub2/abstract