Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økonomisk evaluering av en innhentingsvaksine mot HPV for kvinner under 26 år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økonomisk evaluering av en innhentingsvaksine mot HPV for kvinner under 26 år

Metodevurdering

Økonomisk evaluering av en innhentingsvaksine mot HPV for kvinner under 26 år

Publisert Oppdatert

I analysen har vi undersøkt om det er kostnadseffektivt å gjennomføre innhentingsvaksinering av kvinner som er 26 år eller yngre sammenlignet med dagens praksis som er ingen innhentingsvaksinering.

I analysen har vi undersøkt om det er kostnadseffektivt å gjennomføre innhentingsvaksinering av kvinner som er 26 år eller yngre sammenlignet med dagens praksis som er ingen innhentingsvaksinering.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Jiménez E, Wisløff T, Klemp M.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-851-2

Hovedbudskap

Det er dokumentert sammenheng mellom infeksjon med humant papillomavirus (HPV) og flere forstadier til kreft (CIN, VIN og VaIN), kreft og kjønnsvorter. På det norske markedet finnes det i dag to vaksiner med dokumentert effekt mot ulike typer HPV-infeksjon: Den kvadrivalente vaksinen (type 6, 11, 16 og 18) og den bivalente (type 16 og 18).

I dag får alle 12 år gamle jenter tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. I denne analysen har vi undersøkt om det er kostnadseffektivt å gjennomføre innhentingsvaksinering av kvinner som er 26 år eller yngre sammenlignet med dagens praksis som er ingen innhentingsvaksinering. 

Hovedanalysen ble gjennomført med utgangspunkt i at målgruppen fikk den kvadrivalente vaksinen. Kostnadseffektiviteten av den bivalente vaksinen er vurdert i en scenarioanalyse.  

Analysen viser at:

  • Innhentingsvaksinering med den kvadrivalente vaksinen er kostnadseffektivt i et helsetjenesteperspektiv, gitt dagens pris på kr. 1010 per dose og   dersom myndighetenes betalingsvillighet er kr 578 391 for ett vunnet kvalitetsjustert leveår (QALY).
  • Innhentingsvaksinering med den bivalente vaksinen er kostnadseffektiv i et helsetjenesteperspektiv dersom den ikke koster mer enn ca. kr. 780 per dose og myndighetenes betalingsvillighet er kr. 578 391 per vunnet kvalitetsjustert leveår (QALY).

I et samfunnsperspektiv som inkluderer tidskostnader knyttet til pasientbehandling og produksjonstap ved sykdom, er innhentingsvaksinering kostnadseffektivt dersom myndighetenes betalingsvillighet er kr. 553 691 per vunnet QALY kvalitetsjustert leveår (QALY).

Sammendrag

Bakgrunn

Vaksinasjon mot humant papillomavirus (HPV) er en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Jenter på 12-13 år (7. klasse) får gjennom vaksinasjonsprogrammet tilbud om den kvadrivalente vaksinen (rettet mot HPV 6, 11, 16 og 18). 

10 av 29 EU/EØS land med lignende tilbud har gjennomført innhentingsvaksinering av jenter og kvinner i alderen 13 - 26 år. Med bakgrunn i denne utviklingen og interesse i norske forskningsmiljøer, bestilte Folkehelseinstituttet en økonomisk evaluering av kostnadseffektiviteten av å tilby en innhentingsvaksine til kvinner som er 26 år eller yngre.

Problemstilling

Å vurdere kostnadseffektiviteten av å tilby innhentingsvaksinering til kvinner som er 26 år eller yngre i tillegg til å fortsette med dagens praksis sammenlignet med ingen innhentingsvaksinering.

Metode

En tidligere publisert, deterministisk, populasjonsbasert og dynamisk modell ble brukt for å utføre analysen, Chesson. Modellen beregner andelen personer i fremtidige kohorter som infiseres med HPV 6, 11, 16 og / eller 18.

Modellen ble tilpasset norske forhold med tanke på forekomst av HPV-relaterte utfall, kostnader og helserelatert livskvalitet. I tillegg ble modellen endret for å ta i bruk effektdataene fra Kunnskapssenterets systematiske oversikt om problemstillingen (3). Modellen ble gjort probabilistisk for å vurdere usikkerheten rundt våre resultater og for å kunne tallfeste verdien av å innhente ytterligere informasjon om modellens parametere (Value of Information-analyse).

Hovedanalysen er basert på den kvadrivalente vaksinen som inngår i dagens vaksinasjonsprogram. Analysen har benyttet samme vaksinasjonsdekningsgrad for den første dosen som ble rapportert i den australske innhentingsvaksineringen, nemlig 54 %.


Den økonomiske evalueringen ble utført både i et helsetjenesteperspektiv og i et samfunnsperspektiv. Helsetjenesteperspektivet inkluderte kostnadene til det offentlige helsevesenet. I samfunnsperspektivet inkluderte vi i tillegg kostnadene for pasientene ved behandling for HPV-relaterte utfall, herunder pasientenes reise- og ventetid, samt produksjonsvirkninger ved sykdom.


For begge perspektiver ble det beregnet en inkrementell kostnadseffektivitetsratio (ICER) i form av kroner per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY). Resultatene ble sammenliknet med et sett potensielle referanseverdier for verdien av en vunnet QALY, fra kr 250 000 til 1 000 000. Ved en ICER som er lavere enn en angitt referanseverdi, er det vanlig å konkludere at tiltaket er kostnadseffektivt til den referanseverdien (motsatt dersom ICER er over en valgt referanseverdi). 

Vi undersøkte den samlede usikkerheten i resultatene og gjennomførte i tillegg en Value-of-Information analyse ved å estimere den forventede verdien av perfekt informasjon (EVPI).


Folkehelseinstituttet er ansvarlig for å gjennomføre åpne anbudskonkurranser om kjøp av HPV-vaksiner. Nåværende kontraktsperioden går fra 2013 til 2014 med opsjon på ett til to års forlengelse. Prisen per dose innenfor denne avtalen er ikke offentlig tilgjengelig og faktisk pris per dose kan være lavere enn den offentlige prisen. Kostnadseffektiviteten ved ulike prisnivåer ble derfor undersøkt i tre forskjellige scenarioanalyser, der vi benyttet alternative priser på kr 250, 500 og 750 per dose.

Det ble i tillegg utført en scenarioanalyse der vaksinens effekt på kjønnsvorter ble ekskludert. Dette ble gjort for å estimere kostnadseffektiviteten av den eneste bivalente vaksinen som er tilgjengelig på det norske markedet per februar 2014. Tilleggsanalysen er til hjelp for å fastslå hva den bivalente vaksinen kan koste for å være like kostnadseffektiv som den kvadrivalente vaksinen.

Resultat

Hovedanalysen er basert på at omtrent 54 prosent av alle jentene og kvinnene i målgruppen i gjennomsnitt får 2,78 doser av HPV-vaksinen. Vaksinens effekt på HPV-relaterte utfall er basert på Kunnskapssenterets egen systematiske oversikt over temaet. Det er den offentlig tilgjengelige prisen for den kvadrivalente vaksinen som inngår i hovedanalysen, kr 1010,9 per dose (apotekenes maksimale utsalgspris, februar 2014).

I et helsetjenesteperspektiv var den diskonterte inkrementelle kostnaden ved å tilby innhentingsvaksine til kvinner som er 26 år eller yngre 335,7 millioner kroner, med en helsegevinst på 580,4 QALYs. Dette tilsvarer en ICER på 578 391 kr/QALY. Sannsynligheten for at innhentingsvaksinering både var mindre effektivt og mer kostbart enn å videreføre dagens praksis var i analysen null.

I den probabilistiske sensitivitetsanalysen var både de inkrementelle kostnadene og helsegevinsten positiv i alle simuleringer. Kurven som viser den forventede verdien av å redusere usikkerheten rundt parameterverdiene, har et toppunkt på omtrent 38,6 millioner kroner ved en betalingsvillighet for en vunnet QALY på 578 391 (samme som programmets ICER). Dette betyr at dersom de forventede kostnadene av mer forskning er lavere enn 38,6 millioner kr, er det kostnadseffektivt å utføre mer forskning (gitt en betalingsvillighet på 578 391 kr/QALY).

I et samfunnsperspektiv hadde innhentingsvaksinering en lavere ICER, 553 691 kr/QALY. Dette skyldes først og fremst de store produksjonstapene knyttet til hvert enkelt krefttilfelle, og i mindre grad konsekvenser av premature fødsler og senaborter forårsaket av konisering ved CIN 2+. 

Diskusjon

Scenarioanalyser ble utført for å se på virkningene endrete forutsetninger knyttet til vaksinepris og eksklusjon av vaksineeffekt på kjønnsvorter.

-    En vaksinepris per dose på kr 250, 500 og 750 resulterte i lavere inkrementelle kostnader og derfor lavere ICER-verdier. For en pris per dose på kr 250 var ICER 111 772 kr/QALY. For en pris per dose på kr 500 var ICER 265 327 kr/QALY. For en pris per dose på kr 750 var ICER 417 659 kr/QALY.

-    Virkningen av å ekskludere vaksineeffekten på kjønnsvorter resulterte både i høyere inkrementelle kostnader og lavere inkrementell helsegevinst. ICER ble da 704 308 kr/QALY. Dersom man antar at disse resultatene er overførbare til den bivalente vaksinen, og at prisen av den kvadrivalente vaksinen er lik den offentlig tilgjengelige prisen på kr 1010,9 per dose, må prisen på den bivalente vaksinen være omtrent kr 780 per dose eller lavere for å være like kostnadseffektiv som den kvadrivalente vaksinen.

Konklusjon

Innhentingsvaksinering av kvinner som er 26 år eller yngre er sannsynligvis kostnadseffektivt til en vaksinepris på kr 1010.9 per dose både i et helsetjenesteperspektiv og i et samfunnsperspektiv, med utgangspunkt i en betalingsvillighet på 578 391 kr/QALY.

Prisen på den bivalente vaksinen kan ikke være høyere enn omtrent 780 kr per dose for å oppnå samme ICER som den bivalente vaksinen.