Hopp til innhold

Systematisk oversikt

Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens

Vi inkluderte åtte studier. De viste inkonsistente resultater, og alle konklusjoner er basert på dokumentasjon av lav eller svært lav kvalitet.

Vi inkluderte åtte studier. De viste inkonsistente resultater, og alle konklusjoner er basert på dokumentasjon av lav eller svært lav kvalitet.


Hovedbudskap

Bakgrunn

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2011 tilgjengelig forskning vedrørende effekt av tilbud om tilrettelagt dagaktivitet for personer med demens.   Hovedfunnene var:

Vi inkluderte åtte studier. De viste inkonsistente resultater og alle konklusjoner er basert på dokumentasjon av lav eller svært lav kvalitet. Resultatene må derfor tolkes med stor forsiktighet.

Det er usikkert om bruk av tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens kan bidra til utsettelse av innleggelse i sykehjem/sykehus (to studier – lav/svært lav kvalitet).

Vi kan ikke konkludere sikkert, men tilrettelagt dagaktivitetstilbud kan bidra til

  • noe lavere forekomst av atferdsproblemer (fem studier – svært lav kvalitet)

  • mindre belastning for pårørende (tre studier – svært lav kvalitet)

  • mindre bruk av medikamenter av typen psykofarmaka (én studie – svært lav kvalitet)

Det ser ikke ut til at tilrettelagt dagaktivitetstilbud påvirker funksjonsnivået til personer med demens.

Vi kan ikke besvare spørsmålet om kostnader knyttet til tilbudet.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble bedt av Helsedirektoratet om å oppdatere rapporten fra 2011 ved å søke etter nyere relevante publikasjoner.

Metode

Vi oppdaterte det  systematiske litteratursøket fra rapporten. Det ble søkt i flere medisinske databaser. Søket ble utført i mars 2014. To personer gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 764 referanser. Av disse var ingen relevante.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Dahm KT, Hafstad E, Dalsbø TK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-863-5