Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Obstetriske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Obstetriske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse

Systematisk oversikt

Obstetriske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse

Publisert Oppdatert

Kjønnslemlestelse er en tradisjonell praksis som innebærer at hele eller deler av de eksterne kvinnelige kjønnsorganene fjernes eller skades av ikke-terapeutiske grunner. Denne systematiske oversikten hadde som mål å besvare: hva er de obstetriske konsekvensene (fødselskomplikasjoner) av kjønnslemlestelse?

Kjønnslemlestelse er en tradisjonell praksis som innebærer at hele eller deler av de eksterne kvinnelige kjønnsorganene fjernes eller skades av ikke-terapeutiske grunner. Denne systematiske oversikten hadde som mål å besvare: hva er de obstetriske konsekvensene (fødselskomplikasjoner) av kjønnslemlestelse?


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Berg RC, Underland V.
 • ISSN elektronisk: 1890-1298
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-526-9

Hovedbudskap

This report includes results from only unadjusted analyses from the included studies. We have completed additional analyses based on adjusted analyses and studies of prospective designs in order to test the validity of the results presented in the report. Our results confirm the findings in the report. The updated analyses are freely available online in Obstetrics and Gynecology International 

Kjønnslemlestelse er en tradisjonell praksis som innebærer at hele eller deler av de eksterne kvinnelige kjønnsorganene fjernes eller skades av ikke-terapeutiske grunner. Denne systematiske oversikten hadde som mål å besvare: hva er de obstetriske konsekvensene (fødselskomplikasjoner) av kjønnslemlestelse? Vi inkluderte 44 primærstudier, hvorav 28 studier sammenlignet kvinner utsatt for kjønnslemlestelse med kvinner uten kjønnslemlestelse, eller sammenlignet ulike typer kjønnslemlestelse. Hovedfunnene er:

 • Det ser ut til at kvinner med kjønnslemlestelse har større risiko enn kvinner uten kjønnslemlestelse for å oppleve forlenget fødsel, obstetriske rifter, instrumentell forløsning, store blødninger og vanskelig fødsel.
 • Det ser ut til at kvinner med kjønnslemlestelse type III (infibulasjon) har større risiko enn kvinner med kjønnslemlestelse type I-II (klitoridektomi eller eksisjon) for å oppleve problemer under fødselen.
 • Resultatene viste ingen statistisk signifikant forskjell mellom kvinner med og uten kjønnslemlestelse i risiko for keisersnitt og episiotomi.   
 • Resultatene viste ingen statistisk signifikant forskjell mellom kvinner med kjønnslemlestelse type I og type II i risiko for obstetriske rifter, keisersnitt og episiotomi.  
 • Det er ikke grunnlag for å konkludere om risikoen for andre obstetriske komplikasjoner er høyere blant kvinner med kjønnslemlestelse enn uten, og om ulike typer kjønnslemlestelse i ulik grad påvirker risikoen for andre obstetriske komplikasjoner.

Disse resultatene er basert på et kunnskapsgrunnlag av svært lav kvalitet, slik at vi kan ikke dra kausale slutninger. Men selv om den nøyaktige størrelsen på økt risiko av kjønnslemlestelse er uklar, viser resultatene likevel evidens for at kvinner med kjønnslemlestelse i større grad opplever obstetriske problemer enn kvinner uten kjønnslemlestelse.

Sammendrag

Bakgrunn

Kjønnslemlestelse er en tradisjonell praksis som innebærer at hele eller deler av de eksterne kvinnelige kjønnsorganene fjernes eller skades av ikke-terapeutiske grunner. For å klargjøre forståelsen av forekomst og konsekvenser av praksisen har verdens helseorganisasjon klassifisert kjønnslemlestelse i fire kategorier: type I (klitoridektomi), type II (eksisjon), type III (infibulasjon) og type IV (andre former). Kjønnslemlestelse er anerkjent som en skadelig praksis som krenker menneskelige rettigheter – inkludert verdenserklæringen om menneskerettigheter – likevel fins praksisen blant ulike etniske grupper i ca 28 land i Afrika, samt noen land i Midtøsten og Asia og blant innvandrere i vestlige land. Begrunnelsene for kjønnslemlestelse varierer på tvers av land, regioner og kulturelle grupper, men praksisen er vanligvis grunnet i at det er en sosial konvensjon. Kjønnslemlestelse utføres vanligvis før pubertetsalderen, ofte uten bedøvelse og det er derfor rimelig å anta at det er en traumatisk hendelse som kan føre til kortsiktige så vel som langsiktige skader. Ifølge verdens helseorganisasjon fører inngrepet til vedvarende, uopprettelige endringer i de ytre kvinnelige kjønnsorganene, og ingen helsemessige gevinster. Det anslås at det på verdensbasis i dag er ca 100-140 millioner jenter/kvinner som lever med kjønnslemlestelse. 

Problemstilling

Denne systematiske oversikten hadde som mål å besvare: hva er de obstetriske konsekvensene av kjønnslemlestelse?

Metode

Den systematiske oversikten ble utført i henhold til Kunnskapssenteret metodehåndbok og Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Den viktigste strategien for identifisering av litteratur var litteratursøk i 15 internasjonale databaser. Vi kunne inkludere følgende studiedesign: systematiske oversikter, kohortestudier, kasuskontrollstudier, tverrsnittstudier, kasus-serier og kasustikker. Populasjonen av interesse var jenter/kvinner som var kjønnslemlestet. Hendelsen (’tiltaket’) var kjønnslemlestelse. Sammenligningen var med versus uten kjønnslemlestelse, eller én type versus en annen type kjønnslemlestelse. Obstetriske konsekvenser av kjønnslemlestelse kunne inkludere, men var ikke begrenset til: forlenget fødsel, obstetriske rifter, keisersnitt, episiotomi, instrumentell forløsning og post partum-blødning. To medarbeidere, først uavhengig og så sammen, vurderte studier for inklusjon i henhold til forhåndsbestemte kriterier, vurderte den metodiske kvaliteten på studiene ved bruk av egnede sjekklister og hentet ut data fra de inkluderte studiene ved hjelp av et datauttrekkingsskjema. Resultater fra studier som sammenligner grupper gir de mest gyldige svarene på risiko for å oppleve komplikasjoner, derfor prioriterte vi å presentere resultater fra komparative studier. Vi oppsummerte resultater på studienivå i tekst og tabeller og beregnet effektestimat (relativ risiko og gjennomsnittsforskjell). For resultat fra studier som var tilstrekkelig like benyttet vi meta-analyser for å beregne risiko. Vi vurderte den samlede dokumentasjonen for endepunktene ved hjelp av Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Resultat

Vi identifiserte 5109 publikasjoner og etter å ha vurdert titler, sammendrag og artikler i fulltekst fant vi 44 studier som oppfylte inklusjonskriteriene. Alle studiene var

observasjonsstudier, hvorav 28 var komparative, dvs. de sammenlignet kvinner utsatt for kjønnslemlestelse med kvinner ikke utsatt for kjønnslemlestelse, eller de sammenlignet kvinner med ulike typer kjønnslemlestelse. Den metodiske studiekvaliteten var generelt sett lav; kun syv av de 28 komparative studiene (25 %) hadde høy eller moderat metodisk studiekvalitet. Vi vurderte kvaliteten på den samlede dokumentasjonen for endepunktene ved hjelp av GRADE til svært lav. Det betyr at effektestimatene er for usikre til å kunne dokumentere en kausal sammenheng mellom kjønnslemlestelse og obstetriske konsekvenser. Studiene involverte totalt nesten 3 millioner deltakere. Dette var på grunn av at vi inkluderte syv registerstudier. Kvinner med kjønnslemlestelse utgjorde 2,4 % av det totale utvalget (n= 70 495). Åtte hovedutfall ble rapportert: forlenget fødsel, obstetriske rifter, keisersnitt, episiotomi, instrumentell forløsning, obstetrisk blødning, dystoci/vanskelig fødsel, andre obstetriske komplikasjoner. Hovedfunnene er:

 • Det ser ut til at kvinner med kjønnslemlestelse har større risiko enn kvinner uten kjønnslemlestelse for å oppleve forlenget fødsel, obstetriske rifter, instrumentell forløsning, store blødninger og vanskelig fødsel.
 • Det ser ut til at kvinner med kjønnslemlestelse type III (infibulasjon) har større risiko enn kvinner med kjønnslemlestelse type I-II (klitoridektomi eller eksisjon) for å oppleve problemer under fødselen.
 • Resultatene viste ingen statistisk signifikant forskjell mellom kvinner med og uten kjønnslemlestelse i risiko for keisersnitt og episiotomi.  
 • Resultatene viste ingen statistisk signifikant forskjell mellom kvinner med kjønnslemlestelse type I og type II i risiko for obstetriske rifter, keisersnitt og episiotomi.  
 • Det er ikke grunnlag for å konkludere om risikoen for andre obstetriske komplikasjoner er høyere blant kvinner med kjønnslemlestelse enn uten, og om ulike typer kjønnslemlestelse i ulik grad påvirker risikoen for andre obstetriske komplikasjoner.

Diskusjon

Denne systematiske oversikten identifiserte en rekke forskjeller i obstetriske utfall for kvinner med kjønnslemlestelse i forhold til kvinner som ikke har blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Meta-analysene viser at kvinner med kjønnslemlestelse, sammenlignet med kvinner uten kjønnslemlestelse, har større risiko for å oppleve fødselskomplikasjoner som: forlenget fødsel, perinealrifter, instrumentell forløsning, store blødninger, og vanskelig fødsel. Studiene som meta-analysene var basert på inkluderte kvinner med ulike typer kjønnslemlestelse, derfor ser det ut til at enhver type kjønnslemlestelse er assosiert med obstetriske komplikasjoner. Kunnskapsgrunnlaget er av såpass lav kvalitet at vi kan ikke dra kausale slutninger og den nøyaktige størrelsen på økt risiko av kjønnslemlestelse er uklar. Likevel avklarer resultatene obstetriske fordeler som kan forventes med at praksisen stopper. Resultatene kan brukes som argumenter i kampanjer mot praksisen.

Konklusjon

Disse resultatene er basert på et kunnskapsgrunnlag av svært lav kvalitet, slik at vi ikke kan dra kausale slutninger. Men resultatene gir sterkt uttrykk for at kvinner med kjønnslemlestelse har større risiko for å oppleve obstetriske komplikasjoner enn kvinner uten kjønnslemlestelse. Det er usikkert om ytterligere studier vil gi meningsfulle endringer i resultatene vi har sammenfattet her. Hvis videre forskning på sammenhengen mellom kjønnslemlestelse og obstetriske utfall anses som etisk og økonomisk forsvarlig bør slike studier være basert på best mulig design, som er kasuskontrollstudier.