Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studier

Systematisk oversikt

Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studier

Publisert Oppdatert

Hva er de psykiske, sosiale og seksuelle konsekvensene av kjønnslemlestelse?

Hva er de psykiske, sosiale og seksuelle konsekvensene av kjønnslemlestelse?


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Berg RC, Denison E, Fretheim A.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-350-0

Hovedbudskap

Bakgrunn
I november 2008 gav Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (NOKC) å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om konsekvensene av kjønnslemlestelse. Oppsummeringen skulle besvare spørsmålet: Hva er de psykiske, sosiale og seksuelle konsekvensene av kjønnslemlestelse?

Metode
Vi søkte systematisk etter relevant litteratur i internasjonale databaser, i databaser til internasjonale organisasjoner som driver prosjekter om kjønnslemlestelse, i referanselistene til relevante kunnskapsoversikter og de inkluderte studiene, og kommuniserte med eksperter som arbeider med kjønnslemlestelse. Vi valgte ut studier som oppfylte våre predefinerte inklusjonskriterier. Vi brukte sjekklister for å vurdere den metodiske kvaliteten til studiene og vurderte den samlede dokumentasjonen for endepunktene ved hjelp av GRADE. Vi oppsummerte resultater på studienivå i tabeller og beregnet effektestimat (relativ risiko og gjennomsnittsforskjell) samt utførte meta-analyser hvor vi mente dette var metodologisk forsvarlig.

Resultater
Vi inkluderte og oppsummerte resultatene for 17 observasjonsstudier som sammenlignet kvinner utsatt for kjønnslemlestelse med kvinner uten kjønnslemlestelse. Til sammen deltok 12,755 kvinner. Av de 17 inkluderte studiene ble 10 vurdert til å ha lav metodologisk kvalitet. Vi vurderte den samlede dokumentasjonen for endepunktene ved hjelp av GRADE som viste at dokumentasjonen hadde svært lav kvalitet, som innebærer at effektestimatet er for usikkert til at vi kan trekke noen kausale slutninger. Resultatene viser at kvinner med kjønnslemlestelse har større risiko for å oppleve 1) smerte under samleie, 2) nedsatt seksuell tilfredshet, og 3) nedsatt seksuell lystfølelse, sammenlignet med kvinner uten kjønnslemlestelse.   

Konklusjon
Det mangler dokumentasjon av høy kvalitet når det gjelder konsekvenser av kjønnslemlestelse. Kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig for å dra sikre konklusjoner angående psykiske og sosiale konsekvenser. Resultatene viser at kvinner med kjønnslemlestelse i større grad opplever seksuelle problemer enn kvinner uten kjønnslemlestelse, men også her er kunnskapsgrunnlaget utilstrekkelig og av for lav kvalitet til at vi kan konkludere at det er en direkte årsakssammenheng.

Sammendrag

Bakgrunn
Kjønnslemlestelse er en tradisjonell praksis som innebærer at hele eller deler av de eksterne kvinnelige kjønnsorganene fjernes eller skades av ikke-terapeutiske grunner. Kjønnslemlestelse praktiseres i mer enn 28 land i Afrika, i noen land i Midtøsten og Asia, og muligens i immigrantsamfunn i vestlige land som Australia, Canada, Frankrike, Norge, New Zealand, Storbritannia, Sveits, Sverige, og USA. Kjønnslemlestelse er grunnet i kulturelle og sosiale forestillinger, der kontroll av kvinnelig seksualitet og vern av familiens ære er viktige normer. Kjønnslemlestelse er anerkjent som en skadelig praksis som krenker menneskelige rettigheter og er uttrykkelig forbudt i mange afrikanske og vestlige land. Kjønnslemlestelse klassifiseres i fire kategorier: Type I, klitoridektomi , delvis eller total fjerning av klitoris og/eller forhuden; Type II, eksisjon , delvis eller total fjerning av klitoris og de små kjønnsleppene; Type III: infibulasjon , delvis eller fullstendig fjerning av ytre kjønnslepper og gjensying slik at urinrørsåpningen dekkes av et hudseil og skjedeåpningen forsnevres til ca. 1 cm i diameter; Type IV: alle andre former , inklusive prikking og stikking i klitoris, strekking av klitoris og/eller kjønnslepper, etsning eller brenning av klitoris og omliggende vev, og innføring av etsende stoffer i skjeden for å minske hulrommets størrelse.

Forekomsten av kjønnslemlestelse i Afrika varierer sterkt, avhengig av kulturelle, etniske, sosiale og demografiske forhold. Land med meget høy forekomst, over 70 %, er for eksempel Egypt, Etiopia, Mali, og Somalia. Kjønnslemlestelse settes i sammenheng med flere helsefarer som for eksempel alvorlige smerter, blødning, sjokk, vanskeligheter med urinering og avføring, samt infeksjoner. Keisersnitt, blodtap og økt perinatal dødelighet er risikofaktorer i sammenheng med fødsel. Det fins mindre forskning angående andre konsekvenser av kjønnslemlestelse.

Vi stilte følgende spørsmål: Hva er de psykiske, sosiale og seksuelle konsekvensene av kjønnslemlestelse?

Metode
Vi søkte systematisk etter relevant litteratur i følgende 13 internasjonale databaser: African Index Medicus, Anthropology Plus, British Nursing Index and Archive, The Cochrane Library (CENTRAL, Cochrane Database of Systematic Reviews, Database of Abstracts of Reviews of Effects), EMBASE, EPOC, MEDLINE, PILOTS, POPLINE, PsychINFO, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, og WHOLIS. Vi søkte også i databaser til internasjonale organisasjoner som driver prosjekter om kjønnslemlestelse, i referanselistene til relevante kunnskapsoversikter og de inkluderte studiene, og kommuniserte med eksperter som arbeider med kjønnslemlestelse. Vi søkte etter litteratur med følgende studiedesign: systematiske kunnskapssoversikter, kohortestudier, kasuskontrollstudier, og tverrsnittsstudier.

Vi valgte ut studier som oppfylte våre predefinerte inklusjonskriterier. Deretter brukte vi sjekklister for å vurdere den metodiske kvaliteten til studiene. Vi oppsummerte resultater på studienivå i tabeller og beregnet effektestimat (relativ risiko og gjennomsnittsforskjell) samt utførte meta-analyser hvor vi mente dette var metodologisk forsvarlig. Vi vurderte den samlede dokumentasjonen for endepunktene ved hjelp av GRADE.

Resultat
Vi identifiserte 3669 publikasjoner og etter å ha vurdert titler, sammendrag og artikler i fulltekst fant vi 17 studier som oppfylte inklusjonskriteriene. Alle studiene var observasjonsstudier (15 tverrsnittstudier og 2 kasuskontrollstudier) som sammenlignet kvinner utsatt for kjønnslemlestelse med kvinner uten kjønnslemlestelse. To mulig relevante publikasjoner fikk vi ikke tak i, på tross av omfattende forsøk.

Av de 17 inkluderte studiene ble 10 vurdert til å ha lav metodologisk kvalitet. Vi vurderte kvaliteten på den samlede dokumentasjonen for endepunktene ved hjelp av GRADE til svært lav. Det betyr at effektestimatet er for usikkert til å kunne dokumentere en kausal sammenheng mellom kjønnslemlestelse og psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser. Til sammen deltok 12 755 kvinner i de 17 studiene, som var utført i ni ulike land. Én studie var fra Israel, én var fra Saudi Arabia, og de andre 15 studiene var fra land i Afrika: Den Sentralafrikanske republikk, Egypt, Gambia, Ghana, Nigeria, Senegal, og Sudan.

Fire studier inkluderte psykiske utfallsmål. Resultater på studienivå tydet på at kvinner med kjønnslemlestelse kan ha større risiko for å oppleve psykiske problemer (inneha psykiatrisk diagnose, lide av angst, somatisering, fobi, lav selvfølelse). Men meta-analyse resultatene for angst, somatisering, depresjon, og fiendtlighet viste ikke signifikante forskjeller og høy heterogenitet tilsa uforenlighet mellom studiene. Vi kunne ikke trekke solide konklusjoner for psykiske konsekvenser. Kun to studier, med lav studiekvalitet, inkluderte sosiale utfallsmål og vi kunne ikke trekke noen konklusjoner. I forhold til seksuelle konsekvenser var flere studier tilstrekkelig like til at vi kunne utføre meta-analyser. Vi utførte meta-analyser for syv utfallsmål: smerte under samleie, seksuell tilfredshet, lystfølelse, ta initiativet til sex, orgasme, mene at klitoris er den mest følsomme delen av kroppen, mene at brystene er de mest følsomme delene av kroppen. Sammenlignet med kvinner uten kjønnslemlestelse var kvinner med kjønnslemlestelse 1.5 ganger mer utsatt for smerte under samleie (RR= 1,52, 95 % CI= 1,15 til 2,0). Resultatet fra to studier viste at kvinner med kjønnslemlestelse opplever mindre seksuell tilfredshet (St.mean diff= -0,34, 95 % CI -0,56 til -0,13) enn kvinner uten kjønnslemlestelse. Kvinner med kjønnslemlestelse var mer enn to ganger så utsatt for ikke å oppleve seksuell lystfølelse (RR= 2,15, 95 % CI= 1,37 til 3,36). Lignende resultater på studienivå støttet disse funnene. Det var høy heterogenitet i de andre meta-analysene og resultatene var ikke entydige. Til sammen viser disse resultatene at kvinner med kjønnslemlestelse i større grad opplever seksuelle problemer enn kvinner uten kjønnslemlestelse, men kunnskapsgrunnlaget er for svakt til at vi kan slå fast at dette er en direkte følge av kjønnslemlestelse.

Konklusjon
Det fins lite forskning om de psykiske, sosiale og seksuelle konsekvensene av kjønnslemlestelse. Kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig for å dra sikre konklusjoner angående psykiske og sosiale konsekvenser, men resultatene fra denne studien viser at kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse er mer utsatt for seksuelle problemer, slik som smerte under samleie, og redusert seksuell tilfredshet og lystfølelse. Kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig og av for lav kvalitet til å dra kausale slutninger. For å få mer sikker kunnskap er det behov for ytterligere studier. Slike studier bør sikre at gruppene av kvinner med og uten kjønnslemlestelse er sammenlignbare, at forekomst og grad av kjønnslemlestelse er målt ved fysisk undersøkelse, og at standardiserte datainnsamlingsmetoder blir brukt.