Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Systematisk oversikt

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

 • Utgitt: 2011
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Berg RC, Smedslund G.
 • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1298
 • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8121-394-4

I den foreliggende oversikten har vi forsøkt å besvare: Hva er effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), angst-lidelser, bipolar lidelse eller depresjon?


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Mentale lidelser er svært utbredt og har store konsekvenser for de som rammes, både pga plagsomme symptomer og ofte pga nedsatt sosial og yrkesmessig fungering. De vanligste behandlingsmetodene er ulike former for medikamenter (psykofarmaka) og samtaleterapier. Kosttilskudd, som flerumettede fettsyrer og vitaminer, benyttes noen ganger, men effekten av slik behandling er omdiskutert.

I den foreliggende oversikten har vi forsøkt å besvare: Hva er effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), angst-lidelser, bipolar lidelse eller depresjon?

Vi utarbeidet en kunnskapsoversikt over nyere systematiske oversikter. Vi inkluderte 11 oversikter, tre av høy metodisk kvalitet og åtte av moderat metodisk kvalitet. Intervensjonene i de inkluderte oversiktene var flerumettede fettsyrer, inositol, folat og vitamin B-6.

Resultatene viser:

 • Vi fant ingen oversikter som omhandlet personer med angstlidelser.
 • Det er usikkert om kosttilskudd i form av flerumettede fettsyrer er effektivt i behandling av mentale lidelser.
 • De systematiske oversiktene ga ikke grunnlag for å konkludere om inositol, folat og vitamin B-6 er effektive i behandling av mentale lidelser.  
 • De systematiske oversiktene ga ikke grunnlag for å konkludere om kosttilskudd gir flere bivirkninger enn psykofarmaka.
 • Flere av de systematiske oversiktene var opptil seks år gamle.  

Sammendrag

Bakgrunn
Mentale lidelser som depresjon og angst er svært utbredt. Mentale lidelser har store konsekvenser for de som rammes, både pga plagsomme psykiske symptomer og ofte pga nedsatt sosial og yrkesmessig fungering. Mentale lidelser behandles først og fremst med ulike former for medikamenter (psykofarmaka) og samtaleterapi. Det er også økt oppmerksomhet om bruk av kosttilskudd for å behandle mentale lidelser, men effekten av slik behandling er omdiskutert.

I den foreliggende oversikten har vi forsøkt å besvare: Hva er effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon?

Metode
Vi søkte etter systematiske oversikter i CDSR, DARE, HTA, Embase og Medline i juli 2010. Søkestrategien var formet rundt populasjonen og type intervensjon vi ønsket å undersøke. Inklusjonskriteriene var:

 • Studiedesign: Systematiske oversikter av høy eller moderat kvalitet, publisert i 2004 eller senere.
 • Populasjon: Personer med en eller flere av følgende mentale lidelser: ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), angstlidelse, bipolar lidelse eller depresjon.
 • Tiltak: Ulike typer kosttilskudd (gitt alene eller i kombinasjon med standard behandling for mentale lidelser) slik som vitaminer, mineraler, fettsyrer, aminosyrer, enzymer eller andre næringskonsentrater og kosttilskudd.  
 • Sammenligning: Ingen tiltak, placebo eller standard medikamentell behandling eller annen aktiv behandling for mentale lidelser.
 • Utfall: Psykiske symptomer (symptombelastning) målt med Hamilton Depression Rating Scale eller lignende validerte symptomskalaer.
 • Språk: Alle språk.

Vi ekskluderte ikke-systematiske oversikter, systematiske oversikter av lav kvalitet og primærstudier av alle typer design. Vi ekskluderte også studier som undersøkte effekt hos personer med schizofreni samt studier som undersøkte effekt av tiltakene ayurveda og kinesisk eller arabisk urtemedisin.

To prosjektmedarbeidere gjorde uavhengige vurderinger av oversikter for inklusjon og av de inkluderte oversiktenes metodiske kvalitet. Til dette brukte vi inklusjonsskjema og sjekklister. Der hvor systematiske oversikter overlappet hverandre (samme spørsmål, samme inkluderte enkeltstudier), valgte vi å benytte den mest oppdaterte oversikten av høyest metodisk kvalitet. Vi oppsummerte resultatene i tekst og tabeller og brukte GRADE for å gradere kvaliteten på dokumentasjonen.

Resultat
Elleve oversikter tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Av disse hadde tre høy metodisk kvalitet og åtte hadde moderat metodisk kvalitet. Oversiktene var publisert mellom 2004 og 2010 og inkluderte personer med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), bipolar lidelse og depresjon. Vi fant ingen oversikter om effekten av kosttilskudd hos personer med angstlidelser. Intervensjonene i de inkluderte oversiktene var behandling med flerumettede fettsyrer, inositol, folat og vitamin B-6.

Flerumettede fettsyrer
To systematiske oversikter undersøkte effekten av flerumettede fettsyrer på psykiske symptomer hos barn med ADHD, og vi benyttet den mest oppdaterte oversikten av høyest metodisk kvalitet. Dette var en Health Technology Assessment rapport fra 2005 av høy metodisk kvalitet. Den inneholdt tre randomiserte kontrollerte studier (RCTer). Resultatene var ikke sammenfattet i meta-analyser og resultatene fra enkeltstudiene viste få signifikante forskjeller mellom gruppene.

Syv systematiske oversikter omhandlet effekten av flerumettede fettsyrer på psykiske symptomer hos personer med bipolar lidelse. Vi benyttet den mest oppdaterte oversikten, fra 2009, som var av moderat metodisk kvalitet. Resultat fra meta-analysen viste at det ikke var statistisk forskjell mellom gruppene på maniske symptomer (SMD=0,22, 95 %CI=-0,21 til 0,65).

Seks systematiske oversikter omhandlet effekten av omega-3 fettsyrer på psykiske symptomer hos personer med depresjon. Vi benyttet den mest oppdaterte oversikten, fra 2009, som var av moderat metodisk kvalitet. Resultat fra meta-analysen viste signifikant færre depresjonssymptomer ved kombinasjonsbehandling med antidepressiva pluss omega-3 (SMD=-0,47, 95 %CI=-0,92 til -0,02). Men meta-analysen viste alvorlig heterogenitet (I 2 =82,7 %).

Inositol
Vi fant én systematisk oversikt som omhandlet effekten av inositol på depressive symptomer hos personer med depresjon. Oversikten var publisert i Cochrane Library i 2009 og var av høy metodisk kvalitet. Den inkluderte fire RCTer der inositol ble gitt som alenebehandling i én studie og som kombinasjonsbehandling i tillegg til antidepressiva i de tre andre studiene. Studien som undersøkte effekten av alenebehandling med inositol sammenlignet med placebo, fant ikke statistisk forskjell mellom gruppene for depressive symptomer (SMD=-0,71, 95 % CI=-1,48 til 0,06). Resultat fra meta-analysen av de tre RCTene som undersøkte effekten av inositol i kombinasjon med antidepressiva sammenlignet med antidepressiva pluss placebo viste heller ikke statistisk forskjell mellom gruppene (SMD=0,12, 95 %CI=-0,31 til 0,55). Resultat fra meta-analysen viste at det var ingen statistisk forskjell mellom gruppene i forhold til opplevde bivirkninger (RR=0,89, 95 %CI=0,48 til 1,64).

Folat
Vi fant én systematisk oversikt, publisert i 2004, som sammenfattet effekten av vitaminet folat på depressive symptomer hos personer med depresjon. Oversikten var av moderat metodisk kvalitet og inneholdt tre RCTer. Én av studiene vurderte effekten av alenebehandling med folat versus antidepressiva hos eldre personer med depresjon og demens. Ved endt behandling var det ingen statistiske forskjeller mellom gruppene i forhold til depresjon og bivirkninger. To av RCTene undersøkte effekten av kombinasjonsbehandling med folat og antidepressiva sammenlignet med antidepressiva alene hos personer med alvorlig depresjon. Ved endt behandling viste resultat fra meta-analysen at det var statistisk forskjell mellom gruppene med hensyn til depressive symptomer i favør av kombinasjonsbehandling med folat og antidepressiva (WMD=-2,65, 95 %CI=-4,93 til -0,38).

Vitamin B-6
Vi fant én oversikt over effekten av vitamin B-6 hos mennesker med depresjon. Den var publisert i 2005 og var av moderat metodisk kvalitet. Den inkluderte fem RCTer hvor vitamin B-6 ble gitt i kombinasjon med antidepressiva. Resultatene var ikke sammenfattet i meta-analyser og resultatene fra enkeltstudiene viste få statistiske forskjeller mellom gruppene.

Diskusjon
Det ser ut til at det fins mer forskning om effekten av flerumettede fettsyrer, særlig omega-3, ved behandling av mentale lidelser enn om effekten av andre kosttilskudd. Noen av de inkluderte systematiske oversiktene var seks år gamle og det er mulig at det fins nyere enkeltstudier som kan endre våre konklusjoner.

Konklusjon
Det er usikkert om kosttilskudd i form av flerumettede fettsyrer er effektive i behandling av mentale lidelser. Oversiktsstudiene som fins om inositol, folat og vitamin B-6 i behandling av mentale lidelser er generelt ikke mange og omfattende nok til at det kan trekkes sikre konklusjoner om en eventuell effekt på psykiske symptomer. De systematiske oversiktene ga ikke grunnlag for å konkludere om kosttilskudd gir flere bivirkninger enn psykofarmaka.