Hopp til innhold

Systematisk oversikt

Behandling av depresjon med kosttilskudd

Dette notatet tar for seg behandling av depresjon med ulike kosttilskudd, inkludert vitaminer og mineraler.

Dette notatet tar for seg behandling av depresjon med ulike kosttilskudd, inkludert vitaminer og mineraler.


Hovedbudskap

Sosial- og helsedirektoratet, avdeling psykisk helse, ba våren 2006 om en utredning av internasjonal forskning om vitaminers og mineralers plass i behandlingen av psykiske lidelser. Dette notatet tar for seg behandling av depresjon med ulike kosttilskudd, inkludert vitaminer og mineraler.

Søk
Søket etter systematiske oversikter i HTA-databasen og i Cochrane Library ga tre relevante treff. De tre systematiske oversiktene omhandlet behandling av depresjon med kosttilskuddene folat, inositol og tryptofan.

Resultat
En av de systematiske oversiktene tar for seg to studier som viste positiv effekt av folat som supplement til antidepressive medikamenter ved behandling av depresjon. Det er ikke klart om folattilskudd kun har effekt på pasienter med lavt folatnivå. Det er heller ikke klart om det er forskjeller i respons mellom kvinner og menn. Det er derfor usikkert om effekten kan ha klinisk relevant betydning. Sammenlignet med medikamentell behandling, fant man i den samme systematiske oversikten ingen effekt av utelukkende å gi pasientene folattilskudd. Siden dette svaret bare baserer seg på én relativt liten studie, gir ikke resultatet grunnlag for klare konklusjoner.

En annen av de systematiske oversiktene inkluderte fire studier som har vurdert nytten av inositol alene eller som tillegg til medisinsk behandling av depresjon. Disse studiene fant ingen forskjell i virkning mellom inositol og placebo. Studiene er imidlertid små og data fra nye, pågående studier kan endre resultatet.

Kunnskapsgrunnlaget om effekt av tryptofan og 5-hydroksytryptofan (HTP) er sparsomt. To små studier samlet i en systematisk oversikt antyder at 5-HTP og tryptofan kan lindre depresjonssymptomer bedre enn placebo. Siden datagrunnlaget er tynt, kan det ikke trekkes klare konklusjoner. Dataene fra de inkluderte studiene er også for små til å vurdere bivirkninger og relativ sikkerhet.

Konklusjon
Folat kan ha en potensiell rolle som tilskudd til antidepressive medikamenter ved behandling av depresjon. Det er uklart om dette kun gjelder for pasienter med folatmangel.

Det er ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om effekt av inositol som supplement eller som alternativ til antidepressiv medisinsk behandling.

Det er ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om effekt av tryptofan og 5-HTP i behandling av depresjon. Tidligere rapporter har antydet en mulig sammenheng mellom tryptofan og 5-HTP, og alvorlige bivirkninger. Ut i fra resultatene i den foreliggende systematiske oversikten, er det ikke mulig å konkludere om bivirkninger og sikkerhet av tryptofan og 5-HTP.

Sammendrag

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2007
  • Forfattere: Elvsaas IKØ, Wæhrens AH, Norderhaug IN.
  • ISBN elektronisk: 82-8121-118-0