Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Spiseforstyrrelsesprosjektet i MoBa (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med prosjektet er å finne ut hvordan det å ha en spiseforstyrrelse påvirker svangerskap og fødsel, samt hvordan det går med mor og barn de påfølgende årene etter fødselen.

 2. ADHD-studien (prosjektbeskrivelse)

  Studien vil skaffe ny kunnskap om ADHD-symptomer, risiko- og beskyttelsesfaktorer hos barn på ulike alderstrinn fra og med førskolealder.

 3. CP-studien (MOBAND) (prosjektbeskrivelse)

  Studien skal beskrive forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese (CP) og identifisere mulige årsaker og risikofaktorer.

 4. Autismestudien (prosjektbeskrivelse)

  Autismestudiens formål er å beskrive utviklingsforløp og risikofaktorer for autismespekterforstyrrelser.

 5. Effekt av Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov (prosjektbeskrivelse)

  Supported Employment og Individual Placement and Support er arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkere med bistandsbehov.

 6. Anorexia nervosa: Pasientens erfaring (prosjektbeskrivelse)

  Forskningsprosjektet «Anorexia nervosa: Pasientens erfaring» har kartlagt pasienters erfaringer knyttet til det å få diagnosen, leve med og bli behandlet for alvorlig anoreksi.

 7. FS datainnsamling for PasOpp 2015 (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet er databehandler for helseforetak som deltar i to av Kunnskapssenterets prosjekter.

 8. Vaksinasjon av barn under 2 år (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet ønsker å finne svar på når barn i Norge vaksineres frem til to års alder, inkludert premature og syke nyfødte.

 9. Læring og variabilitet i atferd hos førskolebarn (prosjektbeskrivelse)

  Målet med dette prosjektet er å se på hvordan motivasjon virker på læring og atferd hos barn med ADHD.

 10. Genetiske og miljømessige risikofaktorer for utviklingsforstyrrelser (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal identifisere genvarianter som forårsaker ADHD og andre utviklingsforstyrrelser i barnealder, og hvordan disse virker sammen med miljøfaktorer.

 11. Eksponering for miljøgifter i svangerskapet og risiko for ADHD (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet undersøker om eksponering for utvalgte miljøgifter i fosterlivet bidrar til utvikling av ADHD-symptomer i førskolealder.

 12. Atferdsforstyrrelser og ADHD i førskolealder (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet vil bidra med kunnskap om tidlig opptreden av atferdsproblemer og hyperaktivitet.

 13. Caremoms (prosjektbeskrivelse)

  Forskningsprosjektet undersøker konsekvenser av å ha barn med spesielle omsorgsbehov for mødres sysselsetting, inntektsutvikling, legemeldt sykefravær og selvrapportert psykisk helse og livskvalitet.

 14. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for hjerte-karsykdom (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan støy på natten påvirker folks helse.

 15. Betydning av overflate-reseptorer og signalveier for syntese av cytokiner indusert av toksiske agens (prosjektbeskrivelse)

  Hvordan utløser forskjellige partikler (silika, sveiserøykpartikler, byluftpartikler, nanopartikler) effekter i cellemembranen og intracellulært.

 16. Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (prosjektbeskrivelse)

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

 17. Seksualvanestudiene 1987–2008 (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet gjennomførte i årene 1987–2008 seksualvaneundersøkelser i befolkningen hvert femte år.

 18. Sykefravær og uførepensjon hos menn og kvinner: Prediktorer og mekanismer (prosjektbeskrivelse)

  Arbeidslivsdeltakelse er for de fleste helsebringende. Like fullt vil de aller fleste av oss ha fravær fra jobben som er tilskrevet sykdom (sykefravær) flere ganger i løpet et arbeidsliv.

 19. Intervensjoner for redusert sykefravær og uførhet (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet består av tre delprosjekt med betydelig delfinansiering av ulike aktører.

 20. Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt innen samhandling (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet består av to separate læringsnettverk, det ene retter seg mot eldre og kronisk syke og det andre mot rus og psykisk helse.