Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kjemikalietoksikologi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kjemikalietoksikologi

Avdeling

Kjemikalietoksikologi


Den generelle befolkninga vert usett for kjemiske stoffar, stråling, partiklar eller allergener gjennom mat, luft drikkevatn, kosmetikk og andre forbruksvarer.

Medarbeidarane ved avdelinga deltek i nasjonalt og internasjonalt arbeid for vurdering av mogleg helsefare frå kjemikaliar og stråling, og medverkar i å gi råd og vurderingar til myndigheitene, som Mattilsynet, Miljødirektoratet, Helse- og Omsorgsdepartementet og andre helsemyndigheiter. European Chemical Agency, Scientific Commitee on Consumer Safety og OECD. Avdelinga gjev og fagleg bistand i beredskapsarbeidet omkring kjemikaliar og stråling. 

Forskinga i avdelinga understøtter rådgjevingsfunksjonen. For å kunne gi oppdragsgjevarane fagleg grunnlag for å fatte gode vedtak og gi råd til befolkninga, har avdelinga fokus på vidareutvikling av kompetanse innan metodar som nyttes i fare- og risikovurderingar. Risikovurderingsfeltet utviklast hurtig og kompleksiteten og kompetansen som krevjast har auka betydeleg i dei seinare åra. Nye metodar for risikovurdering av blandingar, nye metodar for farevurdering, auka bruk av in vitro og in silico modellar, og bruk av store epidemiologiske studiar er nokre av områda som kan nemnast. Avdelinga er pådrivar av bruk av Next Generation Risk Assesment metodar og New Assessment Methods innan farevurderingar.

Avdelingas forsking skal gi auka kunnskap om kjemikaliars innverknad på helse, med fokus på eksponeringar tidleg i livet. Vi er opptekne av å etablere årsakssamanhengar og mekanistisk forståing. Forskinga fokusera difor i aukande grad på bruk av human studiar, epidemiologiske data, in silicio modellar, samt cellekulturar. Spesielt er gentoksiske effektar, molekylære effektar (transkripsjonelle og epigenetiske), og effektar på immunsystemet og nervesystemet under utvikling viktige forskingstemaer.

Avdeligna har eit stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og deltek i mange prosjekt. Avdelinga er partner i Senteret for Fremragenede Forsking CERAD kor effekten av låg-dose/dose-rate stråling på biologiske system vert studert. Avdelinga er aktiv i dei pågåande H2020 Horizion prosjekta Eximious (effektar av exposome på immunsystemet), POLYRISK (effekter av nano og miroplastics på human helse), HBM4EU (AOP utvikling og biomarkørar for effekt) og ONTOX (utvikle New Assessment Methods for å studere kroniske toksisitet). Avdelinga har prosjekter for vidareutvikling av OECD testar som vert nytta i risikovurderingsarbeidet. I tillegg har avdelinga ei viktig rolle i Partnership for Assessment of Risks from Chemicals, som er eit Horizion Europe initiativ.

Avdelinga har laboratoriet kor det arbeidast med avanserte in vitro modellar som humane pluripotente stamceller, humane nevronal stamcellemodell og liver 3D modellar. For endepunkt analyser vert det nytta molekylære biologiske og genotosikologiske metodar. Vi nyttar og avanser immunologisk og cellulær metodikk blant anna CyTOF og High Content Imaging for å studere effektar av kjemikaliar i våre modellar.

 

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

avdelingsleder

Hubert Dirven

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Hubert Dirven

Avdelingsdirektør, Dr

Ansatt bilde

Agata Antonina Rita Impellizzeri

M: 403 83 090

Bilde av Ann-Karin Hardie Olsen

Ann-Karin Hardie Olsen

Forsker 1183, "Dr. philos (PhD)," MSc

Tlf:

M: 920 35 022

Ansatt bilde

Berit Brunstad Granum

Seniorforsker, Dr.scient.

Ansatt bilde

Birgitte Lindeman

Forsker

Ansatt bilde

Camilla Svendsen

Forsker, PhD

M: 926 53 711

Bilde av Dag Markus Eide

Dag Markus Eide

Forskar, Ph.D

Ansatt bilde

Dina Behmen

Overingeniør, master i biokjemi

Ansatt bilde

Evangel Kummari

Ansatt bilde

Hege Hjertholm

Senioringeniør, MSc

M: 481 89 986

Ansatt bilde

Hildegunn Dahl

PhD student, MSc

Bilde av Igor Snapkow

Igor Snapkow

Seniorforsker/Rådgiver, MD, PhD

Ansatt bilde

Jill Mari Andersen

Senioringeniør, Siv.ing

Bilde av Lene Brattsti Dypås

Lene Brattsti Dypås

Stipendiat, Sivilingeniør

Ansatt bilde

Marcin Wlodzimierz Wojewodzic

Ansatt bilde

Maria Kalyva

Ansatt bilde

Monica Andreassen

Ansatt bilde

Neema Negi

Bilde av Nicola Margareta Smith

Nicola Margareta Smith

Post Doc, PhD

Ansatt bilde

Nur Duale

Tlf:

M:

Ansatt bilde

Oddvar Myhre

Bilde av Tim Hofer

Tim Hofer

Forsker 1183, PhD

Ansatt bilde

Tone Marianne Rasmussen

M:

Ansatt bilde

Tuyet Anh Thi Pham