Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Personvernerklæring koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Personvernerklæring koronasertifikat

Artikkel

Personvernerklæring koronasertifikat

Folkehelseinstituttet (FHI) som behandlingsansvarleg behandlar personopplysningar om deg i samband med bruken din av koronasertifikat. Nedanfor finn du nærare informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar om deg og kva rettar du har.

Folkehelseinstituttet (FHI) som behandlingsansvarleg behandlar personopplysningar om deg i samband med bruken din av koronasertifikat. Nedanfor finn du nærare informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar om deg og kva rettar du har.


Folkehelseinstituttet (FHI) som behandlingsansvarleg behandlar personopplysningar om deg i samband med bruken din av koronasertifikat. Nedanfor finn du nærare informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar om deg og kva rettar du har.

Du kan kontakte oss på desse adressene:

Folkehelseinstituttet

Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Telefon: 21 07 70 00

E-post:

1 Formål og frivillig bruk

Koronasertifikat er eit system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasjukdom (covid-19) og negativt testresultat. Sertifikatet bygger på EU sitt rammeverk for digitale sertifikat. Formålet med koronasertifikat er å gi deg moglegheit til å dokumentera og visa eit personleg, gyldig sertifikat både innanlands i Noreg og ved reiser innanfor EU/EØS-området. Koronasertifikat gir deg tilgang til lettelser i gjeldande koronarestriksjonar i samsvar med dei til kvar tid gjeldande reglar i Noreg. Det kan òg gi tilgang til lettelser som andre EU/EØS-land tilbyr borgarane sine på grunnlag av eit koronasertifikat.

Det er frivillig om du vil lasta ned og bruka koronasertifikatet. Det er ingen krav til at du skal ha eit koronasertifikat. Det kan heller ikkje krevjast at du framviser koronasertifikat mindre det kjem fram av lov eller forskrift.

Bruk av koronasertifikat skal opphøyra når smittenivå og vaksinasjon betyr at det ikkje lenger er behov for restriksjonar. Også EU-regelverket skal ha ein sluttdato. Det er opp til kvart enkelt land å bestemme nasjonal bruk av koronasertifikat.

2  Korleis koronasertifikat fungerer

2.1  Overordna om å utskrive og bruke koronasertifikat

Du kan få utskrive koronasertifikat dersom du enten 1) er vaksinert, 2) har registrert ein negativ covid-19 test som ikkje er eldre enn eit visst tal timar, og/eller har vore smitta av covid-19 og har registrert ein covid-19 test som bekreftar dette. Sjå nærare om dette i punkt 2.2 nedanfor.

Du kan få utskrive koronasertifikatet ditt som ei teneste via helsenorge.no. Data om vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasjukdom og testresultat blir henta frå Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK og Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

Du kan velja om du vil at sertifikatet skal visast digitalt i sanntid, eller lastast ned til mobiltelefonen din for bruk utan kopling til internett. Du kan òg velja å skrive det ut på papir. I samband med at koronasertifikatet blir kontrollert, kan kontrolløren òg få tilgang til opplysningane som ligg i koronasertifikatet.  Sertifikatet inneheld ein QR-kode som blir nytta som grunnlag for kontroll. Den som skal kontrollere koronasertifikatet skannar QR-koden for å bekrefta at koronasertifikatet er gyldig etablert, men ikkje sertifikatinnehavaren sin identitet.

Du har moglegheit til å nytta deg av to ulike typar kontrollsider i sertifikatet; ei kontrollside med grønt og raudt lys for innanlands bruk, og ei kontrollside for bruk i EU/EØS.  Kontrollsida for innanlands bruk kan berre nyttast i Noreg, og vil ha ein QR-kode som viser færre helseopplysningar og andre personopplysningar enn det europeiske koronasertifikatet. Dette er nærare beskrive nedanfor. Kontrollsida for EU/EØS vil frå 24. juni brukast til grensepassering inn til Noreg, inn til EU/EØS-land som har same type regulering, eller annan bruk fastsett i lov eller forskrift.

2.2 Kva er koronasertifikat?

Koronasertifikatet inneheld opplysningar som identifiserer deg som enkeltperson (namn og fødselsdato) og tre medisinske delar. Dei medisinske delane består av ein del som viser vaksinasjonsstatus, ein del som viser gjennomgått koronasjukdom og ein del som viser negativt testresultat.

Testresultat omfattar både PCR-test og antigen hurtigtest. For at testresultat skal vera tilgjengelege i koronasertifikatet, blir det likevel kravd at testen er tatt i helse- og omsorgstenesta og at prøvesvaret er registrert i laboratoriedatabasen som tilhøyrer Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS). MSIS vil vera kjelda til informasjon om prøvesvar. Både positive og negative testresultat vil visast i sertifikatet. Positiv test blir berre nytta for å dokumentere at du har vore smitta og har gjennomgått covid-19-sykdom. Resultat frå sjølvtestar som blir utført og blir avlese av testpersonen (ikkje ved hjelp av helsepersonell) vil ikkje inngå i koronasertifikatet. Heller ikkje resultat frå massetesting som blir utført på skular eller andre stader vil inngå.

Personar som har fått påvist SARS-CoV-2 (viruset som forårsakar sjukdommen covid-19) med PCR-test blir vurdert per november 2021 som immune frå 11–180 dagar etter prøvedato for positiv test.

Negativt testresultat kan ha ulik varigheit for ulike bruksområde. Til innenlandsbruk vil det vera gyldig i 48 timar, jf. Covid-19-forskriften § 19, medan internasjonalt vil det kunna vera gyldig opptil 72 timar, avhengig av reglar i det aktuelle landet.

2.3 Koronasertifikat til bruk i EU/EØS

EU har vedtatt at det skal opprettast eit europeisk koronasertifikat for å legga til rette for at folk kan bevege seg meir over landegrensene, jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/954 av 14. juni 2021 om eit rammeverk for å utestede, verifisere og akseptere grenseoverskridande sertifikat om vaksinasjon, testing og restitusjon til tredjelandsborgarar med lovleg opphald eller som er lovleg på territoria til medlemsstatane under COVID-19-pandemien og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/954 av 14. juni 2021 om eit rammeverk for å utstede, verifisere og akseptere grenseoverskridende sertifikat om vaksinasjon, testing og restitusjon til tredjelandsborgarar med lovleg opphald eller som er lovleg på territoria til medlemsstatane under COVID-19-pandemien.

Regelverket i EU etablerer eit felles juridisk og teknisk rammeverk for å utstede, verifisere og akseptere koronasertifikat i EU/EØS-området. Det skal vera ein rett for borgarane til medlemsstatane å få utskrive eit koronasertifikat digitalt eller i papirformat. Sertifikatet skal kunna verifiserast i ein annan medlemsstat enn der det er utskrive, slik at ein under reiser skal kunna dokumentere status for vaksinasjon, gjennomgått koronasjukdom eller testing. Eit gyldig koronasertifikat skal ikkje vere ein føresetnad for å kunna reisa i EU/EØS. Det skal vere opp til det enkelte landet å bestemme bruken av sertifikata og kva innreiserestriksjonar og smittevernrestriksjonar som skal gjelda. Hovudformålet er å legga til rette for at personar skal kunne bevege seg fritt under pandemien. Regelverket seier òg at borgarar i land utanfor EU/EØS-området, som bur eller oppheld seg lovleg i det felles reiseområdet, vil omfattast av ordninga med koronasertifikat.

2.4  Koronasertifikat til innanlands bruk

Det er oppretta eit koronasertifikat for innenlandsbruk. Sertifikatet vil bygga på opplysningar om testresultat, vaksinasjonsstatus og gjennomgått covid-19-sykdom, men detaljerte helseopplysningar vil ikkje vera synleg slik som for kontrollsida til bruk i EU/EØS. QR-koden vil vise om sertifikatet er grønt eller raudt, og dessutan minimalt med personlege opplysningar. Den forenkla utgåva kan derfor berre nyttast til innanlands bruk der det ikkje er behov for å skilja mellom testresultat, vaksinasjonsstatus og gjennomgått covid-19 sjukdom.

2.5  Nærare om visning og skanning av koronasertifikat

Det vil for bruk i Noreg bli utvikla ein eigen verifikasjonsapplikasjon (skannar) basert på teknologi frå Google og Apple med funksjonalitet for å kontrollere at koronasertifikat er gyldig ved å skanne QR-koden i koronasertifikatet ved hjelp av kameraet på eininga. Opplysningane som blir samla inn ved skanninga blir viste for kontrolløren, men dei blir ikkje vidaresende og dei blir ikkje lagra i skannaren.

QR-koden i det europeiske koronasertifikatet vil omfatte ei større mengde med personlege opplysningar enn det nasjonale koronasertifikatet. Sjå i punkt 4 nedanfor om kva opplysningar dei to koronasertifikata inneheld.

3 Rettsleg grunnlag

Når det gjeld behandling av personopplysningar som er nødvendig for å utstede og verifisere koronasertifikat for å gjere det lettare å bevege seg fritt i EØS (Europeisk koronasertifikat), er det rettslege grunnlaget smittevernlova § 4A-1 og EU-forordningane 2021/953 og 2021/954 om EUs digitale koronasertifikat for EU/EØS borgarar og for borgarar av tredjeland jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettsleg forplikting) og/eller bokstav e (oppgåve i allmennhetens interesse), jf. nr. 3 og dessutan artikkel 9 nr. 2 bokstav g om behandling av særlege kategoriar av personopplysningar som er nødvendige av omsyn til viktige allmenne interesser.

For behandlinga av personopplysningar som gjeld nasjonalt koronasertifikat er det rettslege grunnlaget dei nærare reglane som opnar for og regulerer bruk av sertifikatet innanlands, jf. smittevernlova § 4A-2 jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettsleg forplikting) og/eller e (oppgåve i allmennhetens interesse), jf. nr. 3, og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, eventuelt bokstav i om folkehelseomsyn. Den enkelte kommunen kan innføre bruk av koronasertifikat i samband med kommunale smitteverntiltak, jf. covid-19-forskriften § 19.

Ingen kan forskjellsbehandlast på grunnlag av at dei ikkje kan framvise koronasertifikat, med mindre avgjerder i eller i medhald av lov gir tilgang til dette. Avgjerder om at koronasertifikat er einaste aksepterte dokumentasjon, kan berre fastsetjast når det blir sett som nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholda elles ikkje vil vera uforholdsmessig. Dette betyr at det må vere bestemt i lov eller forskrift for at ein kontrollør skal ha lovleg tilgang til å bruke koronasertifikat som grunnlag for kontroll og positiv forskjellsbehandling av deg og dessutan at slik bruk ikkje kan vere uforholdsmessig. Nærare regulering av bruken av eit koronasertifikat kan skje i covid-19-forskriften, og forskrift om innreiserestriksjonar for utlendingar av omsyn til folkehelsa.

Du kan lesa oppdatert informasjon om bruksområde på Helsenorge.no.

Det rettslege grunnlaget for bruk av koronasertifikat i andre land vil følgja av den nasjonale retten i det enkelte land.

4  Kva personopplysningar som blir behandla og som inngår i Koronasertifikatet

4.1 Nasjonalt koronasertifikat

Nasjonalt koronasertifikat inneheld følgjande informasjon:

 • Delar av namn, første bokstav i førenamn, tre bokstavar i etternamn
 • Fødselsår
 • Gyldigheit

4.2 EU koronasertifikat

4.2.1          Felles informasjon

EU koronasertifikat inneheld tre medisinske delar for høvesvis vaksine, test og immunitet. Følgjande persondata er omfatta av alle dei tre delane: delsertifikata:

 • Fullt namn
 • Fødselsdato

Vidare inneheld dei medisinske delane slik informasjon som kjem fram nedanfor.

4.2.2  Vaksine

 • Hvilken vaksine og produsent
 • Dato for vaksinasjon
 • Tal dosar
 • Land
 • Unik identifikator for vaksinedose

4.2.3  Test

 • Hvilken test
 • Dato for prøvetaking og resultat
 • Resultat av test
 • Hvor test er gjennomført
 • Hvilket land test er tatt i
 • Unik identifikator

4.2.4  Immunitet

 • Hvilken sjukdom
 • Dato for positiv test
 • Gyldig frå dato
 • Gyldig til dato
 • Unik identifikator

4.2.5  Annan informasjon som inngår i sertifikatet:

 • Utskriv av sertifikat. Opplysningane er henta frå Folkehelseinstituttet
 • Når sertifikatet er utskrive. Timestamp for når innbyggar henta ut data frå Helsenorge.no
 • ID til nøkkel som er brukt til signering

Les meir om Personvernkonsekvensvurdering – koronasertifikat

5 Utlevering av personopplysningar til andre

FHI utleverer ikkje personopplysningane dine til andre.

Norsk Helsenett SF vil som databehandlar på vegner av FHI tilby tenesta for å utferde koronasertifikat til innbyggjarane på helsenorge.no. Det ligg føre ei alternativ løysing for å utferde koronasertifikat på Helfo. Helfo vil da vere FHI sin databehandlar for denne prosessen. Helfo kan ikkje utskrive sertifikat basert på test.

Dersom du kan få utstede eit koronasertifikat basert på test på ein teststasjon, vil Helseaktøren vere ein databehandlar for FHI. 

Når du bruker koronasertifikat og sjølv vel å vise det til ein kontrollør i samband med kontroll av sertifikatet, får kontrolløren tilgang til informasjonen i koronasertifikatet når vedkomande skannar QR-koden, men opplysningane blir ikkje lagra i kontrolløren sitt utstyr.

6 Rettane dine

I samband med FHI si behandling av personopplysningane dine har du rett til å be om innsyn i dei opplysningane vi behandlar om deg og å be om å få uriktige opplysningar retta eller sletta. Det er vaksinasjonsstad eller teststad, som ofte er kommunen du bur i, som kan rette eller slette opplysningar i MSIS og/eller SYSVAK.

For å få innsyn i opplysningane som blir behandla om deg i MSIS og/eller SYSVAK, kan du be om det via helsenorge.no eller ved å sende skjema til Folkehelseinstituttet:

Har du spørsmål til korleis Folkehelseinstituttet behandlar personopplysningane dine, må du også gjerne kontakte personvernombodet vårt ved å sende ein e-post til 

7 Klage

Du kan klage på FHI si behandling av personopplysningane dine. Vi vil i så fall gjerne at du tek kontakt med oss slik at vi får høve til å ta stilling til førespurnaden og eventuelt endre den måten vi behandlar opplysningane dine på. Du kan òg klage til Datatilsynet. Datatilsynet er eit uavhengig organ som fører tilsyn med at reglane om personvern i Noreg blir følgde. Du finn opplysningar om Datatilsynet, og om korleis du klagar, på Datatilsynet si heimeside.

Historikk

01.12.2021: Koronasertifikatet har to kontrollsider, en EU-side og en nasjonal side.

07.10.2021: Fjerna opplysningar om nasjonal løysing som følge av at denne er fjerna. Lagt til helfo og Helseaktør som skriv ut koronasertifikat som databehandlar i kapittel 5.

08.07.2021: Kapittel 2.1, fjernet denne setningen: Koronasertifikatet kan derfor berre nyttast saman med manuelt framlagt ID-bevis.

24.06.2021: Lagt til lenker til gjeldande regelverk.