Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høringsuttalelse til forslag om endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Høringsuttalelse til forslag om endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

Artikkel

Høringsuttalelse til forslag om endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

I brev av 18.11.2018 ber Mattilsynet (MT) om innspill til forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt MT utarbeide et forskriftsutkast som tillater en begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsumentene.

I brev av 18.11.2018 ber Mattilsynet (MT) om innspill til forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt MT utarbeide et forskriftsutkast som tillater en begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsumentene.


Konklusjoner i høringssvaret

Folkehelseinstituttet fraråder liberalisering av reglene for omsetningen av rå melk og fløte slik forslaget åpner for. Forslaget vil medføre økt forbruk av upasteurisert melk og fløte, og dermed økt fare for overføring av en rekke smittsomme sykdommer, også slike som kan ha svært alvorlige konsekvenser, av og til med døden til følge. De vilkårene som stilles til produsentene, er ikke tilstrekkelige til å motvirke økt forekomst av sykdommene.

Vi anser at risikoen for økt antall tilfeller av EHEC-infeksjon er betydelig, dersom konsumet av upasteurisert melk og fløte øker, slik endring av forskrift åpner for. Dette gjelder uansett om produktene konsumeres direkte eller brukes i matlaging. Blant personer som er særlig utsatt for å utvikle alvorlig sykdom som følge av denne infeksjonen, herunder barn, eldre og immunsupprimerte, anser vi at risikoen for økt antall alvorlig syke vil være betydelig. Spesielt bekymret er vi for at forskriftsendringen vil kunne føre til at flere barn og andre utsatte personer utvikler komplikasjonen HUS (hemolytisk uremisk syndrom), som er en livstruende tilstand.

På samme måte som for EHEC-infeksjon anser vi at sannsynligheten for økt antall tilfeller av campylobacteriose er betydelig, dersom konsumet øker, slik en endring av forskrift vil åpne for.

Dersom rå melk eller rå fløte brukes i matlaging på samme måte som pasteurisert melk og fløte, er det i tillegg en betydelig risiko for at antallet sykdomstilfeller av listeriose og matforgiftning forårsaket av enterotoksigene stafylokokker, også vil øke.

Et samlet vitenskapelig miljø i Norge, EU og USA advarer mot farene knyttet til konsum av upasteurisert melk.

Pasteurisering av melk er ett av de viktigste tiltakene for å bekjempe matbårne sykdommer. Kampen mot infeksjonssykdommene kan ikke vinnes én gang for alle. Vår gode helsetilstand vil ikke vedvare dersom vi slapper av på tiltakene som vedlikeholder den. Da vil problemer vi trodde lå langt bak oss komme tilbake.

Høringssvaret er utarbeidet og gjennomgått av Georg Kapperud, Lin C. Thorstensen Brandal, Siri Feruglio, Solveig Jore, Tone Johansen, Åshild Andreassen, Rose Vikse, Line Vold og Heidi Lange på vegne av Folkehelseinstituttet. Disse personene innehar kompetanse innenfor smittevern, mikrobiologi, risikovurdering av matbårne infeksjoner, zoonoser og utbruddsoppklaring. Georg Kapperud, Solveig Jore og Line Vold sitter eller har sittet i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), faggruppen for Hygiene og smittestoffer. Rose Vikse sitter i VKM, faggruppe for genmodifiserte organismer. Georg Kapperud og Line Vold har tidligere bidratt til utarbeidelse og skriving av risikoanalyse vedrørende konsum av rå melk.

Referanser

 1. Raw milk dangers. https://www.cdc.gov/foodsafety/rawmilk/raw-milk-index.html
 2. Costar S. et al. 2017. Outbreak-related disease burden associated with consumption of unpasteurized cow’s milk and cheese, United States, 2009–2014. Emerg Infect Dis. 2017; 23(6): 957-964. https://dx.doi.org/10.3201/eid2306.151603
 3. EFSA 2015. Scientific opinion on the public health risks related to the consumption of raw drinking milk. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3940
 4. Smittevernveilederen. Nettbasert veileder om smittevern for helsepersonell. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
 5. Utbruddsveilederen. Nettbasert veileder i oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr. https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/
 6. Risikoen ved å drikke rå melk. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/flere-artikler/risikoen-ved-a-drikke-ra-melk/
 7. Forebygging av matbåren smitte i helseinstitusjoner og ved graviditet. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/topp-tre/forebygging-av-matbaren-smitte-i-helseinstitusjoner/
 8. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet. 2010. Rå melk og rå fløte til lokal omsetning og konsum. Vurdering av forslag til forskrift. vetinst.no
 9. Helsetjenesten for storfe. 2011. Årsapport 2010. storfehelse.no
 10. Johnsen G. et al. 2006. Intestinal carriage of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli among cattle from South-western Norway and comparative genotyping of bovine and human isolates by amplified-fragment length polymorphism. Acta Vet Scand 2006 I:4.
 11. Kapperud G. et al. 2003. Factors associated with increased and decreased risk of Campylobacter infection: a prospective case-control study in Norway. Am J Epidemiol 2003; 158: 234–242.
 12. Lyhs U. et al. 2016. Streptococcus agalactiae serotype IV in humans and cattle, Northern Europe. Emerg Infect Dis 2016; 22: 2097-2103.
 13. Mungai E. A. et al. 2015. Increased outbreaks associated with nonpasteurized milk, United States, 2007– Emerg Infect Dis 2015; 21: 119-122. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/21/1/14-0447_article
 14. Mørk T. et al. 2003. Humanpatogene bakterier i tankmelk fra ku og geit. Rapport, Veterinærinstituttet.
 15. Mørk T. 2012. Molecular epidemiology of Staphylococcus aureus associated with intramammary infections in ruminants. A piece of the puzzle. Doktorgradsavhandling.
 16. NORM NORM-VET. Usage of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in Norway. https://www.vetinst.no/overvaking/antibiotikaresistens-norm-vet
 17. Pauslen K. M. et al. 2018. Tick‐borne encephalitis virus in cows and unpasteurized cow milk from Norway. Zoon Publ Hlth 2018; 66: 216-222. https://doi.org/10.1111/zph.12554
 18. US FDA. The dangers of raw milk: unpasteurized milk can pose a serious health risk. https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/consumers/ucm079516.htm
 19. US FDA. Raw milk misconceptions and the danger of raw milk consumption. https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/BuyStoreServeSafeFood/ucm247991.html
 1. VKM 2007. Risikovurdering ved omsetning og konsum av råmelk. https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingvedomsetningogkonsumavramelk.4.13735ab315cffecbb51fd51.html
 2. VKM 2006. Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk og fløte. https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingvedrorendeupasteurisertmelkogflote.4.d44969415d027c43cf1e174.html
 3. VKM 2011. Risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for å bekjempe sjukdommer hos landdyr. https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingknyttettilmyndighetenesansvarforabekjempesjukdommerhoslanddyr.4.a665c1015c865cc85bac879.html
 4. VKM 2015. Vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv. https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/vurderingavantimikrobiellresistenshosbakterierimatkjedenietfolkehelseperspektiv.4.2994e95b15cc545071613806.html
 5. VKM 2018. Listeriabakterier - vurdering av råd til gravide og andre utsatte grupper. https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/listeriabakteriervurderingavradtilgravideogandreutsattegrupper.4.5cdfac7815f59c3fd31cb336.html