Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvor foreldrene bor påvirker barnas søvn og aktivitetsnivå»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvor foreldrene bor påvirker barnas søvn og aktivitetsnivå

Forskningsfunn

Hvor foreldrene bor påvirker barnas søvn og aktivitetsnivå

Bor du og familien i nærheten av en stor vei, park og/eller et sted med mange bygninger? Det påvirker hvor mye barna beveger seg og hvor godt de sover, ifølge en ny studie.

Barn som går over en vei
Barn med grøntområder i nærheten av der de bor går eller sykler oftere til skolen. Colourbox.com.

Bor du og familien i nærheten av en stor vei, park og/eller et sted med mange bygninger? Det påvirker hvor mye barna beveger seg og hvor godt de sover, ifølge en ny studie.


I en europeisk studie som FHI har deltatt i, ble det undersøkt om ulike faktorer i bymiljøet påvirker barnas helseatferd. Med helseatferd mener man hvor mye barna sitter stille, hvor lenge de sover og hvordan de er i aktivitet. Studien undersøkte hvordan befolkningstetthet, bebyggelse, trafikk og grøntområder i nærheten av der barna bodde påvirket blant annet aktivitetsnivået. Totalt deltok rundt 1500 barn i alderen 611 år fra ulike land (England, Frankrike, Spania, Litauen, Norge og Hellas). 

Grønne nærområder ga mer fysisk aktive barn 

Barn som bodde eller gikk på skole i områder med mye grøntarealer, benyttet seg i større grad av aktiv transport til skolen. 

Vi så at barn som hadde mye grønt rundt der de bodde, i større grad gikk eller syklet til skolen. Barn med få grøntområder og mye trafikk ble i større grad kjørt eller tok kollektivt for å komme seg til skolen, sier Norun Hjertager Krog, seniorforsker ved avdeling for luftkvalitet og støy ved FHI og en av de norske medforfatterne i studien. 

I tillegg så forskerne at barn med grøntområder rundt bostedet var mer aktive etter skolen.  

Det er nok en lavere terskel for å sende barn ut hvis det er grønne områder i nærheten. Det kan kreve mer av familier å få barn til å være fysisk aktive på fritiden hvis man ikke har slike områder lett tilgjengelig. Samtidig vet vi fortsatt for lite om hvilke kvaliteter ved slike områder som har betydning, fortsetter Krog.  

Det å ha nærhet til vei hadde også sammenheng med søvnlengde.  

Barn med store veier tett på der de bodde rapporterte om kortere søvnlengde enn de som bodde lengre unna større veier. En mulig forklaring kan være at nærhet til en vei gir mer trafikkstøy som igjen kan påvirke søvnen, uttaler Gunn Marit Aasvang.  

Aasvang er seniorforsker ved FHI, og har forsket på trafikkstøy og søvnforstyrrelser.  

Fysisk aktivitet henger sammen med befolkningstetthet og bebyggelse 

Når det gjelder hvordan tett bebyggelse og befolkningstetthet henger sammen med fysisk aktivitet, gir studien litt ulike svar. På den ene siden ser man at barn som bodde eller gikk på skole i områder med tett bebyggelse var mer aktive. På den andre siden fant forskerne at barn som bor i områder med høy befolkningstetthet er mindre fysisk aktive utenom skoletid.  

– Når det er kort avstand mellom bygninger og fasiliteter er det lettere å være fysisk aktiv. Det er enklere å gå eller sykle til ulike gjøremål, forteller Jorunn Evandt, forsker ved avdeling for luftkvalitet og støy ved FHI.  

En forklaring på sammenhengen mellom høy befolkningstetthet og lite fysisk aktivitet kan være at det i tettbefolkede byområder kan være mye trafikk og veier.  

Dette kan gjøre at området blir oppfattet som utrygt, det er flere barrierer og barna blir i mindre grad oppmuntret til fysisk aktivitet i nærheten av bolig, uttaler Evandt. 

Disse sammenhengene kan variere mellom forskjellige byer, noe som er vist i tidligere studier.  

For å forstå bedre hvilke kvaliteter ved nærmiljø som kan bidra til å påvirke barns aktivitetsnivå, er det behov for mer forskning, legger Evandt til. 

Underbygger viktigheten av god by- og arealplanlegging 

De norske forskerne i studien mener funnene underbygger viktigheten av god by- og arealplanlegging som en del av folkehelsearbeidet. Ved å legge til rette for offentlige grøntområder og kort avstand mellom viktige fasiliteter som hjem, jobb og skole kan man bidra til å skape gode vaner hos barn og på den måten forebygge fremtidig sykdom.  

I tillegg kan god arealplanlegging og tiltak for å begrense trafikkstøy være viktig for søvnkvaliteten til barna som bor i nærområdet, avslutter Evandt. 

Metode 

Data om bebyggelse, veinettverk, trafikkmengde, parker, skog og områder med vann, ble innhentet ved hjelp av geografisk informasjon og satellittbilder. Informasjon om helseatferd ble samlet inn ved hjelp av et standardisert spørreskjema der foreldrene rapporterte hvor mye tid barna brukte på fysisk aktivitet og stillesittende atferd, samt barnets søvnlengde. I analysen ble det tatt hensyn til faktorer som barnets alder og kjønn, mors utdanning og  sosioøkonomisk status for familien, samt for området rundt boligen. I hvilken by barna bodde ble også tatt hensyn til. 

Studien er en del av prosjektet The Human Early Life Exposome (HELIX) og deltakerne i den norske delen av prosjektet var rekruttert fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). For tiden arbeides det med en oppfølgingsstudie som heter Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation (ATHLETE). I denne studien samles det inn data om barna som deltok i HELIX, som nå har blitt ungdommer.  

Les hele artikkelen 

Fernández-Barrés S, Robinson O, Fossati S, Márquez S et al., incl. Aasvang GM, Evandt J, Krog NH. Urban environment and health behaviours in children from six European countries. Environ Int. 2022 May 25;165:107319. doi: 10.1016/j.envint.2022.107319. Epub ahead of print. PMID: 35667344.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35667344/