Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbredelse av e-sigaretter og fordampere i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbredelse av e-sigaretter og fordampere i Norge

Utbredelse av e-sigaretter og fordampere i Norge

Tall over bruk av e-sigaretter/fordampere i den generelle norske befolkningen, og mer spesifikt blant personer med ulik røykestatus. I tillegg undersøkes det om bruken har endret seg over tid og hvilke produkter/e-væsker som benyttes mest hyppig. Til slutt diskuteres ulike motiver for bruk av e-sigaretter/fordampere.

Tall over bruk av e-sigaretter/fordampere i den generelle norske befolkningen, og mer spesifikt blant personer med ulik røykestatus. I tillegg undersøkes det om bruken har endret seg over tid og hvilke produkter/e-væsker som benyttes mest hyppig. Til slutt diskuteres ulike motiver for bruk av e-sigaretter/fordampere.


Hovedpunkter

  • Utbredelsen av e-sigaretter og fordampere i den generelle befolkningen er lav og ser ikke ut til å ha økt i perioden 2015-2020.
  • Utbredelsen av og eksperimentering med e-sigaretter og fordampere blant røykere eller tidligere røykere er relativt stor.
  • Utbredelsen av e-sigaretter og fordampere blant personer uten erfaring med røyking eller snus er nærmest ikke-eksisterende.
  • «Mods» eller «tanks» er de foretrukne produkt-typene for damping.
  • Over 10 prosent bruker vanligvis e-væske/juice uten nikotin.

Hva er e-sigaretter/fordampere

E-sigaretten ble oppfunnet og patentert som et røykesubstitutt i Kina i 2003, og må sies å være et relativt nytt produkt. I 2006 ble enkle e-sigaretter som liknet konvensjonelle sigaretter sluppet på verdensmarkedet. I det påfølgende tiåret har imidlertid produktinnovasjonen vært stor. Førstegenerasjonsprodukter, e-sigaretter som i form ofte var imitasjoner av sigaretter, har fått selskap av større og mer avanserte fordampere. Prinsippet for bruk er likevel det samme; e-sigarettene inneholder et batteridrevet varmeelement som aktiveres manuelt eller automatisk ved Innånding. Elementet varmer en nikotinholdig eller nikotinfri væske (ofte kalt e-væske eller e-juice) primært bestående av propylenglykol (PG), vegetabilsk glyserol (VG) og ønsket smakstilsetning. Dampen som dannes inhaleres og nikotinen som tas opp i kroppen – hovedsakelig gjennom slimhinner i munn og svelg - vil variere med bruksintensitet, inhaleringsmåte, nikotininnhold i e-væsken, blandingsforholdet mellom PG og VG, samt type fordamper som brukes. Utåndet damp – aerosol - kan utseendemessig gi assossiasjoner til røyken fra tobakksigaretter.

I løpet av de siste ti årene har nikotinmarkedet endret seg betydelig, dette skyldes i noen grad introduksjonen av e-sigaretter og fordampere. Andelen røykere har sunket (se artikkel om røyking), mens bruken av e-sigaretter har vært økende i den vestlige verden (Andler et al. 2016; Brown et al. 2014). I Norge har også økningen i snusbruk vært relativt kraftig (se artikkel om snus).

Fram til nå har det vært forbudt å importere nikotinholdig e-væske for kommersielt videresalg i Norge. Imidlertid, som følge av innføringen av det europeiske tobakksproduktdirektivet ble dette forbudet vedtatt fjernet i 2016 og endringene vil trolig tre i kraft i 2021 (Helsedirektoratet 2018)

Samtidig har privatimport for tre måneders personlig forbruk vært tillatt, og internett har vært den primære arenaen for både handel og informasjonsinnhenting. Ifølge en undersøkelse av Vedøy og Lund var det kun 22 prosent av damperne som hadde kjøpt sin siste dose av e-væske i Norge (enten via utsalgssted eller nettbutikk) og kun 42 prosent som svarte at den siste fordamperenheten var anskaffet i Norge. I hovedsak ble disse produktene importert fra utlandet via internett eller kjøpt fra utsalgssteder ved besøk i Sverige eller Danmark (Vedøy and Lund 2017).

Omfanget av bruk av e-sigaretter i den norske befolkningen har til nå blitt kartlagt via landsdekkende spørreundersøkelser, hovedsakelig Folkehelseinstituttets (FHI)/Statistisk sentralbyrås (SSB) Røykevaneundersøkelse. I tillegg har vi informasjon om bruk av e-sigaretter/fordampere blant voksne 15 år og over fra og med 2015 fra en omfattende undersøkelse utført av Ipsos på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (N=75 064). Denne undersøkelsen er basert på et web-panel og er nødvendigvis ikke representativ for befolkningen. Motiver for bruk av e-sigaretter og fordampere er belyst med analyser av personlige intervjuer med brukere.

I de årlige undersøkelsene om tobakks- og nikotinbruk som SSB utfører på oppdrag fra FHI (Røykevaneundersøkelsen), ble spørsmål om bruk av e-sigaretter eller nikotinfordampere inkludert fra og med 2013. Imidlertid er det verdt å merke seg at ordlyden på spørsmålet om e-sigaretter/fordampere i SSB-undersøkelsen ble endret i 2015, slik at en direkte sammenlikning mellom periodene 2013-14 og 2015-19 ikke lar seg gjøre.

Ved å kombinere observasjoner fra to ulike undersøkelser og for perioden 2015 til 2020 begynner datagrunnlaget å bli robust nok til å kunne trekke konklusjoner om utbredelse. Spørsmål om type e-sigarett/fordamper og type væske brukt ble inkludert fra og med 2017. Ipsos-undersøkelsen ble gjennomført i årene 2015-2020 med identiske spørsmål.

Siden bruken av e-sigaretter/fordampere var et relativt nytt fenomen i 2013 og 2014, ble respondentene i SSBs Røykevaneundersøkelse i disse to årene spurt om de i det hele tatt hadde hørt om slike produkter. Andelen i alderen 16-74 år som svarte bekreftende på dette spørsmålet økte fra 78 prosent (N=1087) i 2013 til 90 prosent (N=2161) i 2014. Av de som hadde hørt om e-sigaretter, hadde 15 prosent prøvd slike produkter, begge år sett under ett (N=2794).

Ser vi de 15 prosentene av respondentene i 2013 og 2014 som hadde prøvd e-sigaretter/fordampere under ett, hadde de aller fleste (82 prosent) kun prøvd én eller noen få ganger, 10 prosent rapporterte at de brukte e-sigaretter sjeldnere enn ukentlig, mens åtte prosent oppga at de brukte e-sigaretter regelmessig (N=404). Som andeler av hele utvalget av respondentene i 2013 og 2014 utgjorde disse gruppene henholdsvis én, én og 10 prosent (N=3248).

Vi har ikke sammenliknbare tall fra og med 2015, men andelen som svarte at de brukte e-sigaretter enten daglig eller av og til i 2015 og 2016 (se tabell 3) var i samme størrelsesorden som andelen som i 2013 og 2014 svarte at de brukte e-sigaretter enten ukentlig eller oftere eller sjeldnere enn ukentlig (tabell 5, «Alle»).

Lyst til å bruke e-sigaretter

I SSB-undersøkelsene fra 2013 og 2014 ble personer som hadde hørt om e-sigaretter, men som ennå ikke hadde prøvd, også spurt om de kunne tenke seg å begynne å bruke produktet. Ser vi resultatene i lys av røykestatus finner vi at nesten ingen ikke-røykere eller forhenværende dagligrøykere oppga at de kunne tenke seg å begynne å dampe e-sigaretter (tabell 1). Heller ikke snusbrukere rapporterte å være særlig tiltalt av e-sigarettene (ikke vist i tabell). Det er i første rekke blant dagligrøykerne vi finner reservoaret av potensielle brukere av e-sigaretter. Hele 33 prosent av dagligrøykere uten forutgående brukserfaring med e-sigaretter svarte at de kunne tenke seg å begynne med produktet.

Tabell 1: Kunne tenke seg å bruke e-sigaretter blant personer som har hørt om, men ikke prøvd e-sigaretter/fordampere, personer i alderen 16-74 år, 2013/2014 samlet, i prosent. Kilde: FHI/SSB

2013-2014

Kunne du tenke deg å begynne å bruke e-sigaretter?

Røykestatus

Ja

Nei

Vet ikke/vil ikke svare

N

Røyker daglig

32,5

60,6

6,9

160

Røyker av og til, aldri røykt daglig

10,3

89,7

0,0

29

Røyker av og til, tidligere røykt daglig

3,6

92,9

3,6

56

Røyker ikke nå, men tidligere daglig

0,9

99,1

0,0

350

Røyker ikke nå, men tidligere av og til

1,5

98,5

0,0

135

Aldri røykt

0,1

99,8

0,1

858

Alle

4,0

95,2

0,9

1588

For siste femårsperiode (2016-2020) var spørsmålsformuleringen igjen litt annerledes. I disse årene ble alle som svarte at de aldri hadde brukt e-sigaretter eller fordampere spurt om de kunne tenke seg å begynne å bruke produktet (tabell 2). I likhet med perioden 2013-2014 var det blant dagligrøykere at vi finner den største andelen som sier de kunne tenke seg å begynne med e-sigaretter eller fordampere.

Tabell 2: Kunne tenke seg å bruke e-sigaretter blant personer som har hørt om, men ikke prøvd e-sigaretter/fordampere, personer i alderen 16-74 år, 2016-2020 samlet, i prosent. Kilde: FHI/SSB

2016-2020

Kunne du tenke deg å begynne å bruke e-sigaretter?

Røykestatus

Ja

Nei

Vet ikke

N

Røyker daglig

14,2

83,8

2,0

653

Røyker av og til, aldri røykt daglig

3,6

95,8

0,6

499

Røyker ikke nå, men tidligere daglig

0,2

99,8

0,1

1596

Røyker ikke nå, men tidligere av og til

0,2

99,8

0,0

890

Aldri røykt

0,2

99,7

0,1

4206

Alle

1,2

83,8

2,0

7844

Bruk av e-sigaretter og fordampere over undersøkelsesår og alder

Undersøker vi andelen som svarer at de bruker e-sigaretter eller fordampere i de ulike undersøkelsesårene i tidsrommet 2015 til 2020 finner vi ingen endring i andelen som brukte e-sigaretter/fordampere daglig i undersøkelsen fra Ipsos, ei heller i FHIs/SSBs undersøkelse av røykevaner (tabell 3). Trenden er lik for bruk av og til og det er stor grad av samsvar mellom de to undersøkelsene. Ser vi denne endringen i lys av røykestatus finner vi at økningen nær utelukkende fant sted blant de som røyker daglig eller av og til (ikke vist i tabell).

Tabell 3: Bruk av e-sigaretter etter år, menn og kvinner i alderen 16-74 år samlet, i prosent. Kilde: Ipsos og FHI/SSB

 

Ipsos

FHI/SSB

 

 

År

Daglig

Av og til

Aldri/ tidligere

N

Daglig

Av og til

Aldri/ tidligere

Vil ikke svare

Vet ikke

N

2015

1,0

2,5

96,5

11897

0,9

2,5

96,4

0,1

0,0

5894

2016

1,1

2,0

96,9

12980

0,7

2,6

96,5

0,1

0,1

5449

2017

1,4

2,7

95,9

12104

0,8

2,3

96,9

0,0

0,0

5671

2018

1,3

2,1

96,6

13295

0,9

2,3

96,7

0,1

0,0

5461

2019

1,5

2,2

96,3

12419

1,2

2,0

96,7

0,0

0,0

5406

2020

1,1

1,4

97,6

12,369

1,0

2,0

96,8

0,2

0,0

5519

Alle

1,2

2,1

96,6

75064

0,9

2,3

96,7

0,1

0,0

33400

Undersøker vi bruk av e-sigaretter/fordampere etter aldersgrupper viser FHIs/SSBs Røykevaneundersøkelse og Ipsos-undersøkelsen stort sett det samme (tabell 4), med unntak av daglig bruk blant unge i alderen 16-24 der andelen er noe større i Ipsos-undersøkelsen (1,4 mot 0,6 i FHI/SSB-undersøkelsen). Som vi ser er det en tendens til at daglig bruk av e-sigaretter/fordampere er mest utbredt blant voksne i alderen 25 til 64 år. Samtidig er bruk av og til mest utbredt i aldersgruppen 16-24 år.

I den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), gjennomført i over 30 europeiske land, svarte 10 prosent av norske ungdommer i alderen 15 til 16 år at de hadde brukt e-sigaretter i løpet av de siste 30 dagene i 2019. Dette er under gjennomsnittet for europeiske land (14 prosent), men høyere enn for eksempel i Sverige (6 prosent). 

Tabell 4: Bruk av e-sigaretter etter alder, årene 2016-2020 samlet, i prosent. Kilde: Ipsos og FHI/SSB

 

Ipsos

FHI/SSB

 

 

Alder

Daglig

Av og til

Aldri/ tidligere

N

Daglig

Av og til

Aldri/ tidligere

Vil ikke svare

Vet ikke

N

16-24

1,4

4,8

93,9

8131

0,6

3,1

96,3

0,0

0,0

4321

25-49

1,5

1,8

96,7

31661

1,0

2,2

96,8

0,1

0,0

12061

50-64

1,3

1,6

97,1

14302

1,1

2,2

96,5

0,1

0,1

7369

65-74

0,5

1,2

98,4

9073

0,8

1,6

97,4

0,2

0,1

3755

Alle

1,3

2,1

96,7

63167

0,9

2,2

96,7

0,1

0,1

27506

Legger vi til grunn at Norges befolkning i 2020 i alderen 16 til 74 år var ca 4 millioner og at ca 1,1 prosent av respondentene svarte at de brukte fordampere daglig (vektet gjennomsnitt av SSB/FHI- og Ipsos-undersøkelsene i 2020) og at 1,6 prosent svarte de brukte fordampere av og til (vektet gjennomsnitt av SSB/FHI- og Ipsos-undersøkelsene i 2020), kan vi tenke oss at ca. 42 000 personer brukte e-sigaretter/fordampere daglig og at ytterligere ca. 62 000 personer brukte e-sigaretter av og til i 2020. I tillegg kommer antallet ungdommer under 16 år som vi foreløpig vet lite om.

Bruk av e-sigaretter og fordampere i Norge i ulike grupper av tobakksbrukere

Tabell 5 og 6 viser at i begge perioder (2013-2014 og 2016-2020) var bruk av e-sigaretter/fordampere var langt høyere blant de med røykeerfaring, dagligrøykere og tidligere dagligrøykere, enn de uten slik erfaring.

Tabell 5: Bruk av e-sigaretter i ulike kategorier av røykere, personer i alderen 16-74 år, 2013 og 2014 samlet, i prosent. Kilde: FHI/SSB

2013-2014

Brukerstatus e-sigaretter/fordampere

 

 

Røykestatus

Ukentlig eller oftere

Sjeldnere enn ukentlig

En eller noen få ganger

Ikke spurt*

Vet ikke

N

Røyker daglig

4,0

5,6

28,6

61,5

0,3

304

Røyker av og til, aldri røykt daglig

0,0

1,9

22,2

75,9

0,0

54

Røyker av og til, tidligere røykt daglig

3,4

1,1

23,6

70,8

1,1

89

Røyker ikke nå, men tidligere daglig

0,4

0,9

10,1

88,6

0,0

457

Røyker ikke nå, men tidligere av og til

0,0

0,5

11,1

88,4

0,0

199

Aldri røykt

0,0

0,2

2,8

97,0

0,0

1107

Alle

0,8

1,2

9,9

88,1

0,1

2210

*Fordi de ikke hadde prøvd

Tabell 6: Bruk av e-sigaretter i ulike kategorier av røykere, personer i alderen 16-74 år, 2016-2020 samlet, i prosent. Kilde: FHI/SSB

2016-2020

Brukerstatus e-sigaretter/fordampere

 

 

 

Røykestatus

Daglig

Av og til

Aldri*

Vil ikke svare

Vet ikke

N

Røyker daglig

2,3

10,2

87,4

0,1

0,0

2658

Røyker av og til

2,1

5,5

92,2

0,1

0,0

2306

Røykte tidligere daglig

2,0

1,6

96,4

0,0

0,0

5918

Røykte tidligere av og til

0,4

2,1

97,6

0,0

0,0

3069

Aldri røykt

0,1

0,4

99,4

0,0

0,0

13532

Vil ikke svare

0,0

0,0

0,0

73,9

26,1

23

Alle

0,9

2,2

96,7

0,1

0,1

27506

* Omfatter også tidligere brukere

I Ipsos-undersøkelsen (tabell 7) var prosentandelene som svarte at de brukte e-sigaretter/fordampere «daglig» eller «av og til» i samme størrelsesorden som i SSB-undersøkelsene fra 2016-2020.

Fem prosent svarte at de hadde brukt e-sigaretter/fordampere tidligere, men at de nå hadde sluttet. Denne andelen var imidlertid vesentlig større blant dagligrøykerne (23 prosent). Som i SSB-undersøkelsen var bruk av e-sigaretter/fordampere nærmest ikke-eksisterende blant de som aldri hadde røykt.

Daglig bruk av e-sigaretter/fordampere var relativt sett mest utbredt blant personer som røykte daglig (tre prosent) og blant dem som hadde redusert fra daglig til av og til-røyking (fem prosent). Det er imidlertid i gruppen av tidligere dagligrøykere som nå har sluttet helt å røyke at vi finner det største antallet personer som bruker e-sigaretter.

Sammenhengen mellom bruk av e-sigaretter og snus var mindre tydelige (tabell 8), men som for røyking var bruk av e-sigaretter/fordampere blant de som aldri hadde brukt snus liten.

Tabell 7: Bruk av e-sigaretter i ulike kategorier av røykere, personer i alderen 16-74 år, 2016-2020 samlet, i prosent. Kilde: Ipsos

Røykestatus

Daglig

Av og til

Tidligere

Aldri

N

Røyker daglig

3,4

11,8

22,9

61,9

4655

Røyker av og til, aldri daglig

1,2

9,9

7,6

81,3

2069

Røyker av og til, tidligere daglig

4,9

9,2

12,2

73,7

2571

Røyker ikke nå, men tidligere daglig

3,0

1,0

6,5

89,6

14540

Røyker ikke nå, men tidligere av og til

0,5

1,0

3,9

94,7

9907

Aldri røykt

0,1

0,2

0,7

99,1

29425

Alle

1,3

2,1

4,8

91,8

63167

Tabell 8: Bruk av e-sigaretter i ulike kategorier av snusbrukere, personer i alderen 16-74 år, 2016-2020 samlet, i prosent. Kilde: Ipsos

Snusbruksstatus

Daglig

Av og til

Tidligere

Aldri

N

Bruker snus daglig

1,4

3,5

9,3

85,8

6723

Bruker snus av og til, aldri daglig

3,3

11,6

11,0

74,1

1601

Bruker snus av og til, tidligere daglig

4,4

11,0

10,6

74,1

1146

Bruker ikke snus nå, men tidligere daglig

2,2

1,7

6,2

89,9

3129

Bruker ikke snus nå, men tidligere av og til

2,8

3,3

11,3

82,7

3481

Aldri brukt snus

1,0

1,3

3,3

94,5

47086

Alle

1,3

2,1

4,8

91,8

63166

Produkttype og innhold

Som nevnt innledningsvis har det vært hyppige og grunnleggende endringer av e-sigaretter og fordampere over et relativt kort tidsrom, både hva angår selve fordamperenheten og hva som fordampes. Man kan derfor ikke vurdere bruk av e-sigaretter eller fordampere kun ved å se på utbredelse av fenomenet i sin helhet. Av denne grunn tok man med spørsmål om type produkt og innhold i Røykevaneundersøkelsen fra og med 2017. I de samme årene spurte man tilsvarende, men ikke identiske spørsmål, i Ipsos’ forsyningsundersøkelse (se tabell 9 for svaralternativer).

I begge undersøkelsene utgjorde påfyllbare/oppladbare fordampere som i størrelse og form ikke ligner på ordinære sigaretter («mods» eller «tanks») den relativt største gruppen av produkter (tabell 9). Fordampere som likner på sigaretter og som ikke kan lades opp eller fylles på utgjorde den minste gruppen i Ipsos-undersøkelsen (det var kun i Ipsos-undersøkelsen at det var mulig å skille ut denne gruppen). Hele 8 prosent av respondentene i FHI/SSB-undersøkelsen svarte at de ikke visste hva slags produkt de brukte.

Tabell 9: Type e-sigaretter brukt av nåværende brukere, personer i alderen 16-74 år, 2017-2020, i prosent. Kilde: Ipsos, FHI/SSB

 

Ipsos

FHI/SSB

Type produkt

Andel

N

Andel

N

«Cigalikes», engangstype

11,7

200

21,7

43

«Cigalikes», påfyllbare/oppladbare

23,7

407

«Mods» eller «tanks»

64,7

1110

69,7

138

Vil ikke svare

-

-

0,5

1

Vet ikke

-

-

8,1

16

Sum

100,0

1717

100,0

198

Hvor mye nikotin det var i væsken som daglig eller av og til-brukere vanligvis bruker, oppgitt i milligram per milliliter (mg/ml), er vist i tabell 10. Måleenhetene er noe ulike mellom de to undersøkelsene, men i stor grad overlappende. Merk at antallet respondenter er lavt i FHI/SSB-undersøkelsen. I tillegg må det nevnes at angitt konsentrasjon ikke nødvendigvis sier noe om hvor mye nikotin brukerne får i blodbanen. Dette avhenger av flere forhold som for eksempel styrken på varmeelementet (Farsalinos et al. 2014)

Rundt 14 prosent av brukerne svarte at det ikke var nikotin i den e-væsken/e-juicen som de vanligvis brukte (14 prosent i Ipsos og 15 prosent i FHI/SSB). Den mest vanlige konsentrasjonen i Ipsos-undersøkelsen var 1-12 mg/ml (brukt av 52 prosent). Tilsvarende andel i FHI/SSB-undersøkelsen var 50 prosent («mindre enn 6 mg/ml» og «7-11 mg/ml» samlet). Under 5 prosent i begge undersøkelsene svarte at de brukte en væske med mer enn 22 (Ipsos) eller 20 (FHI/SSB) mg/ml.

Likeledes var det samsvar mellom undersøkelsen hva angår andelen som ikke visste hvor mye nikotin det var i væsken.

Tabell 10: Innhold i e-sigaretter, i milligram per milliliter (mg/ml), brukt av nåværende brukere, personer i alderen 16-74 år, 2017-2020, i prosent. Kilde: Ipsos, FHI/SSB

Ipsos

FHI/SSB

Innhold (mg/ml)

Andel

N

Innhold (mg/ml)

Andel

N

Nikotinfrie

14.0

240

Nikotinfrie

14.7

29

1-12

51.7

888

6 eller mindre

35.4

70

13-15

10.8

186

7 - 11

14.1

28

16-21

9.7

166

12 - 19

17.7

35

22 eller mer

2.3

39

20 eller mer

5.1

10

Vet ikke

11.5

198

Vet ikke

13.1

26

Sum

100.0

1717

Sum

100.0

198

Motiver for bruk av e-sigaretter/fordampere

Bruk av e-sigaretter og fordampere – gjerne kalt damping eller vaping, ble undersøkt i en kvalitativ studie hvor fem bruksmotiv ble identifisert (Tokle 2014). Majoriteten oppga (I) helsegevinst og (II) stigma ved røyking som primære bruksmotiv.  Deretter (III) økonomisk besparelse og (IV) anvendelighet. Noen oppgav i tillegg (V) sensasjonsaspektet ved e-sigaretter.

Bruksmotivene er nært knyttet opp mot informantenes tidligere røykerstatus. Brorparten av de intervjuede damperne hadde en fortid som dagligrøykere. De fortalte om sterk avhengighet av både nikotin og røykeritualet. E-sigarettene som vellykket røykesubstitutt ble forklart med at dampingen både adresserte den fysiske avhengigheten av nikotin og de sensoriske sidene ved å røyke.  De fremhevet e-sigaretter som et helsemessig bedre alternativ til sigaretter. Tobakksrøykingen hadde for mange resultert i alvorlige helseskader. Flere fortalte om økt livskvalitet etter overgangen fra røyk til damp i form av både bedre helse og mindre stigma. Opplevelsen av å føle seg stigmatisert som røyker ble snakket om som et viktig røykesluttmotiv og dampemotiv.

For noen var lavere kostnader knyttet til bruk av e-sigaretter versus tobakk et viktig økonomisk insentiv. Mens e-sigarettenes anvendelighet ble fremhevet for særlig to ting: Det første var nært relatert til helse og stigma og handlet om belastende lukt og farlige avgasser. Informantene fortalte at dampingen deres medførte mindre sjenanse og skade på omgivelsene enn hva røykingen deres hadde gjort. Det andre var at på tidspunktet for undersøkelsen var damping også unntatt røykeloven og e-sigarettene kunne brukes på steder hvor det ikke var tillatt å røyke. Flere av informantene dampet på steder hvor det ville være normoverskridende eller ulovlig å røyke.

Bruksfrekvensen for e-sigaretter var i tillegg høyere for flere av de intervjuede sammenlignet med røyketobakk. Med andre ord utviklet det seg nye bruksmønster for damping. Etablerte dampere viste også hvordan bruken av e-sigaretter hadde selvstendig symbolsk verdi utover å være et røykesubstitutt. Noen snakket om at de hadde fått en ny hobby. Den tekniske dimensjonen ved e-sigaretter, muligheten til å tilpasse nikotinnivået i vesken, samt det enorme spekteret av ulike smaker og fordampere ble vektlagt.

De unge voksne i studien fremhevet sensasjonsaspektet ved e-sigaretter som et bruksmotiv. De opplevde at dampingen gjorde dem til gjenstand for positiv oppmerksomhet. Dette må sees i sammenheng med at e-sigarettene i 2014 fremdeles var et relativt nytt produkt (Tokle 2014).

 

 

Referanser

Andler, R., R. Guignard, J. L. Wilquin, F. Beck, J. B. Richard, and V. Nguyen-Thanh. 2016. "Electronic cigarette use in France in 2014." Int J Public Health 61(2):159-65.

Brown, J., R. West, E. Beard, S. Michie, L. Shahab, and A. McNeill. 2014. "Prevalence and characteristics of e-cigarette users in Great Britain: Findings from a general population survey of smokers." Addict Behav 39(6):1120-5.

Farsalinos, Konstantinos E., Alketa Spyrou, Kalliroi Tsimopoulou, Christos Stefopoulos, Giorgio Romagna, and Vassilis Voudris. 2014. "Nicotine absorption from electronic cigarette use: comparison between first and new-generation devices." Scientific Reports 4:4133.

Helsedirektoratet. 2018. "E-sigaretter (elektroniske sigaretter) og regelverk."

Tokle, R. 2014. "Elektroniske sigaretter. Brukermønster, brukergrupper og brukerkultur." in SIRUS-rapport. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning.

Vedøy, Tord Finne, and Karl Erik Lund. 2017. "Selvrapporterte forsyningskilder for sigaretter, snus og e-sigaretter." Tidsskr Nor Laegeforen (16).