Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Utbredelse av e-sigaretter og fordampere i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Utbredelse av e-sigaretter og fordampere i Norge

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Utbredelse av e-sigaretter og fordampere i Norge

Publisert

Tall over bruk av e-sigaretter/fordampere i den generelle norske befolkningen, og mer spesifikt blant personer med ulik røykestatus. I tillegg undersøkes det om bruken har endret seg over tid og hvilke produkter/e-væsker som benyttes mest hyppig. Til slutt diskuteres ulike motiver for bruk av e-sigaretter/fordampere.

Tall over bruk av e-sigaretter/fordampere i den generelle norske befolkningen, og mer spesifikt blant personer med ulik røykestatus. I tillegg undersøkes det om bruken har endret seg over tid og hvilke produkter/e-væsker som benyttes mest hyppig. Til slutt diskuteres ulike motiver for bruk av e-sigaretter/fordampere.


Hovedpunkter

 • Utbredelsen av e-sigaretter og fordampere i den generelle befolkningen er svært lav og ser ikke ut til å ha økt i perioden 2015-2017.
 • Utbredelsen av og eksperimentering med e-sigaretter og fordampere blant røykere eller tidligere røykere er relativt stor.
 • Utbredelsen av e-sigaretter og fordampere blant personer uten erfaring med røyking eller snus er nærmest ikke-eksisterende.
 • «Mods» eller «tanks» er de foretrukne produkt-typene for damping.
 • Litt over 10 % bruker vanligvis e-væske/juice uten nikotin.

Hva er e-sigaretter/fordampere

E-sigaretten ble oppfunnet og patentert som et røykesubstitutt i Kina i 2003, og må sies å være et relativt nytt produkt. I 2006 ble enkle e-sigaretter som liknet konvensjonelle sigaretter sluppet på verdensmarkedet. I det påfølgende tiåret har imidlertid produktinnovasjonen vært stor. Førstegenerasjonsprodukter, e-sigaretter som i form ofte var imitasjoner av sigaretter, har fått selskap av større og mer avanserte fordampere. Prinsippet for bruk er likevel det samme; e-sigarettene inneholder et batteridrevet varmeelement som aktiveres manuelt eller automatisk ved Innånding. Elementet varmer en nikotinholdig eller nikotinfri væske (ofte kalt e-væske eller e-juice) primært bestående av propylenglykol (PG), vegetabilsk glyserol (VG) og ønsket smakstilsetning. Dampen som dannes inhaleres og nikotinen som tas opp i kroppen – hovedsakelig gjennom slimhinner i munn og svelg - vil variere med bruksintensitet, inhaleringsmåte, nikotininnhold i e-væsken, blandingsforholdet mellom PG og VG, samt type fordamper som brukes. Utåndet damp – aerosol - kan utseendemessig gi assossiasjoner til røyken fra tobakksigaretter.

I løpet av de siste ti årene har nikotinmarkedet endret seg betydelig, dette skyldes i noen grad introduksjonen av e-sigaretter og fordampere. Andelen røykere har sunket, mens bruken av e-sigaretter har vært økende i den vestlige verden (Andler et al. 2016; Brown et al. 2014). I Norge har også økningen i snusbruk vært relativt kraftig.

Imidlertid har det fram til 2018 vært forbudt å importere nikotinholdig e-væske for kommersielt videresalg i Norge. Dette forbudet er imidlertid vedtatt fjernet (Helsedirektoratet 2018). Privatimport for tre måneders personlig forbruk har vært tillatt, og internett har vært den primære arenaen for både handel og informasjonsinnhenting. I følge en undersøkelse av Vedøy og Lund var det kun 22 % av damperne som hadde kjøpt sin siste dose av e-væske i Norge (enten via utsalgssted eller nettbutikk) og kun 42 % som svarte at den siste fordamperenheten var anskaffet i Norge. I hovedsak ble disse produktene importert fra utlandet via internett eller kjøpt fra utsalgssteder ved besøk i Sverige eller Danmark (Vedøy and Lund 2017).

Omfanget av bruk av e-sigaretter i den norske befolkningen har til nå blitt kartlagt via landsdekkende spørreundersøkelser, hovedsakelig FHIs/SSBs Røykevaneundersøkelse. I tillegg har vi informasjon om bruk av e-sigaretter/fordampere blant voksne 15 år og over fra og med 2015 fra en omfattende undersøkelse utført av IPSOS på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (N=35629). Denne undersøkelsen er basert på et web-panel og er nødvendigvis ikke representativ for befolkningen. Motiver for bruk av e-sigaretter og fordampere er belyst med analyser av personlige intervjuer med brukere.

Bruk av e-sigaretter og fordampere i Norge i ulike grupper av tobakksbrukere

I de årlige undersøkelsene om tobakks- og nikotinbruk som SSB utfører på oppdrag fra FHI (Røykevaneundersøkelsen), ble spørsmål om bruk av e-sigaretter eller nikotinfordampere inkludert fra og med 2013.

Ved å kombinere observasjoner for perioden 2013 til 2017 begynner datagrunnlaget å bli robust nok til å kunne trekke konklusjoner om utbredelse. Imidlertid er det verdt å merke seg at ordlyden på spørsmålet om e-sigaretter/fordampere i SSB-undersøkelsen ble endret i 2015, slik at en direkte sammenlikning mellom periodene 2013-14 og 2015-17 ikke lar seg gjøre (se tabell 1a og 1b). Spørsmål om type e-sigarett/fordamper og type væske brukt ble inkludert fra og med 2017. IPSOS-undersøkelsen ble gjennomført i årene 2015-17 med identiske spørsmål.

Siden bruken av e-sigaretter/fordampere var et relativt nytt fenomen i 2013 og 2014, ble respondentene i SSBs Røykevaneundersøkelse i disse to årene spurt om de i det hele tatt hadde hørt om slike produkter. Andelen i alderen 16-74 år som svarte bekreftende på dette spørsmålet økte fra 78 % (N=1087) i 2013 til 90 % (N=2161) i 2014. Av de som hadde hørt om e-sigaretter, hadde 15 % prøvd slike produkter, begge år sett under ett (N=2794).

Ser vi de 15 prosentene av respondentene i 2013 og 2014 som hadde prøvd e-sigaretter/fordampere under ett, hadde de aller fleste (82 %) kun prøvd én eller noen få ganger, 10 % rapporterte at de brukte e-sigaretter sjeldnere enn ukentlig, mens åtte prosent oppga at de brukte e-sigaretter regelmessig (N=404). Som andeler av hele utvalget av respondentene i 2013 og 2014 utgjorde disse gruppene henholdsvis én, én og 10 % (N=3248).

Vi har ikke sammenliknbare tall fra og med 2015, men andelen som svarte at de brukte e-sigaretter enten daglig eller av og til i 2015 og 2016 var i samme størrelsesorden som andelen som svarte at de brukte e-sigaretter enten «ukentlig eller oftere» eller «sjeldnere enn ukentlig» i 2013 og 2014 (tabell 1a og 1b). Tabell 1a og 1b viser også at om vi ser bruk av e-sigaretter/fordampere opp mot røykestatus finner vi at bruk av e-sigaretter/fordampere var langt høyere blant de med røykeerfaring, dagligrøykere og tidligere dagligrøykere, enn de uten slik erfaring.

Tabell 1a: Bruk av e-sigaretter i ulike kategorier av røykere, personer i alderen 16-74 år, 2013 og 2014 samlet, i prosent. Kilde: FHI/SSB

2013-2014

Brukerstatus e-sigaretter/fordampere

 

Røykestatus

Ukentlig eller oftere

Sjeldnere enn ukentlig

En eller noen få ganger

Ikke prøvd/spurt*

N

Røyker daglig

4.0

5.6

28.6

61.8

304

Røyker av og til, aldri røykt daglig

0.0

1.9

22.2

75.9

54

Røyker av og til, tidligere røykt daglig

3.4

1.1

23.6

71.9

89

Røyker ikke nå, men tidligere daglig

0.4

0.9

10.1

88.6

457

Røyker ikke nå, men tidligere av og til

0.0

0.5

11.1

88.4

199

Aldri røykt

0.0

0.2

2.8

97.0

1106

Alle

0.8

1.2

9.9

88.1

2209

*I denne gruppen inngikk også 2 personer som svarte «vet ikke» eller ville ikke svare

Tabell 1b: Bruk av e-sigaretter i ulike kategorier av røykere, personer i alderen 16-74 år, 2015-2017 samlet, i prosent. Kilde: FHI/SSB

2015-2017

Brukerstatus e-sigaretter/fordampere

 

Røykestatus

Daglig

Av og til

Ikke prøvd*

N

Røyker daglig

1.8

12.1

86.0

544

Røyker av og til, aldri røykt daglig

0.0

4.1

96.0

148

Røyker av og til, tidligere røykt daglig

2.1

7.8

90.1

192

Røyker ikke nå, men tidligere daglig

2.4

1.0

96.6

998

Røyker ikke nå, men tidligere av og til

0.4

1.6

98.0

502

Aldri røykt

0.2

0.3

99.5

2722

Alle

0.9

2.2

96.9

5106

* I denne gruppen inngikk også 8 personer som svarte «vet ikke» eller ville ikke svare

I IPSOS-undersøkelsen var prosentandelene som svarte at de brukte e-sigaretter/fordampere «daglig» eller «av og til» i samme størrelsesorden som i SSB-undersøkelsene fra 2015-17 (tabell 2a). Ut fra IPSOS-undersøkelsen kan en anta at ca. 50 000 personer (én prosent) bruker e-sigaretter/fordampere daglig og at ytterligere ca. 100 000 personer (to prosent) bruker e-sigaretter av og til. Fem prosent svarte at de hadde brukt e-sigaretter/fordampere tidligere, men at de nå hadde sluttet. Denne andelen var imidlertid vesentlig større blant dagligrøykerne (21 %). Som i SSB-undersøkelsen var bruk av e-sigaretter/fordampere nærmest ikke-eksisterende blant de som aldri hadde røykt.

Daglig bruk av e-sigaretter/fordampere var relativt sett mest utbredt blant personer som røykte daglig (to prosent) og blant dem som hadde redusert fra daglig til av-og-til-røyking (fire prosent). Det er imidlertid i gruppen av tidligere dagligrøykere som nå har sluttet helt å røyke at vi finner det største antallet personer som bruker e-sigaretter.

Sammenhengen mellom bruk av e-sigaretter og snus var mindre tydelige (tabell 2b), men som for røyking var bruk av e-sigaretter/fordampere blant de som aldri hadde brukt snus liten.

Tabell 2a: Bruk av e-sigaretter i ulike kategorier av røykere, personer i alderen 16-74 år, 2015-2017 samlet, i prosent. Kilde: IPSOS

Røykestatus

Daglig

Av og til

Tidligere

Aldri

N

Røyker daglig

2.4

13.4

20.5

63.7

3370

Røyker av og til, aldri daglig

0.8

7.8

5.3

86.1

1276

Røyker av og til, tidligere daglig

4.0

7.2

10.5

78.3

1823

Røyker ikke nå, men tidligere daglig

2.7

1.1

5.3

90.9

8232

Røyker ikke nå, men tidligere av og til

0.4

0.9

3.0

95.8

5508

Aldri røykt

0.0

0.2

0.4

99.4

15407

Alle

1.2

2.4

4.5

91.9

35616

Tabell 2b: Bruk av e-sigaretter i ulike kategorier av snusbrukere, personer i alderen 16-74 år, 2015-2017 samlet, i prosent. Kilde: IPSOS

Snusbruksstatus

Daglig

Av og til

Tidligere

Aldri

N

Bruker snus daglig

1.1

3.1

7.3

88.5

3914

Bruker snus av og til, aldri daglig

2.3

11.7

10.6

75.5

1063

Bruker snus av og til, tidligere daglig

3.7

7.7

8.4

80.3

729

Bruker ikke snus nå, men tidligere daglig

1.6

2.0

5.5

90.9

1662

Bruker ikke snus nå, men tidligere av og til

2.2

3.2

10.4

84.2

2018

Aldri brukt snus

1.0

1.7

3.2

94.1

26227

Alle

1.2

2.4

4.5

91.9

35613

Bruk av e-sigaretter og fordampere over alder og tid

Undersøker vi bruk av e-sigaretter/fordampere over tid og alder viser FHIs/SSBs Røykevaneundersøkelse og IPSOS-undersøkelsen stort sett det samme (tabell 3). Som vi ser er det en tendens til at daglig bruk av e-sigaretter/fordampere er mest utbredt blant voksne i alderen 25 til 64 år. Samtidig er bruk av og til relativt mye utbredt blant aldersgruppen 16-24 år.

Tabell 3: Bruk av e-sigaretter etter alder, i prosent. Kilde: IPSOS og FHI/SSB

 

IPSOS

FHI/SSB

Alder

Daglig

Av og til

 

Tidligere/aldri

N

Daglig

Av og til

Tidligere/aldri*

N

16-24

0.8

4.5

 

94.8

3349

0.4

3.1

96.5

2755

25-49

1.4

2.2

 

96.4

19704

1.0

2.4

96.6

7472

50-64

1.2

2.5

 

96.3

8259

0.8

2.6

96.6

4491

65-74

0.5

1.5

 

98.0

4304

0.7

1.5

97.8

2296

Alle

1.2

2.4

 

96.4

35616

0.8

2.5

96.7

17014

*I denne gruppen inngikk også 25 personer som svarte «vet ikke» eller ville ikke svare

Undersøker vi trenden etter periode finner vi en svakt økende trend i andelen som brukte e-sigaretter/fordampere daglig. Ser vi denne endringen i lys av røykestatus finner vi at økningen nær utelukkende fant sted blant de som røyker daglig eller av og til (ikke vist i tabell).

Tabell 4: Bruk av e-sigaretter etter undersøkelsesår, personer i alderen 16-74 år, i prosent. Kilde: IPSOS og FHI/SSB

IPSOS

FHI/SSB

År

Daglig

Av og til

Tidligere/aldri

N

Daglig

Av og til

Tidligere/aldri *

N

2015

1.0

2.5

96.5

11897

0.9

2.5

96.6

5894

2016

1.1

2.0

96.9

12979

0.7

2.6

96.7

5449

2017

1.4

2.9

95.8

10740

0.8

2.3

97.0

5671

Alle

1.2

2.4

96.4

35616

0.8

2.5

96.7

17014

*I denne gruppen inngikk også 25 personer som svarte «vet ikke» eller ville ikke svare

Lyst til å bruke e-sigaretter

I SSB-undersøkelsene fra 2013 og 2014 ble personer som hadde hørt om e-sigaretter, men som ennå ikke hadde prøvd, spurt om de kunne tenke seg å begynne å bruke produktet (tabell 5a). Nesten ingen ikke-røykere eller forhenværende dagligrøykere oppga at de kunne tenke seg å begynne å dampe e-sigaretter. Heller ikke snusbrukere rapporterte å være særlig tiltalt av e-sigarettene (ikke vist i tabell). Det er i første rekke blant dagligrøykerne vi finner reservoaret av potensielle brukere av e-sigaretter. Hele 33 % av dagligrøykere uten forutgående brukserfaring med e-sigaretter svarte at de kunne tenke seg å begynne med produktet.

Tabell 5a: Kunne tenke seg å bruke e-sigaretter blant personer som har hørt om, men ikke prøvd e-sigaretter/fordampere, personer i alderen 16-74 år, 2013/2014 samlet, i prosent. Kilde: FHI/SSB

2013-2014

Kunne du tenke deg å begynne å bruke e-sigaretter?

Røykestatus

Ja

Nei

Vet ikke/vil ikke svare

N

Røyker daglig

32.5

60.6

6.9

160

Røyker av og til, aldri røykt daglig

10.3

89.7

0.0

29

Røyker av og til, tidligere røykt daglig

3.6

92.9

3.6

56

Røyker ikke nå, men tidligere daglig

0.9

99.1

0.0

350

Røyker ikke nå, men tidligere av og til

1.5

98.5

0.0

135

Aldri røykt

0.1

99.8

0.1

858

Alle

4.0

95.2

0,9

1588

Fra og med 2015 var spørsmålsformuleringen igjen litt annerledes. I disse årene ble alle som svarte at de aldri hadde brukt e-sigaretter eller fordampere spurt om de kunne tenke seg å begynne å bruke produktet (tabell 5b). Også her ser vi svarene i lys av røykestatus og som i foregående år er det blant dagligrøykere vi finner den største andelen som sier de kunne tenke seg å begynne med e-sigaretter eller fordampere.

Tabell 5b: Kunne tenke seg å bruke e-sigaretter blant personer som har hørt om, men ikke prøvd e-sigaretter/fordampere, personer i alderen 16-74 år, 2015-2017 samlet, i prosent. Kilde: FHI/SSB

2015-2017

Kunne du tenke deg å begynne å bruke e-sigaretter?

Røykestatus

Ja

Nei

Vet ikke

N

Røyker daglig

15.7

83.0

1.3

465

Røyker av og til, aldri røykt daglig

3.5

95.1

1.4

142

Røyker av og til, tidligere røykt daglig

5.3

94.2

0.6

171

Røyker ikke nå, men tidligere daglig

0.3

99.6

0.1

963

Røyker ikke nå, men tidligere av og til

0.2

99.8

0.0

491

Aldri røykt

0.3

99.6

0.0

2707

Alle

2.0

97.8

0.2

4939

Produkttype og innhold

Som nevnt innledningsvis har det vært hyppige og grunnleggende endringer av e-sigaretter og fordampere over et relativt kort tidsrom, både hva angår selve fordamperenheten og hva som fordampes. Man kan derfor ikke vurdere bruk av e-sigaretter eller fordampere kun ved å se på utbredelse av fenomenet i sin helhet. Av denne grunn tok man med et spørsmål om type produkt og innhold i Røykevaneundersøkelsen fra og med 2017. I tillegg spurte man tilsvarende, men ikke identiske spørsmål i IPSOS forsyningsundersøkelse i perioden 2015-17. Resultatene er gjengitt i tabell 6 og 7.

I begge undersøkelsene utgjorde påfyllbare/oppladbare fordampere som i størrelse og form ikke ligner på ordinære sigaretter («mods» eller «tanks») den relativt største gruppen av produkter. Fordampere som likner på sigaretter og som ikke kan lades opp eller fylles på utgjorde den minste gruppen i IPSOS-undersøkelsen der det var mulig å skille ut denne gruppen.

Tabell 6: Type e-sigaretter brukt av nåværende eller tidligere brukere, personer i alderen 16-74 år, 2015-17 (IPSOS) og 2017 (SSB/FHI), i prosent. Kilde: IPSOS, FHI/SSB
 

IPSOS 2015-17

FHI/SSB 2017

Type produkt

Andel

N

Andel

N

«Cigalikes», engangstype

18.3

232

33.8

49

«Cigalikes», påfyllbare/oppladbare

24.4

310

«Mods» eller «tanks»

57.4

729

53.1

77

Vet ikke

-

-

13.1

19

Sum

100

1271

100

145

Inndelingen av nikotinkonsentrasjon var noe ulik i de to undersøkelsene, men i stor grad overlappende. For eksempel viser det første intervallet i tabellen (1-11) til IPSOS-undersøkelsen og det andre (1-12) til FHIs/SSBs Røykevaneundersøkelse.

Mellom 10 og 15 % av brukerne svarte at det ikke var nikotin i den e-væsken/e-juicen som de vanligvis brukte. Den mest vanlige konsentrasjonen var 1-11 eller 1-12 milligram per milliliter. Det må nevnes at denne konsentrasjonen ikke nødvendigvis sier noe om hvor mye nikotin brukerne får i blodbanen. Dette avhenger av flere forhold som for eksempel styrken på varmeelementet (Farsalinos et al. 2014).

Tabell 7: Innhold i e-sigaretter brukt av nåværende eller tidligere brukere, personer i alderen 16-74 år, 2015-17 (IPSOS) og 2017 (SSB/FHI), i prosent. Kilde: IPSOS, FHI/SSB
 

IPSOS 2015-17

FHI/SSB 2017

Innhold

Andel

N

Andel

N

Nikotinfrie

12.2

155

15.2

22

1-11/1-12 milligram per milliliter

42.2

536

40.0

58

12-19/13-21 milligram per milliliter

25.7

327

12.4

18

Mer enn 20/22 milligram per milliliter

5.1

65

4.1

6

Vet ikke

14.8

188

28.3

41

Sum

100

1271

100

145

Motiver for bruk av e-sigaretter/fordampere

Bruk av e-sigaretter og fordampere – gjerne kalt damping eller vaping, ble undersøkt i en kvalitativ studie hvor fem bruksmotiv ble identifisert (Tokle 2014). Majoriteten oppga (I) helsegevinst og (II) stigma ved røyking som primære bruksmotiv.  Deretter (III) økonomisk besparelse og (IV) anvendelighet. Noen oppgav i tillegg (V) sensasjonsaspektet ved e-sigaretter.

Bruksmotivene er nært knyttet opp mot informantenes tidligere røykerstatus. Brorparten av de intervjuede damperne hadde en fortid som dagligrøykere. De fortalte om sterk avhengighet av både nikotin og røykeritualet. E-sigarettene som vellykket røykesubstitutt ble forklart med at dampingen både adresserte den fysiske avhengigheten av nikotin og de sensoriske sidene ved å røyke.  De fremhevet e-sigaretter som et helsemessig bedre alternativ til sigaretter. Tobakksrøykingen hadde for mange resultert i alvorlige helseskader. Flere fortalte om økt livskvalitet etter overgangen fra røyk til damp i form av både bedre helse og mindre stigma. Opplevelsen av å føle seg stigmatisert som røyker ble snakket om som et viktig røykesluttmotiv og dampemotiv.

For noen var lavere kostnader knyttet til bruk av e-sigaretter versus tobakk et viktig økonomisk insentiv. Mens e-sigarettenes anvendelighet ble fremhevet for særlig to ting: Det første var nært relatert til helse og stigma og handlet om belastende lukt og farlige avgasser. Informantene fortalte at dampingen deres medførte mindre sjenanse og skade på omgivelsene enn hva røykingen deres hadde gjort. Det andre var at på tidspunktet for undersøkelsen var damping også unntatt røykeloven og e-sigarettene kunne brukes på steder hvor det ikke var tillatt å røyke. Flere av informantene dampet på steder hvor det ville være normoverskridende eller ulovlig å røyke.

Bruksfrekvensen for e-sigaretter var i tillegg høyere for flere av de intervjuede sammenlignet med røyketobakk. Med andre ord utviklet det seg nye bruksmønster for damping. Etablerte dampere viste også hvordan bruken av e-sigaretter hadde selvstendig symbolsk verdi utover å være et røykesubstitutt. Noen snakket om at de hadde fått en ny hobby. Den tekniske dimensjonen ved e-sigaretter, muligheten til å tilpasse nikotinnivået i vesken, samt det enorme spekteret av ulike smaker og fordampere ble vektlagt.

De unge voksne i studien fremhevet sensasjonsaspektet ved e-sigaretter som et bruksmotiv. De opplevde at dampingen gjorde dem til gjenstand for positiv oppmerksomhet. Dette må sees i sammenheng med at e-sigarettene i 2014 fremdeles var et relativt nytt produkt (Tokle 2014).

Referanser

 1. Andler, R., R. Guignard, J. L. Wilquin, F. Beck, J. B. Richard, and V. Nguyen-Thanh. 2016. "Electronic cigarette use in France in 2014." Int J Public Health 61(2):159-65.
 2. Brown, J., R. West, E. Beard, S. Michie, L. Shahab, and A. McNeill. 2014. "Prevalence and characteristics of e-cigarette users in Great Britain: Findings from a general population survey of smokers." Addict Behav 39(6):1120-5.
 3. Farsalinos, Konstantinos E., Alketa Spyrou, Kalliroi Tsimopoulou, Christos Stefopoulos, Giorgio Romagna, and Vassilis Voudris. 2014. "Nicotine absorption from electronic cigarette use: comparison between first and new-generation devices." Scientific Reports 4:4133.
 4. Helsedirektoratet. 2018. "E-sigaretter (elektroniske sigaretter) og regelverk."
 5. Tokle, R. 2014. "Elektroniske sigaretter. Brukermønster, brukergrupper og brukerkultur." in SIRUS-rapport. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning.
 6. Vedøy, Tord Finne, and Karl Erik Lund. 2017. "Selvrapporterte forsyningskilder for sigaretter, snus og e-sigaretter." Tidsskr Nor Laegeforen (16).