Hopp til innhold

Nye krefttilfeller (indikator 2)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: nye krefttilfeller (insidens) per 100 000 personår for ulike krefttyper.


Hopp til innhold


Denne indikatoren er en del av mål (1): 25 prosent reduksjon av samlet dødelighet av kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kronisk lungesykdom.

Resultater

I figur 1a og b viser vi hyppigheten av nye krefttilfeller siden vi startet med systematisk registrering av alle krefttilfeller i 1953.

  • For de aller fleste kreftformene har det vært en økning.
  • Fra begynnelsen av 50-tallet og frem til i dag, har vi sett den sterkeste økningen for lungekreft, hud- og føflekkreft, non-Hodgkin lymfom, kreft i sentralnervesystemet, tykk- og endetarmskreft, prostatakreft og testikkelkreft.
  • Kreft i magesekken er en av få kreftformer som har hatt en klar og sterk nedgang.
Kreft menn_705.png

Figur 1aNye krefttilfeller per 100 000 personår for utvalgte kreftformer i Norge for menn, 1956–2015. Kilde: Kreftregisteret.

Kreft kvinner_705.png

Figur 1bNye krefttilfeller per 100 000 personår for utvalgte kreftformer i Norge for kvinner, 1956–2015. Kilde: Kreftregisteret.

Tabell til figurene 

Tabell kreftinsidens_ind 1.pdf

Tabell 1 er publisert i pdf-format og viser nye krefttilfeller per 100 000 personår for utvalgte kreftformer i Norge for menn og kvinner, 1956–2015. Kilde: Kreftregisteret. 

Datakilde: Kreftregisteret

Datakilde for denne indikatoren er Kreftregisteret. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse

Kreftregisteret har informasjon om nye krefttilfeller i befolkningen basert på svar fra analyserte vevsprøver og informasjon fra leger som utreder, behandler og følger opp kreftpasienter. I tillegg får Kreftregisteret alle C og D-koder fra Norsk pasientregister, og kan dermed etterspørre manglende klinisk informasjon for pasienter som ikke er registret, og Kreftregisteret regnes for å være nær 100% komplett Kreftregisteret utgir årlig rapporten «Cancer in Norway» med komplette forekomstdata for de ulike kreftformene, i tillegg finnes den nordiske kreftstatistikkbanken NORDCAN, og den globale kreftstatistikken til International Agency for Research on Cancer (IARC), Global Cancer Observatory.

Lenker:

 Måltall

Nye krefttilfeller per 100 000 personår, Norges befolkning i 2014 (gjennomsnittlig alderfordeling i løpet av 2014) er benyttet som vekt for aldersstandardisering. Perioden er fra 1956–2015, begge kjønn og alle aldersgrupper er inkludert. 

Ved aldersstandardisering blir antall nye krefttilfeller per 100 000 personår justert (vektet) i forhold til en standardbefolkning, og uttrykker antall nye krefttilfeller slik den ville vært dersom alderssammensetningen hadde vært lik standardbefolkningen i alle tidsperiodene. Standardiseringen brukes for å kunne sammenligne rater på tvers av populasjoner og tid. 

Kreftformene er presentert etter ICD10-diagnosekoder og inkluderer følgende utvalgte kreftformer:

C00–96                       Alle kreftformer samlet*. Basalcellekarsinom er ikke inkludert.

C16                             Magesekk

C18                             Tykktarm

C19–20                       Endetarm

C33–34                       Lunge og luftrør

C43                             Malignt melanom (føflekk i hud)

C44                             Hud, unntatt føflekk

C50                             Bryst

C53                             Livmorhals

C54                             Livmorlegeme

C56, C57.0–4             Eggstokk og eggledere** 

C61                             Prostata

C62                             Testikkel

C65–68                       Blære og urinveier*** 

C70–72                       Sentralnervesystemet inkluderer godartede svulster**** 

C82–86, C96             Non-Hodgkin lymfom

C91–95                       Leukemi (inkluderer D45–47)  

* inkluderer følgende D-koder D32–D33, D35.2–D35.4, D42–D43, D44.3–D44.5, D45–D47

** inkludert ligamentum latum uteri, ligamentum rotundum uteri, parametrium, adnexa uteri

*** inkluderer ikke-invasive papillær svulster, dysplasi og karsinom in situ

**** inkluderer godartede svulster med kodene D32–33, D35.2–35.4, D42–43 og D44.3–44.5

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 2. Cancer incidence, by type of cancer, per 100 000 population. 

Nasjonal tilpasning

Kreftregisteret rapporterer nasjonale tall til International Agency for Research on Cancer (IARC), WHO.  WHO benytter WHO sin standard befolkning ved presentasjon tallene. Grunnet ulike metoder for bearbeidelse av tallene kan det være noe avvik mellom tallene som presenteres over og tallene som presenteres fra WHO.

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Insidensregisteret ved Kreftregisteret og Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet.

Redaksjon

Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge.