Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Astma og allergi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Astma og allergi

Astma og allergi

Astma og allergi er en hyppig årsak til plager hos barn og unge i industrialiserte land. I Norge har forekomsten av astma har vært uendret mellom 2010 og 2018, mens forekomsten av atopisk eksem og høysnue ser ut til å ha økt i samme tidsperiode.

Astma og allergi er en hyppig årsak til plager hos barn og unge i industrialiserte land. I Norge har forekomsten av astma har vært uendret mellom 2010 og 2018, mens forekomsten av atopisk eksem og høysnue ser ut til å ha økt i samme tidsperiode.


Astma og allergi er en hyppig årsak til plager hos barn og unge i industrialiserte land. Allergener og irritanter kan skape hevelse i slimhinnene og gjøre at det blir tyngre å puste . Illustrasjon: Folkehelseinstituttet/Fetetyper.no
Astma og allergi er en hyppig årsak til plager hos barn og unge i industrialiserte land. Allergener og irritanter kan skape hevelse i slimhinnene og gjøre at det blir tyngre å puste . Illustrasjon: Folkehelseinstituttet/Fetetyper.no

Hovedpunkter

 • Astma og allergisk sykdom er en hyppig årsak til plager hos barn og unge i industrialiserte land.
 • Om lag fem prosent av barn og unge voksne har behov for legemidler mot astma.
 • Antall under 44 år som har fått utskrevet medisiner mot atopisk eksem og høysnue synes å ha økt i perioden 2010-2018.
 • Før puberteten er det flere gutter enn jenter som har astma og allergisk sykdom, men i voksen alder er det flere kvinner enn menn som er rammet.
 • Hos barn opptrer astma og allergiske sykdommer ofte samtidig.
 • Både arv og miljø er viktige risikofaktorer for astma og allergi.

Om astma og allergi

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene. En forverring av symptomene knyttet til astma kan utløses av ulike faktorer som for eksempel allergener, luftveisinfeksjoner, fysisk aktivitet, luftforurensning og andre irritanter. Dette kan gi symptomer som for eksempel gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, eller tung pust, og korte episoder med surkling og våt hoste om natten eller tidlig om morgenen.

Det er flere forskjellige typer astma, slik som allergisk og ikke-allergisk, anstrengelsesutløst og yrkesrelatert astma.

Allergi skyldes en overreaksjon i immunsystemet når en person kommer i kontakt med ulike proteiner, metaller eller kjemikalier. Det finnes mange typer allergisk sykdom, og de vanligste er listet opp i tekstboksen nedenfor. Den atopiske marsj refererer til den naturlige historien til allergiske sykdommer etter hvert som de utvikler seg i løpet av spedbarnsalderen og barndommen; den begynner med atopisk eksem som gir økt risiko for utvikling av matallergi, astma og luftveisallergi (høysnue).

Ulike typer allergi

Høysnue (allergisk rhinitt)

Symptomene på høysnue er rennende og kløende nese og øyne. Nedsatt konsentrasjonsevne, tretthet og slapphet kan også forekomme. Mange med høysnue reagerer på allergener som fra kjæledyr, pollen og midd i husstøv.

Atopisk eksem

Atopisk eksem (ofte kalt barneeksem) er en sykdom med tørr og kløende hud som gir utslett og gjerne opptrer i tidlig barndom. De fleste av barna med atopisk eksem blir kvitt eksemet før tenårene. Det er uklart hva som er utløsende årsaker, men barn med allergiske foreldre har en økt risiko for å utvikle atopisk eksem.

Allergisk kontakteksem og elveblest

Elveblest (urtikaria) er en akutt reaksjon i huden etter inntak av et allergiframkallende stoff, og er karakterisert ved lokale hevelser, rødhet og kløe. Elveblest kan også ha andre årsaker enn allergi, som reaksjon på infeksjoner, kulde varme og fysisk aktivitet.

Allergisk kontakteksem opptrer ofte som røde og kløende utslett som oppstår noen timer etter direkte kontakt med et allergi framkallende stoff. I enkelte tilfeller oppstår kontakteksem kun etter at huden har blitt utsatt for sollys. Dette kalles fotoallergi. Det vanligste kontaktallergenet hos barn og voksne er nikkel, men en rekke konserveringsmidler og duftstoffer er også viktige kontaktallergener.

Matallergi

Matallergi er en immunologisk reaksjon på proteiner i matvarer, og det er to hovedformer for reaksjoner. Ved den ene formen kommer symptomene raskt (straksallergi) og det kan påvises ved spesifikke IgE-antistoffer i blodprøver (serum). Det er vanlig at symptomene også kan komme fra andre organer enn mage-tarmsystemet, for eksempel huden, luftveiene og hjerte- og karsystemet. De vanligste matvarene som gir slike reaksjoner er hasselnøtter, egg, melk, peanøtter, hasselnøtter og andre nøtter. De fleste barna vokser av seg egg- og melkeallergi før skolealder. Allergi mot nøtter, og særlig peanøtter, varer ofte livet ut.

Hos voksne er det derfor reaksjoner mot peanøtter og andre nøtter som er vanligst, mens reaksjoner mot for eksempel fisk og skalldyr er sjeldnere.

Ved den andre formen for matallergi tar det noe lenger tid fra inntak før symptomene kommer, og symptomene kommer mest fra mage-tarmsystemet som gulping/brekninger og avføringsendringer. For barn er reaksjon på kumelk en vanlig årsak til slik allergi.

Forekomst av astma og allergi

Datagrunnlaget for å følge utviklingen av astma og allergi over tid i Norge og andre land, er svakt. Forekomsten av astma, høysnue og atopisk eksem er følsomme for hvordan disse er definert i ulike studier og publikasjoner (Hansen et al., 2012; Nwaru et al., 2014). De fleste studier benytter spørreskjemaopplysninger med selv- eller foreldrerapportering av astma, høysnue og atopisk eksem. Rapporteringen er ofte «om du/barnet noen gang har hatt eller om du/barnet har sykdommen» kombinert med om sykdommen er diagnostisert av lege, om du/barnet bruker medisiner og rapportering av symptomer. Det skilles derfor mellom om de som rapporterer «noen gang skal ha hatt sykdommen» (livsstilsprevalens) og «om de har den nå» (punktprevalens) med rapportering av ulike «symptomer siste 12 måneder» som påvirker resultatene. I tillegg vil resultatene kunne være påvirket av frafall, lav svarprosent, og det er få store nasjonalt representative studier.

Forekomst av astma

Vi har ingen nyere nasjonale representative undersøkelser som belyser forekomsten av astma i Norge. Bruk av legemidler for astma kan derfor være et indirekte mål på hvor stor andel av befolkningen som har sykdommen, og som har behov for behandling. Den årlige forekomsten (prevalensen) inkluderer her antall personer med minst ett uttak av resepter på medisiner for astma fra norske apotek. Resultatene inkluderer kun resepter med refusjonskode for astma (blå resept). Bruk av medisiner som et mål for sykdom må imidlertid fortolkes med forsiktighet.

Data fra Reseptregisteret viser at andelen av befolkningen i alderen 5-44 år som har minst ett uttak av medisiner for astma i løpet av ett år, tyder på at forekomsten av astma har holdt seg stabil på omkring 5-6 prosent i perioden 2010-2020 (Reseptregisteret). Observasjoner fra Reseptregisteret viser at for aldersgruppen før 5-års alderen er det en nedadgående tendens til hvor mange barn som får forebyggende astmamedisiner. Legemidler som er skrevet ut til person over 44 år brukes også for å behandle kols.  Statistikken viser derfor ikke antall personer som får behandling for astma i aldersgruppen over 44 år.

Astma hos barn

Før fem års alder er diagnosen astma usikker, men fra skolealder kan diagnostiseringen gjøres med større sikkerhet. Mange barn i førskolealderen kan ha forbigående astmalignende symptomer, men de utvikler ikke astma. Dette underbygges av at bruken av astmamedisin er lavere hos barn etter førskolealder, se figur 1.

Av de barna som får astma, vil omtrent tre av fire ha utviklet sykdommen før skolealder. En stor andel av disse vil ha forbigående plager og blir fri for symptomer i løpet av skolealderen, mens for andre vil sykdommen kunne oppstå i barne- og ungdomsårene eller i voksen alder.

Resultater fra en eldre tverrsnittsundersøkelse blant barn i alderen 7-14 år fra Nordland viste at forekomsten av barn som rapporterte at de noen gang har hatt astma, var 18 prosent i 2008 (Hansen, Evjenth og Holt, 2013). Dette samsvarer med resultater fra en undersøkelse blant barn i Oslo i fra 2003 der forekomsten av dem som noen gang har hatt astma ble målt til 20 prosent blant tiåringer (Lødrup Carlsen et al., 2006). Disse tallene (såkalt livstidsforekomst av astma) er vesentlig høyere enn tallene fra Reseptregisteret på årlig forekomst (mål på aktiv sykdom). Det kan bety at mange barn med astma har forbigående plager, og at tallene også kan inkludere barn med tidlige symptomer som ikke er astma  de første leveårene.

Astma hos voksne

Uttak av medisiner for astma fra norske apotek er relativt stabil fram til 30-årsalderen, deretter ser vi en liten økning for begge kjønn. Basert på disse dataene fra 2020 har om lag fem prosent av unge voksne astma som behandles med legemidler, se figur 1.

Resultater fra en eldre internasjonal studie fra 1997, som inkluderer data på voksne i alderen 20-48 år fra Bergen, viste også at forekomsten av lege-diagnostisert astma var på om lag fem prosent (Janson, Chinn, Jarvis & Burney, 1997). Dette er i tråd med data fra Reseptregisteret som viser at forekomsten av astma har holdt seg stabilt på omkring 5 prosent i perioden 2010-2018 (upubliserte data).

Figur 1. Uttak av resepter for astma fra norske apotek i 2020 fordelt på kjønn i aldersgruppen 0-44 år. Legemiddelbrukere er personer som henter minst ett av legemidlene på resept på apotek i løpet av året. Astmalegemidler inkluderer kortikosteroider til inhalasjon, kort- og langtidsvirkende beta2-agonister til inhalasjon, kombinasjonspreparater med kortikosteroider og beta2-agonister til inhalasjon, og leukotrienreseptor-antagonister. Datakilde: Reseptregisteret.
Figur 1. Uttak av resepter for astma fra norske apotek i 2020 fordelt på kjønn i aldersgruppen 0-44 år. Legemiddelbrukere er personer som henter minst ett av legemidlene på resept på apotek i løpet av året. Astmalegemidler inkluderer kortikosteroider til inhalasjon, kort- og langtidsvirkende beta2-agonister til inhalasjon, kombinasjonspreparater med kortikosteroider og beta2-agonister til inhalasjon, og leukotrienreseptor-antagonister. Datakilde: Reseptregisteret.

Kjønnsforskjeller

Fram til puberteten har gutter høyere forekomst av astma enn jenter, se figur 1. Etter puberteten øker forekomsten blant jentene mer enn hos guttene. Årsakene til kjønnsforskjellene er usikre, men hormonelle endringer i puberteten og forskjeller i miljøeksponeringer kan ha betydning (Almqvist et al., 2008; Chen et al,, 2008; Chowdhury, Guntur, Newcomb & Wexler, 2021).

Utvikling over tid og internasjonal sammenligning

Vi har noen få eldre, regionale undersøkelser som viste en økning i astma frem mot år 2000. Av disse nevnes noen norske studier av barn og unge som har vist økning over tid for både selvrapportert astma i perioden 1985 til 2008 (Hansen, Evjenth og Holt, 2013) og sykehusinnleggelser på grunn av astma i perioden 1984/85 til 1989/90 (Mikalsen, Skeiseid, Tveit, Engelsvold, & Oymar, 2015). I 2009/2010 var det imidlertid en nedgang i innleggelser, men det er uklart om dette skyldes en reell nedgang av astmaforekomst. Andre studier fra land vi kan sammenligne oss med viser at forekomsten av astma i senere tid har flatet ut og også gått ned. Norske data fra Reseptregisteret viser også at andelen med minst ett uttak av medisiner for astma har ligget stabilt på omkring 5 prosent fra 2010 til 2018.  

Tall fra samme tidsperiode for andre vestlige land som for eksempel Tyskland, Sverige og USA viser at forekomsten er i ferd med å stabilisere seg, og i enkelte land går den også ned (Akinbami, Moorman, Garbe, & Sondik, 2009; Bjerg, Sandstrom, Lundback, & Ronmark, 2010; Zöllner et al., 2005).

Forekomsten av allergisk sykdom

Vi mangler nasjonalt representative data på forekomsten av allergiske sykdommer. Om vi ser på andelen av befolkningen med minst ett uttak fra apotek av medisiner med refusjon for høysnue (allergisk rhinitt) og atopisk eksem per år, kan vi benytte det som et mål for allergisk sykdom. Vi må imidlertid være oppmerksomme på at denne definisjonen kan inkludere eksem som ikke skyldes allergi. Derimot må bruk av medisiner som et mål for allergisk sykdom fortolkes med forsiktighet da det også finnes en rekke reseptfrie medisiner mot allergi.

Høysnue (allergisk rhinitt)

Data fra Reseptregisteret for de under 44 år som har minst ett uttak av medisiner for høysnue, synes å ha økt og ligger nå på omkring 10 prosent i perioden 2010-2018 (upubliserte data).

Hvis vi tar utgangspunkt i noen eldre regionale studier finner vi at andelen som rapporterer at de noen gang har hatt høysnue er omtrent 25 prosent hos barn i skolealder og 30 prosent hos unge i puberteten (Hansen, Evjenth og Holt, 2013; Selnes, Nystad, Bolle & Lund, 2005, 2005; Hovland, Riiser, Mowinckel, Carlsen & Lødrup Carlsen, 2014). For voksne er det rapportert en forekomst på 23 prosent for Vest-Europa (Bauchau & Durham, 2004). Tallene på høysnue fra disse studiene er høyere enn de som er registrert i Reseptregisteret. Dette kan skyldes at studiene viser til såkalt livstidsforekomst, uavhengig om de hadde høysnue på tidspunktet for studien. Tallene fra Reseptregisteret, derimot, er et mål på aktiv sykdom og sier ikke noe om forekomst av høysnue tidligere i livet.  I tillegg kan noe av forskjellen i forekomsttallene skyldes reseptfrie medikamenter til bruk mot høysnue som ikke er inkludert i Reseptregisteret.

En norsk studie av høysnue, viste en økning i forekomsten av høysnue i perioden 1985 – 2000 (Selnes et al., 2005). Internasjonalt er det store forskjeller i forekomsten av høysnue blant barn og unge i alderen 6-7 år og 12-13 år (Asher et al., 2006).  Det viser resultater fra ISAAC-studien som inkluderer mange regioner i store deler av verden. Den ble gjennomført i 1992-1998 og gjentatt i 1999-2004. I løpet av perioden mellom første og andre undersøkelse i ISAAC-studien ble det funnet en svak økning i forekomsten av høysnue på verdensbasis (Asher et al., 2006). Flere av områdene med høy forekomst ved første undersøkelse hadde imidlertid en lavere forekomst ved neste undersøkelse.

Atopisk eksem

I en studie med norske og svenske barn født i perioden 2015-2017 var forekomsten av doktor-diagnostisert atopisk eksem 8 prosent innen barna var 1 år gamle (Skjerven et al., 2020) og 23 prosent innen de var 3 år gamle (Skjerven et al., 2022). Noen eldre regionale studier viste forekomst av atopisk eksem på rundt 17 prosent hos 2 år gamle barn og mellom 21 og 33 prosent hos barn i alderen 9-11 år (Selnes et al, 2005; Hovland et al., 2014; Smidesang et al., 2010). Tilsvarende tall er rapportert fra studier i Sverige og Danmark (Mortz, Lauritsen, Bindslev-Jensen, & Andersen, 2001; Rönmark, Bjerg, Perzanowski, Platts-Mills, & Lundback, 2009). 

En norsk studie av atopisk eksem viste en økning i forekomsten fram mot 1995, men ingen ytterligere økning fram mot 2000 (Selnes et al., 2005). Studiene utført etter 2000 viser ingen klare holde punkter for en ending i forekomst. ISAAC-studien, som inkluderer mange regioner i store deler av verden og som ble gjennomført i 1992-1998 og gjentatt i 1999-2004, viser store forskjeller i forekomsten av atopisk eksem blant barn og unge i alderen 6-7 år og 12-13 år (Asher et al., 2006). Studien viste også en økning i forekomsten av atopisk eksem ved henholdsvis 84 og 59 prosent av studiesentrene for aldersgruppene 6-7 og 12-13 år mellom de to studietidspunktene.

Allergisk kontakteksem 

Forekomsten av allergisk kontakteksem varierer både over tid og mellom ulike land. Dette skyldes forskjellig bruksmønster av produkter, samt nasjonale reguleringer for bruk av kjemikalier. I tillegg er datagrunnlaget svakt og resultatene må fortolkes med forsiktighet. I en oversiktsartikkel fra 2001, der studier fra land i Europa, Nord-Amerika og Asia inngikk, ble det rapportert om en forekomst på 7 prosent for allergisk kontakteksem hos 12-16 år gamle barn (Simonsen, Deleuran, Johansen & Sommerlund, 2011). For voksne i Skandinavia (årene 1966-2007) var tilsvarende forekomst på 21 prosent (Thyssen, Linneberg, Menne, & Johansen, 2007).

Enkelte yrkesgrupper er spesielt utsatt med tanke på utvikling av hudallergi (Valen, Bogstrand, Vindenes, & Gjerde, 2017). Dette gjelder yrker hvor man utfører hyppig håndvask og hvor man arbeider med hudirriterende og allergifremkallende stoffer, for eksempel gummikjemikalier, duftstoffer, konserveringsmidler, hårfarge og metaller.

Det er ingen tydelige alders- eller kjønnsforskjeller når det gjelder forekomsten av allergisk kontakteksem.

Matallergi

For å vite noe om forekomsten av matvareallergi bør diagnosen bygge på kontrollerte matprovokasjoner. Dette er ressurskrevende tester (Nwaru et al., 2014). I en studie fra Norge og Sverige (Oslo, tidligere Østfold og Stockholm) var forekomsten av diagnostisert matallergi 2,3 prosent hos tre år gamle barn (Skjerven et al., 2022). En omfattende gjennomgang av europeiske studier fra perioden 2000 til 2012 på ulike typer matallergier hos barn og voksne, rapporterte om forekomst mellom 0,1 og 0,6 prosent i studier basert på kontrollerte matprovokasjoner (Nwaru et al., 2014). Studiene som var basert på selvrapportering derimot viste en forekomst mellom 0,4 og 6 prosent, se figur 2. Selvrapportering av matvareallergi bør derfor ikke benyttes for å belyse forekomsten av matvareallergi, fordi selvrapportering også vil inkludere plager som ikke skyldes matvareallergi. Flere rapporter viser til en økende forekomst av matallergi i Europa, men god dokumentasjon mangler (Burney et al., 2014; Moneret-Vautrin et al., 2004). 

Figur 2. Forekomsten av matallergi hos europeiske barn og voksne. Figuren er basert på resultatene av en omfattende gjennomgang av europeiske studier på forekomst av matallergi (Nwaru, 2014). Blå søyler viser forekomst av selvrapportert matallergi. Turkise søyler viser forekomst av matallergi diagnostisert ved kontrollerte matprovokasjonsstester. Kilde: Nwaru 2014.
Figur 2. Forekomsten av matallergi hos europeiske barn og voksne. Figuren er basert på resultatene av en omfattende gjennomgang av europeiske studier på forekomst av matallergi (Nwaru, 2014). Blå søyler viser forekomst av selvrapportert matallergi. Turkise søyler viser forekomst av matallergi diagnostisert ved kontrollerte matprovokasjonsstester. Kilde: Nwaru 2014.

Kjønnsforskjeller

Bortsett fra for allergisk kontakteksem er kjønnsforskjellene de samme for allergi som for astma; forekomsten er høyere blant gutter fram til puberteten. Etter puberteten øker forekomsten blant jentene mer enn hos guttene. Årsakene til kjønnsforskjellene er usikre, men hormonelle endringer i puberteten og forskjeller i miljøeksponeringer kan ha betydning (Almqvist et al., 2008; Chen et al., 2008).

Mange har både astma og allergi

Flere studier viser at det hos barn er en stor grad av samsykelighet mellom astma og allergiske sykdommer:

I en norsk studie av 10-åringer hadde hele 87 prosent av barna med høysnue også enten astma, atopisk eksem eller konjunktivitt (kløende/rennende øyne), mens 12 prosent av barna hadde alle disse sykdommene (Bertelsen, Carlsen & Carlsen, 2010).

I en svensk studie var høysnue forbundet med astma og/eller eksem hos 33 prosent av 12 år gamle barn (Ballardini et al., 2012). Videre fant de at astma var forbundet med eksem og/eller høysnue blant 67 prosent av barna.

I en stor europeisk studie fant man at risikoen for å ha både astma og allergisk sykdom ved åtte års alder var på 63 prosent dersom barnet også hadde astma, høysnue og eksem ved fire års alder (Pinart et al., 2014).

Studiene tyder på at barn med to eller flere sykdommer i tidlig barndom har økt risiko for fortsatt samsykelighet senere i barndommen.

Geografiske forskjeller

Vi har manglende kunnskap om regionale forskjeller i forekomsten av astma og allergi i Norge. Om vi benytter data fra Reseptregisteret fordelt på helseforetak, finner vi at det er små regionale forskjeller i uttak av medisiner fra norske apotek i perioden 2010-2018 i aldersgruppen 0-44 år for henholdsvis astma, høysnue og atopisk eksem (upubliserte data). Det er imidlertid vist at det er stor forskjell mellom fylker i forskrivning av legemidler mot astma blant barn i alderen 1-4 år og 5-9 år i perioden 2004-2015 (Mikalsen, Karlstad, Furu & Øymar, 2018).

En eldre studie av skolebarn bosatt i Oslo, Øvre Hallingdal og Odda i 1997 viste imidlertid at det var liten forskjell i forekomsten av astma, høysnue og eksem (Nystad, Magnus, Roksund, Svidal & Hetlevik, 1997).

Kostnadsberegninger

Uttak av medisiner

Baserte på beregninger av kostnader i perioden 2010-2018, har kostnadene for bruk av astmamedisiner gått ned for aldergruppen 0-44 år, mens kostnadene for bruk av medisiner på blåresept for allergisk rhinitt/høysnue og atopisk eksem har steget, se figur 3 (upubliserte data).

Figur 3. Årlige kostnader for bruk av medisiner med refusjonskode for astma, høysnue og atopisk eksem for aldersgruppen 0-44 år i perioden 2010-2018. Datakilde: Reseptregisteret.
Figur 3. Årlige kostnader for bruk av medisiner med refusjonskode for astma, høysnue og atopisk eksem for aldersgruppen 0-44 år i perioden 2010-2018. Datakilde: Reseptregisteret.

Figur 3 viser også at de årlige kostnadene for uttak av medisiner med refusjonskode for høysnue (194 mill.) for 2018 for første gang utgjorde omtrent den samme kostnaden som for uttak av medisiner for astma (186 mill.).

De årlige kostnadene for uttak av medisiner med refusjonskode for astma, høysnue og atopisk eksem er høyest blant voksne 18-44 år (310 mill.) sammenlignet med skolebarn (61 mill.) og småbarn (40 mill.) (upubliserte data). Dette skyldes at voksne utgjør den største gruppen av populasjonen 0-44 år (ca 60 prosent).

Bruk av spesialisthelsetjenesten

De årlige kostnadene for bruk av spesialisthelsetjenesten er mer enn halvert fra omkring 400 mill. i 2008 til omkring 190 mill. i 2017, hvor kostnadene har gått ned i alle aldersgrupper (0-44 år). Nedgangen har imidlertid vært størst blant de yngste, aldersgruppen 1-5 år (upubliserte data).

Det har vært en sterk reduksjon i kostnaden for astma, mens den har vært relativt stabil for høysnue og atopisk eksem, se figur 4. En årsak til den sterke reduksjonen i årlige kostnader for astma er at andelen som legges inn på sykehus med astma har gått ned i denne perioden. Dette gjelder for alle aldersgrupper (upubliserte data).

Figur 4. Årlige kostnader for sykehusinnleggelser og poliklinisk behandling for henholdsvis astma, høysnue og atopisk eksem for aldersgruppen 0-44 år i perioden 2008-2017. Datakilde: Norsk pasientregister (NPR).
Figur 4. Årlige kostnader for sykehusinnleggelser og poliklinisk behandling for henholdsvis astma, høysnue og atopisk eksem for aldersgruppen 0-44 år i perioden 2008-2017. Datakilde: Norsk pasientregister (NPR).

Bruk av primærhelsetjenesten

De årlige kostnadene for bruk av primærhelsetjenesten for aldersgruppen 0-44 år, basert på antall konsultasjoner per år, har økt fra 210 mill. i 2006 til 240 mill. i 2016. Kostnadene har økt både for høysnue og atopisk eksem, mens det for astma synes å være en nedgang i kostnader for bruk av primærhelsetjenesten, se figur 5. De årlige kostnadene er imidlertid fremdeles høyest for astma (upubliserte data).

Figur 5. Tidstrenden i årlige kostnader for bruk av primærhelsetjenesten basert på antall konsultasjoner per år for astma, høysnue og atopisk eksem for aldersgruppen 0-44 år i perioden 2006-2016. Datakilde: Kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR)-datab.
Figur 5. Tidstrenden i årlige kostnader for bruk av primærhelsetjenesten basert på antall konsultasjoner per år for astma, høysnue og atopisk eksem for aldersgruppen 0-44 år i perioden 2006-2016. Datakilde: Kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR)-datab.

De totale årlige kostnadene for bruk av medisiner, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for astma, høysnue og atopisk eksem for aldersgruppen 0-44 år synes å være redusert med 139 mill. i perioden 2010-2016, se tabell 1.

Tabell 1. Samlede årlige kostander (i millioner kroner) for uttak av medisiner fra norske apotek, bruk av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for astma, høysnue og atopisk eksem i 2010 sammenlignet med 2016. Kilde: KUHR/NPR

Kostnad

2010

2016

Bruk av medisiner (Reseptregisteret)

 

414

 

394

Spesialisthelsetjenesten, NPR

390

 

250

Konsultasjoner, KUHR

219

239

Totalt

1022

 883

Risikofaktorer

Når vi snakker om risikofaktorer for astma og allergi, må vi skille mellom:

 • Miljø- og livsstilsfaktorer som kan gi økt plager blant personer med astma og allergi
 • Faktorer som kan påvirke utviklingen av sykdom blant personer uten astma og allergi

Det er kjent at en rekke faktorer kan gi økt grad av symptomer blant personer med astma og allergi. Årsakene til utvikling av astma og allergi er imidlertid lite kjent, og derfor er det begrensete muligheter for å iverksette primærforebyggende tiltak (Beasley, Semprini & Mitchell, 2015).

Arv: Det er vist at risikoen for å få astma og allergi kan øke om du er arvelig disponert for sykdommene. Astma og allergiske sykdommer er heterogene sykdommer uten en entydig og klar arvelighet, men har du en familiehistorie med astma og allergi er det vist at barnet har en økt risiko for også å utvikle sykdommene. Økt kunnskap om sammenhengen mellom arv og miljø vil kunne bidra til å identifisere områder for forebygging og bedre behandling.

Mikroorganismer: Det er en rekke mikroorganismer som for eksempel bakterier, sopp og virus som lever på indre og ytre overflater hos mennesker som blant annet i tarm, i lunger og på huden. Dette kalles menneskets mikrobiom. Mange av disse mikroorganismer har en viktig funksjon i kroppen og er nyttige, mens noen av mikroorganismene kan være sykdomsfremkallende. I studier på mennesker har man funnet en sammenheng mellom en ubalanse i den mikrobielle sammensetningen og allergisk luftveissykdom (Abrahamsson et al., 2014; Stokholm et al., 2018).

Miljø- og livsstilsfaktorer: Immunsystemet eller immunforsvaret er kroppens forsvar mot ulike smittestoffer. Det består av spesielle organer, vevstyper, proteiner og celler som beskytter kroppen vår mot bakterier, virus, parasitter, sopp og infeksjoner. Den viktigste perioden for utvikling av immunsystemet hos mennesker er fosterlivet og de første levemåneder, i tillegg skjer det en videre modning av immunsystemet gjennom hele barndommen. En normal utvikling av immunsystemet er avhengig av spesifikke utviklingstrinn i ulike organer og vev i kroppen, og at disse opptrer ved bestemte tidspunkter (såkalte sensitive vindu). Immunsystemets egenskaper til å reagere på ulike miljøfaktorer kan påvirke utviklingen av astma og allergi. Det er imidlertid også vist at eksponering for ulike miljø- og livsstilsfaktorer er nødvendig for en normal utvikling av immunapparatet og derved kan eksponering for disse faktorene forebygge sykdom (Haahtela et al., 2022). På den annen side kan ulike miljø- og livsstilsfaktorer også bidra til en forverring av symptomene blant personer med astma og allergi, samt at det kan være en sammenheng mellom enkelte faktorer og utvikling av sykdom, se figur 6 (Stefanovic, Flophr & Irvine, 2020; Toskala & Kenedy, 2015). Bildet er imidlertid komplekst. I hvilken grad miljø- og livsstilsfaktorene vil kunne påvirke utvikling av astma eller allergisk sykdom kan være avhengig av vertsfaktorer som for eksempel arvelig disposisjon, tilstedeværelsen av andre sykdommer, mens tidsperioden for eksponering og eksponeringsvei også kan spille en rolle.

Figur 6. Eksempler på miljø- og livsstilsfaktorer og vertsfaktorer som i kombinasjon med tidsperiode for eksponering og eksponeringsvei kan påvirke utvikling av astma og allergisk sykdom. Miljø- og livsstilsfaktorene kan også gi økte symptomer og derved forverre sykdommen hos de som allerede er syke. Illustrasjon: FHI.
Figur 6. Eksempler på miljø- og livsstilsfaktorer og vertsfaktorer som i kombinasjon med tidsperiode for eksponering og eksponeringsvei kan påvirke utvikling av astma og allergisk sykdom. Miljø- og livsstilsfaktorene kan også gi økte symptomer og derved forverre sykdommen hos de som allerede er syke. Illustrasjon: FHI.

Les også:

Arbeidsmiljø: Det er kjent at astma og allergi kan være forårsaket av faktorer i arbeidsmiljøet, såkalt yrkesrelatert sykdom. Tilrettelegging av arbeidsmiljøet for å redusere skadelig eksponering kan derfor være med på å forebygge utvikling av sykdom, samt redusere plagene hos de som allerede har utviklet sykdom.

Idrett og astma: Det er vist at toppidrettsutøvere som satser på idrett som yrke og som konkurrerer på høyt internasjonalt nivå kan ha en økt forekomst av astmalignende symptomer og plager (Boulet & O'Byrne, 2015). Det gjelder særlig innen utholdenhetsidretter som ski, sykling og svømming.  Forekomsten av astma og astmalignende symptomer anslås i dag til å variere mellom 30 og 70 prosent blant toppidrettsutøvere (Boulet & O'Byrne, 2015). Allerede i 1989 ble det publisert en studie blant toppsvømmere som viste at trening på høyt intensitetsnivå ga økt bronkial hyperreaktivitet, et karakteristisk trekk ved astma (Carlsen et al., 2008). Noen år senere fant man noe lignende blant skiløpere som trente på høyt intensitetsnivå (Carlsen, 2012). Det er vist at det ikke er treningen alene, men trening kombinert med eksponering av miljøfaktorer under hard trening som bidrar til å påvirke luftveiene og gi astmalignende plager (Boulet & O'Byrne, 2015).

Klimaendringers innvirkning på astma og allergi

Kunnskapen om hvorvidt klimaendringer vil påvirke utviklingen av astma og allergisk sykdom, er mangelfull og baserer seg til en viss grad på antagelser som må fortolkes med forsiktighet.

I 2020 kom det en studie som antydet at klimaendringer vil kunne påvirke allergisk sykdom og astma på flere ulike måter (AAAAI, 2022; D’Amato, 2020):

 • Endringer i miljøet kan påvirke pollensesongen til blant annet trær og gress ved at pollenproduksjonen øker og at pollensesongen blir lenger. I tillegg kan også spredningen av pollen påvirkes av værmessige forhold som endringer i temperatur, nedbør og vind. Det kan føre til både økt forekomst av allergi og gi økt plager blant dem som allerede har pollenallergi og pollenrelatert matallergi (såkalte kryssreaksjoner som oppstår når allergenene i pollen ligner på proteiner i maten). Økt forekomst av pollenallergi i Europa og spesielt Skandinavia, vil på grunn av klimaendringer kunne forventes å gi en økning i både høysnue og pollen-relatert matallergi (såkalte kryssreaksjoner som kan oppstå når allergener i pollen ligner på proteinene i maten).
 • Et varmere klima kan føre til at nye allergifremkallende plantearter etablerer seg i Norge som igjen kan påvirke utviklingen av allergi.
 • Oversvømmelser og stormer kan føre til fuktige bygninger som gir grobunn til oppblomstring av muggsopp som kan påvirke utviklingen av astma, men også forverring av eksisterende sykdom.
 • Drivhusgasser kan fremkalle symptomer i lungene hos personer med astma, og bidra til dårligere lungefunksjon over tid.

Muligheter for forebygging

Ved primærforebygging av sykdom er hensikten å forhindre at sykdom oppstår. Slik primærforebygging av astma og allergisk sykdom har vist seg å være utfordrende å få til. Ved sekundærforebygging er målet å begrense alvorlighet av sykdom hos de som allerede er syke. Hos denne gruppen er det viktig å unngå eller redusere eksponering for miljøfaktorer som kan forverre sykdom, som for eksempel tobakksrøyk og luftforurensning, samt mat, planter, dyr eller kjemikalier man er allergisk mot.

Allerede ved tre måneders alder vil en del barn ha utviklet en matallergi, noe som tyder på at primærforebyggende tiltak bør settes inn tidlig for å få en god effekt. Studier på tidlig introduksjon av peanøtter hos barn med høy risiko for å utvikle matallergi, viser at færre barn i gruppen som ble introdusert for peanøtter fra fire måneders alder utviklet allergi mot peanøtter sammenlignet med barna som unngikk peanøtter. Tilsvarende studier med tidlig introduksjon av egg tyder på at dette også kan redusere risikoen for utvikling av allergi mot egg (Du Toit et al., 2018, Obbagy et al., 2019).

Det har vært større usikkerhet om tidlig introduksjon av føde har samme effekt hos barn fra en generell befolkning (de Silva et al., 2020), men en studie med norske og svenske barn viste at risiko for allergi mot peanøtt, melk og egg ved tre år ble redusert med vel 60 prosent ved å starte introduksjon av disse matvarene mellom tre og fire måneders alder (Skjerven et al., 2022). Effekten var størst for peanøtt, der 2 prosent av barna i gruppen som fulgte vanlige råd var allergiske mot peanøtt, mot 0,7 prosent i gruppen som startet introduksjon av peanøtt tidlig.

Den atopiske marsjen starter ofte med utvikling av atopisk eksem hvor en dårlig hudbarriere er en av risikofaktorene. Det er derfor studier som har undersøkt om hyppig bruk av fuktighetskremer eller oljebad fra spedbarnsalder for å styrke hudbarrieren kan forebygge utvikling av atopisk eksem. Resultatene fra to store studier viste derimot at slik behandling ikke reduserte risikoen for utvikling av atopisk eksem (Chalmers et al., 2020; Skjerven et al., 2020). Som sekundærforebygging derimot, er bruk av fuktighetskrem en viktig del av behandlingen hos barn som allerede har utviklet atopisk eksem.

Finland hadde fra 2008 til 2018 et bredt nasjonalt allergiprogram hvor målet var å redusere langtidsbyrden for astma og allergiske sykdommer, hovedsakelig gjennom holdningsendringer. Programmet var basert på informasjon og utdanning av befolkningen, pasienter og pasientorganisasjoner, samt helsepersonell og myndigheter (Haahtela et al., 2022).  I løpet av de 10 årene programmet varte, flatet forekomsten av astma og ut, det ble registrert færre symptomer og mindre uførhet og det var en 50 prosent nedgang i antall dager på sykehus på grunn av astma. Videre ble det færre matallergidietter i barnehager og skoler, og en reduksjon i yrkesrelaterte allergier. De totale samfunnskostnadene ble redusert med 30 prosent fra 2007 til 2018 (Haahtela et al., 2021).

Datagrunnlag

Datagrunnlaget i dette kapittelet basere seg på litteratursøk og analyser av registerdata. Registerdata kommer fra Reseptregisteret (NorPD), Norsk pasientregister (NPR) og databasen Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR). Matallergiregisteret, som nå er nedlagt, bidro tidligere med data om matvareallergi.

Som nevnt innledningsvis i teksten, er det flere svakheter ved tallgrunnlaget for astma og allergi i Norge. Det gjør at vi her benytter data fra nasjonale helseregistre som Reseptregisteret (NorPD), Norsk pasientregister (NPR) og databasen for Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR) for å belyse forekomst og utvikling over tid.For å gjøre kostnadsberegningene, har vi benyttet data fra Pasientregisteret (NPR), registeret Kontroll og utbetalinger av helserefusjoner (KUHR), mens Reseptregisteret bidrar med data på bruk av medisiner for astma og allergi basert på uttak av resepter – blå resept med refusjonskode. Vi benytter utsalgspris fra apotek for å beregne totalkostnadene. For å beregne bruk av helsetjenesten fordelte vi kostnadene på bruk av primær- og spesialisthelsetjenesten og innleggelser på sykehus for astma og allergi. Kostnadsberegningene baserer seg på de siste retningslinjene fra Norsk Medisinaldepot. Dette inkluderer å bruke systemet diagnose-relatert gruppe (DRG-vekter) til å estimere sykehuskostnader, og å basere kostnadsestimater for kontakter med primærhelsetjenesten på gjeldende normaltariff. Beregningene som vises til i dette kapittelet baserer seg på et oppdrag FHI mottak av Helsedirektoratet i 2018, med mål om å belyse forekomsten av astma og allergi blant barn, unge og voksne.

 

 

Referanser

AAAAI (2022). Does Climate Change Impact Allergic Disease? American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Nedlastet januar 2022 fra https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/does-climate-change-impact-allergic-disease

Abrahamsson TR, Jakobsson HE, Andersson AF, Björkstén B, Engstrand L, Jenmalm MC. Low gut microbiota diversity in early infancy precedes asthma at school age. Clin Exp Allergy. 2014 Jun;44(6):842-50. doi: 10.1111/cea.12253.

Akinbami, L. J., Moorman, J. E., Garbe, P. L., & Sondik, E. J. (2009). Status of childhood asthma in the United States, 1980-2007. Pediatrics, 123 Suppl 3, S131-145.

Allen, K. J., & Koplin, J. J. (2012). The epidemiology of IgE-mediated food allergy and anaphylaxis. Immunology and Allergy Clinics of North America, 32(1), 35-50.

Almqvist, C., Worm, M., Leynaert, B., & working group of, G. A. L. E. N. W. P. G. (2008). Impact of gender on asthma in childhood and adolescence: a GA2LEN review. Allergy, 63(1), 47-57.

Almqvist, C., Pershagen, G., & Wickman, M. (2005). Low socioeconomic status as a risk factor for asthma, rhinitis and sensitization at 4 years in a birth cohort. Clinical and Experimental Allergy, 35(5), 612-618.

Asher, M. I., Montefort, S., Bjorksten, B., Lai, C. K., Strachan, D. P., Weiland, S. K., et al. (2006). Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet, 368(9537), 733-743.

Ballardini, N., Kull, I., Lind, T., Hallner, E., Almqvist, C., Ostblom, E., et al. (2012). Development and comorbidity of eczema, asthma and rhinitis to age 12: data from the BAMSE birth cohort. Allergy, 67({), 537-544.

Bauchau, V., & Durham, S. R. (2004). Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J, 24(5), 758-764.

Beasley R, Semprini A, Mitchell EA. Risk factors for asthma: is prevention possible? Lancet. 2015 Sep 12;386(9998):1075-85. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00156-7.

Ben-Shoshan, M., Harrington, D. W., Soller, L., Fragapane, J., Joseph, L., St Pierre, Y., et al. (NOU 2010:9). A population-based study on peanut, tree nut, fish, shellfish, and sesame allergy prevalence in Canada. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125(https://www.idunn.no/file/ris/66861062/Idunn_Article_66861062.ris), 1327-1335.

Bertelsen, R. J., Carlsen, K. C., & Carlsen, K. H. (NOU 2010:9). Rhinitis in children: co-morbidities and phenotypes. Pediatr Allergy Immunol, 21(4 Pt 1), 612-622.

Bjerg, A., Sandstrom, T., Lundback, B., & Ronmark, E. (NOU 2010:9). Time trends in asthma and wheeze in Swedish children 1996-2006: prevalence and risk factors by sex. Allergy, 65(1), 48-55.

Boulet LP, O'Byrne PM. Asthma and exercise-induced bronchoconstriction in athletes. N Engl J Med. 2015 Feb 12;372(7):641-8. doi: 10.1056/NEJMra1407552. PMID: 25671256.

Burney, P. G., Potts, J., Kummeling, I., Mills, E. N., Clausen, M., Dubakiene, R., et al. ({). The prevalence and distribution of food sensitization in European adults. Allergy, 69(3), 365-371.

Carlsen, K. H. (2012). Sports in extreme conditions: the impact of exercise in cold temperatures on asthma and bronchial hyper-responsiveness in athletes. Br J Sports Med, 46(11), 796-799.

Carlsen, K. H., Anderson, S. D., Bjermer, L., Bonini, S., Brusasco, V., Canonica, W., . . . van Cauwenberge, P. (2008). Exercise-induced asthma, respiratory and allergic disorders in elite athletes: epidemiology, mechanisms and diagnosis: part I of the report from the Joint Task Force of the European Respiratory Society (ERS) and the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) in cooperation with GA2LEN. Allergy, 63(4), 387-403. https://www.idunn.no/file/ris/66861062/Idunn_Article_66861062.ris.

Chalmers JR, Haines RH, Bradshaw LE, Montgomery AA, Thomas KS, Brown SJ, Ridd MJ, Lawton S, Simpson EL, Cork MJ, Sach TH, Flohr C, Mitchell EJ, Swinden R, Tarr S, Davies-Jones S, Jay N, Kelleher MM, Perkin MR, Boyle RJ, Williams HC; BEEP study team. Daily emollient during infancy for prevention of eczema: the BEEP randomised controlled trial. Lancet. 2020 Mar 21;395(10228):962-972. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32984-8. Epub 2020 Feb 19. PMID: 32087126; PMCID: PMC7086156.

Chen, W., Mempel, M., Schober, W., Behrendt, H., & Ring, J. (2008). Gender difference, sex hormones, and immediate type hypersensitivity reactions. Allergy, 63(11), 1418-1427.

Chowdhury NU, Guntur VP, Newcomb DC, Wechsler ME. Sex and gender in asthma. Eur Respir Rev. 2021 Nov 17;30(162):210067. doi: 10.1183/16000617.0067-2021.

D’Amato, G (2020). The effects of climate change on respiratory allergy and asthma induced by pollen and mold allergens. Allergy, 75(NOU 2010:9), 2219-2228. doi: 10.1111/all.14476.

de Silva D, Halken S, Singh C, Muraro A, Angier E, Arasi S, Arshad H, Beyer K, Boyle R, du Toit G, Eigenmann P, Grimshaw K, Hoest A, Jones C, Khaleva E, Lack G, Szajewska H, Venter C, Verhasselt V, Roberts G; European Academy of Allergy, Clinical Immunology Food Allergy, Anaphylaxis Guidelines Group. Preventing food allergy in infancy and childhood: Systematic review of randomised controlled trials. Pediatr Allergy Immunol. 2020 Oct;31(7):813-826. doi: 10.1111/pai.13273.

du Prel, X., Kramer, U., Behrendt, H., Ring, J., Oppermann, H., Schikowski, T., et al. (2006). Preschool children's health and its association with parental education and individual living conditions in East and West Germany. BMC Public Health, 6.

Du Toit G, Sampson HA, Plaut M, Burks AW, Akdis CA, Lack G. Food allergy: Update on prevention and tolerance. J Allergy Clin Immunol. 2018 Jan;141(1):30-40. doi: 10.1016/j.jaci.2017.11.010.

Gupta, R., Sheikh, A., Strachan, D. P., & Anderson, H. R. (2007). Time trends in allergic disorders in the UK. Thorax, 62(1), 91-96.

Haahtela T, Jantunen J, Saarinen K, Tommila E, Valovirta E, Vasankari T, Mäkelä MJ. Managing the allergy and asthma epidemic in 2020s-Lessons from the Finnish experience. Allergy. 2022 Feb 24. doi: 10.1111/all.15266. Epub ahead of print. PMID: 35202479.

Haahtela T, Valovirta E, Saarinen K, Jantunen J, Lindström I, Kauppi P, Laatikainen T, Pelkonen A, Salava A, Tommila E, Bousquet J, Vasankari T, Mäkelä MJ; Allergy Program Group. The Finnish Allergy Program 2008-2018: Society-wide proactive program for change of management to mitigate allergy burden. J Allergy Clin Immunol. 2021 Aug;148(2):319-326.e4. doi: 10.1016/j.jaci.2021.03.037.

Hafkamp-de Groen, E., van Rossem, L., de Jongste, J. C., Mohangoo, A. D., Moll, H. A., Jaddoe, V. W. V., et al. (2012). The role of prenatal, perinatal and postnatal factors in the explanation of socioeconomic inequalities in preschool asthma symptoms: the Generation R Study. Journal of Epidemiology and Community Health, 66(11), 1017-1024.

Hammer-Helmich, L., Linneberg, A., Thomsen, S. F., & Glumer, C. ({). Association between parental socioeconomic position and prevalence of asthma, atopic eczema and hay fever in children. Scand J Public Health, 42(2), 120-127.

Hansen, T. E., Evjenth, B., & Holt, J. (2013). Increasing prevalence of asthma, allergic rhinoconjunctivitis and eczema among schoolchildren: three surveys during the period 1985-2008. Acta Paediatrica, 102(1), 47-52.

Hansen S, Strøm M, Maslova E, Mortensen EL, Granström C, Olsen SF. A comparison of three methods to measure asthma in epidemiologic studies: results from the Danish National Birth Cohort. PLoS One. 2012;7(5):e36328. doi:10.1371/journal.pone.0036328.

Hovland, V., Riiser, A., Mowinckel, P., Carlsen, K.-H., & Lødrup Carlsen, K. C. (2014). Asthma with allergic comorbidities in adolescence is associated with bronchial responsiveness and airways inflammation. Pediatric Allergy and Immunology, 25, 351-359.

Janson C, Chinn S, Jarvis D, Burney P. Physician-diagnosed asthma and drug utilization in the European Community Respiratory Health Survey. Eur Respir J. 1997 Aug;10(8):1795-802. doi: 10.1183/09031936.97.10081795.

Kotz, D., Simpson, C. R., & Sheikh, A. (2011). Incidence, prevalence, and trends of general practitioner-recorded diagnosis of peanut allergy in England, 2001 to 2005. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 127(3), 623-U133.

Lang, A., Mowinckel, P., Sachs-Olsen, C., Riiser, A., Lunde, J., Carlsen, K. H., et al. (NOU 2010:9). Asthma severity in childhood, untangling clinical phenotypes. Pediatr Allergy Immunol, 21(https://www.idunn.no/file/ris/66861062/Idunn_Article_66861062.ris), 945-953.

Lødrup Carlsen, K. C., Håland, G., Devulapalli, C. S., Munthe-Kaas, M., Pettersen, M., Granum, B., et al. (2006). Asthma in every fifth child in Oslo, Norway: a 10-year follow up of a birth cohort study. Allergy, 61({), 454-460.

Mikalsen, I.B., Karlstad,Ø., Furu, K., Øymar, K. (2018). Forskrivning av legemidler mot astma til barn i perioden 2004–15. Tidsskr Nor Legeforen. doi: 10.4045/tidsskr.17.0227.

Mikalsen, I. B., Skeiseid, L., Tveit, L. M., Engelsvold, D. H., & Oymar, K. (2015). Decline in admissions for childhood asthma, a 26-year period population-based study. Pediatr Allergy Immunol, 26(https://www.idunn.no/file/ris/66861062/Idunn_Article_66861062.ris), 750-755.

Moneret-Vautrin, D. A., Kanny, G., Morisset, M., Rance, F., Fardeau, M. F., & Beaudouin, E. (2004). Severe food anaphylaxis: 107 cases registered in 2002 by the Allergy Vigilance Network. European Annals of Allergy and Clinical Immunology, 36(2), 46-51.

Mortz, C. G., Lauritsen, J. M., Bindslev-Jensen, C., & Andersen, K. E. (2001). Prevalence of atopic dermatitis, asthma, allergic rhinitis, and hand and contact dermatitis in adolescents. The Odense Adolescence Cohort Study on Atopic Diseases and Dermatitis. British Journal of Dermatology, 144(3), 523-532.

Nwaru BI, Hickstein L, Panesar SS,  Roberts G, Sheikh A on behalf of the EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group ({). Prevalence of common food allergies in Europe: a systematic review and meta-analysis. Allergy, 69, 992-1007. https://doi.org/10.1111/all.12423

Nystad, W., Magnus, P., Roksund, O., Svidal, B., & Hetlevik, O. (1997). The prevalence of respiratory symptoms and asthma among school children in three different areas of Norway. Pediatric Allergy and Immunology, 8(1), 35-40.

Nystad, W., Roysamb, E., Magnus, P., Tambs, K., & Harris, J. R. (2005). A comparison of genetic and environmental variance structures for asthma, hay fever and eczema with symptoms of the same diseases: a study of Norwegian twins. Int J Epidemiol, 34(https://www.idunn.no/file/ris/66861062/Idunn_Article_66861062.ris), 1302-1309.

Obbagy JE, English LK, Wong YP, Butte NF, Dewey KG, Fleischer DM, Fox MK, Greer FR, Krebs NF, Scanlon KS, Stoody EE. Complementary feeding and food allergy, atopic dermatitis/eczema, asthma, and allergic rhinitis: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2019 Mar 1;109(Suppl_7):890S-934S. doi: 10.1093/ajcn/nqy220.

Pinart, M., Benet, M., Annesi-Maesano, I., von Berg, A., Berdel, D., Carlsen, K. C., et al. ({). Comorbidity of eczema, rhinitis, and asthma in IgE-sensitised and non-IgE-sensitised children in MeDALL: a population-based cohort study. Lancet Respir Med, 2(2), 131-140.

Rönmark, E., Bjerg, A., Perzanowski, M., Platts-Mills, T., & Lundback, B. (2009). Major increase in allergic sensitization in schoolchildren from 1996 to 2006 in northern Sweden. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 124(2), 357-363, 363 e351-315.

Sampson, H. A. (2005). Food allergy-accurately identifying clinical reactivity. Allergy, 60 Suppl 79, 19-24.

Selnes, A., Nystad, W., Bolle, R., & Lund, E. (2005). Diverging prevalence trends of atopic disorders in Norwegian children. Results from three cross-sectional studies. Allergy, 60(7), 894-899.

Sicherer, S. H., Munoz-Furlong, A., Godbold, J. H., & Sampson, H. A. (NOU 2010:9). US prevalence of self-reported peanut, tree nut, and sesame allergy: 11-year follow-up. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125(https://www.idunn.no/file/ris/66861062/Idunn_Article_66861062.ris), 1322-1326.

Simonsen, A. B., Deleuran, M., Johansen, J. D., & Sommerlund, M. (2011). Contact allergy and allergic contact dermatitis in children - a review of current data. Contact Dermatitis, 65(5), 254-265.

Skjerven HO, Lie A, Vettukattil R, Rehbinder EM, LeBlanc M, Asarnoj A, Carlsen KH, Despriee ÅW, Färdig M, Gerdin SW, Granum B, Gudmundsdóttir HK, Haugen G, Hedlin G, Håland G, Monceyron Jonassen C, Landrø L, Olsson CA Mägi, Olsen IC, Rudi K, Saunders CM, Kurås Skram M, Staff AC, Söderhäll C, Tedner SG, Aadalen S, Aaneland H, Nordlund B, Lødrup Carlsen KC. Early food intervention and skin emollients to prevent food allergy in young children (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. The Lancet 2022, 399(10344), 2398-2411. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00687-0.

Skjerven HO, Rehbinder EM, Vettukattil R, LeBlanc M, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Landrø L, Marsland BJ, Rudi K, Sjøborg KD, Söderhäll C, Staff AC, Carlsen KH, Asarnoj A, Bains KES, Carlsen OCL, Endre KMA, Granlund PA, Hermansen JU, Gudmundsdóttir HK, Hilde K, Håland G, Kreyberg I, Olsen IC, Mägi CO, Nordhagen LS, Saunders CM, Skrindo I, Tedner SG, Værnesbranden MR, Wiik J, Jonassen CM, Nordlund B, Carlsen KCL. Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. Lancet. 2020 Mar 21;395(10228):951-961. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32983-6. Epub 2020 Feb 19. Erratum in: Lancet. 2020 Mar 21;395(10228):e53. PMID: 32087121.

Smidesang, I., Saunes, M., Storro, O., Oien, T., Holmen, T. L., Johnsen, R., et al. (NOU 2010:9). Allergy related disorders among 2-yrs olds in a general population. The PACT Study. Pediatr Allergy Immunol, 21(2 Pt 1), 315-320.

Stefanovic N, Flohr C, Irvine AD. The exposome in atopic dermatitis. Allergy. 2020 Jan;75(1):63-74. doi: 10.1111/all.13946.

Stokholm J, Blaser MJ, Thorsen J, Rasmussen MA, Waage J, Vinding RK, Schoos AM, Kunøe A, Fink NR, Chawes BL, Bønnelykke K, Brejnrod AD, Mortensen MS, Al-Soud WA, Sørensen SJ, Bisgaard H. Maturation of the gut microbiome and risk of asthma in childhood. Nat Commun. 2018 Jan 10;9(1):141. doi: 10.1038/s41467-017-02573-2.

Toskala E, Kennedy DW. Asthma risk factors. Int Forum Allergy Rhinol. 2015 Sep;5 Suppl 1(Suppl 1):S11-6. doi: 10.1002/alr.21557.

Thyssen, J. P., Linneberg, A., Menne, T., & Johansen, J. D. (2007). The epidemiology of contact allergy in the general population-prevalence and main findings. Contact Dermatitis, 57(5), 287-299.

Trupin, L., Katz, P. P., Balmes, J. R., Chen, H., Yelin, E. H., Omachi, T., et al. (2013). Mediators of the socioeconomic gradient in outcomes of adult asthma and rhinitis. American Journal of Public Health, 103(2), e31-38.

WHO. World Health Organization & International Programme on Chemical Safety. (‎2012)‎. Guidance for immunotoxicity risk assessment for chemicals. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/330098.

Zöllner, I. K., Weiland, S. K., Piechotowski, I., Gabrio, T., von Mutius, E., Link, B., et al. (2005). No increase in the prevalence of asthma, allergies, and atopic sensitisation among children in Germany: 1992-2001. Thorax, 60(7), 545-548.

 

Historikk

01.07.2022: Kapittelet er revidert og oppdatert. Forfattere er Berit Brunstad Granum og Wenche Nystad. Fagfellevurdert av Knyt Øymar, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Tidligere historikk:

Oppdatert i september 2018 med ny figur 1 og 2, nytt avsnitt om datagrunnlaget og nye forskningspublikasjoner etter 2014.

27.11.2018: Avsnitt om sosioøkonomiske forskjeller tatt ut. Artikkelen ble første gang publisert i Folkehelserapporten 2014.

Forfattere: Berit Brunstad Granum (leder av skrivegruppen), Wenche Nystad, Ellen Namork, Per Nafstad og Unni Cecilie Nygaard.