Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barn og ungdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Barn og ungdom

Råd og informasjon om barn og ungdom

Barn og ungdom får vanligvis et mildt sykdomsforløp, og svært få barn blir alvorlig syke av covid-19. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer.

Illustrasjon koronavirus

Barn og ungdom får vanligvis et mildt sykdomsforløp, og svært få barn blir alvorlig syke av covid-19. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer.


Generelle smittevernråd

 • Syke personer bør holde seg hjemme 
 • God hånd- og hostehygiene
 • I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk av voksne og barn med luftveissymptomer begrenses eller unngås

Symptomer på covid-19 hos barn

Barn som får covid-19 har oftest et lett forløp. Symptomene er vanligvis milde og kortvarige, og kan være vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Sykdomsbilde for ungdom ligner på sykdomsbilde for voksne. 

Eksempel på luftveissymptomer kan være hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Falsk krupp med gjøende hoste, heshet og/ eller pustebesvær forekommer også. I tillegg kan barn få symptomer fra mage og tarm med magesmerter, nedsatt matlyst eller diaré.

Barn med covid-19 behøver ikke å ha feber og hoste. De minste barna vil ofte ikke klage over vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de ikke orker vanlig lek og aktivitet, sutrer mer enn vanlig, eller at de spiser dårligere.

Ved nyoppståtte luftveissymptomer se her:

flytskjema for hva du skal gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer
Illustrasjon, klikk for å gjøre bildet større. Folkehelseinstituttet

Når skal du kontakte lege?

Når du er bekymret for ditt syke barn eller ungdom er det viktig å kontakte helsetjenesten.

Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Som hovedregel gjelder dette spesielt barn som er 2 år og yngre, særlig de under 6 måneder.

Vaksinasjon av barn og ungdom

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine,  kan også gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. Gjennomgått covid-19 kan derfor påvirke antallet aktuelle vaksinedoser.

Mer informasjon om koronavaksine til barn og ungdom:

Barn med kroniske sykdommer har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19

Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav, både hos barn og unge generelt, men også hos barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som normalt.

Multi inflammatory syndrome in children, MIS-C

MIS-C (multi inflammatory syndrome in children) eller PIMS (pediatric inflammatory multisystem syndrom temporarily associated with covid-19) er en betennelsestilstand i etterforløpet av covid-19 hos barn og unge. Tilstanden er sjelden, men alvorlig. I Norge har tilstanden oppstått hos mindre enn 1 av 1000 barn og ungdom som har fått påvist covid-19. Tilstanden har god prognose med behandling.

Senfølger av covid-19 hos barn 

Foreløpig viser undersøkelser at det er liten risiko for senfølger av mild covid-19 sykdom hos barn og unge. Studier av barn og ungdom som inkluderer kontrollgrupper har vist at både de som får påvist covid-19 og de som ikke får påvist covid-19 kan ha symptomer i etterkant av mild infeksjon. Norske registerdata viser at ved mild covid-19 sykdom hos barn og unge er det få som har behov for kontakt med helsetjenesten etter gjennomgått infeksjon. Analysene omfattet alle testede barn og unge under 18 år i Norge som er sammenlignet med tilfeldig utvalgte kontroller, ca. 700.000 personer totalt. Danske registerdata viser tilsvarende funn.

Barn/unge og koronasertifikat

FHI anbefaler alle som planlegger reiser å sette seg inn i aktuelle landenes regler for innreise. Les gjerne mer her:

Kunnskapsgrunnlag per 2. februar 2022

Omikronvarianten har mye større spredningsevne sammenlignet med tidligere varianter. Samtidig har omikron lavere virulens, og en mindre andel smittede vil trenge innleggelse og intensivbehandling. Det avgjørende er balansen mellom større spredningsevne og mindre virulens, altså samlet sykdomsbyrde. Det forventes at vinterbølgen med omikronvarianten vil gi betydelig økende smitte også blant barn og unge.

Sykdomsbyrde hos barn og ungdom:

 • Den individuelle risikoen for alvorlig sykdom hos barn og ungdom er svært lav. Omikronvarianten er mindre virulent og fører oftere til øvre luftveissymptomer, sammenlignet med tidligere varianter.
 • Hittil i pandemien (per 2. februar 2022) har 276 938 barn og unge i alderen 0-17 år fått påvist covid-19. Av disse er 125 615 i alderen 5-11 år og 89 253 i alderen 12-15 år. Dette tilsvarer at omkring 33% av barn i alderen 5-11 år og 35% av ungdom i alderen 12-15 år har fått påvist covid-19. Det er sannsynligvis betydelige mørketall, og tidligere i pandemien er det anslått at ca. 60% av smittetilfellene blir påvist. Andelen smittetilfeller som ikke registreres er trolig enda høyere i dagens situasjon. 89% (n=111 417) av smitten i aldersgruppen 5-11 år og 91% (n=80 958) av smitten i aldersgruppen 12-15 år har skjedd i perioden fra uke 33/ 2021 til og med starten av uke 5/ 2022. Samtidig har det vært i underkant av 200 innleggelser blant barn og unge i alderen 0-17 år gjennom hele pandemien. Det vil si at minst 99,9% av de smittede ikke har vært sykehusinnlagt på grunn av covid-19, og andel innlagte blant smittede har gått ned gjennom pandemien. Median innleggelsestid ved akutt covid-19 er kort (1 døgn).
 • Selv om det var mange smittede barn og unge i høsten 2021, førte det ikke til økning i innleggelser av barn. Andelen som får multiinflammatorisk syndrom (MIS-C) har også sunket, uten at vi kjenner årsaken til dette.
 • Til sammenligning har det høsten 2021 (uke 30-51) vært 2507 innleggelser for RS-virus i alderen 0-4 år og 76 i alderen 5-17 år (mot 1000-2000 innleggelser i en normalsesong). I en vanlig influensasesong er det normalt ca. 500 innleggelser i alderen 0-17 år.
 • Foreløpig informasjon tyder på at omikronvarianten sjeldnere fører til sykehusinnleggelse hos barn sammenlignet med deltavarianten. Det er fortsatt begrenset kunnskap om omikron hos barn, og det er så langt kun én publisert studie på dette, men denne sammen med overvåkingsdata og troverdige medieoppslag fra ulike land tyder på at omikron ikke gir mer alvorlig sykdom hos barn enn andre varianter.
 • Storbritannia publiserte i sin tekniske rapport fra 31.12.21 at det er lavere risiko for sykehusinnleggelser hos barn i alderen 5-17 år med omikron sammenlignet med delta (Risiko 42 % sammenlignet med deltavarianten, HR 0.42, 95% CI 0.28-0.63).
 • En studie (preprint) fra USA sammenliknet utfall blant SARS-CoV-2 smittede i en periode der deltavarianten dominerte og en periode da omikronvarianten var i ferd med å ta over (15.-24. desember). Resultatene viser færre legevaktskonsultasjoner og innleggelser for barn og ungdom i alle aldersgrupper (0-17 år) smittet i “omikronperioden” sammenlignet med “deltaperioden”. Forskerne undersøkte ikke hvilken variant pasientene i de to gruppene var smittet med. I «omikronperioden» var i virkeligheten bare mellom en firedel og en halvdel av pasientene i USA smittet med omikronvarianten. Dette indikerer at risikoreduksjonene kan være enda større enn det man har observert. En annen studie fra samme forskningsgruppe (preprint) konkluderte med at for barn < 5 år som ble smittet for første gang i perioden når omikron varianten dominerte (prevalens >92%) hadde signifikant mindre risiko for alvorlig sykdomsforløp sammenlignet med barn smittet for første gang i perioden da deltavarianten dominerte.
 • Det er vanskelig å vurdere informasjonen fra land som rapporterer om innleggelser blant barn der de ikke skiller på innleggelser på grunn av covid-19 eller der koronaviruset påvises tilfeldig, f.eks. ved screening av inneliggende pasienter. I tillegg er helse hos barn i mange andre land og tilgang til helsetjenester ikke direkte sammenlignbare med Norge.

Smittespredning i skoler

Smittespredning i skoler og barnehager forekommer, og det er tidligere vist at sannsynligheten for videre smitte er lav for hvert enkelt tilfelle. Hovedmønsteret er at smitte er diffust spredt i barnebefolkningen, med små smitteklynger fremfor store utbrudd.

 • Data fra FHIs registre (Beredt-C19) frem til og med høstsemesteret 2021 viser at flertallet av covid-19-tilfellene i barnehager og barneskoler inngår i smitteklynger på 1-2 tilfeller og at det sjelden forekommer smitteklynger med over 10 tilfeller. I ungdomsskolene har også flertallet tilhørt smitteklynger på 1-2 tilfeller i de fleste ukene, men i uker med høyere smitteforekomst inngår flertallet i smitteklynger på 3 eller flere, og det har vært vanligere med smitteklynger på 10-20 personer eller mer i ungdomsskoler (Wuhan, alfa og deltavarianten).
 • Korona-barn-studien (for Wuhan- og alfavariantene) viste at når et barn var indekstilfelle, ble 1,4 % av nærkontakter i skoler og barnehager smittet.
 • En studie (preprint) basert på FHIs registre (Beredt-C19) identifiserte barn eller ansatte som testet positivt og beregnet antall sekundærtilfeller blant barn og ansatte på samme skole i løpet av 14 dager. Man fant sekundærsmitte fra barn til barn, og fra barn til ansatte, i bare 0,3 % av tilfellene. Analysene var gjort under Wuhan- og alfa-perioden, men ble oppdatert for deltavarianten i høst. Disse dataene er ikke publisert, men viser at sekundærsmitte økte til
  1 % mellom barn, mens den holdt seg på 0,3 % fra barn til ansatte. Vi har ennå ikke tilsvarende data for omikronvarianten.
 • Smitterisikoen er tidligere vist å være vesentlig høyere i husholdninger. Dette er vist både i registerstudier (Wuhan-varianten) og i smittesporingsstudien Korona-hus (Wuhan- og alfavarianten). Der forekom sekundærsmitte i 50 % av husholdningene, med 78 % for alfavarianten og 43 % for varianter som ikke var bekymringsvarianter (non-VOC).
 • Under den pågående omikronbølgen, med høye smittetall i samfunnet, har overvåkningen av smittespredning i skoler mindre verdi. Når det er så mange introduksjoner av smitte, er det ikke er mulig å estimere hvor stor andel av smittespredning som forekommer på skolen.

Lenker

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om korona på vår temaside og på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Referanser

 1. Gudbjartsson DF, Helgason A, Jonsson H, Magnusson OT, Melsted P, Norddahl GL, et al. Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population. The New England Journal of Medicine. 2020.
 2. Folkhälsomyndigheten, Sverige. Bekräftade fall i Sverige
 3. Statens Serum Institut, Danmark. Epidemiologisk overvåkingsrapport. 
 4. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, Antonelli M, Cabrini L, Castelli A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA. 2020.
 5. Balduzzi, Adriana and Brivio, Erica and Rovelli, Attilio and Rizzari, Carmelo and Gasperini, Serena and Melzi, Maria Luisa and Conter, Valentino and Biondi, Andrea. Lessons After the Early Management of the COVID-19 Outbreak in a Pediatric Transplant and Hemato-Oncology Center Embedded within a COVID-19 Dedicated Hospital in Lombardia, Italy. Estote Parati. (Be Ready.) (3/19/2020). Available at SSRN. DOI: dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559560
 6. D'Antiga L. Coronaviruses and immunosuppressed patients. The facts during the third epidemic. Liver Transpl. 2020.
 7. Lu et al. NEJM. 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2005073.
 8. Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020 (CDC) 
 9. Kunnskapsoppsummering fra ECDC 23. desember 2020: COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - first update

Historikk

23.06.2022: Mindre endringer og oppdateringer. Oppdatering i avsnittet «Barn/unge og koronasertifikat». Lagt til lenke til nyhetssak om risiko for sykehusinnleggelse fra 01.04.2022.

08.04.2022: Tatt ut avsnittet «Om covid-19 hos barn og ungdom» og «Når bør barn og skolelever med luftveissymptomer være hjemme?». Lagt flytskjema og lenker til «Har du nyoppståtte luftveissymptomer» under avsnittet «Symptomer på covid-19 hos barn» Tatt ut avsnittet «Omsorg for barn og unge ved sykdom», «Barn som oppholder seg i flere hjem», «Oppfølging ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre helsetjenester» og «Barnehager, skoler og skolefritidsordninger». Mindre tekst endringer i avsnittet «Vaksinasjon av barn og ungdom».

07.04.2022: Oppdatert i tråd med endringer 5.april; 1) det er ikke lenger er en anbefaling om å holde seg hjemme i 4 døgn ved positiv covid-19 test og 2) ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer.

23.02.2022: Lagt til/presisert tekst om testing og lagt til informasjon om koronasertifikat for barn/unge.

22.02.2022: Tekst endringer i avsnittene Generelle smittevernråd, Kunnskapsgrunnlag og Symptomer på covid-19 hos barn.

12.02.2022: Oppdatert avsnitt om «Når bør barn og elever med luftveissymptomer være hjemme?», «Testing for SARS-CoV-2 ». Avsnittet «Omsorg for barn og unge når flere i husholdningen er syke» er erstattet med avsnittet «Omsorg for barn og unge ved sykdom» og flyttet lenger opp i kapittelet. Oppdatert flytskjema. Navnendringer på noen avsnitt. Slettet avsnittet «Når skal ungdom med luftveissymptom være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake?»

03.02.2022: Oppdateringer etter pressekonferanse 01.01.2022. Oppdatert avsnittene Kunnskapsgrunnlag, Testing for SARS-CoV2 av barn, Barn og ungdom i isolasjon og Vaksinasjon av barn og unge. Mindre tekst justeringer i kapittelet.

02.02.2022: Endringer i flytskjema (fra 6 til 4 dagers isolasjon).

24.01.2022: Oppdatert flytskjema etter endrede råd fra 24.01.22 om hvem som anbefales bekreftende PCR ved positiv hurtigtest, og informasjon om selvregistrering av positiv selvtest.

15.01.2022: Oppdatert avsnittet om «Testing for SARS-CoV-2 av barn», lagt inn nye linker i avsnittet om «Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?» og lagt nytt avsnitt «Barn og ungdom i isolasjon».

07.01.2022: Lagt til tekst om omikronvirusvarianten. Lagt inn kollaps-boks om kunnskapsgrunnlag. Noen små korreksjoner i teksten.

23.12.2021: Oppdatert tekst i avsnittet «Testing av barn i barneskolealder og yngre» og tatt bort arkiverte lenker.

16.12.2021: Oppdatert flytskjema.

10.12.2021: Lagt inn revidert flytskjema for nyoppståtte luftveissymptomer

08.12.2021: Endret tekst i avsnitt «Om covid-19 hos barn og ungdom». Oppdatert avsnitt «Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake til barnehage/skole?», «Testing av barn i barneskolealder og yngre», «Barn og koronavaksine» og «Barnehage, skoler og fritidsordninger». Endret navn på avsnittet «Skal barn og unge vaksineres med koronavaksinen?» til «Barn og koronavaksine».

20.11.2021: Oppdatert flytskjema «Har du nyoppståtte luftveissymptomer?»

21.10.2021: Lagt til lenke under avsnittet «Barn med kronisk sykdom har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19».

05.10.2021: Presisering rundt råd til foreldre vedrørende testing av barn.

01.10.2021: Endret rekkefølge i underkapittel. Spesifisering vedrørende testing av barn og når kan barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake? Retting av tall på tilfeller MIS-C. Oppdatering av råd og lenker på skole og barnehager. La til lenke om informasjon om koronavaksine for ungdom 12-15 år på ulike språk.

30.09.2021: Lagt inn flytskjema som forklarer hva du skal gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.

25.09.2021: Presisering rundt anbefaling av test til barn.

24.09.2021: 25.09.21, 16:00: Oppdatert i henhold til normal hverdag med økt beredskap. Oppdatert råd om når barn skal være hjemme og når de kan komme tilbake til barnehage/skole. Oppdatert råd om testing av barn. Nytt flytskjema. Oppdatert og forenklet informasjon om skole/barnehager.

07.09.2021: Oppdatering av vaksinasjonsavsnitt. Lagt til link til nyhetssak om vaksinering av aldersgruppen 12-15 år.

03.09.2021: Revidert tekst og slått sammen kapitlene "Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole?" og "Når skal barn komme tilbake i barnehage/skole"

02.09.2021: Lagt inn lenk til nyhetssak om lite covid-sykdom og få senfølger blant barn.

30.08.2021: Korrigering av formuleringer i avsnittet om vaksinering.

18.08.2021: Revidert avsnitt «Om covid-19 hos barn og ungdom», «Skal barn og unge vaksineres med koronavaksine?», «Når skal du kontakte lege?», «Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage», «Lek og samvær», «Bursdager og andre feiringer» og «Organiserte fritidsaktiviteter». Lagt til avsnitt «Senfølger av covid-19 hos barn». Fjernet avsnittet «Russetid». Lagt til nye lenker om kunnskapsgrunnlag og om at testing kan erstatte smittekarantene for barn og ungdom. Generell forkorting av tekst og språkendringer. Endringer i navn på avsnitt.

10.08.2021: Lagt inn lenk til nyhetssak om at testing kan erstatte smittekarantene for barn og undge fra 16. august.

05.07.2021: Presisert at barn/ungdom som er nærkontakter til risikopasienter ikke anbefales vaksine per nå.

20.06.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens gjenåpningsplan.

16.06.2021: Lagt inn oppdatert flytskjema.

11.06.2021: Satt inn avsnitt om symptomer hos barn, satt in flytskjema «Barn med nyoppståtte luftveissymptomer», revidert avsnitt «Om covid-19 hos barn og ungdom», lagt til nye lenker om kunnskapsgrunnlag. Revidert avsnitt om MIS-C. Generell forkorting av tekst og språkendringer. Endringer i rekkefølge av avsnitt.

08.06.2021: Lagt til nytt avsnitt: "Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage".

02.06.2021: Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.

26.04.2021: Lagt inn eget avsnitt om russetid, med lenke til nyhetssak der man finner alle våre smittevernråd for russ.

25.03.2021: Lagt inn oppdaterte testanbefalinger for barn og justert avsnittet om når barn kan møte i barnehage/på skolen.

04.02.2021: Fjernet flytskjema i påvente av oppdatert versjon.

03.02.2021: Oppdatert informasjon om barn og smitte inkludert engelsk virusvariant. Informasjon om vaksinasjon. Revidert råd om lek og samvær. Flyttet råd om organiserte fritidsaktiviteter til egen artikkel. Presisert om betydning av fritidsaktiviteter for utsatte barn og ungdom. Tatt ut informasjonsfilm.

26.01.2021: Oppdatert avsnitt om engelsk koronavirusvariant og smittsomhet blant barn og unge.

25.01.2021: Nytt avsnitt "Barn som oppholder seg i flere hjem".

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

14.01.2021: Lagt inn avsnitt om regjeringens anbefaling for 4.-19. januar, bl. a. om at ungdom bør unngå å ha gjester. 

09.01.2021: Lagt inn et avsnitt om at det i desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som kan være mer smittsom enn den opprinnelige varianten. Det er foreløpig ikke kunnskap om hvilken betydning denne nye virusvarianten har for smitte blant barn og unge, og for smitte i skoler. Dette stadfestes av den europeiske smittevernmyndigheten ECDC.

05.01.2021: Oppdatert i henhold til regjeringens anbefalinger om redusert sosial kontakt fra 04.01 og to uker frem i tid

24.12.2020: Lagt lenke til ECDC sin kunnskapsoppsummering i referanselisten (9).

03.11.2020: Presisert at ungdom bør ha de samme nærkontaktene over tid: Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, og som regnes som deres nære kontakter. Dette bør være de samme over tid. De bør holde minst en meters avstand til andre som ikke er nære kontakter.

09.10.2020: Har lagt inn et nytt avsnitt under "Lek og samvær" vedrørende private versus offentlige arrangementer, og arrangementer utendørs versus innendørs. 

08.10.2020: Lagt inn setning om at begrensningen på maks 20 personer gjelder for feiring både ute og inne.

30.09.2020: Lagt inn setning under organiserte fritidsaktiviteter: I aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør man tilstrebe en meters avstand unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

29.09.2020: Forenklet og forkortet teksten. Lagt til lenker til oppdatert kunnskapsoppsummering om barn og smitte samt flytskjema med vurdering av når barn og unge skal holdes hjemme fra barnehage/skole.

08.09.2020: Språkvasket artikkelen, ingen endring i innhold.

12.06.2020: Fjernet "av lengre varighet" i avsnittsoverskriften "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet." Fjernet avsnittsoverskriften "Transport". Endret "treningsområdet" til "aktivitetsområdet" i 4. avsnitt under avsnittsoverskriften "Organiserte fritidsaktiviteter."

5.6.2020: Presisert at 1 meter-regel ikke lenger gjelder for barn i alle sammenhenger.

28.05.2020: Lagt til lenke til artikkel "Idrett og organiserte fritidsaktiviteter" i avsnittet "Organiserte fritidsaktiviteter".

15.05.20:
Nytt avsnitt om organisert aktivitet på fritiden lagt til. Lagt til lenke til nytt avsnitt i Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole.

08.05.20: Revisjon og oppdatering av hele teksten. Nytt avsnitt om barnebursdager lagt til. Smittevernråd for barnehager, skoler og skolefritidsordninger er flyttet til artikkelen for barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 

30.04.20: Lagt inn eget punkt om samvær og lek for barn som er tilbake i barnehager og på skolen.

22.04.20: Nummerert referansene i teksten. 

21.04.20: Lagt inn setning om at skole gjenåpnes 27.4. for elever på yrkesfag i VG2 og VG3.

18.04.20: Oppdatert med revidert tekst.

24.03.20: Lagt inn henvisning til rapport med oppsummert kunnskap om barns rolle i spredning av covid-19

23.3.20: Artikkelen er opprettet. Innhold overført fra artikkel om informasjon til gravide, barn og unge, og deretter redigert til ny artikkel.