Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Arbeidsplasser og virksomheter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Arbeidsplasser og virksomheter

Råd til arbeidsplasser og virksomheter

Artikkelen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevern på arbeidsplassen.

skriver på pc
Colourbox.com

Artikkelen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevern på arbeidsplassen.


Det anbefales normal drift i henhold til generelle smittevernanbefalinger for alle virksomheter og sektorer utenfor helsetjenesten. For helsetjenesten gjelder egne anbefalinger:

Grunnleggende smittevernanbefalinger vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19:

Planlegging og risikovurdering

Det er fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Det kan fortsatt være behov for å legge arbeidsforholdene til rette slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet. Les mer om risikogruppene her:

Det kan være aktuelt å kontakte bedriftshelsetjeneste og/eller kommunehelsetjenesten ved spørsmål om smittevern.

Vaksinasjonsstatus er en personlig helseopplysning. Arbeidstilsynet har vurdert at innhenting av opplysninger om arbeidstakernes vaksinasjonsstatus må være saklig begrunnet i virksomhetens behov, og innhentingen må være forholdsmessig og vurderes opp mot arbeidstakers behov for ivaretakelse av personlig integritet.

Ved økt smitte og sykefravær kan det bli nødvendig å be helsepersonell og annet personell i kritiske samfunnsfunksjoner med lette symptomer om å komme på jobb for å opprettholde nødvendig drift. Arbeidstakere som unntas anbefalingen om å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer bør holde avstand til andre der det er mulig, og bør bruke munnbind når avstand ikke kan opprettholdes. 

Smittevernråd

Ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse anbefales som hovedregel ikke å møte på jobb. Dette gjelder også vaksinerte.

Virksomheten bør tilrettelegge for god håndhygiene for ansatte og besøkende. Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er gode metoder for håndhygiene.

Virksomhetenes rutiner bør sikre tilstrekkelig godt renhold som beskrevet i Rengjøring ved covid-19 – råd til virksomheter utenfor helsetjenesten.

Ventilasjon og lufting 

Smitterisikoen er økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. God ventilasjon er derfor et viktig smitteverntiltak. For personer i lett aktivitet anbefales minimum lufttilførsel på 7 liter/sekund/person, og en maksimal lufthastighet på 0,2 meter/sekund. Karbondioksid (CO2) fra utpust kan gi en god indikator på ventilasjonsgraden, og skal ikke overstige 1000 ppm. CO2-nivå under 800 ppm anbefales for rom med kontinuerlig tale (undervisning), sang (korøvelser) og høy fysisk aktivitet (treningssentre), der smitterisiko er økt.

Relativ luftfuktighet under 20% bør unngås. Det anbefales imidlertid ikke bruk av aktiv befuktning. Luftrensing basert på HEPA-filter antas å kunne bidra til ytterligere redusert smitterisiko, men erstatter ikke minimumskrav til ventilasjon. Dette er omtalt i artikkelen Råd om ventilasjon i offentlige bygg og næringsbygg (pdf).

Risikogrupper

Hjemmekontor eller annen tilrettelegging av arbeid kan være aktuelt for enkeltpersoner med økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. Slik vurdering bør gjøres individuelt. Det kan være aktuelt med legeerklæring. For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19:

Råd til sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen - anlegg, verft, skip, mv.

På steder hvor mange bor tett kan det være vanskelig for den enkelte å klare å holde avstand til andre personer. Arbeidsplasser der ansatte lever tett på hverandre over tid, slik som brakkerigger, kan derfor være spesielt utsatt for smittespredning. FHI har utarbeidet råd til steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.) 

Lokale råd og regler 

Dersom den lokale smittesituasjonen tilsier det, kan lokale myndigheter anbefale eller lovfeste lokale smitteverntiltak.

Historikk

13.12.2022: Lenket til egne råd for helsetjenesten. Fjernet avsnitt om hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Ellers kun mindre språklige justeringer.

17.06.2022: Forkortet og tatt ut detaljert informasjon som ikke lenger er aktuell. Lagt inn lenke til Forskrift om miljørettet helsevern. Fjernet informasjon om anbefalt isolasjonstid.

15.02.2022: Omtale av råd for helsetjenesten er tatt ut og erstattet med lenke til artikkelen med råd for spesialisthelsetjenesten.

15.02.2022: Lagt inn råd for tilstedværelse på jobb for arbeidstakere i kritiske samfunnsfunksjoner dersom det er nødvendig med unntak fra anbefalingen om å holde seg hjemme ved påvist covid-19.

12.02.2022: Oppdatert iht. endringer i nasjonale tiltak 12.02.22

03.02.2022: Oppdatert iht. endringer i nasjonale tiltak som trådte i kraft 01.02.22.

02.02.2022: Oppdatert iht. endringer i nasjonale tiltak som trådte i kraft 01.02.22.

20.01.2022: Oppdatert lenke til råd om ventilasjon og lufting i offentlige bygg og næringsbygg

14.01.2022: Oppdatert iht nye nasjonale tiltak f.o.m. 14.01.22.

23.12.2021: Endret lenketittel fra "Offentlige bygg og kommersielle bygg" til "offentlige bygg og næringsbygg".

21.12.2021: Lagt til ny tekst i avsnittet «Ventilasjon og lufting», og lenket til et ekstra pdf-dokument om temaet

17.12.2021: Lagt til avsnitt om skillevegger.

16.12.2021: Lagt inn eksempler på virksomheter som omfattes av de samme bestemmelsene som hhv fornøyelsesparker, lekeland o.l. og treningssentre, svømmehaller o.l. Lagt inn presisering om at det er mulig å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service. 

15.12.2021: Oppdatert ihht beslutninger fra regjeringen 13.12.

09.12.2021: Endret tittel. Justert teksten i henhold til nasjonale tiltak som trer i kraft 09.12.21. Lagt til avsnitt om bransjespesifikke råd og regler.

02.12.2021: Reaktivert artikkelen. Innholdet er forkortet og oppdatert i henhold til råd og anbefalinger fra regjeringen. Avsnittet om virksomhetens rolle ved smittesporing er oppdatert. Oppdatert lenker.

25.09.2021: Arkivert

08.07.2021: språkrevisjon og oppdatering om vurdering av bruk av hjemmekontor.

23.06.2021: Fjerna sjekkiste for vurdering av hjemmekontor (integrert i tekst), generell korting av tekst og harmonisering med trinn tre nasjonalt.

19.02.2021: Strukturelle endringer for å harmonisere med andre råd og veiledere. Der det har vært mulig, er tekst forkortet, og det er i stedet henvist til oppdaterte lenker på FHI.no. Dette gjelder spesielt avsnittet om vurdering av hjemmekontor, råd om renhold og råd om hånd- og hostehygiene. Oppdatert råd om munnbind, samt ventilasjon og lufting. Oppdatert råd om arbeidsreiser og transport.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

04.01.2021: Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om hjemmekontor fra 04.01 og to uker frem i tid.

23.11.2020: Fjernet setningen om at siden er under oppdatering.

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

30.10.2020: Oppdatert råd under avsnitt "Hvis en i husstanden til en ansatt har bekreftet covid-19". 

28.10.2020: Lagt inn avsnitt med råd til sektorer der arbeidere bor på arbeidsplassen.

04.09.2020: Presisert hva som menes med god allmenntilstand

27.08.2020: Oppdatert kulepunkter i avsnittet "Syke personer skal holde seg hjemme" under personer som kan være fysisk til stede og personer som ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen.

12.08.2020: "Grønne områder" er erstattet med "gule områder"

14.07.2020: Lagt inn asvnitt om arbeidsreiser uten karanteneplikt i Norden og EU/EØS/Schengen under Transport til og fra arbeidstedet.

28.05.2020: Lagt inn lenk til Regjeringen.no til nyhet om nye karanteneregler for arbeidsreiser i Norden.

18.05.2020: Oppdatert tekst i forbindelse med publisering av Veileder for hjemmekontor. Lagt inn forslag til når hjemmekontor bør vurderes, og tabellverktøy som støtte for å gjøre vurderinger.

15.05.2020: Endret tekst i avsnittet "Reise" slik at det er i tråd med reviderte smittevernråd for ferie og reiser som ble publisert 15.05.20. I de reviderte smittevernrådene for ferie og reiser står det at: I lys av en forbedret smittesituasjon er det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå lettet på.

5.5.2020: Artikkelen en omarbeidet med flere råd til arbeidsplasser. Det er gitt mer detaljerte råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Satt inn henvisning til artikkelen Mal for smittevernveileder – bransjestandard. Råd til universiteter og høyskoler er tatt ut av artikkelen. 

31.03.2020: Lagt inn lenke til Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

25.03.2020: Lagt inn endring: Oppdatering 24. mars 2020: Regjeringen har vedtatt av tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020

24.03.2020: Artikkelen splittet i to. Informasjon til spesifikke sektorer flyttet ut i egen artikkel.

19.3.2020: Avsnitt reiseråd oppdatert. Mindre redigering i avsnitt om fjernundervisning, kantiner. "Hansker" lagt til: Bruk av beskyttelsesutstyr slik som munnbind og hansker anbefales ikke på generell basis. kl 16.45

18.3.20: Lagt inn ny tekst med råd til spesifikke sektorer. Lagt inn ny tekst om råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner.

16.3.2020: Lagt inn lenker med informasjon for varehandelen.

14.03.20: Helsemyndighetene har 14. mars 2020 vedtatt utvidete karantenebestemmelser for reisende som ankommer Norge. Detaljert beskrivelse om hvilke land som er unntatt for karantenebestemmelser finnes via lenker på siden.

12.03.20: Gjort omfattende endringer i teksten i henhold til at WHO har erklært pandemi 11.03.20 og at Helsedirektoratet 12. mars 2020 har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19.

10.03.20: Lagt til råd om håndhilsing, klemming og kyssing. Revidert råd om oppfordring til hjemmekontor og fleksible arbeidstider.