Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Arrangementer og samlinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Arrangementer og samlinger

Arrangementer og samlinger

Ved arrangementer må arrangør følge gjeldende regler og anbefalinger.

Illustrasjon koronavirus

Ved arrangementer må arrangør følge gjeldende regler og anbefalinger.


Innhold på denne siden

I denne artikkelen beskriver vi anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer og hvordan man kan vurdere og redusere risiko for smitte ved arrangementer og samlinger.

Disse rådene må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Sammenkomster i private hjem

Det oppfordres til å møte andre utendørs og til å redusere antall nærkontakter. Se Smittevernråd for befolkningen

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Det bør være en meters avstand mellom gjestene som ikke er fra samme husstand (gjelder ikke barn i barnehage- og barneskolealder). Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Se Lufting og ventilasjon.

Arrangementer

Alle arrangører må sjekke hva som gjelder i egen kommune, de kan ha egne råd og regler.

Forskriftsfestede krav og bestemmelser

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier

Antall personer som kan være tilstede på ulike arrangement

Tabell: Sammendrag av antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster. 

Type sammenkomst/ arrangement 

Antall  

Eksempler 

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/ lånte lokaler 

Innendørs: Inntil 30 personer.

Utendørs: Inntil 50 personer

Unntak:

 • Det kan være inntil 50 personer innendørs ved minnestunder etter begravelser og bisettelser.
 • Barn i samme gruppe eller klasse i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere

Bursdagsfeiring, juleavslutning for klassen, bryllup, dåp minnestund ol. 
 
 

Arrangement innendørs uten faste, tilviste plasser 

Inntil 30 personer

Unntak: Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.

Kirkevandring, medlemsmøter, kurs/konferanse, kick-off event, konsert/forestilling, innendørs idretts- og kulturarrangement, turneringer og stevner der deltakerne utgjør de fleste som er til stede 

Arrangement innendørs med faste, tilviste plasser 

Inntil 200 personer. 

Der det er flere enn 200 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene. 

Kino, opera, konsert/forestilling, teater, kirke, moske, innendørs idrettsarrangement med publikum, seminar ol. 
Begravelser gjelder som arrangement med faste, tilviste plasser.

Arrangement utendørs uten faste, tilviste plasser 

Inntil 200 personer

Unntak: Utendørs arrangementer tilknyttet organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltagerne og med et nødvendig antall voksne. Hvis det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Idrettsarrangementer og andre utendørs arrangementer der deltakerne utgjør de fleste som er til stede slik som cuper, turneringer, mosjonsløp, musikkstevner o.l., utendørskonserter, festivaler, pop-up-konserter 

Arrangement utendørs med faste, tilviste sitteplasser 

Inntil 3000 personer. Der det er flere enn 500 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tiden være minst to meter mellom kohortene.

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs teater/ spel ol. med sittende publikum  

Ansatte og andre oppdragstakere kommer i tillegg til antall deltakere. I tillegg gis det unntak for en del andre grupper som ikke trenger regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement, se Covid-19 forskriften for detaljer.

Arrangementer med kohorter

Hvis det er krav om å dele inn publikum eller deltakere i kohorter/grupper, skal det hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.

Arrangement med faste, tilviste plasser

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.

Krav til arrangør

Det skal pekes ut en person eller virksomhet med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.

De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
 • å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Se råd nedenfor.
 • at alle deltagere bruker munnbind på innendørs arrangement og der man ikke kan holde 1 meters avstand. Gjelder ikke for barn under 12 år og enkelte andre grupper. Se Munnbind og visir i befolkningen.
 • sørge for at alle som er til stede kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • på arrangement hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser skal arrangør sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter. Det er tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordene. Skjenking skal opphøre klokken 23.00 og konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 23.30.

Risikovurdering og tiltak for å redusere smitterisiko

For større arrangement bør arrangør lage en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering, og eventuelt utføre en risikovurdering, se nedenfor. For større arrangementer det aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.

Ved «åpne arrangementer» bør arrangør i tillegg til å planlegge for selve arrangementet, også vurdere risikoen for at arrangementet vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor det avgrensede området og om dette vil innebære en smitterisiko.

Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som er syke, i karantene eller isolasjon ikke skal komme på arrangementet. Se Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?

Det å holde avstand til andre der det er mulig kan forebygge smitte av luftveisinfeksjoner. Vurder derfor størrelsen på lokalet i forhold til antall deltagere. I lokaler der personer sitter stille under arrangementet (f.eks ved bord eller i en sal) vil arealbehovet kunne være noe mindre. Synging/roping blant publikum kan medføre økt dråpeutskillelse (spytt) og dermed økt smitterisiko, og det bør tas hensyn til dette når arealbehovet vurderes. Ha spesielt fokus på områder der det kan bli kø/ trengsel. Bruk av vakter kan vurderes dersom det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.

Smitterisikoen over lengre avstand (over 1 meter) er økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. God ventilasjon er derfor et viktig smittevernstiltak. Se Ventilasjon og lufting.

Arrangør bør sikre godt renhold. Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Det bør være god kapasitet for håndhygiene. Dette er spesielt viktig ved inngangsområdet, ved toaletter og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask - råd og informasjon til befolkningen

Verktøy for arrangør

Det er utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak som kan lastes ned her i Word eller pdf:

Koronasertifikat

Koronasertifikat kan kun brukes for å lette på lokale bestemmelser, ikke for å lette på nasjonale bestemmelser. Se covid-19 forskriften. Barn og unge under 16 år har fritak fra å vise koronasertifikat.

Se ytterligere informasjon her:

 

 

Historikk

21.01.2022: Oppdatert i henhold til pressemelding om endringer i arrangementsstørrelse fra regjeringen 20.01.22.

21.01.2022: Lagt inn lenk til regjeringens pressemelding om åpning for mer publikum ved arrangementer gjeldende fra og med fredag 21. januar klokken 12.

14.01.2022: Oppdatert ihht nye nasjonale retningslinjer fra regjeringen. Oppdatert råd om ventilasjon.

15.12.2021: Oppdatert ihht gjeldende regler og anbefalinger som bestemt av regjeringen 13.12.

08.12.2021: Oppdatert ihht til regjeringens beslutninger og anbefalinger gjeldende fra 09.12.21

03.12.2021: Oppdatert og revidert i hht gjeldende anbefalinger og regler. Revidert risikovurderingsverktøy og sjekkliste. Fjernet tabeller.

25.09.2021: Arkivert

06.09.2021: Oppdatert ihht regjeringens justeringer for trinn 3 med flere personer tillatt på arrangement med faste, tilviste plasser og koronasertifikat, som trådte i kraft 04.09. Oppdatert informasjon om avstandskrav for arrangementer med koronasertifikat. Språklige endringer og justeringer ihht gjeldende anbefalinger.

02.08.2021: Oppdatert iht forskriftsendringer som trer i kraft f.o.m. 02.08.21.

08.07.2021: Endret ihht regjeringens justeringer for trinn 3 som trer i kraft ved midnatt, natt til 8. juli.

21.06.2021: Oppdatert rådet i henhold til ny forskrift. I tillegg lagt inn noen flere lenker om koronasertifikat.

20.06.2021: Oppdatert ihht regjeringens gjenåpningsplan, trinn 3. Satt inn tekst om koronasertifikat. I tillegg forenklet og forkortet tekst. Oppdatert vedleggene risikovurderingsverktøy og sjekkliste.

07.06.2021: Rettet og oppdatert tekst om å delta på arrangementer på tvers av kommunegrenser ihht regjeringens anbefalinger. Tatt ut tekst om messer og markeder i tabell

02.06.2021: Fjernet "utendørs markeder og messer" under punktet Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser.

31.05.2021: Fra 27. mai er varemesser og midlertidige markeder ikke regulert som arrangement.

27.05.2021: Oppdatert i henhold til regjeringens trinn 2 i gjenåpningen, samt oppdatert anbefalingen om samlinger i private hjem med råd for beskyttede

16.04.2021: Oppdatert i henhold til regjeringens retningslinjer fra 16. april 2021.

25.03.2021: Oppdatert etter nye nasjonale retningslinjer fra regjeringen.

25.02.2021: Lagt inn nye råd om arrangementer med skjenkebevilling i henhold til nasjonale endringer i forskrift.

23.02.2021: Spesifisert om vurdering rundt vakter på arramgement

22.02.2021: Oppdatert i hht endringer i covid-19 forskriften for arrangementer og regjeringens nasjonale anbefalinger. En viktig endring er overgangen fra «fastmonterte seter» til « faste, tilviste plasser» for å regulere antall. Lagt inn råd/vurderingspunkter for arrangementer med faste, tilviste plasser.

03.02.2021: Flyttet avsnittet om organiserte aktiviteter for barn og unge av lengre varighet til artikkelen Råd for organiserte fritidsaktiviteter og lagt inn lenke til artikkelen. Gjort mindre justeringer av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner..

03.02.2021: Flyttet setningen om at alle arrangementer anbefales utsatt eller avlyst lenger frem i dokumentet, og spesifisert at dette er særlig viktig for arrangementer som samler mennesker på tvers av ulike geografiske områder. Lenket til regjeringens side.

25.01.2021:Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

18.01.2021: Oppdatert i henhold til nye retningslinjer for arrangement og samlinger som presentert av regjeringen den 18.01.2021.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Oppdatert med nye retningslinjer for antall personer på arrangementer og private samlinger som bestemt av regjeringen 03.01. Nytt avsnitt: Vaksinasjon og betydning for planlegging av arrangementer og samlinger fremover.

14.12.2020: Oppdatert med råd for arrangement med fellessang, og spesifisert råd for ventilasjon.

04.12.2020: Lagt inn informasjon om at man kan ha inntil 10 gjester inntil to ganger i julen og informasjon om kirkevandringer.

23.11.2020: Oppdatert med råd om åpne arrangementer, slik som julegrantenninger.

16.11.2020: Rettet skrivefeil i setning om 600 fastmonterte seter.

13.11.2020: Oppdatert med beskrivelse av fastmonterte seter.

09.11.2020: Oppdatert artikkelen i henhold til nye, strengere koronatilak, se spesifikasjon på 5.11.2020.

05.11.2020: Satt inn:Regjeringen innførte strengere koronatiltak 05.11.20. Fra 9. november kan man kun være 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og ikke mer enn 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

30.10.2020: Tydeliggjort lenker under verktøy for arrangører

27.10.2020: Artikkelen er oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 28. oktober (lansert på pressekonferanse 26.oktober).

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

16.10.2020: Oppdatert filene "Risikovurdering av arrangementer".

13.10.2020: Endret frist for når arrangør skal slette oversikt over tilstedeværende fra 10 til 14 dager, og lagt til at arrangør skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.

13.10.2020: Fjernet setningen: "Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

12.10.2020: Endret teksten om endringene som gjelder fra dagens dato, slik at ordlyden «fra 12. oktober» er tatt ut. 

07.10.2020: Oppdatert vedleggene om risikovurdering av arrangement.

06.10.2020: Oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 12. oktober (lansert på pressekonferanse 30.09)

Lagt inn råd om arealvurdering, ventilasjon og markeder

Oppdatert risikovurderingsverktøy og sjekkliste

Fjernet liste om hvem som er unntatt avstandskrav, og lenker i stedet til covid-19 forskriften

02.10.2020: Oppdatert tisikovurdering ved arrangementer og Sjekkliste for godt smittevern

27.08.2020: Lagt til i punkt om hva som er definert som arrangement at en terningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere. 

21.08.2020: Lagt inn under arrangementer med inntil 200 personer at "Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

17.09.2020: Presisering av at loppemarked ikke regnes som arrangement. 

14.08.2020 Oppdatert råd ihht endringer og spesifiseringer i covid-19 forskriften, samt inkludert et avsnitt om private sammenkomster. 

07.08.2020: Avsnittet "Arrangementer med inntil 200 personer" er oppdatert med et punkt om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer inne kretsen f.o.m. 1. august 2020.

15.07.2020: Lagt inn lenke til nytt avsnitt på annen side: "Råd om trygg servering fra buffet og salatbar".

26.06.2020: Oppdatert varsling fra Kulturdepartementet om at unntak fra avstandskrav i covid-19-forskriften for barn og unge under 20 år fra 1.august 2020 også vil gjelder for kamper og konkurranser innenfor de respektive idrettskretsenes grenser dersom smittesituasjonen tillater det. Lagt til nytt avsnitt om arrangementer som gjennomføres på serveringsteder.

18.06.2020: Oppdatert med presisering av avstandsråd.

15.06.2020: Informasjon om arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge samt avsnitt om planlegging og risikovurdering er revidert og lagt til, i tillegg til risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring av arrangement for voksne og barn/unge under 20 år.

12.06.2020: Lagt til at det fra og med 15. juni 2020 er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, hvilke arrangementer dette gjelder for og hvilke grupper som kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt.

Lagt til at det ikke vil bli åpnet for arrangementer over 500 før tidligst 1. september 2020. 

Fjernet avsnittene "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet", "Planlegging og risikovurdering" og "Organisering".

28.05.2020: Fjernet "fornøyelsesparker" i avsnittet "Arrangementer med flere enn 500 personer".

15.05.20: Endret overskrift til Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter. Lagt til avsnittet Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole. Omgjort risikovurderingstabeller til vedlegg som kan lastes ned.

11.05.20: Lenke til ny veileder for idrett lagt inn. Denne er publisert hos Helsedirektoratet. 

08.05.20: Vi har oppdatert i henhold til regjeringens og Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger. Lenker oppdatert. Tekst og tabeller som ble tatt ut 04.05, er lagt inn igjen, redigert i henhold til nye retningslinjer.

04.05.20:Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger publisert 30. april, og lenket til veileder «Smittevern for musikkøvelser». Informasjon basert på tidligere vedtak fra Helsedirektoratet om forbud om arrangementer er tatt ut. Tekst og tabeller for risikovurdering av større arrangementer er tatt ut.

25.04.20: Lagt inn tekst om at Helsedirektoratet fraråder store arrangementer sommeren 2020, samt lenk til Helsedirektoratets pressemelding.

01.04.20: Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger, og lenket til Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet. Informasjon om tidligere vedtak datert fra Helsedirektoratet om at størrelsesbegrensning på arrangementer er tatt ut.

18.03.20 Tekst og tabeller lagt inn igjen. I stor grad slik den var.

12.03.20: Fjernet tekst og tabeller om råd i fbm. store arrangementer. Lenket til nyhet på  Helsedirektoratets nettsider om forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud. 

12.03.20: Revidert innhold som omhandler ansvar for gjennomføring av risikovurdering. 

11.03.20: Lagt til presisering av hva vi mener med personer på arrangementer: deltagere/utøvere/publikum.

10.03.20, kl. 22.30: Lagt inn ytterligere presisering for hvilke typer arrangementer og samlinger rådene omfatter og ikke omfatter. 

10.03.20: Endret råd vedrørende størrelse på arrangement. Lagt til tabellverktøy for risikovurdering. 

06.03.20: Presisering av råd og lagt inn tabell som verktøy for risikovurdering.

05.03.20: Utvidede råd om planlegging, risikovurdering og håndtering av store arrangementer i tråd med WHOs anbefalinger.

04.03.20: Endret fra Anbefaling til Råd i tittel. Endret fra skal til bør i kulepunktet om 'Personer som har luftveissymptomer bør ikke delta på større arrangementer, spesielt hvis de har vært i områder med vedvarende smittespredning'.