Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spørreskjemabanken»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spørreskjemabanken

Artikkel

Spørreskjemabanken

På denne siden finnes spørreskjema til ulike grupper svarere og ulike tjenesteområder og -nivå.

fylle ut skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

På denne siden finnes spørreskjema til ulike grupper svarere og ulike tjenesteområder og -nivå.


Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet har utviklet og validert spørreskjema til ulike grupper svarere og ulike tjenesteområder og -nivå.

Spørreskjemaene er tilgjengelig i ulike formater. I .odt- og .doc-versjonene må det settes inn lokal informasjon. Til hvert skjema finner du lenker med relevant litteratur.

Pasientrapporterte resultater/Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Pasientrapporterte resultater (PROMs) inkluderer instrumenter eller spørreskjemaer som vurderer helse og livskvalitet fra pasientens perspektiv:

Brukererfaringer med spesialisthelsetjenesten, somatikk

Brukererfaringer med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern

Andre tjenester, andre grupper

Skjemaene under denne overskriften handler om annet, eller mer, enn spesialisthelsetjenesten og de henvender seg til flere grupper enn  bare pasienter.

Brukererfaringer, generisk kortversjon

Med utgangspunkt i en felles, generisk kortversjon har vi laget korte versjoner som er tilpasset ulike brukergrupper. 

Brukeropplevd kvalitet - individualisert kortversjon

Brukerorientering handler om å forstå og respektere de verdier, preferanser og behov som pasientene har. I dette skjemaet skal pasientene selv velge hvilke tre områder som var viktigst, og så vurdere den aktuelle tjenesten på disse områdene.

Skjemaer under arbeid

Det er for tiden ingen skjemaer under arbeid.

Mer informasjon om bruk av Folkehelseinstituttets spørreskjema

Tabell 1. Mer informasjon om Folkehelseinstituttets spørreskjema

Folkehelseinstituttet (FHI) gjør forskningsmateriale allment tilgjengelig, for å fremme evidensbaserte helsetjenester. Betingelsene som er skissert nedenfor gjelder for spørreskjema som er utviklet og validert av FHI (inkludert Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som ble innlemmet i FHI 1. januar 2016).

 
Andre betingelser gjelder for spørreskjema som er utviklet av andre institusjoner.

Betingelser for bruk

  1. Det originale spørreskjemaet forblir FHIs eiendom.
  2. Spørreskjemaet (som sådan) kan ikke selges til tredje parter.
  3. FHI tilbyr spørreskjemaet gratis. Spørreskjemaet og alle deler av dette tilbys «som det er». NIPH påtar seg ikke ansvar i forbindelse med bruk av spørreskjemaet eller deler av det.
  4. FHI skal krediteres som kilde til spørreskjemaet. Det skal refereres til FHIs publikasjoner om det aktuelle spørreskjemaet når slike er tilgjengelige.

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) makes research materials widely available in order to promote evidence-based health care. The conditions outlined below apply to questionnaires developed and tested by NIPH (including the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, that was merged with NIPH by January 1st 2016).

Other conditions will apply for questionnaires developed by other institutions.

Conditions of use

  1. The original questionnaire remains the property of NIPH.
  2. The questionnaire (as such) cannot be sold on to third parties.
  3. The NIPH is providing the questionnaire free of charge. The questionnaire and all parts thereof are provided on an “as is” basis. The NIPH accepts no liability whatsoever, or howsoever arising, for the use of, alteration of or reliance upon the questionnaire or any part thereof.
  4. The source of the questionnaire should be credited as a citation, with references available for the relevant questionnaire.