Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Om Dødsårsaksregisteret

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Dødsårsaksregisteret inneheld opplysningar om personar som på dødstidspunktet oppheld seg i Noreg, og personar som på dødstidspunktet er registrerte som busette i Noreg, men døyr i utlandet. Registeret dannar utgangspunkt for den årlege dødsårsaksstatistikken som Folkehelseinstituttet publiserer.


Data frå Dødsårsaksregisteret blir publiserte i statistikkbankane ved Folkehelseinstituttet. Data frå Dødsårsaksregisteret blir vanlegvis frigitte rundt ti månader etter utgangen av året.

Dødsårsaksregisteret skal følgje med på utviklinga i dødelegheit

Føremålet med Dødsårsaksregisteret er å overvake dødsårsaker over tid. Ein kan for eksempel følgje med på utviklinga i dødelegheit for mellom anna hjarteinfarkt, kreft, ulykker og sjølvmord. Ved hjelp av data frå Dødsårsaksregisteret kan ein overvake helsetilstanden til folket, kvalitetssikre helsetenester og forske på årsaker til sjukdom.

Noreg er forplikta til å utarbeide offisiell dødsårsaksstatistikk. Alle dødsfall blir melde inn av lege, som fyller ut ei dødsmelding.

Organisasjonsendring

Folkehelseinstituttet (FHI) tok over som datahandsamar for Dødsårsaksregisteret 1. januar 2014. Før dette var det Statistisk sentralbyrå (SSB) som var datahandsamar, mens FHI var datahandsamingsansvarleg frå 2001. Organisatorisk er registeret nå plassert i Området for helsedata og digitalisering, avdeling for helseregistre.

I samband med organisasjonsendringa har også historiske data blitt overførte frå Statistisk sentralbyrå til Folkehelseinstituttet. Ein har òg lagt ned mykje arbeid for å utvikle eit nytt IT-system som både kan handtere gamle data og handsame nye på ein effektiv måte.

Fagrådet for Dødsårsaksregisteret
Fagrådet er breitt samansett av fagpersonar som representerer ulike brukargrupper i Dødsårsaksregisteret: Sjukehus, allmenn- og sjukehusmedisin, andre helseregister, helsestyresmaktene og Legeforeningen.

Tilgang til data frå registeret

Forskarar og andre kan søkje om data frå Dødsårsaksregisteret.

Dersom forskarar eller andre har spørsmål om datatilgang, kan dei kontakte Dødsårsaksregisteret på e-postadressa datatilgang@fhi.no ved FHI.