Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kartlegging av antatte smittesteder for covid-19 i Oslo  (kontroller)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kartlegging av antatte smittesteder for covid-19 i Oslo  (kontroller)

Artikkel

Kartlegging av antatte smittesteder for covid-19 i Oslo  (kontroller)

Til deg som er invitert til å delta i studien om hvilke situasjoner som gir størst risiko for å bli smittet med covid-19.

Colourbox.com
Colourbox.com

Til deg som er invitert til å delta i studien om hvilke situasjoner som gir størst risiko for å bli smittet med covid-19.


Innhold på denne siden

Er du en av dem som har fått invitasjon fra Folkehelseinstituttet per sms om å delta i studien om hvilke situasjoner som øker risiko for å bli smittet med covid-19? I mars vil noen av de som bor Oslo få invitasjon til å bli med i studien. Her kan du lese mer om studien og hva det innebærer å delta.  

Information in English, Somali and Urdu

Information to those who have been invited to participate in the study to determine the situations that result in the greatest risk of becoming infected with covid-19:

Om undersøkelsen 

 • Du inviteres til å delta i en undersøkelse om hvilke situasjoner som gir økt sjanse for å bli smittet av  koronavirus (covid-19) i Oslo.  
 • Du inviteres fordi du er trukket ut blant et tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret til å inviteres til denne studien.  
 • Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hvilke situasjoner som gir økt risiko for å bli smittet med covid-19.  
 • Svarene fra undersøkelsen vil bidra til verdifull kunnskap som kan brukes til å begrense smitten i Oslo.   
 • Vi vil også stille de samme spørsmålene til et utvalg personer bosatt i Oslo som har fått påvist covid-19 for å få bedre kunnskap om hvorfor noen blir smittet og andre ikke.   
 • Spørsmålene vil handle om hva du har gjort og hvor du har oppholdt deg de siste 14 dagene før du deltar i denne undersøkelsen dersom du samtykker til å delta. 
 • Noen dager etter at du har mottatt sms med lenke til denne informasjonen vil du bli oppringt av markedsanalysebyrået Kantar på vegne av Folkehelseinstituttet. De vil be om at du avgir et muntlig samtykke til å delta i undersøkelsen. Det er frivillig å delta.
 • Dersom du ønsker å delta vil du delta gjennom å svare på et telefonintervju som tar om lag 10-12 minutter.  

Hva er hensikten med undersøkelsen?  

Et nytt koronavirus (SARS-CoV-2) som forårsaker sykdommen covid-19 har spredd seg over hele verden og også i Norge. En viktig del av Norges strategi for å kontrollere smittespredningen er målrettet smittesporing for å kunne identifisere tilfeller slik at man kan gjøre tiltak for å hindre videre smitte. Dessverre har det vist seg gjennom høsten 2020 at man i opptil 30 % av smittetilfellene i Oslo ikke klarer å finne ut hvor vedkommende er blitt smittet. Vi trenger derfor din hjelp til å gjøre en systematisk kartlegging av hvilke situasjoner som gir økt sjanse for smittespredning i Oslo. Å forstå mer om hvor smitte oppstår og hvordan den spres videre i samfunnet er viktig for å kunne bedre rådene som gis og målrette tiltak for å begrense ytterligere spredning av smitten. Hovedformålet med studien er å kartlegge hvilke situasjoner som gir økt sjanse for å bli smittet med koronasviruset i Oslo. Prosjektet gjennomføres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Oslo kommune. 

Hvorfor blir du invitert til å delta?  

Vi inviterer deg til å delta i studien fordi du er mellom 18 og 70 år og er bosatt i Oslo. Et tilfeldig utvalg personer bosatt i Oslo er trukket ut fra Folkeregisteret og inviteres til å delta som friske kontroller. 

I tillegg vil vi rekruttere et tilsvarende antall personer som nylig har testet positivt for koronavirus (Covid-19) som kasuser. En forutsetning for å delta i studien er at du bor i Oslo og er i aldersgruppen 18 til 70 år.   

Hva innebærer det å delta?  

 • Noen dager etter at du har mottatt sms med lenke til denne informasjonen vil du vil du bli oppringt av markedsanalysebyrået Kantar på vegne av Folkehelseinstituttet.  
 • De vil be om at du avgir et muntlig samtykke til å delta i undersøkelsen.  
 • Det er frivillig å delta, og du kan trekke deg fra deltakelse når som helst under intervjuet. 
 • Dersom du ønsker å delta vil du delta gjennom å svare på et telefonintervju som tar om lag 10-12 minutter. 
 • Under telefonintervjuet vil vi først stille deg noen generelle spørsmål knyttet til din bakgrunn, livssituasjon og hvor mange du bor sammen med. Deretter vil vi stille deg spørsmål knyttet til hva du gjorde i løpet av de siste 14 dagene før du deltar i denne undersøkelsen. Til slutt vil vi stille deg noen spørsmål om hvordan du opplever ulike tiltak som har til hensikt å begrense smittespredningen i samfunnet.   
 • Dette er en engangsundersøkelse, og du vil ikke få spørsmål om å delta i samme undersøkelse igjen eller å motta andre henvendelser i forbindelse med denne studien.  

Fordeler og ulemper ved å delta 

Ved å delta bidrar du til at Folkehelseinstituttet får verdifull kunnskap om sykdommen covid-19 og hvordan smittespredning foregår i Oslo. Denne kunnskapen vil vi bruke til å gi mer målrettede tiltak for å forebygge ytterligere spredning.  

Din deltakelse vil ikke innebære noen form for medisinsk behandling eller prøvetaking. Du deltar ved å besvare et telefonintervju.  

Hva skjer med opplysningene som innhentes fra deg?  

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra Regional Etisk Komité og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.  

Alle opplysningene om deg vil bli behandlet konfidensielt og etter gjeldende personvernlovgivning. 

Ved behandlingen av opplysningene om deg, vil dine identifiserende personopplysninger (som navn og fødselsnummer) erstattes med en kode. Dette kalles avidentifisering. Det er et svært begrenset antall prosjektmedarbeidere som har tilgang til koblingen mellom denne koden og dine personopplysninger. Forskere vil kun ha tilgang til avidentifiserte data. Prosjektlederen har ansvar for at opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte. Det vil ikke være mulig å identifisere noen av deltakerne i resultatet av studien når data publiseres. 

Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn. Prosjektslutt er satt til 31 desember 2025 men prosjektet kan forlenges, gitt godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

Det er frivillig å delta og du kan trekke ditt samtykke  

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller din oppfølging eller behandling dersom du ikke ønsker å delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger om deg, med mindre de allerede er brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte prosjektleder via epost eller telefon. 

Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og Folkehelseinstituttets personvernombud (se under for kontaktinformasjon). 

Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig institusjon, Folkehelseinstituttet, og prosjektleder Pawel Stefanoff et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke. 

Har du spørsmål om studien eller om å delta?  

Kontakt oss på e-post: eller per telefon: Prosjektleder Pawel Stefanoff på tlf: 906 72 697.  

Har du spørsmål om personvern og datasikkerhet kan du ta kontakt med personvernombudet ved Folkehelseinstituttet på e-post: .  

Også Datatilsynet kan kontaktes ved å benytte e-post: