Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Når skal det varsles om smittsomme sykdommer?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Når skal det varsles om smittsomme sykdommer?

Artikkel

Når skal det varsles om smittsomme sykdommer?

I noen tilfeller er det varslingsplikt. Varsling skjer i tillegg til den skriftlige meldingen.

sykehuskorridor

I noen tilfeller er det varslingsplikt. Varsling skjer i tillegg til den skriftlige meldingen.


Med varsling menes at beskjeden formidles umiddelbart slik at varsleren kan forsikre seg om at mottakeren har mottatt varselet.

Det er to typer varslinger som kan være aktuell ved påvisning eller mistanke om smittsomme sykdommer eller andre smittevernsituasjoner.

 • varsling etter MSIS-forskriften
 • varsling etter internasjonalt helsereglement (IHR)

Varsling etter MSIS-forskriften

Varslingsplikten er hjemlet i MSIS-forskriften. Varsling om smittsom sykdom kommer i tillegg til den skriftlige meldingen. Det er varslingsplikt for:

Enkelttilfeller av enkelte smittsomme sykdommer

Lege, sykepleier, jordmor eller tannlege som mistenker eller påviser et tilfelle av enkelte, utpekte smittsomme sykdommer i gruppe A, skal umiddelbart varsle kommuneoverlegen. Disse sykdommene er: 

 • Alvorlig, akutt luftveissyndrom – SARS
 • Apekopper
 • Botulisme
 • Diareassosiert hemolytisk uremisk syndrom
 • Difteri
 • Enterohemorrhagisk E.coli-infeksjon
 • Flekktyfus
 • Hemoragisk feber
 • Kolera
 • Kopper
 • Legionellose
 • Meningokokksykdom
 • Meslinger
 • Middle East Respiratory Syndrome – MERS
 • Miltbrann
 • Pest
 • Poliomyelitt
 • Rabies
 • Røde hunder
 • Trikinose

Dersom kommunelegen ikke kan varsles, skal Folkehelseinstituttet umiddelbart varsles. Kommunelegen skal varsle Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet skal varsles ved å ringe sentralbordet på tlf. 21077000. Utenfor kontortid varsles den døgnåpne Smittevernvakta, tlf. 21076348. Etter at slik varsling er gjort, skal legen sende MSIS-melding på vanlig måte. 

Når helsepersonell gir et varsel som identifiserer en person, skal det gis informasjon til den opplysningene angår, om hvem som er mottaker og hva opplysningene skal brukes til.

Utbrudd av smittsomme sykdommer

Ved påvisning av eller mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer utenfor sykehus, er leger forpliktet til å varsle kommunelegen. Kommunelegen skal dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Folkehelseinstituttet. Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i sykehus eller annen institusjon som er omfattet av lov om spesialisthelsetjenesten m. m § 1-2, skal omgående varsles til kommunelegen og til Folkehelseinstitutt med kopi til det regionale helseforetakets kompetansesenter for smittevern i helsetjenesten.

Se også: Utbrudd av smittsomme sykdommer 

Kommuneleger som får opplysninger om mistenkt eller påvist smittsom sykdom som kan være overført med næringsmidler (mat eller vann), skal varsle det lokale Mattilsynet.

Andre varslingssituasjoner

Kommuneleger som får opplysninger om mistenkt eller påvist smittsom sykdom som kan skyldes smitte fra dyr, skal varsle det lokale Mattilsynet.

Laboratorier og leger som i sin yrkespraksis finner at en blodgiver er smittet av en sykdom som kan overføres med blod eller blodprodukter, skal varsle blodbanken den smittede har donert blod ved. Varslet skal inneholde blodgiverens navn, fødselsnummer, adresse og hvilken sykdom som er påvist. Blodbanken skal varsle Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men uten direkte identifiserbare opplysninger.

Ved mistenkt eller påvist tilfelle som kan være forårsaket av smitte fra medisinsk utstyr, kosmetika, legemidler, blod, blodprodukter, vev eller organer, skal legen varsle Folkehelseinstituttet.

Behandlingsansvarlig lege i helseinstitusjon som mistenker eller har påvist smittsom sykdom hos en pasient som skal innlegges ved eller overføres til en annen helseinstitusjon, for eksempel MRSA, skal varsle lege ved den andre institusjonen i forkant, dersom det er nødvendig av hensyn til smittevernet.

Behandlingsansvarlig lege som mistenker eller har påvist smittsom sykdom hos en pasient som er overført fra en helseinstitusjon, skal varsle lege ved den institusjonen, dersom det er nødvendig av hensyn til smittevernet.

Leger som mistenker eller påviser tilfeller av smittsomme sykdommer som kan være forårsaket av overlagt spredning av smittestoffer, skal varsle kommunelegen og Folkehelseinstituttet.

Varsling etter internasjonalt helsereglement

Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) trådte i kraft 1 januar 2008. Denne forskriften har til formål å forebygge og motvirke internasjonal spredning av smittsom sykdom, samt sikre en internasjonalt koordinert oppfølging.

Lege, sykepleier, jordmor eller helsesykepleier som mistenker eller påviser et tilfelle av smittsom sykdom som kan ha betydning for internasjonal folkehelse, og som ikke allerede er varslet etter varslingsbestemmelsene i MSIS-forskriften skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt umiddelbart varsle kommuneoverlegen. Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte. Kommuneoverlegen skal varsle fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet varsles ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakta, tlf. 21 07 63 48.