Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om FamilieForSK-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om FamilieForSK-studien

Artikkel

Om FamilieForSK-studien

FamilieForSK er en stor studie om familier i Norge. Målet med studien er å få mer kunnskap om foreldreskap og foreldres samliv, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns helse og trivsel.

Colourbox
Colourbox

FamilieForSK er en stor studie om familier i Norge. Målet med studien er å få mer kunnskap om foreldreskap og foreldres samliv, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns helse og trivsel.


For å få en grundig forståelse av sammenhengen mellom foreldres samspill og barns utvikling og trivsel, er det viktig at vi får høre hvordan ulike familiemedlemmer opplever hverdagen i familien. FamilieForSK er studien der vi spør både mødre, fedre og deres felles barn (alder 0-17 år) i mange ulike familier om hvordan de opplever familien sin, og hvordan de har det i hverdagen. 

Hovedmålet med FamilieForSK er å skaffe kunnskap som kan bidra til å gi foreldre og andre:

  • Bedre råd om hvordan foreldre kan ivareta barnas behov når familier går gjennom vanskelige perioder
  • Bedre hjelp når foreldre opplever konflikter og samlivsbrudd
  • Bedre råd om hvordan barn kan høres i saker som angår dem
  • Bedre råd om bostedsordninger for barn

Om studien

Familieforsk-studien startet i desember 2017, og rekrutteringen av deltakere ble avsluttet sommeren 2019. Totalt har nesten 3000 familier deltatt i studien. Vi ønsker særlig å finne ut mer om hvordan barn og foreldre har det i familier som går gjennom vanskelige perioder eller hvor foreldrene bor hver for seg eller skal flytte fra hverandre. Derfor har et stort antall familier blitt rekruttert fra familieverntjenesten, både familier som har vært til mekling i forbindelse med samlivsbrudd, familier der foreldrene har bodd fra hverandre en stund og familier der foreldrene bor sammen.

Det har til nå vært fire runder med spørreundersøkelser. Ved de to første datainnsamlingene fylte mor, far og barn over 12 år ut et elektronisk spørreskjema. Barn mellom 7 og 11 år ble intervjuet av trenede intervjuere, og for barn i alderen 0-6 år ba vi en barnehageansatt eller en lærer om å besvare et spørreskjema om barnet.

Den vedvarende situasjonen med smitte og endringer i smitteverntiltak gjennom vinteren 2020/2021 har gjort at det fremdeles er et stort behov for kunnskap om hvordan endringene i hverdagen påvirker foreldre, barn og familier på lengre sikt. Derfor sender vi ut nye spørreskjemaer våren 2021 til foreldre, barn og ungdom over 11 år og barnehager/skoler. I denne runden spør vi om mye av det samme som i de aller første spørreskjemaene, i tillegg til noen koronarelaterte spørsmål. Dette er den siste runden med spørreskjemaer vi har planlagt nå.

FamilieForSK og korona

FamilieForSK-studien hadde opprinnelig planlagt kun to datainnsamlinger de første årene. I 2020 igangsatte vi imidlertid to ekstra innsamlinger for å lære mer om hverdagen under koronaepidemien, for å lære mer om hvordan familiene hadde håndtert hverdagen under koronapandemien. Vi gjennomførte den første våren 2020, like etter nedstengningen av Norge, og den andre i desember 2020.

Vi håper informasjonen fra alle de ekstra rundene med datainnsamling vil hjelpe oss å finne ut hvordan både foreldre, barn og ungdom i familiene har det og har hatt det over tid gjennom perioden hvor koronapandemien har vært i Norge. Ved å samle erfaringer fra mange ulike familier kan vi finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer så bra, og gi myndighetene råd om hvordan de kan lage best mulige beredskapsplaner framover.

Hvem finansierer FamilieForSK?

FamilieForSK-studien finansieres av Bufdir og Norges Forskningsråd. Prosjektet skal pågå frem til mars 2024.

Forprosjektet til FamilieForSK

Et forprosjekt til FamilieForSK-studien ble gjennomført i 2015 og 2016 (finansiert av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Et utvalg familier som deltar i Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) ble invitert til å delta. I tillegg ble en mindre gruppe familier som møtte til mekling i familieverntjenesten invitert med. Til sammen deltok mødre, fedre og barn fra i alt 389 familier i forprosjektet.

Forskningsfunn og resultater

Det sendes årlig ut nyhetsbrev til deltakerne i FamilieForSK, for å vise hva deres bidrag resulterer i. Prosjektgruppa i FamilieForSK har jevnlige møter med Bufdir for å formidle resultater fra spørreundersøkelsene og rapportere om fremdrift i prosjektet.

Tidligere kunnskap om foreldres samspill og konflikter

Bakgrunnen for FamilieForSK var at vi trenger mer kunnskap om hvordan foreldre og barn påvirkes av forhold i familien, og særlig om foreldrekonflikter i Norge. Mye av kunnskapen vi har om temaet er samlet i tre tidligere rapporter som er skrevet av forskere ved Folkehelseinstituttet:

Barn har rett til å bli hørt i spørsmål som angår dem, men det finnes mange ulike synspunkter på hvordan barn best kan bli hørt. Mye av kunnskapen som finnes om hvordan familieverntjenesten og andre kan gå fram når de skal snakke med barn om saker som angår dem er samlet i denne rapporten:

Barns trivsel med ulike bostedsordninger

Når foreldre flytter fra hverandre, må de lage en avtale om hvor barnet skal bo og hvordan de skal samarbeide om omsorgen for barnet framover. Det er stor mangel på kunnskap om hva som påvirker barns trivsel med (og på tvers av) ulike bostedsordninger, men Folkehelseinstituttet lanserte høsten 2017 kunnskapsoppsummeringen Hva er konsekvensene av delt bostedordning for barn?.

Resultatene fra kunnskapsoppsummeringen understreker at vi trenger flere studier som følger barn og familier over tid, og som undersøker hvilken betydning foreldrenes samarbeid og andre forhold i familien har for barns trivsel med ulike bostedsordninger. Dette er noe vi ønsker å finne mer ut av i FamilieForSK-studien.