Hopp til innhold

Systematisk oversikt

Tvangsbehandling av opioidavhengige

Denne kunnskapsoppsummeringen er tenkt som et dokumentasjonsgrunnlag for hva som er kunnskapsstatus med hensyn til tvangsbehandling av opioidavhengige.

Denne kunnskapsoppsummeringen er tenkt som et dokumentasjonsgrunnlag for hva som er kunnskapsstatus med hensyn til tvangsbehandling av opioidavhengige.


Hovedbudskap

Bakgrunn
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i april 2009 i oppdrag fra Arbeiderpartiets helse– og omsorgsfraksjon på Stortinget å oppsummere tilgjengelig forskning om tvangsbehandling av opioidavhengige. Denne kunnskapsoppsummeringen er tenkt som et dokumentasjonsgrunnlag for hva som er kunnskapsstatus med hensyn til tvangsbehandling av opioidavhengige.

Metode
Arbeidet ble utført som en kunnskapsoppsummering med søk etter forskning av høy kvalitet. Vi har gjort systematiske søk for å identifisere relevant vitenskapelig litteratur på den forhåndsdefinerte problemstillingen. To prosjektmedarbeidere leste alle unike titler identifisert i litteratursøket, uavhengig av hverandre. Vi søkte også etter litteratur for å identifisere etiske problemstillinger knyttet til behandlingen av pasienter med opioidavhengighet.

Resultater
Planen var å inkludere og kritisk vurdere systematiske oversikter og enkeltstudier i kunnskapsoppsummeringen. Vi har vurdert over 400 titler og artikler i oppsummeringen, men hovedfunnene er at vi ikke har identifisert forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet som gir svar på effekten av tvangsbehandling av opioidavhengige. Det kan imidlertid finnes forskning som belyser problemstillingen, men som har betydelige metodiske svakheter. Vi har ikke søkt etter slike studier. Da kunnskapsgrunnlaget for effekten av tvangsbehandling av opioidavhengige er mangelfullt, blir det viktig å ta hensyn til de etiske spørsmålene.

Konklusjon
Vi har ikke funnet forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet om effekten av tvangsbehandling for opioidavhengige. Det er behov for forskning som belyser dette spørsmålet. Studiene må utføres på en etisk hensiktsmessig måte, og med best mulig metodisk design slik at sikre konklusjoner kan trekkes.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Steiro A, Dalsbø TK, Ringerike T, Hammerstrøm KT, Hofman B.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-282-4