Hopp til innhold

Rapport

Natalizumab ved behandling av multippel sklerose

Vi ble bedt om å lage et hastenotat om bruk av natalizumab (Tysabri®) ved behandling av multippel sklerose (MS) i Norge.

Vi ble bedt om å lage et hastenotat om bruk av natalizumab (Tysabri®) ved behandling av multippel sklerose (MS) i Norge.


Hovedbudskap

Sosial- og helsedirektoratet bad primo mars 2007 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten å lage et hastenotat om bruk av natalizumab (Tysabri®) ved behandling av multippel sklerose (MS) i Norge. Natalizumab er indisert som sykdomsmodifiserende monoterapi ved svært aktiv tilbakevendende (relapserende-remitterende, RR) MS for pasienter med høy sykdomsaktivitet til tross for behandling med et beta-interferon, eller pasienter med raskt utviklende alvorlig RRMS.

Vi søkte etter metodevarsler, HTA-rapporter og systematiske oversikter i internasjonale databaser og Cochrane Library, men fant ingen relevante systematiske oversikter over effekt, bivirkninger eller analyser av kostnadseffektiviteten av natalizumab ved MS. En vurdering fra NICE og en norsk helseøkonomisk analyse fra SNF (Samfunns- og næringsforskning AS) er ventet i løpet av første halvår 2007.

Natalizumab førte til redusert årlig anfallsfrekvens og risiko for funksjonsnedsettelse hos pasienter med RRMS. Dette var et konsistent funn også der hvor immunmodulerende legemidler (f. eks beta-interferon) hadde vist seg ineffektive. Behandlingen er imidlertid forbundet med sjeldne, men svært alvorlige og potensielt dødelige bivirkninger, progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) og mulig risiko for utvikling av kreft.

Medikamentkostnadene ved Tysabri®-behandling er anslått til ca. 225.000 kroner per pasient per år. I tillegg kommer blant annet kostnader til helsepersonell ved administrasjon av legemidlet. Til fradrag i kostnadene kommer reduksjon i bruk av andre immunmodulerende midler og redusert omfang av helse- og omsorgtjenester og sykefravær, grunnet gunstig helseeffekt av natalizumab.

Kunnskapssenteret anbefaler at det gjøres en fullstendig kunnskapsoppsummering av effekt, sikkerhet og helseøkonomi for natalizumab ved MS.

Sammendrag

Om rapporten

  • Utgitt: 2007
  • Forfattere: Aaserud M, Klemp Gjertsen M.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-159-2