Hopp til innhold

Metodevurdering

Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) med spermier uthentet fra bitestikkel eller testikkel

Mangel på spermier i mannens sædvæske, azoospermi, medfører mannlig infertilitet og finnes hos 5 % av menn hos undersøkte infertile par.

Mangel på spermier i mannens sædvæske, azoospermi, medfører mannlig infertilitet og finnes hos 5 % av menn hos undersøkte infertile par.


Hovedbudskap

Bakgrunn
Mangel på spermier i mannens sædvæske, azoospermi, medfører mannlig infertilitet og finnes hos 5 % av menn hos undersøkte infertile par. Årsakene til azoospermi er enten tette sædveier eller svikt i produksjon eller modning av spermiene i testiklene. Ved noen typer azoospermi finnes det likevel spermier i bitestiklene og/eller i testiklene. Spermiene kan hentes ut ved bruk av åpen kirurgi eller nålestikk og benyttes til intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI). Dette er en metode som kan hjelpe infertile menn til å bli (genetiske) fedre. Den innebærer at en sædcelle injiseres i en eggcelle og befrukter denne.

I Norge har enkelte sykehus midlertidig godkjenning til å hente ut spermier til bruk ved ICSI. I 2007 skal myndighetene vurdere hvorvidt uthenting av spermier skal være tillatt også i fremtiden. Høsten 2006 var det utført noe over 200 behandlingsforsøk med uthentede spermier, med til sammen 71 oppnådde graviditeter.

Mandat
Sosial- og helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret gå gjennom vitenskapelig dokumentasjon om emnet og besvare følgende spørsmål: "Ved ufrivillig barnløshet på grunn av mannlig infertilitet, hva er effekten av intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) med spermier hentet ut fra bitestikkel eller testikkel på risiko for spontanabort, kromosomfeil, vekstforstyrrelser, medfødte misdannelser, nevrologisk funksjonsavvik og overføring av nedsatt sædkvalitet til neste generasjon."

Metode
Vi har søkt etter litteratur for perioden 1990-2006 i følgende databaser: Cochrane Library, Medline, Embase og Register of Current controlled trials. Vi søkte etter studier med følgende studiedesign: systematiske oversikter, randomiserte kontrollerte studier, rapporter/registerdata med systematisk sammenlikning av ICSI og definert kontrollgruppe, og kohortstudier med relevant sammenlikning.

Resultater
Vi identifiserte 15 relevante kliniske kohortstudier. De fleste studiene var av middels kvalitet. Elleve av studiene var relevante med hensyn til endepunktet spontanabort, to studier var relevante for endepunktet kromosomfeil og seks av studiene var relevante for misdannelser.

Vi fant ikke studier om vekstforstyrrelser (SGA) eller nevrologisk funksjonsavvik hos barn unnfanget etter ICSI med spermier hentet fra bitestikler eller testikler.

Meta-analyser av dataene på spontanabort viser ingen forskjell i risiko for spontanabort mellom graviditeter oppnådd ved ICSI med spermier fra bitestikkel eller spermier fra testikkel sammenliknet med ejakulerte spermier.

Sammenlikning mellom testikkelspermier og bitestikkelspermier viser en tendens til høyere risiko for spontanabort for testikkelspermier. Det er usikkert hvorvidt denne forskjellen er reell eller kan forklares med seleksjonsproblemer i de inkluderte studiene.

Meta-analyser av dataene på misdannelser fant ikke at risiko for misdannelser totalt ved ICSI er påvirket av kilden for spermiene.

Det er for få og små studier til å konkludere om risiko for kromosomfeil som følge av bruk av uthentede spermier.

Konklusjon
Vi fant ingen forskjell i risiko for medfødte misdannelser samlet sett etter ICSI ved bruk av spermier fra bitestikkel eller testikkel sammenliknet med ejakulert sperm. Vi fant en tendens til noe høyere risiko for spontanabort etter ICSI med testikulære spermier. Dette fortjener oppmerksomhet i videre forskning og overvåkning.

Vi fant ingen studier som har oppfølgingsdata på barn født etter ICSI med uthentede spermier og kun få og små studier med data på kromosomfeil.

Det er et stort behov for videre overvåkning og forskning knyttet til bruk av ICSI og annen in vitro fertilisering i Norge og internasjonalt. Norge har gode forutsetninger for å bidra i slik forskning. Fordi det gjøres få inngrep og fødes få barn etter de ulike ICSI – teknikkene er det imidlertid også nødvendig med en samordnet internasjonal studie med lengre oppfølgingstid for å registrere andre utfall enn de graviditetsrelaterte.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2007
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Holte, Therese Opsahl; Hofmann, Bjørn; Lie, Rolv Terje; Norderhaug, Inger Natvig; Romundstad, Pål; Sæterdal, Ingvil; Ørstavik, Karen Helene; Tanbo, Tom.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-148-3