Hopp til innhold

Forskningsomtale

Lapatinib ved avansert eller metastatisk HER-2 positiv brystkreft

Metodevarsel om effekten av lapatinib på pasienter med lokalavansert eller metastaserende HER-2 positiv brystkreft.

Metodevarsel om effekten av lapatinib på pasienter med lokalavansert eller metastaserende HER-2 positiv brystkreft.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Effekten av lapatinib på pasienter med lokalavansert eller metastaserende HER-2 positiv brystkreft er vurdert basert på resultater fra én publisert fase III-studie med 399 pasienter.

  • Lapatinib (Tykerb®) er en tyrosinkinasehemmer som inntas peroralt. Det er søkt markedsføringstillatelse for lapatinib som kombinasjonsterapi med capecitabin til kvinner med avansert eller metastatisk hormon-insensitiv HER-2 positiv brystkreft som viser progresjon etter behandling med taxaner,

    antracykliner og trastuzumab.

  • Det er publisert resultater fra én fase III studie hvor klinisk effekt av lapatinib i kombinasjon med apecitabin er vurdert for denne pasientgruppen. 399 kvinner deltok i studien. Det primære endepunktet var tid til progresjon av kreftsykdommen.

  • Resultatene fra studien viste at tid til progresjon var 6,2 måneder ved kombinasjonsterapi (capecitabin+lapatinib) og 4,3 måneder ved monoterapi (capecitabin). Det ble ikke påvist noen forskjell i overlevelse.

  • Det ble observert få alvorlige bivirkninger og komplikasjoner forbundet med bruk av lapatinib.

  • Kostnadene ved bruk av lapatinib er på svært usikkert grunnlag estimert til ca 165 000 kroner per pasient.

  • Kunnskapsgrunnlaget for lapatinib er foreløpig meget begrenset, og resultatene fra flere pågående fase III-studier vil kunne påvirke effektestimatene. 

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Engedal N, Movik E, Gjertsen MK, Graff BA.