Hopp til innhold

Forskningsomtale

Jordmorstyrt oppfølging - et godt og sikkert alternativ for gravide kvinner

Jordmorstyrt svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ser ut til å øke sjansen for å få en spontan vaginal fødsel uten behov for smertestillende. Jordmorstyrt oppfølging gir også litt lavere risiko for fosterdød før 24. svangerskapsuke. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Jordmorstyrt svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ser ut til å øke sjansen for å få en spontan vaginal fødsel uten behov for smertestillende. Jordmorstyrt oppfølging gir også litt lavere risiko for fosterdød før 24. svangerskapsuke. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Sammendrag

Det er stor variasjon i hvordan svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen er organisert. I mange land som i Norge spiller jordmoren en sentral rolle, mens i USA er det vanligst at denne omsorgen utføres av leger. Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen er oftest organisert som legestyrt eller en samarbeidsmodell der forskjellige jordmødre og leger deler det medisinske ansvaret. I Norge er samarbeidsmodellen mest utbredt. Det finnes også jordmorstyrte fødestuer og jordmorstyrte avdelinger ved mange sykehus som gir et tilbud til gravide kvinner med lav risiko for komplikasjoner, og der legen kun konsulteres ved behov.

Jordmorstyrt svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ønsker å fremme det normale i svangerskap, fødsel og barsel, og å styrke kvinnen som fødekvinne og mor. Dette innebærer en omsorg som er preget av kontinuitet (dvs. at en eller flere faste jordmødre følger den gravide i svangerskapet, fødsel og barseltid). Kontinuitet skal skape trygge fødekvinner og forebygge behovet for å gripe inn i den normale fødselsprosessen med smertestillende, oxytocin eller andre typer tiltak. Jordmoren skal ivareta den fysiske og mentale helsen til kvinnen og hennes nære familie ved å gi individuell oppfølging i svangerskapet og kontinuerlig fødsels- og barselsomsorg. Kontinuitet kan også defineres som et samarbeid mellom forskjellige aktører som er preget av en felles holdning til omsorgen, for eksempel ved at kvinnen får lik informasjon uansett hvem hun går til.

Studiene viste at jordmorstyrt svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg til gravide kvinner:

  • Gir trolig litt lavere risiko for fosterdød før 24. svangerskapsuke
  • Har trolig liten eller ingen betydning for risikoen for fosterdød etter 24. svangerskapsuke
  • Gir trolig flere spontane vaginale fødsler uten smertestillende
  • Gir trolig litt lavere risiko for instrumentell forløsning (vakuum/tang)
  • Senker muligens risikoen for å bruke epidural/spinal noe

Det var trolig liten eller ingen forskjell mellom jordmorstyrt oppfølging og vanlig oppfølging når det gjelder bruk av oxytocin og antall kvinner som ble forløst med keisersnitt.

Mors tilfredshet med tjenesten ble også målt i ni av de inkluderte studiene. Tilfredshet med tjenesten ble målt på ulike områder som mors opplevelse av fødselen og mors tilfredshet med jordmors omsorg og ferdigheter. Siden det man målte og måten man målte dette på var svært ulik mellom studiene, var det ikke mulig å lage noen meta-analyse eller si noe generelt om mors tilfredshet med tjenestene i denne oversikten.

Tabell 1. Oversikt over resultatene

*Tallene vi oppgir her, er våre mest presise anslag. Der det er mulig, har vi også presentert en spennvidde fordi det er 95 % sannsynlig at tiltakets sanne effekt ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. 
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet. 
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet. 
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.

Utfall

Jordmorstyrt svangerskaps, fødsels- og barselomsorg

Andre modeller for svangerskaps, fødsels- og barselomsorg (som delt ansvar eller primært utført av leger)

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Antall fostre død før 24. svangerskapsuke

 

36 per 1000

(kan være så få som 29 eller så mange som 44)

 

45 per 1000

 

Middels

Antall fostre død etter 24. svangerskapsuke

 

8 per 1000

(kan være så få som 5 eller så mange som 12)

 

8 per 1000

 

Middels

Antall fødende som brukte oxytocin

 

269 per 1000

(kan være så få som 237 eller så mange som 307)

 

292 per 1000

 

Lav

Antall fødsler uten smertestillende

 

194 per 1000

(kan være så få som 175 eller så mange som 215)

 

167 per 1000

 

Middels

Antall forløste med keisersnitt

 

119 per 1000

(kan være så få som 108 eller så mange som 131)

 

124 per 1000

 

Middels

Antall spontant vaginale fødsler

 

738 per 1000

(kan være så få som 724 eller så mange som 753)

 

710 per 1000

 

Middels

Antall instrumentelle forløsninger med vakuum og tang

 

108 per 1000

(kan være så få som 98 eller så mange som 120)

 

125 per 1000

 

Middels

Antall kvinner som brukte epidural eller spinal

 

198 per 1000

(kan være så få som 178 eller så mange som 222)

 

244 per 1000

 

Lav

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan jordmorstyrt svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg virker på mor og barn. Forskerne fant 11 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd.  Studiene hadde til sammen 12 276 kvinner som var fra Australia, Canada, New Zealand og Storbritannia.

Studiene de fant sammenliknet jordmorstyrt oppfølging med delt ansvar mellom ulike jordmødre og leger. I 6 av de 11 inkluderte studiene var kvinnene selekterte til å ha lav risiko for komplikasjoner i svangerskap og fødsel, mens de resterende 5 studiene hadde gravide kvinner med både høy og lav risiko for komplikasjoner. For kvinnene som fikk jordmorstyrt oppfølging var det vanlig å bli henvist til lege ved førstegangskonsultasjon, i uke 32, over uke 40 eller hvis det oppstod komplikasjoner i svangerskap, fødsel eller barsel.  

Referanser

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Myrhaug HT.