Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke

Systematisk oversikt

Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke

Publisert Oppdatert

Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer dokumentasjonsgrunnlaget om effekten av influensavaksinering av eldre og personer med kronisk sykdom.

Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer dokumentasjonsgrunnlaget om effekten av influensavaksinering av eldre og personer med kronisk sykdom.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2009
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Vist GE, Sæterdal I, Johansen M, Bergsaker MR, Hauge SH, Fretheim A.
 • ISSN elektronisk: 1890-1298
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-258-9

Hovedbudskap

Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer dokumentasjonsgrunnlaget om effekten av influensavaksinering av eldre og personer med kronisk sykdom.

Vi søkte etter systematiske oversikter som hadde vurdert effekten av influensavaksine til eldre eller personer med kronisk sykdom. Vi oppdaterte de systematiske oversiktene vi inkluderte, og søkte etter randomiserte kontrollerte forsøk om effekten av influensavaksine til eldre og personer med kronisk sykdom. Vi inkluderte endepunktene totaldødelighet, influensaforårsaket komplikasjon (lungebetennelse), sykehusinnleggelser, influensa (laboratoriebekreftet), influensalignende sykdom og uønskede hendelser.

Vi inkluderte fem systematiske oversikter som vurderte effekten av influensavaksine til eldre, til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom, astma, bronkiektasier og cystisk fibrose. Vi inkluderte én randomisert kontrollert studie og 12 observasjonsstudier i oppdatering av oversikten om effekt av influensavaksine til eldre. Vi inkluderte i tillegg fire randomiserte kontrollerte studier hvor effekten ble målt hos pasienter med levercirrhose, multippel sklerose, HIV- infeksjon, og hjerte- og karsykdommer.

Dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av influensavaksine til eldre inkluderer over 2,5 millioner mennesker fra seks randomiserte kontrollerte studier og 60 observasjonsstudier. Resultatene viste at influensavaksine muligens reduserer risiko for influensa og influensalignende sykdom hos eldre som bor utenfor institusjon. Influensavaksine påvirker muligens ikke totaldødelighet og lungebetennelse til eldre personer som bor utenfor institusjon. Influensavaksine reduserer muligens risiko for influensalignende sykdom hos eldre som bor i institusjon, personer med kronisk hjerte- og karsykdom og personer med HIV- infeksjon. Dokumentasjonsgrunnlaget er gjennomgående av lav og svært lav kvalitet, og resultatene er dermed beheftet med stor usikkerhet.

For de andre endepunktene og de andre kroniske sykdommene er dokumentasjonen enten manglende eller av for lav kvalitet til at det kan trekkes konklusjoner.Kunnskapsgrunnlaget for å si noe om effekten av influensavaksine til eldre og kronisk syke personer er mangelfullt.

Sammendrag

Bakgrunn
Hvert år blir det bestilt influensavaksine til den norske befolkningen. Helsemyndighetene oppfordrer personer over 65 år og voksne og barn med noen kroniske sykdommer til å ta influensavaksinen. Det er reist spørsmål om hvor effektiv vaksinen egentlig er, spesielt blant eldre og/eller kronisk syke. Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer dokumentasjonsgrunnlaget om effekten av influensavaksinering av eldre og kronisk syke personer.

Metode
Vi søkte etter systematiske oversikter som hadde vurdert effekten av influensavaksine til eldre eller personer med kronisk sykdom. Vi oppdaterte de systematiske oversiktene som vi inkluderte, og søkte etter randomiserte kontrollerte forsøk om effekten av influensavaksine til personer med kronisk sykdom. Vi inkluderte endepunktene:

 • totaldødelighet
 • influensaforårsaket komplikasjon (lungebetennelse)
 • sykehusinnleggelser
 • influensa (laboratoriebekreftet)
 • influensalignende sykdom
 •  uønskede hendelser

For hvert av endepunktene analyserte vi de randomiserte kontrollerte studiene og observasjonsstudiene separat. Vi har rapportert alle resultatene, men vi har basert konklusjonene våre på den dokumentasjonen som hadde høyeste kvalitet.

Resultat
Litteratursøket identifiserte 826 referanser for systematiske oversikter. Vi inkluderte fem systematiske oversikter som vurderte effekten av influensavaksine til personer som:

 • er 65 år eller eldre
 • har kronisk obstruktiv lungesykdom
 • har astma
 • har bronkiektasier
 • har cystisk fibrose

Litteratursøk etter enkeltstudier identifiserte 3155 referanser. Vi inkluderte én randomisert kontrollert studie og 12 observasjonsstudier i oppdateringen av oversikten om effekt av influensavaksine til eldre. Vi inkluderte også fire randomiserte kontrollerte studier om effekten av influensavaksine hos kronisk syke personer med:

 • levercirrhose
 • multippel sklerose
 • HIV- infeksjon
 • hjerte- og karsykdommer

Dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av influensavaksine til eldre inkluderte over 2,5 millioner mennesker fra seks randomiserte kontrollerte studier og 60 observasjonsstudier. Dokumentasjonsgrunnlaget var gjennomgående av lav og svært lav kvalitet, og er dermed beheftet med stor usikkerhet.

For eldre som bodde i institusjon reduserte influensavaksine muligens risiko for influensalignende sykdom (RR 0.51 (0.12 til 0.90) 2 RCTer, 4 357 personer). Dokumentasjonen var av lav kvalitet. For de andre endepunktene var kvaliteten på dokumentasjonen svært lav.

For eldre som bodde utenfor institusjon reduserte influensavaksine muligens risiko for influensa (RR 0.39 (0.24 til 0.63) 2 RCTer, 2 473 personer) og influensalignende sykdom (RR 0.60 (0.47 til 0.78) 3 RCTer, 3 172 personer). Dokumentasjonen var av lav kvalitet. Influensavaksine påvirket muligens ikke antall lungebetennelser (RR 0.88 (0.64 til 1.20) 2 observasjonsstudier, 18 090 personer) eller totaldødeligheten (RR 1.16 (0.34 til 4.03) 2 RCTer, 1 334 personer). Dokumentasjonen var av lav kvalitet. For de andre endepunktene var kvaliteten på dokumentasjonen svært lav.

For to endepunkter hos eldre som bodde utenfor institusjon var det forskjell i konklusjonen mellom randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier. For begge endepunktene var de randomiserte kontrollerte studiene av lav kvalitet og observasjonsstudiene av svært lav kvalitet. Observasjonsstudiene rapporterte en reduksjon i totaldødelighet mens de randomiserte kontrollerte studiene ikke viste signifikante funn. For endepunktet laboratoriebekreftet influensa rapporterte de randomiserte kontrollerte studiene en reduksjon mens observasjonsstudiene ikke viste signifikante funn.

Influensavaksine reduserte muligens risiko for influensalignende sykdom hos personer med kronisk hjerte- og karsykdom (RR 0.62 (0.39 til 0.98) 2 studier, 959 personer) og personer med HIV- infeksjon (RR 0.59 (0.36 til 0.99) 1 studie, 102 personer). Dokumentasjonen var av lav kvalitet. For de andre endepunktene og de andre kroniske sykdommene var kvaliteten på dokumentasjonen enten manglende eller av for lav kvalitet til at det kunne trekkes konklusjoner. Studiene av influensavaksine til kronisk syke personer omfattet kronisk obstruktiv lungesykdom (180 personer), astma (353 personer), kronisk hjerte- og karsykdom (959 personer), HIV- infeksjon (102 personer), levercirrhose (311 personer) og multippel sklerose (104 personer). 

Diskusjon
Samlet dokumentasjonsgrunnlag for effekten av influensavaksine til eldre kom fra studier som inkluderte over 2,5 millioner mennesker. Dokumentasjonen var gjennomgående av lav og svært lav kvalitet. Der vi har konkludert, er konklusjonene beheftet med stor usikkerhet. Den lave kvaliteten skyldes blant annet at 97 % av studiepopulasjonen kom fra observasjonsstudier der mange av dem har usikkerhet omkring sammensetningen av sammenligningsgruppene og har ikke justerte analyser. På grunn av disse svakhetene var dokumentasjonen fra observasjonsstudier flere ganger vurdert til å være av lavere kvalitet enn relativt små randomiserte kontrollerte forsøk. Selv de relativt store studiene omfattet få mennesker med tanke på hvor sjeldent enkelte av endepunktene inntraff.

Dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av influensavaksine til personer med kronisk sykdom kommer fra randomiserte kontrollerte studier, men dokumentasjonen var også her gjennomgående av lav og svært lav kvalitet.  Den lave kvaliteten skyldes i stor grad at de randomiserte kontrollerte studiene omfattet få mennesker med tanke på hvor sjeldent enkelte av endepunktene inntraff.

Konklusjon
For eldre som bor utenfor institusjon reduserer muligens influensavaksine risikoen for influensa og influensalignende sykdom. Influensavaksinering påvirker muligens ikke risiko for lungebetennelse eller totaldødelighet.

For eldre som bor i institusjon kan det se ut til at influensavaksine muligens reduserer risiko for influensalignende sykdom.

For personer med kronisk hjerte- og karsykdom og personer med HIV- infeksjon reduserer muligens influensavaksine risikoen for influensalignende sykdom. Influensavaksine påvirker muligens ikke totaldødelighet hos personer med hjerte- og karsykdommer.

For de andre endepunktene og for personer med de andre kroniske sykdommene som vi har evaluert, er dokumentasjonen om helseeffekten av influensavaksine stort sett manglende eller av for lav kvalitet til at det kan trekkes konklusjoner.

Kunnskapsgrunnlaget for å si noe om effekten av influensavaksine til eldre og kronisk syke personer er mangelfullt.