Hopp til innhold

Rapport

Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer

Dette er den første av to delrapporter om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.

Dette er den første av to delrapporter om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.


Sammendrag

Denne rapporten tar for seg barn innlagt sammen med foreldre i behandling. Den andre rapporten omhandler hele spekteret av støtte- og behandlingstilbud i Norge for barn av rusmiddelbrukende foreldre (SIRUS rapport 1/2006).

Det var innlagt 161 barn på 11 institusjoner som gir tilbud om innleggelse av barn sammen med foreldre i løpet av 2004; 93 % av disse var under tre år og 64 % var under ett år. Tjuefem prosent ble født under mors opphold på institusjonen. Kun to prosent av barna var over seks år. Institusjonene oppgir at de prioriterer de yngste barna, eller helst gravide kvinner så tidlig i svangerskapet som mulig.

Rapporten konkluderer med at tendensen til i økende grad å prioritere behandling allerede under svangerskapet og tidligst mulig i barnas liv synes faglig velbegrunnet og kan være svært viktige forebyggende tiltak. Dilemmaene ved å inkludere barn i voksnes rusmiddelbehandling bør imidlertid ha løpende oppmerksomhet.

Rapporten peker avslutningsvis på flere områder der det er behov for fagutvikling og forskning.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

    Om rapporten

  • Utgitt: 5/2005
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Solbakken B, Lauritzen G, Ødegård Lund MK.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt:
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-279-9