Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling

Systematisk oversikt

Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling

Publisert

Rapporten omhandler forskningsbasert kunnskap om ambulant behandling av barn og ungdom i alderen 4-18 år med alvorlige psykiske problemer og atferdsvansker.

Rapporten omhandler forskningsbasert kunnskap om ambulant behandling av barn og ungdom i alderen 4-18 år med alvorlige psykiske problemer og atferdsvansker.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2006
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 82-8121-129-6

Sammendrag

Behandling av psykiske vansker og atferdsproblemer hos barn og unge ses i sammenheng med pasientens nærmiljø hvor familien, skolen og venner har stor betydning i forhold til sykdomsutvikling og behandling.  Dette har ført til utvikling av flere nærmiljøbaserte metoder og organisatoriske modeller for behandling av denne pasientgruppen.  Ambulant psykiatrisk behandling er tatt i bruk i Norge, og det er politisk vilje til å støtte videre utbygging av ambulante tjenester også for barn og unge.  Dette er i tråd med internasjonal utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien.

Denne rapporten er bestilt fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør (R.BUP), som del av en større utredning om bruk av nærmiljøbaserte tjenester i behandling av barn og ungdom med alvorlige psykiske problemer.  Rapporten omhandler forskningsbasert kunnskap om ambulant behandling av barn og ungdom i alderen 4-18 år med alvorlige psykiske problemer og atferdsvansker.  Rapporten gir en oversikt over metoder og modeller for ambulante psykiatriske tjenester som har vært evaluert gjennom kontrollerte studier.

Vi søkte etter systematiske oversikter, randomiserte kontrollerte studier, kontrollerte før- og etter-studier og tidsserier i internasjonale databaser i juni og juli 2006.  Studier som oppfylte de forhåndsbestemte kriteriene ble kritisk vurdert og sammenfattet.

Resultater

Dokumentasjonsgrunnlaget består av funn fra systematiske oversikter og fra nyere studier.

Den oppsummerte forskningen viser at:

  • Ambulant behandling er best dokumentert for barn og unge med alvorlige atferdsvansker og med antisosial atferd.  Nærmiljøbaserte tiltak som Parent Management Training (PMTO), Multisystemisk terapi (MST) og Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) kan forkorte institusjonsopphold for unge kriminelle og reduserer voldelig atferd og antall lovbrudd.  Bruk av intervensjonen i forebyggende hensikt er mangelfullt dokumentert.
  • Ambulant behandling av barn og ungdom med alvorlige psykiatriske lidelser er mangelfullt dokumentert.  Effekter av MST og lignende behandlingsmodeller gir ikke evidensgrunnlag for at ambulant behandling er bedre enn standard behandling for pasienter med alvorlige psykiske lidelser.
  • Ambulant behandling av barn og unge i psykiatriske akutte situasjoner er fortsatt mangelfullt dokumentert.  Studiene er få, med ulik studiepopulasjon, og til dels ulikt innhold i intervensjon (Foster care program, MST, PMTO).  Resultater tyder på at etter selvmordsforsøk kan ambulant behandling være like effektiv som institusjonsbehandling, men det er behov for mer forskning.
  • Ambulant psykiatrisk behandling av barn- og ungdom med spiseforstyrrelser, bulimi, eller anoreksi er mangelfullt dokumentert.  Eksisterende dokumentasjon består av få enkeltstudier med svært ulik populasjon og heterogene intervensjoner.

Generelt er forskningen om organisering av psykiatriske tjenester til barn og unge lite systematisk, og det finnes flere kunnskapshull innen fagfeltet.  Denne rapporten er basert på studier utført hovedsakelig i USA, i tillegg til enkeltstående studier fra Canada, Australia 5 England, Tyskland og Norge.  Overføringsverdien av resultatene til norske forhold kan være usikker og bør vurderes for hver enkelt metode.  Evidensgrunnlaget svekkes av at studiene vi har oppsummert, har hatt ulike målgrupper, tiltakene hadde ulik innhold og intensitet, og det var ulik resultatrapportering i studiene.

Resultater fra oppsummert forskning om ambulant behandling i barn- og ungdomspsykiatrien er per dags dato utilstrekkelig som grunnlag for å kunne vurdere effekten av ambulant behandling i forhold til institusjonsbehandling for hele denne pasientgruppen.

Det er behov for mer forskning rettet mot veldefinerte pasientgrupper for å studere hvilke pasienter som kan ha best nytte av ambulante tjenester.  Det er også behov for større standardisering av de ofte sammensatte metoder som tilbys i ambulant behandling for å studere hvilke tiltak som gir størst effekt.

Konklusjon

Vi har et begrenset forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om effekter av ambulant og nærmiljøbasert behandling av barn og unge med alvorlige psykiske problemer.  Rapporten vår viser at flere relevante metoder mangler forankring i forskningsbasert dokumentasjon.

Vi vet for lite om effekter av ambulant psykiatrisk behandling av barn og unge med alvorlig psykiatrisk diagnose.  Vi har begrenset dokumentasjon om effekter av ambulant behandling av barn og unge i en akutt psykiatrisk situasjon.

Vi har noe mer dokumentasjon for tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsvansker.

Multisystemisk terapi for barn og unge med atferdsvansker kan redusere atferdsproblemer og kriminalitet.  Dette tilbudet hører i Norge under barnevernet.

Utbygging av nærmiljøbaserte tiltak i barne- og ungdomspsykiatrien må inntil videre i stor grad bygge på positive erfaringer.  Det er behov for mer og bedre forskning om organisering og utforming av tjenester i barne- og ungdomspsykiatrien.