Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Koronaundersøkinga i Vestland 2021: Framgangsmåte og utvalde resultat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Koronaundersøkinga i Vestland 2021: Framgangsmåte og utvalde resultat

Rapport

Koronaundersøkinga i Vestland 2021: Framgangsmåte og utvalde resultat

Publisert

Rapporten presenterer oppdaterte funn om den sjølvrapporterte helsa i befolkninga i Vestland fylke og korleis den fordeler seg i ulike befolkningsgrupper. Rapporten presenterer også endringar i helseutfall i befolkninga samla og i ulike befolkningsgrupper frå før til under koronapandemien.

Koronaundersøkinga i Vestland 2021.png

Rapporten presenterer oppdaterte funn om den sjølvrapporterte helsa i befolkninga i Vestland fylke og korleis den fordeler seg i ulike befolkningsgrupper. Rapporten presenterer også endringar i helseutfall i befolkninga samla og i ulike befolkningsgrupper frå før til under koronapandemien.


Om rapporten

 • Utgitt: 01/2023
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Leino TM, Nilsen TS, Knapstad M.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-355-3

Sammendrag

Resultat frå koronaundersøkinga desember 2021:

 • Deltakarar frå Bergen hadde høgare nivå av psykiske plager og lågare livstilfredsheit enn dei andre regionane. Ein høgare andel i Bergen rapporterte at innføring av smitteverntiltak ville medføre ei høg grad av belastning enn i dei andre regionane. Dette gjaldt på tvers av tiltak, med unntak av påbod om munnbind og det å halde minst éin meter avstand frå andre.
 • Likt med tidlegare Folkehelseundersøkingar i fylket, er det ein klar utdanningsgradient i favør dei med høgare utdanning. Di høgare utdanning, dess høgare andel rapporterte god helse, og lågare andel rapporterte einsemd. Vidare går nivået av psykiske plager ned og kor fornøgd ein er med livet stig med utdanningslengd. I kontrast til dette bildet, er andelen som rapporterte høg grad av belastning knytt til smittervernstiltak større blant dei med  høgare enn blant dei med lågare utdanning
 • En lågare andel av dei yngste kvinnene rapporterte god helse og høgare andel einsemd samanlikna med dei andre aldersgruppene. Vidare er skåren på psykiske plager høgast og skåren på fornøgdheit med livet lågast i den yngste aldersgruppa. Også desse resultata er i tråd med funn i tidlegare Folkehelseundersøkingar i fylket. Ein høgare andel i den yngste aldersgruppa rapporterte at smitteverntiltak ville innebere høg grad av belastning enn dei eldre aldersgruppene.
 • De som rapporterte endring i arbeidssituasjon eller forverra økonomi under pandemien rapporterte også dårlegare fysisk og psykisk helse enn dei som ikkje opplevde endring i arbeidssituasjon eller berre hadde hatt heimekontor og stabil/forbetra økonomi.
 • Stengte butikkar, det å unngå heimebesøk og karantene etter nærkontakt med ein smitta, er dei tre enkelttiltaka som blei oppfatta som mest belastande.
 • Skjenkestopp, munnbind og det å halde éin meters avstand blei oppfatta som dei minst belastande tiltaka.
 • 65,5 % rapporterte at dei ønsker å fortsette med heimekontor, men berre om lag  halvparten av dei som bur aleine og éin av tre av dei yngste kvinnene (18-24 år) rapporterte at heimekontor fungerte bra.
 • Resultata knytt til landbakgrunn er usikre. Likevel indikerer resultata at deltakarar som er fødd i Norge, med foreldre fødd i Norge kjem meir gunstig ut enn deltakarar med annan landbakgrunn på tvers av tema undersøkt i denne rapporten.

Endringar frå før til under koronapandemien:

 • Andelen som oppgav god helse var om lag seks prosentpoeng lågare våren 2022 enn målingane både før (2018/2019) og under koronapandemien (2021 og 2022)  (frå om lag 76 % til 70 %).
 •  Nivået på psykiske plager og einsemd var noko høgare, både ved målingane vinteren 2020 og 2021, og våren 2022, enn før pandemien.