Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kjønnsstratifiserte analyser i norske behandlingsstudier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kjønnsstratifiserte analyser i norske behandlingsstudier

Forskningskartlegging

Kjønnsstratifiserte analyser i norske behandlingsstudier: en systematisk kartleggingsoversikt

Publisert

Hensikten med denne kartleggingsoversikten var å undersøke bruken av kjønnsstratifiserte analyser i studier på effekt av behandling i en norsk sammenheng.

Forside kjønnsstrat.jpg

Hensikten med denne kartleggingsoversikten var å undersøke bruken av kjønnsstratifiserte analyser i studier på effekt av behandling i en norsk sammenheng.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Sammendrag på engelsk.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2022
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Østbø N, Vist GE, Løchen ML.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-338-6

Hovedbudskap

Biologisk kjønn har betydning for kliniske utfall, og kunnskap om kjønnsforskjeller i behandlingsutfall kan bidra til sikrere og mer tilpasset behandling for pasienter.  Hensikten med denne kartleggingsoversikten var å undersøke bruken av kjønnsstratifiserte analyser i studier på effekt av behandling i en norsk sammenheng.

Vi utførte en kartleggingsoversikt. Det er en type kunnskapsoppsummering som kartlegger og beskriver eksisterende forskningsgrunnlag på et bestemt temaområde. Databasesøket ble ferdigstilt i august 2022 i databasene MEDLINE, PsycINFO, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL).

 • 133 studier med minst 50 pasienter fra Norge i perioden 2017 – 2022 om effekten av behandling for 62 forhåndsdefinerte sykdommer hadde utført en kjønnsstratifisert analyse.
 • Det var flere (178) studier som ikke hadde en kjønnsstratifisert analyse på effekt av behandling.
 • En av tre studier hadde trukket funnene om kjønn inn i diskusjonen, og ca. én av fire hadde nevnt kjønn i konklusjonen.
 • Mindre enn halvparten av studiene hadde en jevn kjønnsfordeling (41 % til 60 % kvinner.)

Vi fant betydelige forskjeller i behandlingsstudier på hvorvidt kjønnsdimensjonen innlemmes i forskningen. Det er vår vurdering at betydningen av kjønn på effekt av behandling antakelig ikke rapporteres på en systematisk måte. Kjønnsperspektivet uteblir fra en stor andel behandlingsstudier. Når kjønnsstratifiserte analyser utføres bør dette komme tydelig frem i metode, resultat, og diskusjon.

Sammendrag

Innledning

Biologisk kjønn har betydning for kliniske utfall i behandling av en rekke sykdommer.  Kunnskap om kjønnsforskjeller i effekt av behandling bidra til sikrere og mer tilpasset behandling for pasienter. For å sikre tilstrekkelig kunnskap på tvers av kjønn er det viktig at kjønn som variabel anvendes i helseforskning ved å være oppmerksom på kjønnsfordelingen i studieutvalget og ved å foreta kjønnsstratifiserte analyser og vurdere resultatene ut fra relevant eksisterende kunnskap. Det finnes imidlertid ingen standardisert måte å anvende kjønn i helseforskning på, og det er begrenset med dokumentasjon på i hvilken grad kjønnsperspektivet blir ivaretatt i norske forskningsprosjekter. Til nå har ingen systematiske studier eller rapporter kartlagt hvorvidt norsk helseforskning utfører og rapporterer funn fra kjønnsstratifiserte analyser, eller om studier er representative for populasjonen med hensyn til kjønnsfordeling i studieutvalget.

Hensikt

Hensikten med denne kartleggingsoversikten var å undersøke bruken av kjønnsstratifiserte analyser i studier på effekt av behandling i en norsk sammenheng.

Rapportens formål var å kartlegge hvorvidt:

 • Kjønnsstratifiserte analyser blir foretatt i forskning utført i Norge på utvalgte sykdomsgrupper, og hvordan eventuelle funn er anvendt i diskusjon og konklusjon.
 • Studier har en kjønnsfordeling blant studiedeltakere som gjenspeiler kjønnsfordelingen for sykdomsforekomst.
 • Det er forskjell på observasjonsstudier og randomiserte studier i de to ovennevnte forskningsspørsmålene. 
 • Inkluderte studier konkluderer med at kjønn medfører forskjell i behandlingsresultat.

Metode

Vi kartla enkeltstudier om behandlingsutfall i en norsk sammenheng fra 2017 - 2022. Inkluderte studier hadde minst én forfatter med norsk institusjonstilhørighet, og hadde rekruttert pasienter fra Norge. Vi inkluderte studier med minst 50 studiedeltakere i alle aldre. Studien måtte omhandle minst én sykdom fra 62 forhåndsbestemte sykdommer.

Søket ble utført i juli og august 2022, og omfattet søk i følgende databaser: MEDLINE, PsycINFO, og Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Det ble søkt etter 62 utvalgte sykdommer, og emneord knyttet til kvinner og kjønn. Søket var avgrenset til Norge ved bruk av søkeordet «Norway». Gjennomgang og datauthenting ble gjort i det digitale verktøyet EPPI Reviewer.

Resultater

Søket gav 3233 unike treff som ble gjennomgått i tittel og sammendrag, og 427 studier ble lest i fulltekst. Vi fant 133 studier med minst 50 pasienter fra Norge i perioden 2017 – 2022 om effekten av behandling for minst én av 62 forhåndsdefinerte sykdommer og der det var utført en kjønnsstratifisert analyse. Av 62 forhåndsbestemte sykdommer var det flest studier om kreftsykdommer (n = 47), etterfulgt av muskel- og skjelettlidelser (n = 28), og hjerte- og karsykdommer (n = 25). Det var 21 av de forhåndsspesifiserte sykdommene som ikke var representert i de norske studiene med kjønnsstratifisert analyse i denne tidsperioden, og 19 sykdommer representert med én studie.

Det var flere (n = 178 studier) som ikke hadde en kjønnsstratifisert analyse på behandlingsutfall/effekt av behandling enn studier som rapporterte en kjønnsstratifisert analyse (n = 133 studier). Det var 36 og 33 studier som viste statistisk signifikante funn til fordel for henholdsvis kvinner og menn. Av disse var det fem studier som viste blandede resultater, hvor kvinner og menn skåret bedre på ulike utfallsmål. Det var 67 studier som fant kun ikke-signifikante funn, og i tillegg 19 studier hvor det var både signifikante og ikke-signifikante funn.  En av tre studier hadde trukket funnene om kjønn inn i diskusjonen, og ca. én av fire hadde nevnt kjønn i konklusjonen. Det var ikke betydelige forskjeller mellom studiedesigntypene og bruk av analyseresultater i diskusjon eller konklusjon.

Mindre enn halvparten av studiene hadde en jevn kjønnsfordeling i studieutvalget. Det var 21 (15 %) studier med spesielt lav andel kvinner (11 % - 30 %), hvorav alle studiene omhandlet hjerte- og karsykdommer eller kreftsykdommer.

Det var få studier som hadde en kjønnsstratifisert analyse på effekt av behandling som involverte barn og unge under 18 år (n = 6 (4,5 %)).  Blant studier som ikke hadde en kjønnsstratifisert analyse var det også få studier representert for barn 0 – 12 år (n = 7, 4 %) og ungdom 13-17 år (n = 6, 3 %).

Diskusjon

Denne systematiske kartleggingsoversikten viser et situasjonsbilde av hvorvidt kjønnsperspektiv er innlemmet i behandlingsstudier de siste fem årene for et bredt utvalg sykdommer som kan ramme både menn og kvinner. Det var et mindretall av studier som hadde utført separate analyser for kvinner og menn, og enda færre som hadde analysert effekten av kjønn på behandlingsresultat ved bruk av en interaksjonstest. Forskere bør være klar over at relevant informasjon om kjønnsforskjeller i behandlingsutfall kan utebli om slike analyser ikke utføres. Av studier som hadde inkludert en analyse basert på kjønn var det et mindretall som hadde omtalt resultatene i diskusjonen og vurdert resultatene i forhold til eksisterende kunnskap om betydningen av kjønn på forskningsområdet. For at resultatene skal kunne anvendes og følges opp i videre forskning er det nødvendig at kunnskapen som utarbeides blir satt i sammenheng med eksisterende kunnskap, og at resultatenes betydning for praksis blir drøftet.

Konklusjon

Vi fant betydelige forskjeller i behandlingsstudier på i hvilken grad kjønnsdimensjonen innlemmes i forskningen, og det er vår vurdering at effekt av kjønn på behandlingsutfall og effekt av behandling ikke rapporteres på en systematisk måte. Det var store forskjeller i studier på hvorvidt funnene var anvendt i diskusjon og konklusjon, og dette var gjort i et mindretall av studier. Når kjønnsstratifiserte analyser utføres bør dette komme tydelig frem i metode, resultat, og diskusjon. Vi fant at det var svært få studier som rapporterte en interaksjonstest av kjønn og behandlingsresultat, og et mindretall som analyserte behandlingsutfall separat for kvinner og menn. Det er gjennom slike analyser vi utarbeider best mulig kunnskap om hvordan menn og kvinner responderer på behandling, og vi skulle gjerne sett flere studier ta i bruk slike analysemetoder.