Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Identitet og livskvalitet i flerkulturelle skoler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Identitet og livskvalitet i flerkulturelle skoler

Rapport

Identitet og livskvalitet i flerkulturelle skoler. Implementering og evaluering av Identitetsprosjektet – norsk utgave (IP-N)

Publisert

En av de viktigste utfordringene ungdom må håndtere, er å bli trygge på hvem de er og vil være. Ungdommer utforsker seg selv i forhold til sine egenskaper, evner og de sosiale nettverkene de tilhører.

En av de viktigste utfordringene ungdom må håndtere, er å bli trygge på hvem de er og vil være. Ungdommer utforsker seg selv i forhold til sine egenskaper, evner og de sosiale nettverkene de tilhører.


Om rapporten

 • Utgitt: 2022
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Oppedal B, Ali W, Oppedal OS, Adem HA, Hasselgreen E, Okoko T.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-331-7

Hovedbudskap

 • En av skolens hovedoppgaver er å tilrettelegge for en positiv identitetsutvikling
  blant elevene
 • For flerkulturelle ungdommer er den etnisk-kulturelle identiteten et viktig aspekt
  ved deres helhetlige egoidentitet
 • Flerkulturelle skoler behandler ofte temaer om etnisitet og tilhørighet på indirekte måter, til tross for et stort behov blant elevene om at disse temaene skal behandles grundig og knyttes til deres egne erfaringer og opplevelser
 • Mange elever og lærere mangler ord og begreper for å prate om etnisitet og kultur
 • Mange skoler mangler arenaer og redskaper for at elevene kan ivareta og utvikle sin identitet innenfor et inkluderende og mangfoldig fellesskap.IP-N er et tiltak for å fremme etnisk-kulturell identitet og livskvalitet
 • Målsettingen med IP-N er relevant i forhold til skolens formålsparagraf og for verdier og prinsipper i undervisningen
 • IP-N er relevant for lærere, minoritetsrådgivere og elever i norske flerkulturelle skoler
 • Elever, lærere og minoritetsrådgivere opplever at IP-N er relasjonsskapende og fremmer inkluderende læringsmiljøer
 • Når man skal jobbe med tiltak som har som formål å skape endringer i elevenes psykososiale utviklingsforløp, må hele skolen være involvert

Sammendrag

Innledning

En viktig utfordring som ungdom må håndtere, er å utvikle en sterk, stabil og helhetlig egoidentitet. Egoidentitet handler om å vite hvem du er og hvordan du passer inn i resten av samfunnet. I flerkulturelle oppvekstmiljøer er ungdommers etnisk-kulturelle identitet en viktig del av deres egoidentitet. Skolen er pålagt en viktig oppgave i å fremme en positiv identitetsutvikling blant elevene, fordi dette er en rettighet alle har, og fordi en sterk identitet kan føre til god livskvalitet og psykososial fungering.

Til tross for at det finnes mye undervisningsmateriell, kurs og foredrag tilgjengelig for flerkulturelle skoler, er det mangel på forskningsbaserte tiltak som er tilpasset flerkulturelle ungdommer, og som har en effekt på deres identitetsutvikling. Identitetsprosjektet (IP) er et universelt, lavterskel, manualdrevet skolebasert tiltak, utviklet i USA, som har som målsetting å fremme ungdommers livskvalitet gjennom å styrke deres etnisk-kulturelle identitetsutvikling.

Høsten 2021 ble en kulturelt tilpasset norsk versjon av IP, (IP-N) prøvd ut på tre flerkulturelle videregående skoler på Østlandet. Klassenes lærer og skolenes minoritetsrådgiver fikk opplæring som kursledere og samarbeidet om å gjennomføre tiltaket. Folkehelseinstituttet hadde ansvar for å evaluere implementeringen av IP-N. Den overordnede målsettingen med denne rapporten er å få kunnskap om hvem IP-N er relevant for, og om den er gjennomførbar i norske flerkulturelle skoler.

Metode

Funnene i rapporten er basert på informasjon fra intervjuer med elever og IP-N kursledere, og spørreskjemaer som elevene besvarte elektronisk i skoletida. I forkant av implementeringen av IP-N ble det gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med elever (n=14): én med lærerne (n = 7) og én med minoritetsrådgiverne (n= 5) som skulle gjennomføre IP-N på sine skoler som kursledere. Søkelyset var på hvordan skolene behandler temaer om etnisitet. I etterkant av implementeringen av IP-N gjennomførte vi individuelle intervjuer med 10 IP-N kursledere, fire minoritetsrådgivere og seks lærere. Videre gjennomførte vi individuelle intervjuer med elever som hadde deltatt i IP-N på de tre skolene (n=14). Disse intervjuene fokuserte på faktorer som fremmer og hemmer gjennomføringen av IP-N. Alle elevene som deltok i studien, besvarte elektroniske spørreskjema på skolen like før oppstarten av IP-N (n=135) og etter at IP-N var gjennomført (n=88).

Resultat

I fokusgruppeintervjuene kom det frem at IP-N kurslederne var bevisst på at etnisitet inngår i pensum, men lærerne behandlet temaet på indirekte måter og brukte andre ord og utrykk, fordi de opplevde at det er for komplekst for elevene til å forstå. Mange lærere overlot til minoritetsrådgiverne å undervise om etnisitet og tilhørighet. Det er ikke noen retningslinjer for hvordan temaet skal behandles, det er opp til den enkelte lærer eller skole hvordan de gjør dette. Men kursledernes erfaringer står i sterk kontrast til elevenes opplevelser av at skolen ikke behandler temaer om etnisitet, eller bare gjør det overfladisk. Elevene ønsket å gå mye mer i dybden på dette temaet, i forhold til deres egne erfaringer og opplevelser. I en fokusgruppe, der flertallet av deltakerne var etnisk norske, kom det frem stor usikkerhet rundt temaer om etnisitet. Elevene ga uttrykk for at de manglet kunnskap, ord og begreper til å snakke om dette, og at de derfor var redde for å si
noe som kunne virke støtende.