Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021: Fremgangsmåte og utvalgte resultater»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021: Fremgangsmåte og utvalgte resultater

Rapport

Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021: Fremgangsmåte og utvalgte resultater

Publisert

I denne rapporten presentes bakgrunn, metode, gjennomføring av samt en del utvalgte resultater fra Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021.

I denne rapporten presentes bakgrunn, metode, gjennomføring av samt en del utvalgte resultater fra Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021.


Forfattere

Om rapporten

 • Utgitt: 01/2022
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Knapstad M, Skogen JC, Leino T, Nilsen TS, Nes RB.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-269-3

Hovedbudskap

Datainnsamlingen ble gjennomført av Folkehelseinstituttet på vegne av Vestfold og
Telemark fylkeskommune i perioden 27. september til 18. oktober 2021.

Utvalgte funn

 • 83 prosent av de som besvarte undersøkelsen er fornøyde med livet
 • 71 prosent oppgir at helsen er god eller svært god
 • 12 prosent opplever ensomhet
 • 77 prosent trives godt eller svært godt i nærmiljøet

Kjønnsforskjeller

 • De fleste kjønnsforskjellene som handler om levevaner, går i retning av
  sunnere levevaner blant kvinner enn menn. Dette gjelder særlig spørsmål om
  kosthold, snusbruk og alkoholbruk.
 • Menn oppgir derimot færre fysiske og psykiske helseplager. Dette gjelder for
  eksempel nakkesmerter, søvnproblemer og psykiske plager.
 • Kvinner og menn er omtrent like fornøyd med livet. Kvinner oppgir imidlertid
  bedre, gjensidige sosiale relasjoner, mens menn oppgir mindre ensomhet og
  føler seg mer trygge i nærmiljøet.

Aldersforskjeller

 • Jo høyere alder, desto høyere andeler oppgir å ha et sunt kosthold. Blant
  kvinner øker andelene så å si lineært med alder, mens økningen er tydeligst fra
  50-års alder blant menn.
 • Andel som røyker daglig er svært lav blant de yngste. Andelen som rapporterer
  daglig snusbruk er derimot så høy som 24 prosent blant kvinner og 31 prosent
  blant menn i den yngste aldersgruppen (18-29 år).
 • De fleste aspekter knyttet til psykiske plager og livskvalitet viser en sterk
  sammenheng med alder; livet oppleves bedre med høyere alder. Det gjelder
  både for de mer generelle livskvalitetsmålene, som tilfredshet med livet, og for
  flere av mer spesifikke mål som trivsel og trygghet i nærmiljøet.

Utdanning

 • Jo høyere utdanning, desto høyere andel oppgir et sunt kosthold og er fysisk
  aktive, og jo lavere andel røyker eller bruker snus.
 • For alle mål på helseplager og funksjonstap er det en klar utdanningsgradient i
  favør av de med høyere utdannelse. Eksempler på dette er nakke- og
  korsryggsmerter, søvnplager og funksjonsnedsettelse på grunn av skade.
 • Jo høyere utdanning, desto lavere skår på psykiske plager og ensomhet, og
  høyere skår på høy sosial støtte og opplevelse av at tilværelsen er meningsfull.

Vestfold og Telemark sammenlignet med andre fylker

 • Andel som rapporterer stor grad av trivsel i nærmiljøet, er like høy eller høyere
  enn de andre fylkene vi kunne sammenligne med.
 • Det samme gjelder andel som opplever god eller svært god tilgang på kulturtilbud,
  idrettstilbud, og butikker, spisesteder og andre servicetilbud. Men det er til dels
  stor variasjon innad i fylket.
 • Samtidig oppgir en litt høyere andel i Vestfold og Telemark å drikke alkohol minst
  to-tre ganger i uken enn de andre fylkene som har gjennomført undersøkelsen.
  Også på dette spørsmålet er det en del variasjon innad i fylket.