Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dødelighet under pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Dødelighet under pandemien

Notat

Dødelighet i Norge under koronapandemien 2020 til  høsten 2022

Publisert

Notatet beskriver utviklingen i dødelighet i Norge under pandemien, og beregner om det har vært en overdødelighet sammenlignet med tidligere år.

Notatet beskriver utviklingen i dødelighet i Norge under pandemien, og beregner om det har vært en overdødelighet sammenlignet med tidligere år.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 21.12.2022
  • Av: Folkehelseinstituttet

Sammendrag

I dette notatet beskriver Folkehelseinstituttet (FHI) hvordan dødeligheten i Norge har utviklet seg under pandemien, fra 2020 til høsten 2022. Vi viser forskjeller mellom aldersgrupper, kjønn og fylker, samt utvikling i store grupper av dødsårsaker og dødsfall knyttet til covid-19. Videre beregner vi om det har vært en overdødelighet sammenlignet med tidligere år. Dette gjør vi ved å sammenligne dødeligheten i pandemiårene med forventet dødelighet basert på trender i dødelighetsutviklingen og sesongvariasjoner i de fem årene før pandemien (2015-2019), samt befolkningsøkning og økende andel eldre.

Vi finner en overdødelighet på rundt syv prosent i 2022 sammenliknet med 2015-2019. Dette tilsvarer om lag 2 700 flere dødsfall enn forventet frem til og med uke 46 i 2022.

For årene 2020 og 2021 som helhet er antall dødsfall innenfor det som er forventet. Vinteren 2020/2021 var imidlertid dødeligheten lavere enn forventet, mens den var høyere enn forventet i andre halvdel av 2021. Fra og med andre halvdel av 2021 og i 2022 er det en økning i dødeligheten blant de over 60 år, men ingen endring hos befolkningen under 60 år. Dødeligheten var høyest og økte mest i de eldste aldersgruppene, og særlig blant dem over 90 år. Menn og kvinner følger det samme mønsteret i variasjon av dødelighet over tid, men dødeligheten økte mer blant menn enn hos kvinner.

For siste halvdel av 2021 kan økningen i dødelighet hos eldre skyldes en forskyvning av dødsfall som ble unngått da samfunnet hadde strenge smittevernrestriksjoner i 2020 og tidlig i 2021. Overdødeligheten som observeres i 2022 ser imidlertid ut til å mer direkte kunne tilskrives økning i covid-19 dødsfall. Frem til uke 46 i 2022 er det registret 4 399 dødsfall knyttet til covid-19. To tredjedeler av disse dødsfallene skjedde i 2022, med et toppunkt i mars. Medianalder for dødsfall knyttet til covid-19 er 85,6 år i 2022.

For de store gruppene av dødsårsaker, som hjerte- og karsykdom, kreft og demens, er det en økning i siste halvdel av 2021. Vi ser ikke den samme utviklingen i 2022 og foreløpige tall tyder at dødeligheten for disse i 2022 følger variasjonsmønsteret fra tidligere år. Det er registrert 51 dødsfall i Dødsårsaksregisteret relatert til koronavaksine, medianalderen for disse dødsfallene er 82 år.

Det er fortsatt for tidlig å konkludere hvordan covid-19 har endret dødeligheten i den norske befolkningen. Det trengs observasjoner over lengre tid før vi kan skille mellom forventet økning i dødelighet og midlertidige eller varige endringer i dødeligheten som skyldes koronaviruset. Det er derfor viktig å fortsette med fortløpende overvåking og utdypende analyser av dødelighet og dødsårsaker.