Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av tiltak for vektstabilisering etter et tiltak for reduksjon av overvekt blant barn og unge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av tiltak for vektstabilisering etter et tiltak for reduksjon av overvekt blant barn og unge

Systematisk oversikt

Effekt av tiltak for vektstabilisering etter et tiltak for reduksjon av overvekt blant barn og unge: en systematisk oversikt

Publisert

Folkehelseinstituttet mottok i mai 2019 et oppdrag av Helsedirektoratet om å utarbeide en systematisk oversikt om vektstabilisering blant barn og unge etter gjennomført tiltak for reduksjon av overvekt.

Forside vektstabilisering.jpg

Folkehelseinstituttet mottok i mai 2019 et oppdrag av Helsedirektoratet om å utarbeide en systematisk oversikt om vektstabilisering blant barn og unge etter gjennomført tiltak for reduksjon av overvekt.


Kan lastes ned som PDF. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holte HH, Dahm KT, Denison E, Hval G, Vist GE.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-067-5

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester, mottok i mai 2019 et oppdrag av Helsedirektoratet om å utarbeide en systematisk oversikt om vekt­stabilisering blant barn og unge etter gjennomført tiltak for reduksjon av overvekt.  Det finnes effektive tiltak for å redusere barnas overvekt, men det er godt doku­men­tert at svært mange øker vekten igjen etter avsluttet behandling. Vårt formål var å oppsummere studier hvor barn gjennomførte et tiltak for stabilisering av overvekt etter at de hadde fullført et tiltak for å redusere overvekt.

Vi identifiserte fem vektstabiliseringsstudier som omfattet 910 barn og ungdommer. Tiltakene omfattet alt fra et månedlig nyhetsbrev til omfattende møter med både barnelege, psykolog, ernæringsfysiolog og fysioterapeut.

Vi vurderte at alle de inkluderte studiene har høy risiko for systematiske skjevheter.  Det er usikkert om de ulike vektstabiliserende tiltakene påvirker om barna beholder den reduserte overvekten (svært lav tillit til resultatene).

Tiltakene er sammensatt av mange komponenter og det er vanskelig å identifisere om enkelte elementer er viktigere enn andre for å oppnå eventuell effekt. Det blir også uklart om det sammensatte tiltaket er godt nok beskrevet til at det kan gjentas.

 

Vi kan ikke trekke konklusjoner om effekten av disse tiltakene.

Sammendrag

Innledning

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester, mottok i mai 2019 et oppdrag av Helsedirektoratet om å utarbeide en systematisk oversikt om vekt­stabilisering blant barn og unge etter gjennomført tiltak for reduksjon av overvekt.

Mellom 13 % og 17 % av barn og ungdom i Norge har overvekt eller fedme. Verdens helse­organi­sasjon utpeker overvekt og fedme til en av de mest alvorlige helsetrusler i vår tid, fordi overvekt har avgjørende innvirkning på kroniske tilstander som hjerte- og karsykdommer, diabetes og muskelskjelettlidelser. Behandling av barn og ung­dom som allerede har utviklet fedme er nød­vendig for å hindre utvikling av sykdom. Det finnes effektive tiltak, men det er godt doku­men­tert at svært mange øker vekten igjen etter avsluttet behandling. Vi har i denne systematiske oversikten identifi­sert og oppsummert effekt av tiltak for å stabilisere vekten hos barn og unge (< 18 år) som allerede har gjennomgått et behandlingstiltak for reduksjon av overvekt.

Metode

Vi skulle lage en oversikt over systematiske oversikter hvis slike fantes der behand­linger av overvekt og fedme hos barn og unge med en etterfølgende intervensjon om vektstabilisering, ville inngå. Det fantes ikke noen systematisk oversikt av høy kvalitet. Derfor har vi søkt etter primærstudier og opp­sum­mert disse i en systematisk oversikt.

Inklusjonskriterier

Populasjon:                      
Barn og unge (< 18 år) som hadde overvekt eller fedme i forkant av nylig avsluttet behandling/tiltak for reduksjon av overvekt.

Behandling:                      
Vedlikeholdsprogram/stabiliseringstiltak for å opprettholde ny kroppsmasseindeks (KMI) etter et aktivt tiltak. Det vil si at barna/ung­dom­mene må allerede ha mottatt en behandling/et tiltak før det aktuelle ved­like­holdstiltaket starter. Oppfølgingstiltaket må vare i minst seks måne­der, og ha som hovedmål å vedlikeholde/stabilisere KMI.  Varigheten av tiltaket for reduksjon av overvekt er ikke nærmere presisert.

Sammenlikning:             
Ingen oppfølgingstiltak eller annet stabiliseringstiltak

Primærutfall:                   
KMI, iso-KMI, KMI z-skåre

Språk:                                    
Ingen begrensninger

Publikasjonsår:               
Systematiske oversikter av høy kvalitet publisert fra 2014, for primær­studier ingen be­grensninger

Studiedesign:                   
Systematisk oversikt av høy kvalitet
Randomiserte kontrollerte studier, ikke-randomiserte kontrollerte studier og obser­va­sjons­­studier som hadde en kontrollgruppe

Setting:                               
Primær- eller spesialisthelsetjenesten

Litteratursøk

En forskningsbibliotekar utviklet søkestrategien med innspill fra prosjektgruppen. En annen forskningsbibliotekar fagfellevurderte dette arbeidet.

Søket etter systematiske oversikter ble utført i juni 2019, søket etter primærstudier ble utført i september 2019. Vi søkte systematisk i følgende databaser: Cochrane Database of Systematic Reviews, Epistemonikos, CENTRAL, MEDLINE (Ovid), Embase (Ovid), PsycINFO (Ovid) og CINAHL.

Utvelgelse og analyse

To medarbeidere fra prosjektgruppen gjorde uavhengige vurderinger av tittel og sammendrag fra litteratursøket opp mot inklusjonskriteriene. Potensielt relevante referanser ble bestilt i full­tekst, og ble behandlet på samme måte. To medarbeidere fra prosjektgruppen kvalitetsvurderte de innhentede studiene med sjekklister.

Vi gjennomførte først et søk etter systematiske oversikter. Hvis oversikten vi identifiserte hadde vært av høy metodisk kvalitet ville vi vurdert om vi skulle ha oppdatert denne. Den var av middels kvalitet og vi fortsatte da prosjektet med søk etter primærstudier. En av medarbeiderne fra prosjektgruppen hentet ut data fra primærstudiene, en annen kontrollerte uavhengig av den første om opplysningene fra primærstudiene var hentet ut korrekt.

Vi har vurdert vår tillit til effektestimatene ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Vi brukte dataverktøyet Guideline Development Tool (GDT)

Resultat

Vi identifiserte fem studier med sammensatte og forskjellige intervensjoner. Selv om alle omfattet barn og ungdom, er det studier som kun omfattet barn 7-12 år og noen som kun omfattet ungdom 13-16 år, mens andre omfattet begge grupper når barna var 9-16 år.

De vektstabiliserende tiltakene var svært forskjellige. Tre av studiene sammenlignet følgende tiltak med en kontrollgruppe som ikke fikk noen tiltak:

  • Korte beskjeder på telefonen over ni måneder
  • Telefonoppfølging og skritteller (mål om 10 000 skritt/dag) over ti måneder
  • Opp til 13 oppfølgingstimer med barnets lege (trenet til dette) over tolv måneder

To av studiene sammenlignet følgende tiltak med et annet tiltak:

  • Klasseromsundervisning og telefonsamtaler om atferd over åtte måneder ble sammenlignet med månedlige nyhetsbrev
  • En time gruppesesjon med ernæringsfysiolog hver tredje måned og telefonsamtale med terapeut annenhver uke i 22 måneder ble sammenlignet med gruppesesjon med ernæringsfysiolog uten telefonsamtaler

Resultatene for hver intervensjon var basert på én relativt liten studie. Vi vurderte at alle studiene hadde høy risiko for systematiske skjevheter og vi hadde svært liten tillit til effektestimatene. Resultatene er derfor gjennomgående så usikre at vi ikke har fremhevet dem i oppsummeringen.

Diskusjon

Ingen av studiene var direkte sammenlignbare hva gjelder barnas alder (varierer fra barn 7-12 år til ungdom 13-16 år), tiltak og foreldredeltakelse. De vektstabiliserende tiltakene omfattet alt fra å sende åtte månedlige nyhetsbrev, til omfattende tiltak over 22 måneder hvor det var møte med ernæringsfysiolog hver tredje måned og telefonsamtale med terapeut annenhver uke.

Flere av de inkluderte studiene vurderte effekten av sammensatte tiltak. Vi kunne ikke utlede fra de studerte tiltakene eventuelt hvilke komponenter som hadde effekt. Beskrivelsen av tiltakene var sjelden så spesifikke at det er usannsynlig at de kan gjentas basert på publisert informasjon.

Vi har gjennomført systematiske litteratursøk i syv elektroniske databaser. Det er allikevel mulig at andre databaser inneholder flere relevante studier.  Vi kan ikke utelukke at vi kan ha gått glipp av studier i databasene vi søkte i, for eksempel fordi begrepsbruken knyttet til intervensjonen kan variere en del, bl.a. når studien er sammensatt av flere tiltak som følger etter hverandre i tid. Styrken er en systematisk tilnærming og redusert risiko for feil når to personer jobber uavhengig av hverandre i vurdering av titler, sammendrag og artiklene i fulltekst.

Konklusjon

De fem studiene som har undersøkt effekten av vektstabiliserende tiltak var alle relativt små studier. Studiene hadde metodologiske begrensninger og de hadde undersøkt svært forskjellige tiltak. Det er usikkert om de ulike vektstabiliserende tiltakene påvirker om barna beholder den reduserte overvekten (svært lav tillit til resultatene). Vi kan ikke trekke konklusjoner om effekten av disse tiltakene.