Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død

Notat

Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død - en hurtigoversikt, tredje oppdatering. Hurtigoversikt 2020

Publisert

Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 12. mai, 2020. I denne oppdaterte versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med påvist covid-19.

Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg

Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 12. mai, 2020. I denne oppdaterte versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med påvist covid-19.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 11/2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Himmels JPW, Borge TC, Brurberg KG, Gravningen KM, Feruglio SL, Berild JD.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-141-2

Hovedbudskap

Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 12. mai, 2020. I denne oppdaterte versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med påvist covid-19.

Resultatene som presenteres i denne oppsummeringen er basert på litteratursøk i MEDLINE og Embase den 27. oktober 2020. En forsker gjennomgikk søkeresultatene og to forskere valgte ut studier for inklusjon, uthenting av data og sammenstilling av resultater. Eksperter i relevante fagfelt bidro i vurderingen av studier for inklusjon samt bisto med faglig input fortløpende igjennom reviewprosessen.

Sett i lys av dagens situasjon er det et stort behov for å raskt kunne innhente evidensbasert kunnskap om populasjonsgrupper som er sårbare for alvorlige utfall knyttet til covid-19. Derfor valgte vi en hurtigoppsummeringstilnærming for denne rapporten på tross av den potensielle risikoen for å overse viktig informasjon eller å foreta forhastede vurderinger.

Vi inkluderte fem studier som rapporterte resultater fra multivariate analyser av demografiske og medisinske risikofaktorer. Vi ekskluderte risikofaktorer rapportert som biologiske markører, fysiologiske funksjoner og symptomer på covid-19. De inkluderte studiene var fra følgende land; to fra England, én fra Storbritannia, én fra USA og én fra Danmark. Tre av fem studier rapporterte kun data om den voksne befolkningen.

Sammenstilling av resultatene med metaanalytiske metoder ble vurdert som ikke gjennomførbart, så hovedresultatene i denne hurtigoppsummeringen blir presentert narrativt og i tabellformat. Risikofaktorer assosiert med (i) sykehusinnleggelse, (ii) alvorlig sykdomsforløp og (iii) død knyttet til covid-19 rapporteres separat nedenfor. Kun to store studier inkluderte populasjoner under 18 år, men for denne aldersgruppen er ikke resultatene representative da det totale antall registrerte hendelser er lite. Andre befolkningsgrupper, som kanskje ikke er fanget av de inkluderte studiene, vil også kreve videre forskning.

Risikofaktorer for sykehusinnleggelse på grunn av covid-19

Tre studier undersøkte risikofaktorer for sykehusinnleggelse på grunn av covid-19. Samlet sett så var høy alder, komorbiditet og alvorlighetsgrad av lidelser assosiert med økt risiko for sykehusinnleggelse. Alle studiene rapporterte resultater fra multivariate analyser med HRs eller ORs som effektestimater for et stort antall demografiske og medisinske risikofaktorer. De fleste medisinske tilstandene var assosiert med forhøyet risiko for sykehusinnleggelse, hvor tilstandens alvorlighetsgrad kombinert med antall komorbide lidelser i stor grad påvirket risikoen. To studier viste en sterk positiv sammenheng mellom økt alder og økt risiko for sykehusinnleggelse. Videre rapporterte to studier forhøyet risiko for sykehusinnleggelse for menn, de med overvekt og fedme, og de fleste ikke-hvite etniske grupper. Videre ble alvorlig nyresykdom, type 1-diabetes, pågående cellegiftkur, hjertesvikt, alvorlig immunsvikt og Downs syndrom assosiert med en betydelig forhøyet risiko for sykehusinnleggelse (OR/HR >=3).

Risikofaktorer for alvorlig eller kritisk covid-19 forløp og innleggelse ved akuttmottak

To studier undersøkte risikofaktorer for innleggelse ved akuttmottak på grunn av covid-19, men kun én studie så på dette utfallet separat og det ble kun beskrevet deskriptivt i løpende tekst. Derfor inkluderte vi alvorlig sykdomsforløp i denne utfallsgruppen, da en annen studie definerte dette som et komposittmål hvor innleggelse ved akuttmottak var inkludert. I denne studien var økt alder den sterkeste prediktoren for alvorlig sykdomsforløp, med en klar dose-respons sammenheng. Videre ble menn, fedme grad III (BMI>40), hjertesvikt, diabetes assosiert med en forhøyet risiko for alvorlig sykdomsforløp. Afroamerikansk etnisitet var assosiert med en lavere risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Risikofaktorer for covid-19 relatert død

Fire studier undersøkte risikofaktorer for covid-19 relatert død. Samlet sett så ble det funnet at økende alder var den sterkeste prediktoren for covid-19 relatert død. Videre ble ikke-hvit etnisitet, menn, de fleste medisinske tilstander, komorbiditet og sykdommenes alvorlighetsgrad identifisert som risikofaktorer for covid-19 relatert død. To studier fant også en økt risiko for covid-19 relatert død ved økt grad av fattigdom. Alvorlig nyresykdom, diabetes, demens, pågående cellegiftkur, organtransplantasjonspasienter, alvorlig immunsvikt, psykiske lidelser behandlet med antipsykotika, cerebral parese og Downs syndrom ble rapportert som de sterkeste medisinske prediktorene for covid-19 relatert død (OR/HR >=3).

Konklusjon

Basert på resultatene fra de inkluderte studiene er det tydelig at eldre mennesker er den populasjonen med høyest risiko for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdomsforløp og død relatert til covid-19. De fleste kroniske sykdommer er assosiert med forhøyet risiko, hvor komorbiditet og sykdomsalvorlighet har stor betydning for den overordnede risikoen for de ulike covid-19 utfallene. Menn, ikke-hvit etnisitet, fattige og de med fedme har også en sannsynlig forhøyet risiko for covid-19 utfallene inkludert i denne hurtigoversikten.

Denne hurtigoppsummeringen ble først publisert 15. november 2020. Etter tilbakemeldinger fra publikum ble det gjort endringer 24. november 2020, hovedsaklig i to avsnitt under Hovedbudskap. Disse fremkommer i kursiv.