Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er effekten av empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er effekten av empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse

Systematisk oversikt

Hva er effekten av empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse. Systematisk oversikt

Publisert

Helsedirektoratet anmodet Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekt og sikkerhet ved empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenliknet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse.

Forside_Septic Shock.jpg

Helsedirektoratet anmodet Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekt og sikkerhet ved empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenliknet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse.


Kan lastes ned som PDF. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Himmels JPW, Vist GE, Giske L, Arentz-Hansen EH, Hval G.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-084-2

Hovedbudskap

Helsedirektoratet anmodet område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekt og sikkerhet ved empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenliknet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse.

Vi utarbeidet en systematisk oversikt i henhold til protokollen. Vårt systematiske søk identifiserte 4086 referanser. Vi vurderte 15 av dem som potensielt relevante, og leste dem i fulltekst.

Vi identifiserte ingen studier som sammenlignet empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk av ukjent patogen og opprinnelse. Derfor vet vi ikke om empirisk behandling med kombinasjonsbehandling med antibiotika er mer effektivt enn monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse.

Sammendrag

Innledning

De norske nasjonale retningslinjene fra 2013 for antibiotikabehandling av sepsis og septisk sjokk har blitt diskutert på grunn av usikkerhet omkring effekt og sikkerhet av nåværende anbefalt kombinasjonsbehandling. Det er ytterligere usikkerhet blant leger i Norge om hvilken alternativ empirisk antibiotikabehandling som er best for voksne pasienter med septisk sjokk med ukjent opprinnelse, og mulige konsekvenser for antimikrobiell resistens. Pasienter med septisk sjokk må få behandling umiddelbart, dette inkluderer rask oppstart av antibiotikabehandling. Dersom man ikke vet hva som forårsaker infeksjonen, må man starte med empirisk behandling. Empirisk behandling er basert på klinisk erfaring og antagelser man gjør når nødvendig informasjon ikke er tilgjengelig.

Som et ledd i forberedelsene til en oppdatering av denne retningslinjen ble område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet bedt av Helsedirektoratet om å lage en systematisk oversikt over tilgjengelig forskning om empirisk behandling med antibiotisk kombinasjonsbehandling sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk av ukjent patogen og opprinnelse.

Metode

Vi gjennomførte et systematisk litteratursøk 02.12.2019 i følgende databaser: Medline, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), og for planlagte og pågående studier i clinicaltrials.gov og WHO ICTRP. Vi vurderte publikasjoner på dansk, engelsk, norsk, tysk og svensk. To personer screenet uavhengige av hverandre titler og abstrakter for å identifisere mulige relevante artikler. Vi evaluerte relevansen til utvalgte publikasjoner basert på inkluderingskriteriene våre:

Populasjon

Voksne pasienter med septisk sjokk eller mistanke om septisk sjokk, med ukjent infeksjonsopprinnelse før behandlingsstart

Intervensjon   

Empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika inkludert følgende:

·       Macrolide + betalactam (alle typer)

·       Genta-/tobramycin (enkel daglig dose) + betalactam (ampicillin eller (benzyl) penicillin)

·       Genta-/tobramycin (enkel daglig dose) + betalactam (unntatt ampicillin eller (benzyl) penicillin)

·       Amikacin (enkel daglig dose) + betalactam (ampicillin eller (benzyl) penicillin)

·       Amikacin (enkel daglig dose) + betalactam (unntatt ampicillin eller (benzyl) penicillin)

Planlagt behandling med aminoglykosid må inkludere dagligdose

Komparator

Monoterapi med antibiotika

Utfall

Dødelighet (30 dager)

Alvorlige bivirkninger (inkludert organskader)

Liggetid på sykehus (dager)

Liggetid i ICU (dager)

Bakteriell utryddelse (negativ blodkultur)

Studie design

Prospektive kontrollerte studier inkludert randomiserte kontrollerte studier, ikke-randomiserte kontrollerte studier, kontrollerte kohortstudier

Resultat

Av de 4086 identifiserte referansene vurderte vi (to personer uavhengig av hverandre) alle titler og abstrakt mot inklusjonskriteriene og vi vurderte 15 som mulig relevante. Vi leste disse 15 studiene i fulltekst. Ingen av dem oppfylte inklusjonskriteriene. Årsaken til eksklusjon var ikke relevante intervensjoner (n = 11), kun abstrakt (n = 1), aggregerte data, det vil si at resultatene var presentert samlet på en slik måte at vi ikke kunne isolere kun de relevante resultatene (n = 1), ingen primærdata (n = 1) og aggregerte data (n = 1). Ingen studier ble ekskludert på bakgrunn av språk.

Vi identifiserte ingen studier som sammenlignet empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika og monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk av ukjent patogen og opprinnelse.

Diskusjon

Vi fant ikke publisert studier om empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika for septisk sjokk av ukjent opprinnelse. Det finnes imidlertid forskning om antibiotisk kombinasjonsbehandling sammenliknet med monoterapi for andre pasientgrupper. Dette gjenspeiles i de internasjonale retningslinjene fra 2016 for behandling av sepsis og septisk sjokk, en omfattende oversikt av klinisk relevante aspekter ved septisk sjokk(1). Den retningslinjen gjennomgår dokumentasjon for effekt av kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for septisk sjokk samlet, men ikke spesifikt for ukjent opprinnelse og ukjent patogen. Våre funn bekrefter at det fortsatt er et kunnskapshull i tilgjengelig dokumentasjon.


Mer stratifisert dokumentasjon og analyser kan være av nytte for fremtidig forskning. Vår gjennomgang av forskningslitteraturen bekrefter behov for nye studier som ser spesifikt på empirisk behandlingsvalg for septisk sjokk uten kjent opprinnelse eller patogen. En annen forsknings-tilnærming av interesse kan være å evaluere lokale epidemiologiske data inkludert resistensmønstre og deres mulige betydning for å informere empirisk behandling.

Konklusjon

Det mangler publiserte studier om empirisk behandling med kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk av ukjent patogen og opprinnelse. Derfor vet vi ikke om empirisk behandling med kombinasjonsbehandling med antibiotika er mer effektivt enn monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse. Uten tilgjengelige studier, vil klinisk resonnement med hensyn til lokal epidemiologi være nødvendig for å informere behandlingen.